Preskočit na obsah

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1994

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Hlboká 2, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Editor Ing. Miroslav TONČÍK, Ing. Zuzana LIESKOVSKÁ, RNDr. Jozef KLINDA a kolektív
Spolupráca Správa bola spracovaná v spolupráci s inštitúciami uvedenými ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 2000
Rozsah 168 strán
Rok vydania 1995
Správa na stiahnutie:
Správa komplet:
Kapitoly:
Predslov
Komplexný env. monitor. a informačný systém
Zložky ŽP a ich ochrana
Ovzdušie
Voda
Horniny
Pôda
Rastlinstvo a živočíšstvo
Ochrana prírody a tvorba krajiny
Environmentálna regionalizácia SR a zaťažené oblasti
Príčiny a dôsledky stavu ŽP
Vplyvy hospodárskych odvetví na ŽP
Zdravie obyvateľstva
Rizikové faktory v ŽP
Fyzikálne rizikové faktory
Chemické rizikové faktory
Odpady
Havárie a živelné pohromy
Starostlivosť o ŽP
Medzinárodná spolupráca
Obsah a použité skratky