Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1997

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Editor RNDr. Jozef KLINDA, Ing. Zuzana LIESKOVSKÁ a kolektív
Spolupráca Sekcie MŽP SR, Centrá SAŽP a ostatné inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 2000
Rozsah 156 strán
ISBN 80-88833-13-2
Rok vydania 1998
Správa na stiahnutie:
Správa komplet:
Kapitoly:
Predslov
Komplexný env. monitor. a informačný systém
Zložky ŽP a ich ochrana
Ovzdušie
Voda
Horniny
Pôda
Rastlinstvo a živočíšstvo
Ochrana prírody a tvorba krajiny
Environmentálna regionalizácia SR a zaťažené oblasti
Príčiny a dôsledky stavu ŽP
Vplyvy hospodárskych odvetví na ŽP
Zdravie obyvateľstva
Rizikové faktory v ŽP
Fyzikálne rizikové faktory
Chemické rizikové faktory
Odpady
Havárie a živelné pohromy
Starostlivosť o ŽP
Medzinárodná spolupráca
Obsah a použité skratky