Databáza environmentálnych indikátorov (EnvⓘDat)

Základné informácie o databáze EnvⓘDat

Cieľom databázy EnvⓘDat je z hľadiska zabezpečenia prierezového hodnotenia životného prostredia (ŽP) na národnej úrovni poskytnúť laickej, odbornej verejnosti aj verejným činiteľom ďalší nástroj na predkladanie včasných, cielených a relevantných informácií o ŽP v podobe sprístupnenia konkrétnych databázových údajov využívaných pre tvorbu správ a indikátorov ŽP.

Databáza EnvⓘDat obsahuje údaje poskytnuté Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) príslušnými organizáciami uvedenými ako zdroj pre spracovanie každoročne publikovanej Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky a súvisiacich environmentálnych indikátorov. Údaje sú štrukturované ako dostupné časové rady indikátorov ŽP a indikátorov súvisiacich so ŽP za Slovenskú republiku, príp. ich medzinárodné porovnania a sú usporiadané podľa príslušných tematických oblastí. Prezentované môžu byť vo forme tabuliek, alebo vybraných typov grafov. Aktualizácia údajov prebieha každoročne následne po oficiálnom získaní údajov, zvyčajne v 4.Q roka (údaje za predchádzajúci rok).

Technológia prezentácie

Databáza EnvⓘDat je dostupná cez moderné webove prehliadače podporujúce technológiu AJAX.

Práca s databázou

Po vstupe do databázy si užívateľ môže vybrať spôsob výberu požadovaných údajov, a to prostredníctvom voľby príslušnej tematickej oblasti, alebo priamo cez zadanie kľúčového slova do vyhľadávacieho okna. Po výbere tematickej oblasti sa zobrazí prehľad všetkých dostupných indikátorov za zvolenú tému. Následne po zvolení konkrétneho indikátora si môže užívateľ označiť požadovanú kategóriu, ako aj dostupné časové obdobie. Finálnym krokom je voľba formy zobrazenia navolených parametrov, ktorá ponúka tabuľkový, príp. grafický výstup (rôzne typy grafov) a následné potvrdenie kliknutím na tlačidlo "Zobraziť dáta". Tabuľkové výstupy je možné exportovať do dátového formátu XLS a grafy je možné exportovať do formátu Json dáta, Xml dáta, PNG a SVG (kliknutím na ponuku "Údaje"). Prostredie databázovej špecifikácie indikátora ponúka tiež voľbu iného indikátora danej tematickej oblasti (prostredníctvom výberového boxu "Ďalšie dostupné indikátory"), rovnako aj voľbu inej tematickej oblasti (cez príslušné ikony v hornej časti stránky vľavo). Dostupné sú tu tiež funkcie "Vyhľadávanie" a "Úvod".

Upozornenie

Všetky údaje sú k dispozícii zdarma. Údaje sprístupnené používateľom systému sú duševným majetkom SAŽP a príslušných organizácií uvedených ako zdroj údajov a sú chránené autorským zákonom. Pri použití akýchkoľvek údajov databázy EnvⓘDat vo vlastných prácach a dokumentoch je ako zdroj potrebné uviesť uvedený zdroj údajov s poznámkou: „Spracoval: SAŽP“.

Ponuka obdobných databáz

Vstup do databázy EnvⓘDat