Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Kľúčové indikátory ŽP

English

Účelom vybraných kľúčových indikátorov (KI) je zlepšenie informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o životnom prostredí v Slovenskej republike poukazujúc na aktuálne environmentálne problémy. Vybrané kľúčové indikátory poskytujú stabilný základ hodnotenia pokroku v stave životného prostredia a patria k prioritným témam na dosiahnutie stanovených cieľov smerom k udržateľnému rozvoju na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Súbor kľúčových indikátorov zahrňuje 16 tematických oblastí životného prostredia (zložky a faktory ŽP, nástroje starostlivosti o ŽP, vrátane vybraných ekonomických sektorov) s celkovým počtom 38 indikátorov.

Ovzdušie Zmena klímy Voda Horninové prostredie Pôda Biodiverzita Odpady Materiálové toky Ekonomické nástroje Lesníctvo Poľnohospodárstvo Energetika Doprava Indexy