Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Trendy v počte monitorovaných plemien hospodárskych zvierat chovaných v SR

Dátum poslednej aktualizácie25.08.2021

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj počtu aktívne monitorovaných plemien hospodárskych zvierat (HZ), ako aj vývoj počtu tradičných (pôvodných) plemien HZ chovaných v SR.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A - Ochrana prírody
Cieľ A.1
Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
Oblasť C - Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva.
Cieľ C.4
Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov.

Oblasť E - Zmiernenie tlaku na biodiverzitu a racionálne využívanie genetických zdrojov
Cieľ E.8 
Znižovať intenzitu pôsobenia negatívnych faktorov na biodiverzitu, dobudovať pre tento účel účinný právny rámec a nástroje na kontrolu jeho dodržiavania a zabezpečiť spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov.

Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť C - Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.4
Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov.
Cieľ C.4.1
Realizovať opatrenia s pozitívnym efektom na biodiverzitu, druhy, biotopy a chránené územia s cieľom maximalizovať príspevok poľnohospodárov k ochrane biodiverzity na národnej úrovni.

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
Fokusová oblasť 4A: Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu krajinných oblastí Európy.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj v počte monitorovaných plemien hospodárskych zvierat?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2020 bol zaznamenaný najväčší počet plemien u oviec a hydiny, a naopak najnižší u kôz.
  • Z dlhodobejšieho vývoja počtu plemien HO možno sledovať stabilnú situáciu, ktorá vychádza z faktu, že väčšina chovateľov dáva prednosť overeným plemenám (kombinovaným, špecializovaným). Iba malá časť chovateľov sa  orientuje aj na import plemien, ktoré doteraz na Slovensku chované neboli a väčšinou slúžia pre údržbu krajiny a agroturizmus.
  • Situácia pri ošípaných sa z pohľadu počtu plemien výrazne nemení, no na úrovni jednotlivých plemien ich veľkosti populácií klesajú. Ide o výsledok intenzívneho využívania komerčných hybridov pochádzajúcich z medzinárodných šľachtiteľských programov. Pri ovciach, kozách a hydine možno sledovať zmeny v počte plemien. Tieto možno pripisovať jednoduchšiemu zaobstaraniu zvierat týchto druhov podobne ako nižším nárokom na ich chov. Zároveň je pri týchto druhoch viditeľný väčší vplyv „módnych trendov“, teda snahám chovateľov chovať plemená, ktoré sú v krajine jedinečné.
  • Z pohľadu tradičných (pôvodných) plemien možno konštatovať, že ich počet sa v čase nemení, veľkosť populácií niektorých však klesla. Dotačná politika SR pre ohrozené plemená v rámci PRV pomohla stabilizovať stavy týchto plemien.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_neutral emo_neutral
Indikátor je hodnotený od roku 2015. Od roku 2015 sa zvýšil počet monitorovaných plemien oviec a hydiny a naopak znížil počet plemien kôz. Medziročne došlo k nárastu počtu plemien oviec, pri hovädzom dobytku, ošípaných a hydiny sa ich počet nezmenil. Počet plemien kôz sa znížil.

Sumárne zhodnotenie

Počet monitorovaných plemien hospodárskych zvierat v SR

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hovädzí dobytok 15 15 15 15 15 15
z toho tradičné (pôvodné)plemená 2 2 2 2 2 2
Ošípané 6 6 6 6 6 6
z toho tradičné (pôvodné)plemená 0 0 0 0 0 0
Ovce 22 23 25 24 26 27
z toho tradičné (pôvodné)plemená 4 4 5 5 5 5
Kozy 7 8 8 7 7 5
z toho tradičné (pôvodné)plemená 2 2 2 2 2 2
Hydina 22 22 27 27 27 27
z toho tradičné (pôvodné)plemená 3 3 3 3 3 3

 

Podrobné zhodnotenie

Indikátor sleduje počet aktívne monitorovaných plemien hospodárskych zvierat. Tieto plemená predstavujú populácie, ktoré majú na Slovensku stabilnú pozíciu, čo znamená, že ich chovom sa zaoberá väčší počet chovateľov. V rámci týchto plemien majú špeciálne postavenie plemená, ktoré vznikli na území Slovenska (pôvodné), alebo má ich chov na našom území dlhoročnú tradíciu (tradičné). Okrem týchto plemien sa na Slovensku chovajú aj ďalšie plemená HZ, pochádzajúce zo zahraničia, ktorých počty nie sú vysoké a výrazne kolíšu vzhľadom na ich aktuálnu popularitu medzi chovateľmi. Tieto plemená preto z pohľadu monitoringu sa nepovažujú za dôležité.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Plemeno je populácia hospodárskych zvierat rovnakého druhu a rovnakého fylogenetického pôvodu vyznačujúca sa spoločnými charakteristickými znakmi a stálymi vlastnosťami, ktoré v nezmenených podmienkach prenášajú na svoje potomstvo, odlišujúca sa aspoň v jednom znaku alebo vlastnosti od ostatných populácií. Početnosť jedincov populácie tvoriacich plemeno musí umožňovať jej autoreprodukciu.

Plemenná kniha je kniha, kartotéka alebo údajové médium, ktoré vedie združenie chovateľov, šľachtiteľská organizácia alebo uznaná chovateľská organizácia, alebo poverená chovateľská organizácia, ak ide o koňovité zvieratá, aj poverená plemenárska organizácia, v ktorom sú zapísané alebo podmienečne zapísané čistokrvné plemenné zvieratá určitého plemena s uvedením ich predkov okrem zvierat uvedených v odseku 16 podľa kritérií uvedených v osobitných predpisoch. Pre každé plemeno podľa tohto odseku sa zriaďuje a vedie jedna plemenná kniha.


Metodika:

Vlastník, chovateľ alebo držiteľ vedie evidenciu o počtoch hospodárskych zvierat, ktoré sú v chove. Vlastníci hospodárskych zvierat, chovatelia alebo držitelia sú povinní na požiadanie plemenárskej inšpekcie, prípadne poverenej plemenárskej organizácie, ktorá vedie centrálny register plemenárskych údajov alebo orgánu veterinárnej správy poskytnúť údaje. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby vedie evidenciu plemien chovaných v SR.
Monitoring zahŕňa najpočetnejšie v súčasnosti  chované plemená, ktorých chov má tradíciu, sú vedené v plemennej knihe, pričom ich chová veľký počet chovateľov čím sa dá predpokladať, že ich chov je do budúcnosti istý.
 

Zdroj dát:

NPPC - VÚŽV


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: