Preskočit na obsah

Indikátory

Indikátory sú merateľné veličiny, poskytujúce informácie o vývoji a trendoch javov a procesov, v kvantitatívnom a kvalitatívnom vyjadrení.

Táto sekcia je venovaná environmentálnym indikátorom, príp. indikátorom so životným prostredím súvisiacich, ako významného prostriedku v procese hodnotenia stavu a vývoja životného prostredia smerom k účinnosti plnenia vytýčených environmentálnych cieľov, ako aj k trvalo udržateľnému rozvoju. Významne napomáhajú pri plánovaní, stanovovaní politických cieľov, vrátane kontroly ich plnenia, a k tvorbe následných opatrení a nástrojov smerujúcich k ich dosiahnutiu v rôznych koncepčných a strategických dokumentoch. Rovnako sú komplexným zdrojom informácií o stave a vývoji životného prostredia a s ním súvisiacich aspektov pre širokú verejnosť. Tiež predstavujú významný podklad pri následnom vypracúvaní príslušných typov správ.

Slovenská agentúra životného prostredia spracováva a pravidelne hodnotí rôzne súbory indikátorov, a síce:

  • Kľúčové indikátory
  • Sektorové indikátory
  • Indikátory trvalo udržateľného rozvoja (TUR)
  • Indikátory zeleného rastu
  • Indikátory efektivity zdrojov