X Vážení užívatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dňa 27. 11. (cca od 8:00 do 16:00) bude prerušená distribúcia elektriny v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z tohto dôvodu nebude www.enviroportal.sk prístupný. Ďakujeme za porozumenie.
Redakcia

Zložky ŽP

Podľa §2 zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí sa pod životným prostredím rozumie všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja.

Jeho zložkami sú najmä:

 • neživé (anorganické) zložky:
  • ovzdušie (atmosféra),
  • voda (hydrosféra),
  • horniny (litosféra),
  • pôda (pedosféra),
 • živé (organické) zložky:
  • organizmy (biosféra).

Každá časť životného prostredia  je s ostatnými spojená mnohými najrôznejšími väzbami.