Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

   
Vydavateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava; Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 97 590 Banská Bystrica
Editor Ing. Zuzana Lieskovská, Mgr. Martina Némethová a kolektív
Spolupráca Sekcie a samostatné odbory MŽP SR, odbory SAŽP, ŠÚ SR, MPRV SR, MDVRR SR, MH SR, MV SR, PÚ SR a ostatné inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Jazyk sk
Úroveň národná
Vydanie I.
Náklad 1 000 ks
Rozsah 206 s.
ISBN 978-80-89503-75-9
Rok vydania 2017
Správa na stiahnutie:
Správa komplet:
Kapitoly:
Predslov
Základné informácie o Slovenskej republike
Súhrnné hodnotenie environmentálnej situácie v Slovenskej republike
Zložky ŽP a ich ochrana
Ovzdušie
Voda
Horniny
Pôda
Rastlinstvo, živočíšstvo a chránené časti prírody
Ochrana, tvorba a manažment krajiny
Vplyvy hospodárskych odvetví na ŽP
Priemyselná výroba
Ťažba nerastných surovín
Energetika
Doprava
Poľnohospodárstvo
Lesné hospodárstvo
Rekreácia a cestovný ruch
Zmena klímy
Environmentálna ekonomika
Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie
Obehové hospodárstvo
Obsah a použité skratky