Preskočit na obsah

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (2021)

Dátum schválenia: 31. 8. 2021
Forma: Uznesenie vlády SR č. 476/2021
Dokument na stiahnutie: SK

Hlavným nástrojom pre zvýšenie adaptačnej schopnosti Slovenskej republiky je v roku 2018 prijatá aktualizácia Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAS), z ktorej vychádza a na ktorú ndväzuje predmetný národný akčný plán (NAP). Ide teda o implementačný dokument, ktorý sa zameriava na podporu realizácie definovaných cieľov NAS v praxi a napĺňa jej rámec konkrétnymi opatreniami a úlohami v krátkodobom (2021 – 2023) a strednodobom horizonte (2024 – 2027).

Úvodom do NAP je zoznam 5 prierezových opatrení a na ne naviazaných 18 úloh. Jadrom NAP je 7 špecifických oblastí: ochrana, manažment a využívanie vôd, udržateľné poľnohospodárstvo, adaptované lesné hospodárstvo, prírodné prostredie a biodiverzita, zdravie a zdravá populácia, sídelné prostredie a technické, ekonomické a sociálne opatrenia.
Každá z týchto 7 oblastí má svoj špecifický cieľ, z ktorých každý má definované svoje základné princípy a špecifické opatrenia, ktoré v danom segmente definujú úlohy. Spolu bolo identifikovaných 45 špecifických opatrení a v ich rámci 169 úloh pre obdobie platnosti NAP do roku 2027.