Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Mŕtve drevo v lesoch

Dátum poslednej aktualizácie 30.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí objem stojatého a ležiaceho mŕtveho dreva v lesoch (v m3/ha, resp. m3) triedený podľa relevantných charakteristík (stojaté, ležiace, druh, stav rozkladu) z 1. cyklu Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (NIML SR 2005 – 2006).

Jednotka indikátora

m3/ha, %, m3, mil.m3

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je stav v objeme odumretého dreva?

Kľúčové zistenia

  • Celkové hektárové zásoby mŕtveho dreva dosahujú 38 m3, čo z celkovej zásoby živých stromov (hrubina bez kôry) predstavuje takmer 15 %.
  • Najväčší podiel (asi polovicu odumretého dreva) tvorí ležiaca hrubina, t.j. kmene s hrúbkou väčšou ako 7 cm na tenšom konci. Prekvapujúco vysokú hodnotu dosiahla ležiaca tenčina (konáre a kmene s hrúbkou pod 7 cm na hrubšom konci) – takmer štvrtinu, objem stojacich suchárov a pňov na hektár je približne rovnaký.
  • Celkovo sa zistili zásoby odumretého dreva vo výške viac ako 80 miliónov m3, z čoho sa takmer 95 % nachádza na lesných pozemkoch.

Sumárne zhodnotenie

Prehľad zásoby odumretého dreva (2005)

Zdroj: NLC, NIML 2005 - 2006

Podrobné zhodnotenie

Výsledky inventarizácie po prvýkrát na Slovensku prinášajú informácie o zásobách mŕtveho dreva, o ktorom doteraz okrem stojacich suchárov neboli žiadne spoľahlivé údaje.
 
Hoci je celková výška zásob pomerne vysoká, väčšina odumretého dreva sa nedá nijako spracovať a ostane v lesoch ako dôležitá súčasť lesného prostredia. Zúžitkovať ako biomasa by sa dala len veľmi malá časť stojacich suchárov a ležaniny s nižším stupňom rozkladu.
 
Stupne rozkladu odumretého dreva (2005)

Zdroj: NLC, NIML 2005 - 2006

 

Definície súvisiace s indikátorom:

Mŕtve drevo - rozkladajúce sa drevo odumretých stromov a drevnatých rastlín alebo ich častí. Používa sa v spojitosti s rozkladnými procesmi a zahŕňa sucháre, štompy, na zem padnuté stromy, odumreté konáre a podobne.
 

Metodika:

Indikátor je vyhodnotený z výsledkov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (NIML SR), ktorá sa realizovala v rokoch 2005 – 2006 a je uceleným a aktuálnym súborom informácií o lesoch v SR k 31. 12. 2005. Predstavuje úplne nový výberový spôsob komplexného zisťovania a hodnotenia stavu lesných ekosystémov na Slovensku.
 
O vykonaní NIML SR rozhodlo Ministerstvo pôdohospodárstva SR uznesením bodu 5.B.a) k materiálu č. 3473/2004-710 „Návrh na vykonanie veľkoplošnej inventarizácie lesov SR v rokoch 2004 – 2005“ na 23. porade vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR konanej 1. 7. 2004.
 
Inventarizácia bola uskutočnená v dvojročnom turnuse terénneho zisťovania 2005–2006 výberovým spôsobom v sieti 4×4 km. Takáto hustota siete (kedy jedna inventarizačná jednotka o výmere 5 árov reprezentuje približne 1 600 ha územia) bola vybratá ako optimálna z hľadiska disponibilných zdrojov na realizáciu NIML SR a požadovanú presnosť výsledkov akceptovanú riadiacim výborom (výmeru lesa na celoštátnej úrovni určiť s chybou ±1,0 %, hektárovú zásobu s chybou ±1,8 % a celkovú zásobu s chybou ±2,1 % pri 68 %-nej spoľahlivosti).
 
Kvantifikácia „mŕtveho“ dreva sa v NIML SR na rozdiel od zahraničných zvyklostí vykonala tak, aby všetky jeho zložky boli vyjadrené v objemovej jednotke m3 s kôrou a dali sa agregovať. Objem suchárov sa určil podľa objemových rovníc živých stromov. Pre objem pňov sa odvodili nové regresné rovnice, ktorých vstupnými veličinami sú hrúbka na hornej reznej ploche pňa a výška pňa. Objem hrubej ležaniny (od 7 cm na tenšom konci) sa vypočítal z odmeranej hrúbky d1 a d2 (cm) s kôrou na oboch koncoch a dĺžky (cm) každého kusa ležiaceho v inventarizačnej ploche (IP), resp. subploche podľa Smalianovho vzorca (Šmelko 2000). Pre objem tenkej ležaniny (tenčiny od 1 do 7 cm) sa vyvinula originálna metodika, kde sa objem husto poukladanej tenčiny (v m3) pripadajúci na 1 m2 plochy získa z biometrického modelu ako funkcia odhadnutej strednej hrúbky tenčiny a prenásobí sa výmerou IP, pokryvnosťou tenčiny a zastúpením dreviny.
 
Založená sieť trvale, ale neviditeľne fixovaných inventarizačných plôch umožní zisťovať a hodnotiť stav lesa na nich opakovane rovnakým spôsobom aj v budúcnosti v ľubovoľne zvolených (5 – 10 ročných) intervaloch bez nebezpečia, že by boli obhospodarované zámerne ináč ako v ostatných častiach lesných porastov. V súčasnosti prebieha 2. cyklus NIML na tých istých monotorovacích plochách s takmer nezmenenou metodikou (výsledky sa očakávajú v priebehu roka 2017).
 

Zdroj dát:

Národné lesnícke centrum (NLC)

Odkazy k problematike: