Tlačiť   PDF

Trendy v počte druhov a plemien hospodárskych zvierat chovaných v SR

Dátum poslednej aktualizácie 14.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj v počte plemien monitorovaných druhov hospodárskych zvierat v SR.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)
Priority :
V. Zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
Ciele:
Sektor E – starostlivosť o prírodu, krajinu a územný rozvoj
7. Zastavenie procesu znižovania biologickej rôznorodosti, vypracovanie a realizácia záchranných programov vybraných ohrozených druhov fauny a flóry; vypracovanie Národnej stratégie ochrany biodiverzity, udržanie a zlepšenie stavu osobitne chránených území.

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
Cieľ:
28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch
  • ochrana biodiverzity prírody a krajiny, prednostná dlhodobá ochrana cenných území, ich ekosystémov a druhová ochrana ”in situ”
  • zachovanie diverzity krajiny v súlade s prírodnými, kultúrnymi a sociálnymi podmienkami osídlenia

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A - Ochrana prírody
Cieľ A.1
Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
Oblasť C - Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva.
Cieľ C.4
Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov.

Oblasť E - Zmiernenie tlaku na biodiverzitu a racionálne využívanie genetických zdrojov
Cieľ E.8 
Znižovať intenzitu pôsobenia negatívnych faktorov na biodiverzitu, dobudovať pre tento účel účinný právny rámec a nástroje na kontrolu jeho dodržiavania a zabezpečiť spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov.

Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť C - Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.4
Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov.
Cieľ C.4.1
Realizovať opatrenia s pozitívnym efektom na biodiverzitu, druhy, biotopy a chránené územia s cieľom maximalizovať príspevok poľnohospodárov k ochrane biodiverzity na národnej úrovni.

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
Fokusová oblasť 4A: Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu krajinných oblastí Európy.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
  • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj v počte monitorovaných plemien hospodárskych zvierat?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2015 bol zaznamenaný najväčší počet plemien oviec 22 a naopak najmenší u ošípaných 6, pričom oproti roku 2014 nedošlo k zníženiu v počte plemien u žiadneho zo sledovaných hospodárskych zvierat.
  • V období rokov 2000 až 2015 došlo k nárastu plemien hovädzieho dobytka, oviec a kôz. U ošípaných bol za dané obdobie zaznamenaný výrazný pokles ich počtu.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_neutral emo_smile
Indikátor je hodnotený od roku 2000. Od roku 2000 sa zvýšil počet plemien všetkých monitorovaných hospodárskych zvierat okrem ošípaných. Medziročne došlo k nárastu počtu dvoch plemien a pri ostatných dvoch  sa ich počet nezmenil.

Sumárne zhodnotenie

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Plemeno je populácia hospodárskych zvierat rovnakého druhu a rovnakého fylogenetického pôvodu vyznačujúca sa spoločnými charakteristickými znakmi a stálymi vlastnosťami, ktoré v nezmenených podmienkach prenášajú na svoje potomstvo, odlišujúca sa aspoň v jednom znaku alebo vlastnosti od ostatných populácií. Početnosť jedincov populácie tvoriacich plemeno musí umožňovať jej autoreprodukciu.

Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktoré vedie združenie chovateľov, šľachtiteľská organizácia alebo uznaná chovateľská organizácia, alebo poverená chovateľská organizácia, ak ide o koňovité zvieratá, aj poverená plemenárska organizácia, v ktorom sú zapísané alebo podmienečne zapísané čistokrvné plemenné zvieratá určitého plemena s uvedením ich predkov okrem zvierat uvedených v odseku 16 podľa kritérií uvedených v osobitných predpisoch. Pre každé plemeno podľa tohto odseku sa zriaďuje a vedie jedna plemenná kniha.


Metodika:

Vlastník, chovateľ alebo držiteľ vedie evidenciu o počtoch hospodárskych zvierat, ktoré sú v chove. Vlastníci hospodárskych zvierat, chovatelia alebo držitelia sú povinní na požiadanie plemenárskej inšpekcie, prípadne poverenej plemenárskej organizácie, ktorá vedie centrálny register plemenárskych údajov alebo orgánu veterinárnej správy poskytnúť údaje. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby vedie evidenciu plemien chovaných v SR.
Monitoring zahŕňa najpočetnejšie v súčasnosti  chované plemená, ktorých chov má tradíciu, sú vedené v plemennej knihe, pričom ich chová veľký počet chovateľov čím sa dá predpokladať, že ich chov je do budúcnosti istý.
 

Zdroj dát:

NPPC - VÚŽV


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: