Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 (Rozšírené hodnotenie kvality a starostlivosti)

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Editor Ing. Zuzana Lieskovská, Mgr. Pavla Lényiová a kolektív
Spolupráca Sekcie a samostatné odbory MŽP SR, odbory SAŽP, ŠÚ SR, MPRV SR, MDV SR, MH SR, MV SR a ostatné inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 1000
Rozsah 222 s.
ISBN 978-80-8213-007-5
Rok vydania 2019
Správa na stiahnutie:
Správa komplet:
Kapitoly:
Predslov
Základné informácie o Slovenskej republike (interaktívna verzia)
Súhrnné hodnotenie environmentálnej situácie v Slovenskej republike
Zložky ŽP a ich ochrana (interaktívna verzia)
Ovzdušie (interaktívna verzia)
Voda (interaktívna verzia)
Horniny (interaktívna verzia)
Pôda (interaktívna verzia)
Biodiverzita (interaktívna verzia)
Ochrana, tvorba a manažment krajiny (interaktívna verzia)
Prechod na zelené a obehové hospodárstvo (interaktívna verzia)
Priemysel (interaktívna verzia)
Ťažba nerastných surovín (interaktívna verzia)
Energetika (interaktívna verzia)
Doprava (interaktívna verzia)
Poľnohospodárstvo (interaktívna verzia)
Lesné hospodárstvo (interaktívna verzia)
Rekreácia a cestovný ruch (interaktívna verzia)
Materiálová náročnosť hospodárstva (interaktívna verzia)
Odpady a odpadové hospodárstvo (interaktívna verzia)
Zmena klímy (interaktívna verzia)
Environmentálna ekonomika (interaktívna verzia)
Rizikové faktory v ŽP (interaktívna verzia)
Fyzikálne rizikové faktory (interaktívna verzia)
Havárie a živelné pohromy (interaktívna verzia)
Genetické technológie a geneticky modifikované organizmy (interaktívna verzia)
Starostlivosť o ŽP (interaktívna verzia)
Medzinárodná spolupráca (interaktívna verzia)
Obsah a použité skratky