Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Indikátory obehového hospodárstva

Prechod na obehové hospodárstvo predstavuje príležitosť na zlepšenie udržateľnosti, konkurencieschopnosti a odolnosti nášho hospodárstva: prispieva ku klimatickej neutralite, zachováva biodiverzitu a ekosystémy, zlepšuje bezpečnosť dodávok a zmierňuje strategickú závislosť od surovín, vytvára primerané miestne a zelené pracovné miesta a posilňuje inovácie. Obehovosť je kľúčovým nástrojom na posilnenie konkurencieschopnosti a ponúka príležitosť na zvýšenie produktivity zdrojov, zamestnanosti a rastu.

Revidovaný rámec monitorovania obehového hospodárstva zachytáva ťažiskové oblasti obehového hospodárstva a prepojenia medzi obehovosťou, klimatickou neutralitou a ambíciou nulového znečistenia. Revízia monitorovacieho rámca je v súlade so záväzkom obsiahnutým v Novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo a konkurencieschopnejšiu Európu. Cieľom nového monitorovacieho rámca, ktorý bol zverejnený dňa 15.05.2023, je poskytovať komplexný prehľad meraním priamych a nepriamych prínosov zvyšujúcej sa obehovosti.

Tieto indikátory umožňujú merať pokrok smerom k zákonným/ambicióznym cieľom, ako aj k širším cieľom politík v oblasti obehového hospodárstva. Niektoré čiastkové indikátory týkajúce sa konkrétnych materiálov poskytujú tvorcom politík dôležité informácie, ktoré im umožňujú vyhodnocovať pokrok v kľúčových dodávateľských reťazcoch a materiáloch. Indikátory sú zoskupené do piatich rozmerov, resp. tematických oblastí: 1. výroba a spotreba; 2. odpadové hospodárstvo; 3. druhotné suroviny; 4. konkurencieschopnosť a inovácie a 5. globálna udržateľnosť a odolnosť.

Znižovanie spotreby surovín poukazuje na oddeľovanie ekonomického rastu od využívania zdrojov. Verejné obstarávanie má veľký podiel na spotrebe a môže byť hnacou silou obehového hospodárstva. V obehovom hospodárstve dochádza k minimalizácii vzniku odpadu.

Zvýšenie recyklácie je súčasťou prechodu na obehové hospodárstvo. Pokrok v recyklácii kľúčových tokov odpadu je dôležitý pre udržateľnosť a odolnosť.

V obehovom hospodárstve sa druhotné suroviny bežne používajú na výrobu nových produktov. Obchod s recyklovateľnými materiálmi odráža význam vnútorného trhu a globálnej účasti na obehovom hospodárstve.

Obehové hospodárstvo dokáže prispievať k vytváraniu pracovných miest a rastu. Inovačné technológie spojené s obehovým hospodárstvom posilňujú globálu konkurencieschopnosť EÚ.

Stopa spotreby určuje rozsah, v akom sa výrobné a spotrebné systémy nachádzajú v rámci planetárnych medzí. Obehové hospodárstvo prispieva ku klimatickej neutralite. Obehové hospodárstvo prispieva k bezpečnosti dodávok surovín a pomáha riešiť riziká spojené s dodávkami, predovšetkým kritických surovín.