Preskočit na obsah

Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020

Dátum schválenia: 10. 9. 2014
Forma: Uznesenie vlády SR č. 442/2014
Dokument na stiahnutie: SK
 
Hlavným nástrojom na implementáciu Národnej stratégie na ochranu biodiverzity na Slovensku je akčný plán, ktorý v prehľadnej tabuľkovej forme na základe stratégie konkretizuje požadované úlohy, uvádza gestora a spolugestora zabezpečenia konkrétnej úlohy, očakávané náklady a finančné zdroje na zabezpečenie úlohy, stručný opis úlohy a predpokladaný termín jej ukončenia.
Akčný plán obsahuje spolu 167 úloh, ktoré prispievajú k plneniu 6 cieľov, resp. 33 opatrení uvedenej národnej stratégie. Hlavným očakávaným zdrojom financovania sú štrukturálne fondy, ďalšími sú finančný nástroj Európskej únie pre životné prostredie LIFE a štátny rozpočet.

Prvá správa s vyhodnotením plnenia úloh Akčného plánu bude spracovaná do konca roku 2016. Následná čiastková správa bude predložená v roku 2018 a konečná správa v prvom polroku 2021.
 
Bližšie informácie:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/11170/1
http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/dohovor-biodiverzite/
http://enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/94