Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2013

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Editor RNDr. Jozef KLINDA, Ing. Zuzana LIESKOVSKÁ a kolektív
Spolupráca Sekcie a samostatné odbory MŽP SR, odbory SAŽP, ŠÚ SR, MPaRV SR, MDVaRR SR, ÚJD SR, MK SR, MH SR, MV SR, MZ SR, PÚ SR a ostatné inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 800
Rozsah 216 strán
ISBN 978-80-88833-65-9
Rok vydania 2014
Správa na stiahnutie:
Správa komplet:
Kapitoly:
Predslov
Zložky ŽP a ich ochrana
Ovzdušie
Voda
Horniny
Pôda
Rastlinstvo, živočíšstvo a chránené časti prírody
Mestské a vidiecke ŽP
Environmentálna regionalizácia
Príčiny a dôsledky stavu ŽP
Vplyvy hospodárskych odvetví na ŽP
Odpady
Zmena klímy
Zdravie obyvateľstva
Rizikové faktory v ŽP
Fyzikálne rizikové faktory
Chemické rizikové faktory
Environmentálne záťaže
Havárie a živelné pohromy
Genetické technológie a GMO
Starostlivosť o ŽP
Zelený rozvoj a zelená ekonomika
Medzinárodná spolupráca
Obsah a použité skratky