Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Editor Ing. Zuzana Lieskovská, Mgr. Pavla Lényiová a kolektív
Spolupráca Sekcie a samostatné odbory MŽP SR, odbory SAŽP, ŠÚ SR, MPRV SR, MDV SR, MH SR, MV SR a ostatné inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 1000
Rozsah 222 s.
ISBN 978-80-8213-007-5
Rok vydania 2019
Správa na stiahnutie:
Správa komplet:
Kapitoly:
Predslov
Základné informácie o Slovenskej republike_web
Súhrnné hodnotenie environmentálnej situácie v Slovenskej republike
Zložky ŽP a ich ochrana
Ovzdušie_web
Voda_web
Horniny_web
Pôda_web
Biodiverzita_web
Ochrana, tvorba a manažment krajiny_web
Prechod na zelené a obehové hospodárstvo
Priemysel_web
Ťažba nerastných surovín_web
Energetika_web
Doprava_web
Poľnohospodárstvo_web
Lesné hospodárstvo_web
Rekreácia a cestovný ruch_web
Materiálová náročnosť hospodárstva_web
Odpady a odpadové hospodárstvo_web
Zmena klímy_web
Environmentálna ekonomika_web
Rizikové faktory v ŽP
Fyzikálne rizikové faktory_web
Havárie a živelné pohromy_web
Genetické technológie a geneticky modifikované organizmy_web
Starostlivosť o ŽP
Implementácia Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj_web
Environmentálna politika_web
Environmentálne právo_web
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie_web
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia_web
Prevencia a náprava environmentálnych škôd_web
Prevencia závažných priemyselných havárií_web
Environmentálne hodnotenie a označovanie produktov_web
Environmentálne manažérstvo a audit_web
Ekoinovácie_web
Zelené verejné obstarávanie_web
Environmentálna kontrola_web
Environmentálna kriminalita_web
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta_web
Medzinárodná spolupráca_web
Obsah a použité skratky