Preskočit na obsah

Medzinárodné dohovory

 

Záujem štátu na tvorbe právnych predpisov na podporu životného prostredia sa prejavuje dvojsmerne: navonok, vo vzťahu k iným štátom, účasťou na medzinárodných dohovoroch o otázkach životného prostredia a vo vnútri, začleňovaním medzinárodných dokumentov do právneho poriadku, a najmä tvorbou vnútroštátnych právnych predpisov.

Medzinárodným právom rozumieme súhrn právnych pravidiel upravujúcich vzťahy medzi štátmi. Vytvára sa dohodou dvoch alebo viacerých štátov buď vo forme medzinárodných zmlúv alebo obyčajom. Medzinárodné právo nie je právom nadštátnym, ale medzištátnym, ktoré štáty nielen samy vytvárajú, ale aj chránia proti porušeniu. V prípade potreby uplatňujú donucovacie opatrenia individuálne, kolektívne alebo v rámci medzinárodnej organizácie.

Základom medzinárodného environmentálneho práva sú:

  • mnohostranné medzinárodné dohovory, zmluvy, charty, protokoly alebo dohody s environmentálnym zameraním,

  • dvojstranné medzinárodné dohody s environmentálnym zameraním.

Medzinárodné environmentálne právo sa začalo systematicky rozvíjať najmä po prijatí programov:

  • Montevideo I. (prijatého riadiacou radou UNEP v roku 1982),
  • Montevideo II. (prijatého riadiacou radou UNEP v roku 1993).

Poznámka: Plný názov znie Montevidejský program pre rozvoj a periodické revízie environmentálneho práva.

Medzinárodné dohovory o otázkach životného prostredia vznikajú predovšetkým v pracovných priestoroch Organizácie Spojených národov (OSN). Prvé kapitoly v ich dejinách napísala OSN v 50. rokoch 20. storočia. Medzinárodnú konvenciu o prevencii znečisťovania morí prijala v roku 1954. Za ňou nasledovali desiatky iných konvencií.

Register medzinárodných dohovorov (konvencií) a protokolov s environmentálnym zameraním vedie UNEP (Program pre životné prostredie) v zmysle rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 3436 (XXX) z 9. decembra 1975. Ich počet prevyšuje 220. Viaceré z nich majú odvetvový charakter.

Prvým medzinárodným dohovorom s environmentálnym zameraním na území SR bol Dohovor o ochrane užitočného vtáctva v poľnohospodárstve (Paríž 19. marca 1902; ČSR pristúpila 6. marca 1924, č. 205/1924 Zb.).

V činnosti medzinárodného spoločenstva zameranej na tvorbu medzinárodnoprávnych environmentálnych noriem možno vo všeobecnosti pozorovať väzbu na ekologické katastrofy. Zo spomínanej príčinnej reťaze "havária - konvencia" sa vymyká séria konvencií o zodpovednosti za radiačné udalosti. Dôležitým míľnikom vo vývine medzinárodného práva životného prostredia sa v 80. rokoch stalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (environmental impact assassment).

Medzinárodné dohovory s environmentálnym zameraním, ktoré sa tu nachádzajú, sú zaradené do  základných tém:

​alebo si prezrite

Tieto môžeme ďalej triediť podľa názvu dohovoru, miesta prijatia, dátumu prijatia a dátumu prijatia na Slovensku. Samotné dohovory, resp. ich protokoly sú k dispozícii v PDF formáte.