Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Indikátory

Táto sekcia je venovaná environmentálnym indikátorom, príp. indikátorom súvisiacim so životným prostredím (ŽP). Indikátory sú významným prostriedkom v procese hodnotenia stavu a vývoja ŽP smerom k účinnosti plnenia vytýčených environmentálnych cieľov, ako aj k udržateľnému rozvoju.

Indikátory sú merateľné veličiny, ktoré poskytujú informácie o vývoji a trendoch javov a procesov v kvantitatívnom a kvalitatívnom vyjadrení. Významne napomáhajú pri plánovaní a stanovovaní politických cieľov vrátane kontroly ich plnenia a prispievajú k tvorbe následných opatrení a nástrojov, smerujúcich k ich dosiahnutiu v rôznych koncepčných a strategických dokumentoch.

Pre širokú verejnosť sú komplexným zdrojom informácií o stave a vývoji ŽP a s ním súvisiacich aspektov. Predstavujú tiež významný podklad pri vypracúvaní príslušných typov správ o ŽP.

Slovenská agentúra životného prostredia spracováva a pravidelne hodnotí rôzne súbory indikátorov, a síce: