Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Kolízie zveri s dopravou

Dátum poslednej aktualizácie 23.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje nehody zavinené lesnou zverou a domácimi zvieratami ako aj lokalizáciu dopravných nehôd zavinených lesnou zverou a domácich zvierat v rámci cestnej dopravnej infraštruktúry.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Národný plán SR pre BECEP 2011 – 2020 (stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky pre roky 2011 až 2020 ) (2011)
 
V národnej stratégii ide predovšetkým o koordináciu, rozpracovanie a realizáciu opatrení v 9-tich rámcoch:
 • zníženie dopravnej nehodovosti v dôsledku prekročenia najvyššej povolenej rýchlosti a neprispôsobenia rýchlosti okolitým podmienkam,
 • zníženie dopravnej nehodovosti v dôsledku požitia alkoholu a drog,
 • zníženie dopravnej nehodovosti u zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
 • zvýšenie bezpečnosti prostredníctvom účinnej dopravnej výchovy v školách a výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie vo výcvikových zariadeniach autoškôl,
 • zvýšenie úrovne bezpečnosti cestnej infraštruktúry,
 • zvýšenie úrovne bezpečnosti prostredníctvom bezpečnejších vozidiel a zavádzaním IDS,
 • zvýšenie úrovne bezpečnosti v cestnej nákladnej a autobusovej doprave,
 • zvýšenie úrovne ponehodovej starostlivosti,
 • manažment bezpečnosti cestnej premávky,
 • koordináciu aktivít v rámci Slovenskej republiky a podporu medzinárodnej spolupráce a pod.

Kľúčová otázka

Znižuje sa počet dopravných nehôd zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami?

Kľúčové zistenia

 • Počet dopravných nehôd zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami počas sledovaného obdobia 1995 – 2015 mal kolísavý charakter s nárastom do roku 2008, keď bol zaevidovaný najvyšší počet kolízií. Od roku 2009 došlo k prudkému poklesu dopravných nehôd, čo súviselo so  zmenou evidencie dopravných nehôd.   
 • Od roku 2009 do 2015 poklesol počet nehôd zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami o 83,7 % a medziročný pokles predstavoval 17,8%.
 • V roku 2015 kolízie zavinené lesnou zverou a domácimi zvieratami predstavovali 1,19 % z celkového počtu dopravných nehôd (13 547)   
 • Nárast počtu dopravných nehôd zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami do roku 2008 súvisel nielen s výstavbou cestných komunikácií a následne zvyšujúcou sa intenzitou dopravy, ale aj chýbajúcou dopravnou  infraštruktúrou zabezpečujúcou defragmentáciu krajiny.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
emo_sad Pozitivny trend emo_smile
Počet dopravných nehôd zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami mal kolísavý trend s nárastom do roku 2008.  Počet kolízií zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami narastal do roku 2008 a po tomto roku došlo k prudkému poklesu, čo súviselo so zmenou evidencie dopravných nehôd.  Pokračoval pokles zaevidovaných dopravných nehôd zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami

Sumárne zhodnotenie


 

Podrobné zhodnotenie

Percentuálny podiel lesnej zveri a domácich zvierat na cestných dopravných nehodách zavinených lesnou zverou a domácimi zvieratami nie je možné stanoviť z dôvodu, že v rámci evidencie cestných dopravných nehôd sa osobitne nesledujú dopravné nehody zavinené lesnou zverou a dopravné nehody zavinené domácimi zvieratami.
V štatistickom prehľade nehôd v cestnej premávke sa nesleduje stav živočíchov (úhyn, poranenie...) a ďalšie nakladanie so živočíchom, ako aj druhové zloženie uhynutých (resp. zranených) živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami.


Evidencia počtu úhynov žívočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak v dôsledku dopravnej nehody dôjde k úhynu chráneného druhu živočícha, nie je možné z tohto dôvodu stanoviť spoločenskú hodnotu chráneného živočícha v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Vývoj počtu úhynov živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami evidovaných podľa zákona č. 543/2002 Z. z. v rokoch 2008 - 2014
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lesná zver (ks) 9 650 2 445 665 717 449 428 1 563
Zdroj: VÚD a. s.

Z hľadiska systematického zatriedenia živočíchov v roku 2014 patrilo do triedy cicavce (Mammalia) 17,79 % uhynutých a zranených živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami v rámci cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry evidovaných orgánmi ochrany prírody a 5,12 % patrilo do triedy vtáky (Aves). Najväčší podiel s 76,07 % predstavovali obojživelníky (Amphibia) a plazy (Reptilia).


