Preskočit na obsah

Indikátory obehového hospodárstva

Európa je v popredí celosvetového prechodu na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo, ktoré si kladie za cieľ udržať hodnotu výrobkov, materiálov a zdrojov tak dlho, ako je to možné a to tým, že ich vráti do výrobného cyklu na konci ich používania a zároveň minimalizuje tvorbu odpadu. Tento proces sa začína na samom začiatku životného cyklu výrobku: inteligentný dizajn výrobkov a výrobné procesy môžu pomôcť šetriť zdroje, vyhnúť sa neefektívnemu nakladaniu s odpadmi a vytvoriť nové obchodné príležitosti.

Európska komisia prijala ambiciózny "Balík opatrení pre obehové hospodárstvo", ktorý pozostáva z Akčného plánu EÚ obsahujúceho opatrenia, ktoré pokrývajú celý životný cyklus výrobku.

Monitorovací rámec stanovený Európskou komisiou pozostáva z indikátorov rozdelených do štyroch tematických oblastí: Výroba a spotreba, Nakladanie s odpadmi, Sekundárne suroviny, Konkurencieschopnosť a inovácie.

Riešenie rizík v súvislosti s dodávkami surovín, najmä tých kritických pomáha zabezpečiť sebestačnosť EÚ v oblasti surovín.Zelené verejné obstarávanie má veľký podiel na spotrebe a môže byť hnacou silou obehového hospodárstva. Minimalizácia vzniku odpadu a odstránenie plytvania potravinami pomáha znížiť nepriaznivý vplyv na životné prostredie, klímu a ekonomiku.

Zvýšenie celkovej recyklácie a recyklácie pri konkrétnych tokoch odpadu odráža pokrok pri nakladaní s kľúčovými tokmi odpadu

Zvýšenie prínosu recyklovaných materiálov k uspokojovaniu dopytu po surovinách a podpora obchodu s recyklovateľnými surovinami podporí využívanie druhotných surovín, ktoré sa používajú na výrobu nových produktov.

Súkromné investície, zamestnanosť a hrubá pridaná hodnota zohľadňujú prínos obehového hospodárstva k vytváraniu pracovných miest a rastu. Patenty a inovačné technológie spojené s obehovým hospodárstvom posilňujú globálu konkurencieschopnosť EÚ.