Preskočit na obsah

Indikátory stavu a ochrany biodiverzity

Indikátory biodiverzity sú informačné nástroje, ktoré sumarizujú údaje o komplexe environmentálnych premenných tak, aby indikovali celkový stav a trendy v zmenách biodiverzity ako aj o faktoroch, ktoré tento stav ovplyvňujú. Sú významným prostriedkom v procese hodnotenia stavu a vývoja životného prostredia smerom k plneniu cieľov udržateľného rozvoja, pretože významne pomáhajú pri ich plánovaní a stanovovaní ako aj  kontrole ich dosahovania. Potreba sledovať a aktualizovať indikátory biodiverzity vyplýva predovšetkým z napĺňania cieľa obsiahnutého v Národnej stratégii ochrany biodiverzity na Slovensku (F.9), ako aj z rozhodnutia UNEP/​CBD/​COP/​12/​L.19 (Dohovor o biologickej diverzite).


Súbor indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku (ISOB) bol vypracovaný v zmysle uznesenia vlády SR č. 837 z 3. októbra 2007 k aktualizácii súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku (úloha B.1. „aktualizovať a zosúlaďovať súbor indikátorov stavu a ochrany biodiverzity v súlade s medzinárodne vyvíjaným systémom indikátorov biologickej diverzity“), ktorým bola odsúhlasená prvá aktualizácia súboru ISOB na Slovensku, tvoreného z 90 indikátorov. Aktuálny súbor ISOB bol schválený uznesením vlády SR č. 8 z 13. januára 2016.


Vychádza z predchádzajúceho národného súboru z rokov 2007 – 2014, z revidovaného súboru SEBI 2010 indikátorov EEA (Streamlining European biodiversity indicators), ako aj z Aichi cieľov pre biodiverzitu Strategického plánu ochrany biodiverzity 2011 – 2020, z cieľov a opatrení Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 a z cieľov a opatrení Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020.


Cieľom predkladaného súboru ISOB je poskytnúť komplexné a reprezentatívne informácie pre verejnosť o stave biodiverzity na Slovensku a faktoroch, ktoré tento stav priamo ovplyvňujú, odborníkom informácie pre hodnotenie reálneho stavu biodiverzity, ako aj pomáhať politikom pri rozhodovaní a riešení otázok týkajúcich sa biodiverzity a jej súvisiacich služieb.


Aktualizovaný súbor ISOB na Slovensku je tvorený 64 indikátormi, ktoré boli vyhodnotené na základe predmetného uznesenia vlády (B.2., B.3.) v rámci PHÚ Slovenskej agentúry životného prostredia v roku 2016, v spolupráci s MŽP SR a ďalšími príslušnými organizáciami. 

Ochrana prírody

Stav druhov európskeho významu
Stav biotopov európskeho významu
Chránené územia
Trendy populačnej štruktúry vybraných druhov
Ohrozenosť druhov rastlín
Ohrozenosť druhov živočíchov
Cezhraničný ilegálny dovoz a vývoz druhov CITES
Programy starostlivosti a programy záchrany pre vybrané ohrozené druhy
Evidencia lokalít s výskytom druhov rastlín európskeho významu
Evidencia lokalít s výskytom druhov živočíchov európskeho významu
Verejné povedomie (informovanosť) ohľadne biodiverzity
 

Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb

Pokryvnosť ekosystémov
Stav ekosystémov a ich služieb
Počet a výmera poškodených / zničených biotopov EÚ významu
Fragmentácia prírodných a poloprírodných území
Zdravotný stav lesov
Využívanie chemických ochranných opatrení v lesoch
Trend v rozvoji zelenej infraštruktúry a plochy zrevitalizovaných degradovaných ekosystémov
 

Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva

Využívanie územia
Rastlinná a živočíšna výroba
Spotreba priemyselných hnojív a pesticídov
Bilancia dusíka a fosforu v poľnohospodárskej pôde
Kontaminácia poľnohospodárskych pôd
Stav a trend vtákov viazaných na poľnohospodárske ekosystémy
Ekologické poľnohospodárstvo
Územia s vysokou prírodnou hodnotou (HNV)
Vývoj plôch lesných pozemkov
Výmera pralesov a prírodných lesov
Prírastok / úbytok drevinovej skladby územných jednotiek v ktorých dochádza k obnove PSL voči predošlému decéniu
Ťažba dreva
Udržateľné hospodárenie v lesoch
Mŕtve drevo v lesoch
Stav a lov zveri
Stav a trend vtákov viazaných na lesné ekosystémy
Kategorizácia lesov
Stav v certifikácii lesov
Využívanie vody
Odpadové vody
Kvalita povrchových vôd
Stav a trend rybích populácií v rybárskych revíroch v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu
Stav a trend vtákov viazaných na vodné a mokraďové ekosystémy
Stav mokradí
 

Boj proti rozširovaniu inváznych druhov

Trendy v ekonomickom dopade vybraných inváznych druhov
Odstraňovanie inváznych rastlín a manažment plôch s ich výskytom
Trendy v počte a rozšírení nepôvodných druhov
 

Zmiernenie tlaku na biodiverzitu a racionálne využívanie genetických zdrojov

Trendy v počte odrôd poľnohospodárskych plodín
Trendy v počte monitorovaných plemien hospodárskych zvierat chovaných v SR
 

Zlepšenie súčinnosti environmentálnych a sektorových politík pre opatrenia zamerané na zníženie ekologickej stopy v zmysle medzinárodnej spolupráce a podpora výchovy, vzdelávania a výskumu v tejto oblasti

Trendy v ekostope SR
Financovanie starostlivosti o biodiverzitu
Zahraničná pomoc zameraná na ochranu a udržateľné využívanie biodiverzity
Počet posudzovaných zásahov do prírody a krajiny
Zasadnutia medzisektorových poradných orgánov, výborov a pracovných skupín v oblasti ochrany biodiverzity
 

Podporné indikátory - indikátory tlaku na biodiverzitu

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
Kvalita ovzdušia
Trend zmien priemernej teploty ovzdušia a zrážok
Vplyv zmeny klímy na vybrané organizmy
Trendy v ľudských a ekonomických stratách spôsobených katastrofami súvisiacimi s vodou alebo inými prírodnými živlami
Zabratie pôdy dopravnou infraštruktúrou
Kolízie zveri s dopravou
Cieľové miesta cestovného ruchu
Erózia pôdy vplyvom cestovného ruchu
Počet ohrozovaných MCHÚ vplyvom cestovného ruchu