Preskočit na obsah

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)

Dátum schválenia: 14. 5. 2014
Forma: Uznesenie vlády SR č. 231/2014
Dokument na stiahnutie: SK
 
Program rozvoja vidieka je v poradí druhým dokumentom (po Partnerskej dohode SR 2014 - 2020), ktorý je Slovensko povinné vypracovať, aby mohlo čerpať podporu z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). EPFRV prispieva k stratégii Európa 2020 tým, že poskytuje finančnú podporu na udržateľný rozvoj vidieka. Z hľadiska celkového rámca spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ podpora rozvoja vidieka prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti pôdohospodárstva; udržateľnému obhospodarovaniu prírodných zdrojov a k činnostiam súvisiacim so zmenou klímy a k vyváženému územnému rozvoju vidieka vrátane tvorby a udržania zamestnanosti.
Program je dokumentom národného charakteru, na základe ktorého bude poskytovaná pomoc z EPFRV v programovacom období 2014 - 2020 prostredníctvom súboru opatrení zoskupených okolo 6 priorít rozvoja vidieka.

Strategické zameranie priorít :
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
Priorita 5: Propagácia efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.