Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2010

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Editor RNDr. Jozef KLINDA, Ing. Zuzana LIESKOVSKÁ a kolektív
Spolupráca Sekcie a samostatné odbory MŽP SR, Centrá SAŽP, ŠÚ SR, MPaRV SR, MDVaRR SR, ÚJD SR, MK SR, MH SR, MV SR, MZ SR a ostatné inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 300
Rozsah 192 strán
ISBN 978-80-89503-19-3
Rok vydania 2011
Správa na stiahnutie:
Správa komplet:
Kapitoly:
Predslov
Zložky ŽP a ich ochrana
Ovzdušie
Voda
Horniny
Pôda
Rastlinstvo, živočíšstvo a chránené časti prírody
Mestské a vidiecke ŽP
Environmentálna regionalizácia
Príčiny a dôsledky stavu ŽP
Vplyvy hospodárskych odvetví na ŽP
Materiálové toky a odpady
Zmena klímy
Zdravie obyvateľstva
Rizikové faktory v ŽP
Fyzikálne rizikové faktory
Chemické rizikové faktory
Environmentálne záťaže
Havárie a živelné pohromy
Genetické technológie a GMO
Starostlivosť o ŽP
Medzinárodná spolupráca
Obsah a použité skratky