Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správy o stave ŽP SR

 English
Podľa článku 45 Ústavy Slovenskej republiky: "každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu". Toto právo občana na informácie o životnom prostredí uzákonil zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, ktorý stanovil Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR) povinnosť každoročne vypracovať Správu o stave životného prostredia. Tieto povinnosti podrobnejšie upravili aj niektoré ďalšie zákony NR SR - naposledy zákon NR SR č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 7 tohto zákona, správy o stave životného prostredia musia obsahovať najmä údaje o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu, ako aj údaje o trendoch jeho vývoja a opatreniach na ochranu a zlepšovanie životného prostredia, vrátane medzinárodnej spolupráce. Na rozdiel od predchádzajúcich právnych noriem zákon NR SR č. 205/2004 Z.z. ukladá povinnosť, aby správa o stave životného prostredia bola šírená predovšetkým prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí, najmä internetu.

Správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike v príslušných kalendárnych rokoch - ktoré máte k dispozícii na tejto stránke - sú vernou a identickou elektronickou verziou oficiálnych Správ o stave životného prostredia v Slovenskej republike, ktoré vydáva MŽP SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia na základe vyššie spomínaných právnych predpisov.

Na uľahčenie práce s týmito pomerne obsiahlymi dokumentmi sme tieto rozdelili v ľavom menu na jednotlivé kapitoly tak, aby si užívateľ čo najrýchlejšie našiel, stiahol, prípadne preštudoval len tie časti správ, ktoré sú predmetom jeho záujmu. Ak čitateľ identifikuje takúto kapitolu správy, potom sa automaticky dostáva ku zvolenej kapitole za všetky dostupné roky.