Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2020

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Editor Ing. Zuzana Lieskovská, Mgr. Ján Mičuda a kolektív
Spolupráca Sekcie a samostatné odbory MŽP SR, odbory SAŽP, MDV SR, MH SR, MIRRI SR, MPRV SR, MV SR, Environmentálny fond, ŠÚ SR, ÚGKK, CVTI SR, HBÚ, NLC, NPPC – VÚPOP, SEPS, SHMÚ, SVP, ŠOP SR, ŠGÚDŠ, ÚKSÚP, ÚRSO, ÚVZ SR, VÚVH a ostatné inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Rozsah 194 s.
ISBN 978-80-8213-052-5
Rok vydania 2022
Správa na stiahnutie:
Správa komplet:
Kapitoly:
Predslov
Základné informácie o Slovenskej republike
Súhrnné hodnotenie environmentálnej situácie v Slovenskej republike
Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov
Dostatok čistej vody pre všetkých
Účinná ochrana prírody a krajiny
Udržateľné hospodárenie s pôdou
Plnenie funkcií lesov
Racionálne využívanie horninového prostredia
Zmena klímy a ochrana ovzdušia
Predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov
Ochrana pred následkami povodní
Riešenie sucha a nedostatku vody
Čisté ovzdušie
Zelené hospodárstvo
Smerom k obehovému hospodárstvu
Ekonomická a zároveň ekologická energia
Ekonomické nástroje pre lepšie životné prostredie
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Zoznam vybraných použitých skratiek