Preskočit na obsah

Informačné systémy ŽP

Sekcia pozostáva zo skupiny niekoľkých špecializovaných systémov:

 • Chránené stromy sú samostatnou kategóriou ochrany prírody a patria medzi osobitne chránené časti prírody a krajiny vymedzené v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Evidované sú v Katalógu chránených stromov, ktorý prevádzku Štátna ochrana prírody SR a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.
 • Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR uvádza podľa zákona č. 543/2003 Z. z. o ochrane prírody a krajiny prehľad chránených území národnej sústavy v Slovenskej republike, pričom k 31. 12. 2020 sa na našom území nachádzalo 23 veľkoplošných a 1 089 maloplošných chránených území. 
 • IS Environmentálne škody bol zriadený v zmysle § 20 ods. zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • IS Environmentálne záťaže predstavuje evidenciu a manažment údajov týkajúcich sa lokalít, kde znečistenie územia bolo spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.
 • IS Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania bol zriadený v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Jeho úlohou je evidencia a manažment opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň. V rámci nového zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, v § 38 bol upravený jeho obsah, ktorý je podrobnejšie popísaný vo vyhláške č. 11/2016 Z.  z.
 • IS nakladania s ťažobným odpadom slúži na zabezpečenie zhromažďovania údajov a informácií o nakladaní s ťažobným odpadom pre potreby orgánov verejnej správy a pre zabezpečenie informovania verejnosti a jej účasti na povoľovaní úložísk podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s ťažobným odpadom v znení neskorších predpisov.
 • IS Prevencia závažných priemyselných havárií bol zriadený zákonom č. 277/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je súčasťou informačného systému životného prostredia (ISŽP) ako aj informačného systému úradov životného prostredia (ISÚŽP). Cieľom je predovšetkým zabezpečiť informačnú podporu pre výkon štátnej správy v oblasti prevencie ZPH, ale aj v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.
 • Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska (BEISS) predstavuje databázu informácií o životnom prostredí na úrovní miest a obcí obsahujúcu environmentálne a základné územno-technické údaje a je koncipovaný ako online informačný systém, umožňujúci interaktívnu aktualizáciu údajov a subsystémov založených na tej istej identifikácii.
 •  
 • Informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch je informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch zriadený podľa § 20 ods. 11 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, prostredníctvom ktorého právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ sprístupňuje prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, orgánom ochrany ovzdušia a správnym orgánom v integrovanom povoľovaní informácie o svojej kompetencii a ďalšie odborné údaje o ním vykonávaných oprávnených meraniach emisií alebo kvality ovzdušia, kalibráciách – skúškach – inšpekciách zhody automatizovaných meracích systémov emisií alebo kvality ovzdušia, prostredníctvom ktorých si prevádzkovatelia zdrojov môžu splniť svoje povinnosti na úradné účely konaní podľa zákona o ovzduší, zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.
 • Register lokalít s možným výskytom POPs látok bol vytvorený v rámci projektu Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v SR, kód ITMS 24140110267, realizovanom z Operačného programu Životné prostredie v období 1. 1. 2013 – 30. 6. 2015. Register v súčasnom stave riešenia eviduje predovšetkým sklady nepoužiteľných agrochemikálií.