Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2021

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Editor Ing. Zuzana Lieskovská (SAŽP), Mgr. Pavla Lényiová (MŽP SR)
Spolupráca Sekcie a samostatné odbory MŽP SR, odbory SAŽP, MDV SR, MH SR, MIRRI SR, MPRV SR, MV SR, Environmentálny fond, ŠÚ SR, ÚGKK, CVTI SR, HBÚ, NLC, NPPC – VÚPOP, SEPS, SHMÚ, SVP, ŠOP SR, ŠGÚDŠ, ÚKSÚP, ÚRSO, ÚVZ SR, VÚVH a ostatné inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 600 ks
Rozsah 211 s.
ISBN 978-80-8213-091-4
Rok vydania 2023
Správa na stiahnutie:
Správa komplet:
Kapitoly:
Predslov
Základné informácie o Slovenskej republike
Súhrnné hodnotenie environmentálnej situácie v Slovenskej republike
Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov
Dostatok čistej vody pre všetkých
Účinná ochrana prírody a krajiny
Udržateľné hospodárenie s pôdou
Plnenie funkcií lesov
Racionálne využívanie horninového prostredia
Zmena klímy a ochrana ovzdušia
Predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov
Ochrana pred následkami povodní
Riešenie sucha a nedostatku vody
Čisté ovzdušie
Zelené hospodárstvo
Smerom k obehovému hospodárstvu
Ekonomická a zároveň ekologická energia
Ekonomické nástroje pre lepšie životné prostredie
Environmentálna výchova a vzdelávanie v každom veku
Zoznam vybraných použitých skratiek