Preskočit na obsah

Zložky ŽP

Podľa §2 zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí sa pod životným prostredím rozumie všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja.

Jeho zložkami sú najmä:

 • neživé (anorganické) zložky:
  • ovzdušie (atmosféra),
  • voda (hydrosféra),
  • horniny (litosféra),
  • pôda (pedosféra),
 • živé (organické) zložky:
  • organizmy (biosféra).

Každá časť životného prostredia  je s ostatnými spojená mnohými najrôznejšími väzbami.