Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodu plánovanej odstávky budú 12. 12. 2022 nedostupné všetky poskytované služby. Ďakujeme za pochopenie. Tím Enviroportálu

Kľúčové indikátory

English

Účelom vybraných kľúčových indikátorov (KI) je zlepšenie informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o životnom prostredí v Slovenskej republike poukazujúc na aktuálne environmentálne problémy. Vybrané kľúčové indikátory poskytujú stabilný základ hodnotenia pokroku v stave životného prostredia a patria k prioritným témam na dosiahnutie stanovených cieľov smerom k udržateľnému rozvoju na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Súbor kľúčových indikátorov zahrňuje 16 tematických oblastí životného prostredia (zložky a faktory ŽP, nástroje starostlivosti o ŽP, vrátane vybraných ekonomických sektorov) s celkovým počtom 38 indikátorov.

Ovzdušie Zmena klímy Voda Horninové prostredie Pôda Biodiverzita Odpady Materiálové toky Hluk Ekonomické nástroje Lesníctvo Poľnohospodárstvo Energetika Doprava Priemyselná výroba Indexy