Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správy o životnom prostredíTáto sekcia je venovaná hodnoteniu stavu životného prostredia, konkrétne správam o stave životného prostredia Slovenskej republiky.

Našim cieľom je Vám takýmto spôsobom ponúknuť:

  • informácie o stave životného prostredia v Slovenskej republike,
  • informácie o tlakoch, ktoré vyvíjajú na životné prostredie rôznorodé ľudské aktivity,
  • informácie o príčinách a následkoch tohto stavu,
  • informácie o opatreniach a nástrojoch environmentálnej politiky, ktorých cieľom je životné prostredie uchovať v čo najlepšej kvalite pre budúce generácie.

Na týchto stránkach sa stretnete s viacerými druhmi správ o stave životného prostredia, ktoré sa od seba odlišujú formou, obsahom a štruktúrou. Odporúčame Vám, aby ste si ich podrobne preštudovali a aby ste takýmto spôsobom našli ten druh správ, ktorý bude čo najviac rešpektovať Vaše očakávania či požiadavky. Napriek spomínaným rozdielom všetky spomínané druhy správ o stave životného prostredia v Slovenskej republike majú jedno spoločné - opierajú sa o verifikované štatistické údaje a informácie, ktoré pochádzajú jednak z podkladov Štatistického úradu SR, Ministerstva životného prostredia SR, odborných organizácií rezortu životného prostredia, ako aj z databáz ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ich odborných organizácii.

Publikovanie správ o stave životného prostredia je jednou z povinností, ktoré ukladá Dohovor (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) z roku 1998. Je to základný medzinárodný dokument v oblasti napĺňania základných ľudských práv a slobôd v oblasti starostlivosti o ŽP, ku ktorému Slovenská republika pristúpila 31. októbra 2005 s platnosťou od 5. marca 2006.

Publikovanie správ o stave životného prostredia a ich zverejňovanie - predovšetkým vo verejných telekomunikačných sieťach - je základnou požiadavkou prvého piliera Aarhuského dohovoru - ktorým je prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí. Bez splnenia tohto predpokladu nie je možné navyše naplniť požiadavky zvyšných dvoch pilierov tohto dohovoru, ktorými sú: účasť verejnosti v procese rozhodovania týkajúcom sa ŽP a prístup verejnosti k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.