Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Mŕtve drevo v lesoch

Dátum poslednej aktualizácie 30.11.2021

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí objem stojatého a ležiaceho mŕtveho dreva v lesoch (v m3/ha, resp. m3) triedený podľa relevantných charakteristík (stojaté, ležiace, druh, stav rozkladu) z 1. cyklu Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (NIML SR 2005 – 2006).

Jednotka indikátora

m3/ha, %, m3, mil.m3

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (2021)

II.4. Špecifický cieľ 4: Podpora prírodného prostredia a biodiverzity

Špecifické opatrenie 4.3: Ochrana a adaptácia lesov v chránených územiach

Úloha 4.3.2 Podporovať cieľové drevinové zloženie lesných porastov stanovištne vhodnými drevinami zodpovedajúcimi prírodným podmienkam, optimálnu vekovú a priestorovú štruktúru lesných porastov a prítomnosť mŕtveho dreva a dutinových stromov tak, aby boli lesné ekosystémy schopné odolávať zmene klímy a neohrozovali zdravotný stav lesných porastov a zdravie a majetok občanov

 

Kľúčová otázka

Aký je stav v objeme odumretého dreva?

Kľúčové zistenia

  • Celkové hektárové zásoby mŕtveho dreva dosahujú 38 m3, čo z celkovej zásoby živých stromov (hrubina bez kôry) predstavuje takmer 15 %.
  • Najväčší podiel (asi polovicu odumretého dreva) tvorí ležiaca hrubina, t.j. kmene s hrúbkou väčšou ako 7 cm na tenšom konci. Prekvapujúco vysokú hodnotu dosiahla ležiaca tenčina (konáre a kmene s hrúbkou pod 7 cm na hrubšom konci) – takmer štvrtinu, objem stojacich suchárov a pňov na hektár je približne rovnaký.
  • Celkovo sa zistili zásoby odumretého dreva vo výške viac ako 80 miliónov m3, z čoho sa takmer 95 % nachádza na lesných pozemkoch.

Sumárne zhodnotenie

Prehľad zásoby odumretého dreva (2005)

Zdroj: NLC, NIML 2005 - 2006

Podrobné zhodnotenie

Mŕtve drevo je mŕtve len vo vzťahu k jeho využitiu človekom, pre les je predpokladom pestrosti života. Všetky procesy, ktoré mŕtve drevo vytvárajú, sú sprostredkované živými organizmami. Mŕtve drevo tak vzniká až vtedy, keď drevnú hmotu obsadí nový život, pričom na rozklade dreva sa v našich podmienkach podieľa zhruba 10 tisíc druhov živočíchov a 5 000 druhov húb a mikroorganizmov. Mŕtve drevo je tak „živšie“ ako živý strom. (Michal Wiezik)

Prítomnosť dostatočného množstva mŕtveho dreva je jedným zo základných znakov človekom neovplyvneného lesa. Je to tiež jeden z hlavných atribútov použitých pri rozpoznávaní pralesov.

 
Výsledky inventarizácie po prvýkrát na Slovensku prinášajú informácie o zásobách mŕtveho dreva, o ktorom doteraz okrem stojacich suchárov neboli žiadne spoľahlivé údaje.
 
Hoci je celková výška zásob pomerne vysoká, väčšina odumretého dreva sa nedá nijako spracovať a ostane v lesoch ako dôležitá súčasť lesného prostredia. Zúžitkovať ako biomasa by sa dala len veľmi malá časť stojacich suchárov a ležaniny s nižším stupňom rozkladu.
 
Stupne rozkladu odumretého dreva (2005)

Zdroj: NLC, NIML 2005 – 2006
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Mŕtve drevo - rozkladajúce sa drevo odumretých stromov a drevnatých rastlín alebo ich častí. Používa sa v spojitosti s rozkladnými procesmi a zahŕňa sucháre, štompy, na zem padnuté stromy, odumreté konáre a podobne.
 

Metodika:

Indikátor je vyhodnotený z výsledkov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (NIML SR), ktorá sa realizovala v rokoch 2005 – 2006 a je uceleným a aktuálnym súborom informácií o lesoch v SR k 31. 12. 2005. Predstavuje úplne nový výberový spôsob komplexného zisťovania a hodnotenia stavu lesných ekosystémov na Slovensku.
 
O vykonaní NIML SR rozhodlo Ministerstvo pôdohospodárstva SR uznesením bodu 5.B.a) k materiálu č. 3473/2004-710 „Návrh na vykonanie veľkoplošnej inventarizácie lesov SR v rokoch 2004 – 2005“ na 23. porade vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR konanej 1. 7. 2004.
 
Inventarizácia bola uskutočnená v dvojročnom turnuse terénneho zisťovania 2005–2006 výberovým spôsobom v sieti 4×4 km. Takáto hustota siete (kedy jedna inventarizačná jednotka o výmere 5 árov reprezentuje približne 1 600 ha územia) bola vybratá ako optimálna z hľadiska disponibilných zdrojov na realizáciu NIML SR a požadovanú presnosť výsledkov akceptovanú riadiacim výborom (výmeru lesa na celoštátnej úrovni určiť s chybou ±1,0 %, hektárovú zásobu s chybou ±1,8 % a celkovú zásobu s chybou ±2,1 % pri 68 %-nej spoľahlivosti).
 
Kvantifikácia „mŕtveho“ dreva sa v NIML SR na rozdiel od zahraničných zvyklostí vykonala tak, aby všetky jeho zložky boli vyjadrené v objemovej jednotke m3 s kôrou a dali sa agregovať. Objem suchárov sa určil podľa objemových rovníc živých stromov. Pre objem pňov sa odvodili nové regresné rovnice, ktorých vstupnými veličinami sú hrúbka na hornej reznej ploche pňa a výška pňa. Objem hrubej ležaniny (od 7 cm na tenšom konci) sa vypočítal z odmeranej hrúbky d1 a d2 (cm) s kôrou na oboch koncoch a dĺžky (cm) každého kusa ležiaceho v inventarizačnej ploche (IP), resp. subploche podľa Smalianovho vzorca (Šmelko 2000). Pre objem tenkej ležaniny (tenčiny od 1 do 7 cm) sa vyvinula originálna metodika, kde sa objem husto poukladanej tenčiny (v m3) pripadajúci na 1 m2 plochy získa z biometrického modelu ako funkcia odhadnutej strednej hrúbky tenčiny a prenásobí sa výmerou IP, pokryvnosťou tenčiny a zastúpením dreviny.
 
Založená sieť trvale, ale neviditeľne fixovaných inventarizačných plôch umožní zisťovať a hodnotiť stav lesa na nich opakovane rovnakým spôsobom aj v budúcnosti v ľubovoľne zvolených (5 – 10 ročných) intervaloch bez nebezpečia, že by boli obhospodarované zámerne ináč ako v ostatných častiach lesných porastov. V súčasnosti prebieha 2. cyklus NIML na tých istých monotorovacích plochách s takmer nezmenenou metodikou (výsledky sa očakávajú v priebehu roka 2017).
 

Zdroj dát:

Národné lesnícke centrum (NLC)

 

Odkazy k problematike: