Dotazník spokojnosti

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zistiť Váš názor na spracovávané súbory indikátorov. Vhodné odpovede prosím označte x. Vaše doplňujúce podnety či pripomienky radi uvítame.
Kontakt
1. K akému typu indikátorov je vyplnený dotazník?
2. Považujete za potrebný indikátorový spôsob hodnotenia životného prostredia?
3. Súhlasíte s údajmi, informáciami a hodnotením uvedeným v jednotlivých indikátoroch?
4. Sú pre Vás uvedené informácie užitočné a viete ich využiť vo Vašej práci?
5. Poskytuje podľa Vás hodnotený súbor indikátorov dostatočný obraz o plnení cieľov TUR v SR, o stave a vývoji životného prostredia v SR, resp. o vplyve ekonomických sektorov na životné prostredie v SR?
6. Aké indikátory by mali byť z Vášho pohľadu doplnené? Aké zmeny by ste v hodnotení navrhovali?

Ďakujeme za odpovede. Vaše vyjadrenia, názory, či pripomienky sú pre nás veľkým prínosom a prispievajú k zlepšeniu indikátorového hodnotenia životného prostredia v rámci SAŽP.