Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Environmentálna regionalizácia SR

Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky predstavuje prierezový zdroj informácií o stave životného prostredia (ŽP) v SR a je určená odborníkom ako aj širokej verejnosti.

Výstupy z environmentálnej regionalizácie sú aktualizované a prezentované každoročne v publikácii Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky a v nepravidelných intervaloch v informačnej brožúre (v rokoch 2002, 2008 a 2010). V zmysle dokumentu Implementácia Programového vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti MŽP SR z roku 2010 bude naďalej prebiehať aktualizácia hodnotení stavu ŽP vo forme environmentálnej regionalizácie SR, ktorú možno charakterizovať ako jednu z podmienok zlepšovania informovanosti verejnosti o environmentálnej situácii v SR a ako súčasť snáh o tvorbu ucelených informačných systémov environmentalistiky.

Dokument predstavuje súbory analytických máp za zložky ŽP a rizikové faktory − ovzdušie, voda, horninové prostredie, pôda, biota a krajina a odpady. Záverečná časť prierezovo hodnotí stav ŽP na Slovensku, v rámci ktorého dochádza k vymedzeniu akostne odstupňovaných regiónov environmentálnej kvality od prostredia vysokej kvality až po silne narušené prostredie v zaťažených oblastiach SR.

Publikovaním Environmentálnej regionalizácie SR sa napĺňajú ustanovenia čl. 45 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, osobitne zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2002

Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2008

Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2010

Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2016

Stiahnuť:

Stiahnuť:
Stiahnuť:
Stiahnuť:


Zdroj: SAŽP