X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Právne predpisy, dokumentyTéma Právne predpisy Dokumenty
Biota    SR               SR, EÚ
Cestovný ruch    SR SR, EÚ
Doprava    SR                 - SR, EÚ
Ekonomické nástroje    SR                 - -
Energetika    SR                 - SR, EÚ
Environmentálne škody (PNEŠ)    SR               SR, EÚ
Environmentálna výchova a vzdelávanie    SR                 - SR
Environmentálne záťaže (EZ)    SR                 - SR
Hluk    SR              -
Horninové prostredie    SR              SR, EÚ
Integrovaná prevencia a
kontrola znečisťovania (IPKZ)
   SR               -
Lesníctvo    SR                - SR, EÚ
Mestské ŽP    SR                - EÚ, OSN, OECD
Odpady    SR              SR, EÚ
Ovzdušie    SR               SR, EÚ
Poľnohospodárstvo    SR                - SR, EÚ
Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA/SEA) SR, EÚ SR
Povodeň    SR                - SR
Pôda    SR                SR, EÚ
Prevencia závažných priemyselných
havárií (PZPH)
   SR               -
Priemyselná výroba    SR                - SR, EÚ
Rádioaktivita v ŽP    SR (, 30 kB) -
Voda    SR               SR, EÚ
Zdravie a ŽP    SR                 -  SR, EÚ
Zmena klímy    SR               SR, EÚ