Evidencia počtu úhynu živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami v rámci poľovných revírov

V prípade dopravnej nehody s účasťou zvieraťa príslušník Policajného zboru, ktorý vykonáva dokumentáciu príslušnej dopravnej nehody, má povinnosť upovedomiť majiteľa zvieraťa o jeho uhynutí. Majiteľ zvieraťa sa v tomto prípade považuje za osobu, ktorá v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je povinná bezodkladne odstrániť prekážku cestnej premávky. V prípade, ak ide o dopravnú nehodu s účasťou lesnej zveri, policajt postupuje tak, že o úhyne upovedomí lesného hospodára príslušného poľovného revíru, do ktorého cesta patrí, a ten zaeviduje úhyn do príslušného výkazu.


Údaje o počte uhynutých živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami spracované Národným lesníckym centrom

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lesná zver (ks) 9 123 10 405 10 629 10 446 11 040 10 178 9 569
Zdroj: VÚD a. s.

V roku 2014 v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami v rámci cestnej dopravnej infraštruktúry evidovaných poľovnými revírmi 91,59 % uhynutých živočíchov patrilo do triedy cicavce (Mammalia), 7,98 % do triedy vtáky (Aves) a 0,43 % bolo evidovaných ako Iná poľovná zver.
 

Evidencia počtu úhynu živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami správcami pozemných komunikácií

Úhyn lesnej zveri a domácich zvierat v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami sleduje od roku 2009 správca pozemných komunikácií Národná diaľničná spoločnosť a. s. Dáta o stretoch živočíchov s dopravnými prostriedkami za rok 2011 až 2014 v rámci rýchlostnej cesty R1 PR1BINA na úseku Nitra – Tekovské Nemce (dĺžka 46 km) eviduje spoločnosť Granvia Operation, a. s., ktorá od 28. 10. 2011 zabezpečuje na tomto úseku prevádzku a údržbu. V júli 2011 pribudol do správy Granvia Operation, a. s. severný obchvat Banskej Bystrice v dĺžke takmer 6 km.
Slovenská správa ciest a samosprávne kraje úhyn živočíchov na pozemných komunikáciách vo svojej správe v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami neevidujú. Výnimku predstavuje Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý eviduje údaje v rámci pozemných komunikácií vo svojej správe od roku 2011.
V roku 2014 najväčší podiel z hľadiska systematického zatriedenia živočíchov patril s 92,22 % triede cicavce (Mammalia), za ním nasledovala trieda  vtáky (Aves) s 7,25 % a neidentifikované druhy živočíchov s 0,54 %. Najviac uhynutých jedincov rovnako ako v roku 2013 predstavovala v rámci lesnej zveri líška hrdzavá (22,45 %) a z domácich zvierat mačka (19,86 %). Tretí najvyšší podiel tvorili uhynuté jedince zajac (13,69 %) a za ním nasledoval pes domáci s 13,24 % a uhynuté jedince srnčej zveri s 11,36 %.

Vývoj početnosť úhynov živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami správcami pozemných komunikácií v rokoch 2009 - 2014
  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lesná zver (ks) 646 545 632 790 660 742
Domáce zvieratá 353 403 381 645 388 370
Neidentifikované živočíchy 7 - - 4 2 6
Spolu 1 006 948 1 013 1 139 1 050 1 118
Zdroj: VÚD a. s. 

 • Strety živočíchov s dopravnými prostriedkami v rámci leteckej dopravnej infraštruktúry

Zrážky lietadiel s vtákmi alebo inými živočíchmi predstavujú takmer vždy ohrozenie cestujúcich a posádky a často aj ohrozenie tretích osôb na zemi. Primárne škody na majetku spôsobené týmito zrážkami predstavujú každoročne veľké straty pre leteckých dopravcov, čo sa vždy premietne do cien ponúkaných služieb. Nemalý podiel majú aj sekundárne straty vzniknuté meškaním a rušením letov.
Prevencia zrážok lietadiel so živočíchmi začína na letisku, pretože väčšina zrážok lietadiel s vtákmi a inými živočíchmi sa stáva na letisku a v jeho bezprostrednej blízkosti počas konečnej fázy priblíženia, pristátia, vzletu a stúpania po vzlete. Z tohto dôvodu sú všetky voľne pohybujúce sa zvieratá na letisku a vtáky na letisku a v jeho blízkom okolí považované za potenciálne nebezpečenstvo pre letisko a prevádzku lietadiel.

Vývoj počtu uhynutých živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami v leteckej doprave
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet uhynutých živočíchov (ks) 81 43 59 72 59 46 60
Zdroj: VÚD a. s.

Z hľadiska systematického zatriedenia živočíchov 88,33 % uhynutých živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami v rámci leteckej dopravnej infraštruktúry v roku 2014 patrilo do triedy vtáky (Aves) a 11,67 % do triedy cicavce (Mammalia).

