Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2017

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Editor Ing. Zuzana Lieskovská, Mgr. Pavla Lényiová a kolektív
Spolupráca Sekcie a samostatné odbory MŽP SR, odbory SAŽP, ŠÚ SR, MPRV SR, MDVRR SR, MH SR, MV SR, PÚ SR a ostatné inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 1 000
Rozsah 218 s.
ISBN 978-80-89503-94-0
Rok vydania 2018
Správa na stiahnutie:
Správa komplet:
Kapitoly:
2018 Predslov
2018 Základné informácie o Slovenskej republike
2018 Súhrnné hodnotenie environmentálnej situácie v Slovenskej republike
2018 Zložky ŽP a ich ochrana
Ovzdušie
Voda
Horniny
Pôda
Biodiverzita
2018 Ochrana, tvorba a manažment krajiny
2018 Vplyvy hospodárskych odvetví na ŽP
Priemysel
Ťažba nerastných surovín
Energetika
Doprava
Poľnohospodárstvo
Lesné hospodárstvo
Rekreácia a cestovný ruch
2018 Materiálové toky a odpady
2018 Zmena klímy
2018 Environmentálna ekonomika
2018 Životné prostredie a zdravie obyvateľstva
2018 Obsah a použité skratky