Preskočit na obsah

Regionálne správy o stave ŽP SR

Upozornenie: Vypracovanie predmetných správ bolo realizované len v roku 2003.
V roku 2003 SAŽP vypracovala v rámci plnenia plánu hlavných úloh tzv. Krajské správy o stave životného prostredia. Úlohou týchto správ bolo preklenúť "vákuum", ktoré existovalo v tomto období medzi informáciami o stave životného prostredia v SR na národnej úrovni na strane jednej a identickými informáciami na miestnej, resp. regionálnej úrovni.

Nakoľko aktuálne právne normy v oblasti životného prostredia nestanovujú záväznú povinnosť vypracovávať správy tohto typu, ich aktualizácia bude závisieť od požiadaviek regionálnych samospráv na realizovanie tejto úlohy, resp. od finančných zdrojov disponibilných v rámci PHÚ MŽP SR a jeho odborných organizácií.