 • Strety živočíchov s dopravnými prostriedkami v rámci železničnej dopravnej infraštruktúry

Počet stretov dráhových vozidiel s lesnými a domácimi živočíchmi a úhyn lesnej zveri a domácich živočíchov ŽSR ako štatistický ukazovateľ nehody nesledujú. Podľa Predpisu ŽSR Z 17 (D 17) Nehody a mimoriadne udalosti s účinnosťou od 9. 12. 2007 je opodstatnený jediný prípad, a to zrážka vlaku so zvieratami, ktoré sú odprevádzané pastierom a výška škody by musela presiahnuť 2 660 Eur. Takýto prípad ŽSR za obdobie 1997 - 2014 nezaznamenali.
 
Vývoj počtu uhynutých živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami v rámci železničnej dopravy
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet uhynutých živočíchov (ks) - 302 491 436 792 909 778
Zdroj: VÚD a. s.

Z hľadiska druhov najvýraznejší podiel predstavovala roku 2014 srnčia zver s 56,17 % a diviačia zver s 14,78 %, za nimi nasledovala jelenia zver (13,24 %) a neidentifikovateľné jedince uhynutých živočíchov s 5,14 %.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:


Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej
 • sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • uniknú nebezpečné veci (veci, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva, alebo pre zložky životného prostredia),
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca sumu 3 990 €.
Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ktorou je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla, ak
 • nie je splnená niektorá z povinností účastníka škodovej udalosti,
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.


Metodika:

Úhyn živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami je v Slovenskej republike evidovaný:
 • dopravnou políciou,
 • okresnými úradmi, odbormi starostlivosti o životné prostredie,
 • Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky,
 • Národným lesníckym centrom,
 • správcami pozemných komunikácií,
 • Železnicami Slovenskej republiky,
 • dopravcami s platnou zmluvou o prístupe k železničnej infraštruktúre ŽSR.
V Slovenskej republike nebola  vytvorená centrálna evidencia, ktorá by spracovávala údaje o počte uhynutých živočíchoch v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami od jednotlivých subjektov. V rámci environmentálneho indikátora "Počet úhynov živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami", ktorý  vypracúva Výskumný ústav dopravný, a. s. na základe požiadavky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej MDVRR SR), sa spracováva evidencia údajov od jednotlivých dotknutých subjektov od roku 2008. Zároveň na základe požiadavky MDVRR SR adresovanej ŽSR sa evidujú strety živočíchov s dopravnými prostriedkami v rámci železničnej dopravy od roku 2009.
Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených alebo inak poškodených a uhynutých chránených živočíchoch a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje, upravuje vyhláška 24/2003 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Evidencia podľa zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obsahuje:

 • vedecké meno chráneného druhu živočícha,
 • počet jedincov,
 • pohlavie a vek jedinca a údaje o jeho nezameniteľnom označení, ak sú známe,
 • stav jedinca a jeho zranenia pri nájdení,
 • dátum, čas a miesto nálezu s jeho bližším určením, najmä s uvedením katastrálneho územia,
 • opis situácie, ako k nálezu došlo,
 • údaje o nakladaní s jedincom od jeho nájdenia po odovzdanie, najmä údaje o kŕmení, o podávaní liekov,
 • opis činnosti, pri ktorej došlo k poraneniu, poškodeniu, úhynu alebo náhodnému odchytu alebo usmrteniu jedinca, ak je známy,
 • predpokladaná príčina poranenia, poškodenia, úhynu alebo náhodného odchytu alebo usmrtenia,
 • meno, priezvisko a trvalý pobyt nahlasujúcej osoby a telefonický kontakt na ňu,
 • dátum a miesto odovzdania jedinca jeho vlastníkovi vrátane identifikačných údajov o ňom,
 • údaje o určení ďalšieho nakladania s jedincom.
V rámci uvedenej evidencie nie je vytvorená centrálna evidencia, v rámci ktorej by sa zbierali údaje od jednotlivých okresných úradov. V rámci vypracovania environmentálneho indikátora Strety živočíchov s dopravnými prostriedkami v rámci dopravnej infraštruktúry spracúva uvedenú centrálnu evidenciu VÚD a. s. od roku 2008. Evidencia zahrňuje aj údaje evidované správami jednotlivých chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré poskytuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) v Banskej Bystrici.
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o jarnom kmeňovom stave zveri a o revíri, stave a love zveri (ročný výkaz 12-01). Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2015 – 2017. Kolízie živočíchov s dopravnými prostriedkami sa vykazujú v 38. module -  Škody na zveri spôsobené dopravnými prostriedkami. Uvádza sa počet jedincov a hodnota zveri, ktorá bola v revíri usmrtená dopravnými prostriedkami. Hodnota usmrtenej zveri sa vypočíta podľa sadzobníka štatistickej hodnoty živej zveri. Výkaz je dostupný na stránke ŠÚ SR (Metaúdaje – vzory štatistických formulárov)


Zdroj dát:

ŠÚ SR, VÚD a.s.


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: