Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Indikátory stavu a ochrany biodiverzity

Indikátory biodiverzity sú informačné nástroje, ktoré sumarizujú údaje o komplexe environmentálnych premenných tak, aby indikovali celkový stav a trendy v zmenách biodiverzity ako aj o faktoroch, ktoré tento stav ovplyvňujú. Sú významným prostriedkom v procese hodnotenia stavu a vývoja životného prostredia smerom k plneniu cieľov udržateľného rozvoja, pretože významne pomáhajú pri ich plánovaní a stanovovaní ako aj kontrole ich dosahovania. Potreba sledovať a aktualizovať indikátory biodiverzity vyplýva predovšetkým z napĺňania cieľa obsiahnutého v Národnej stratégii ochrany biodiverzity na Slovensku (F.9), ako aj z rozhodnutia UNEP/CBD/COP/12/L.19 (Dohovor o biologickej diverzite).


Prvý súbor indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku (ISOB) bol schválený uznesením vlády SR č. 18 z 10. januára 2001 k súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity. Súbor obsahoval 166 indikátorov. Uznesením bolo uložené sledovať stav biodiverzity na Slovensku, sústreďovať a zverejňovať hodnotenia súboru každých 5 rokov. V roku 2007 bol uznesením vlády SR č. 837 z 3. októbra 2007 prijatý aktualizovaný súbor indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Slovensku (druhá verzia), ktorý obsahoval už 90 indikátorov. Naďalej ním bolo uložené sledovať a priebežne aktualizovať súbor ISOB, ako aj vyhodnotiť ich a zverejniť do 30.4.2011 (výstupom bol materiál Vyhodnotenie súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity SR za roky 2001 - 2010 (2011)). V roku 2015 prebehla ďalšia aktualizácia súboru ISOB (tretia verzia), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 8 z 13. januára 2016. Aktualizovaný súbor obsahoval 64 indikátorov a vyhodnotený bol k 30.11.2016.


V súčasnosti posledná aktualizácia súboru ISOB prebehla v roku 2021, pričom aktuálny súbor (štvrtá verzia) obsahuje 46 indikátorov a ich vyhodnotenie ponúka táto stránka.


Súbor ISOB vychádza z predchádzajúceho národného súboru z rokov 2011 a 2016, z revidovaného súboru SEBI 2010 indikátorov EEA (Streamlining European biodiversity indicators), ako aj z Aichi cieľov pre biodiverzitu Strategického plánu ochrany biodiverzity 2011 – 2020, z cieľov a opatrení Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 a z cieľov a opatrení Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020.


Cieľom predkladaného súboru ISOB je poskytnúť komplexné a reprezentatívne informácie pre verejnosť o stave biodiverzity na Slovensku a faktoroch, ktoré tento stav priamo ovplyvňujú, odborníkom informácie pre hodnotenie reálneho stavu biodiverzity, ako aj pomáhať politikom pri rozhodovaní a riešení otázok týkajúcich sa biodiverzity a jej súvisiacich služieb.


Aktuálny súbor ISOB na Slovensku bol spracovaný v rámci Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia v roku 2021, v spolupráci s MŽP SR a ďalšími príslušnými organizáciami (ŠOP SR, NPPC, SOS BirdLife a ďalšie).

Ochrana prírody

Stav druhov európskeho významu
Stav biotopov európskeho významu
Národná sústava chránených území
Ohrozené druhy
Programy starostlivosti a programy záchrany pre vybrané ohrozené druhy
Evidencia lokalít s výskytom druhov európskeho významu
Verejné povedomie (informovanosť) ohľadne biodiverzity
 

Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb

Využívanie územia
Pokryvnosť ekosystémov
Stav ekosystémov a ich služieb
Degradované územia
Fragmentácia prírodných a poloprírodných území
Trend v rozvoji zelenej infraštruktúry
 

Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva

Bilancia dusíka a fosforu v poľnohospodárskej pôde
Emisie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia z poľnohospodárstva
Ekologická poľnohospodárska výroba
Kontaminácia poľnohospodárskych pôd
Stav a trend vtákov viazaných na poľnohospodárske ekosystémy
Vývoj plôch lesných pozemkov
Výmera pralesov a prírodných lesov
Mŕtve drevo v lesoch
Zdravotný stav lesov
Stav a lov zveri
Stav a trend vtákov viazaných na lesné ekosystémy
Stav v certifikácii lesov
Využívanie vody
Odpadové vody
Kvalita povrchových vôd
Stav mokradí
 

Boj proti rozširovaniu inváznych druhov

Trendy v ekonomickom dopade vybraných inváznych druhov
Odstraňovanie inváznych rastlín a manažment plôch s ich výskytom
Trendy v počte a rozšírení nepôvodných druhov
 

Zmiernenie tlaku na biodiverzitu a racionálne využívanie genetických zdrojov

Trendy v počte odrôd poľnohospodárskych plodín
Trendy v počte monitorovaných plemien hospodárskych zvierat chovaných v SR
 

Zlepšenie súčinnosti environmentálnych a sektorových politík pre opatrenia zamerané na zníženie ekologickej stopy v zmysle medzinárodnej spolupráce a podpora výchovy, vzdelávania a výskumu v tejto oblasti

Trendy v ekostope SR
Financovanie starostlivosti o biodiverzitu
Zahraničná pomoc zameraná na ochranu a udržateľné využívanie biodiverzity
 

Podporné indikátory - indikátory tlaku na biodiverzitu

Vplyv zmeny klímy na vybrané organizmy
Kolízie zveri s dopravou
Počet ohrozovaných MCHÚ vplyvom cestovného ruchu