Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Sektorové indikátory

Sektorové indikátory sú prostriedkom hodnotenia pokroku v implementácii sektorových politík vo vzťahu k životnému prostrediu a stupňa integrácie environmentálnych aspektov do sektorových politík.
 
Na základe analýzy indikátorov vypracovaných a pravidelne hodnotených Európskou environmentálnou agentúrou (EEA), Organizáciou pre ekonomický rozvoj a hospodársku spoluprácu (OECD), Štatistickým úradom Európskeho spoločenstva (EUROSTAT) a po zhodnotení možnosti vyhodnocovania indikátorov v podmienkach SR boli vytvorené súbory sektorových indikátorov pre vybraných šesť sektorovpriemysel, energetika, doprava, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvocestovný ruch.
 
V súboroch každého sektora sú jednotlivé indikátory usporiadané do troch skupín:
Prvú skupinu tvoria indikátory opisujúce trendy a vývoj sektora významný vo vzťahu k životnému prostrediu. Druhá skupina indikátorov sa venuje popísaniu interakcií sektora so životným prostredím, ktoré zahŕňajú jednak náročnosť sektora na zdroje ako aj jeho vplyv na životné prostredie. Poslednou skupinou sú indikátory odrážajúce politické, ekonomické a sociálne aspekty ako reakcie spoločnosti na zmierňovanie, resp. kompenzáciu negatívnych dôsledkov sektora na životné prostredie. 

Priemyselná výroba Energetika Doprava Poľnohospodárstvo Lesné hospodárstvo Cestovný ruch Domácnosti Stavebníctvo