Preskočit na obsah

Dotazník spokojnosti

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je zistiť Váš názor na spracovávané súbory indikátorov. Radi uvítame Vaše doplňujúce podnety či pripomienky.
Kontakt
1. K akému typu indikátorov je vyplnený dotazník?
2. Považujete za potrebný, resp. opodstatnený indikátorový spôsob hodnotenia životného prostredia?
3. Súhlasíte s rozsahom a štruktúrou jednotlivých indikátorov?
4. Súhlasíte s údajmi, informáciami a hodnoteniami uvedenými v jednotlivých indikátoroch?
5. Sú pre Vás uvedené informácie užitočné a viete ich využiť vo Vašej práci?
6. Poskytuje podľa Vás hodnotený súbor indikátorov dostatočný obraz o jeho téme (predmete hodnotenia)?
7. Aké indikátory by mali byť z Vášho pohľadu doplnené? Aké zmeny by ste v hodnotení navrhovali?
8. Aký je Váš názor na použitú formu prezentácie, resp. publikovania indikátorov?
9. Ďalšie Vaše názory, pripomienky či návrhy súvisiace s indikátorovým hodnotením ŽP:

Ďakujeme za odpovede. Vaše vyjadrenia, názory, či pripomienky sú pre nás veľkým prínosom a prispievajú k zlepšeniu indikátorového hodnotenia životného prostredia v rámci SAŽP.