Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Programy starostlivosti a programy záchrany pre vybrané ohrozené druhy

Dátum poslednej aktualizácie 29.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí počet vypracovaných, schválených a zrealizovaných programov starostlivosti / programov záchrany o vybrané ohrozené druhy.
 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Koncepcia ochrany prírody a krajiny (2006)
 
V rámci strategických cieľov stanovila aj tieto opatrenia:
  • Vyčleniť finančné zdroje na realizáciu opatrení pre chránené druhy rastlín a chránených druhov živočíchov najmä na záchranu kriticky ohrozených druhov rastlín a živočíchov podľa schválených programov záchrany.
 
Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
 
Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
Opatrenie A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných dohovorov, organizácií a programov a zlepšenú národnú legislatívu na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete chránených území na vedeckej báze
Úloha 6. Pripraviť resp. aktualizovať programy záchrany pre ohrozené druhy rastlín a živočíchov a realizovať opatrenia, vrátane transferu a reštitúcie druhov na vhodné lokality
Úloha 11. Dobudovať a zabezpečiť prevádzku chovných a rehabilitačných staníc ako zariadení na záchranu chránených živočíchov


 

Kľúčová otázka

Aký je trend v realizácii programov záchrany o vybrané ohrozené druhy?

Kľúčové zistenia

  • Programy záchrany o vybrané ohrozené druhy sa priebežne spracovávajú a realizujú, avšak sú do veľkej miery závislé od dostupných finančných prostriedkov.
  • Od roku 2001 boli celkovo realizované programy záchrany pre 37 druhov ohrozených rastlín a 18 druhov ohrozených živočíchov.
  • Aktuálne je realizovaný len program záchrany pre žltáčika zanoväťového (Colias myrmidone) (2016 – 2020) a program starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) (2016 – 2025).

Sumárne zhodnotenie

Prehľad programov záchrany rastlín
Druh Termín schválenia Obdobie realizácie
alkana farbiarska (Alcanna tinctoria) 2000 2001 - 2005
jesienka piesočná (Colchicum arenarium) 2000 2001 - 2005
feruľa Sadlerova (Ferula sadleriana) 2000 2001 - 2005
korunkovka strakatá (Frillaria meleagris) 2000 2001 - 2005
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis) 2000 2001 - 2005
hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii) 2000 2001 - 2005
smldník piesočný Peucedanum arenarium) 2000 2001 - 2005
palina rakúska (Artemisia austriaca) 2001 2002 - 2006
kozinec drsný (Atragalus asper) 2001 2002 - 2006
vstavačovec bledožltý (Dactylorhiza  ochroleuca) 2001 2002 - 2006
červenačka hustolistá (Groenlandia  densa) 2001 2002 - 2006
hrachor sedmohradský (Lathyrus transsilvanicus) 2001 2002 - 2006
rumenica turnianska (Onosma tornensis) 2001 2002 - 2006
pokrut jesenný (Spiranthes  spiralis) 2001 2002 - 2006
rosička anglická (Drosera anglica) 2003 2004 - 2008
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata) 2003 2004 - 2008
hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana) 2003 2004 - 2008
vstavač ploštičný pravý (Orchis coriophora) 2003 2004 - 2008
ostroplod biely (Rhynchospora alba) 2003 2004 - 2008
blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris) 2003 2004 - 2008
poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis ssp. flavescens) 2004 2005 - 2009
poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii) 2004 2005 - 2009
ostrica výbežkatá (Carex chordorrhiza) 2004 2005 - 2009
vstavač močiarny (Orchis palustris) 2004 2005 - 2009
vstavač úhľadný (Orchis elegans) 2004 2005 - 2009
červenohlav ihlancovitý (Anacamptis pyramidalis) 2004 2005 - 2009
sivuľka prímorská (Glaux maritima) 2005 2006 - 2010
ostrica blšná (Carex pulicaris) 2005 2006 - 2010
alkana farbiarska (Alcanna tinctoria) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
jesienka piesočná (Colchicum arenarium) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
rosička anglická (Drosera anglica) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica) 2009 2010 - 2014
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
ľanček ľanovitý (Radiola linoides) 2009 2010 - 2014
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
Zdroj: ŠOP SR


Programy záchrany / starostlivosti o chránené živočíchy
Druh Termín schválenia Obdobie realizácie  
drop fúzatý (Otis tarda) 2000 2001 - 2005 PZ
orol kráľovský (Aquila heliaca) 2000 2001 - 2005 PZ
korytnačka močiarna (Emys orbicularis) 21.01.2002 2002 - 2006 PZ
vydra riečna (Lutra lutra) 21.01.2002 2002 - 2006 PZ
kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) 21.01.2002 2002 - 2006 PZ
chrapkáč poľný (Crex crex) 21.01.2002 2002 - 2006 PZ
orol skalný (Aquila chrysaetos) 09.12.2003 2004 - 2008 PZ
orol krikľavý (Aquila pomarina) 09.12.2003 2004 - 2008 PZ
sokol sťahovavý (Falco peregrinus) 09.12.2003 2004 - 2008 PZ
sokol rároh (Falco cherrug) 09.12.2003 2004 - 2008 PZ
svišť vrchovský (Marmota marmota) 09.12.2003 2004 - 2008 PZ
jasoň červenooký (Parnassius apollo) 04.04.2005 2005 - 2009 PZ
blatniak tmavý (Umbra krameri) 04.04.2005 2005 - 2009 PZ
zubor hrivnatý (Bison bonasus) 23.04.2007 2007 - 2011 PZ
bobor vodný (Castor fiber) 15.10.2008 2009 - 2013 PZ
norok európsky (Mustela lutreola) 15.10.2008 2009 - 2013 PZ
motýle rodu Maculinea 15.10.2008 2009 - 2013 PZ
žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone) 25.02.2016 2016 - 2020 PZ
vlk dravý Canis lupus) 26.05.2016 2016 - 2025 PS
Zdroj: ŠOP SR
PZ = program záchrany, PS = program starostlivosti

Podrobné zhodnotenie

Prehľad druhov rastlín so spracovanými a realizovanými PZ
Rok Spracované PZ Realizované PZ
počet druhy počet druhy
1995 4 bocianik Neilreichov (Erodium neilreichii),
hrachor trávolistý Futákov (Lathyrus nissolia subsp. futakii),
škripec nízky (Schoenoplectus supinus),
veronika drobnolistá (Veronica scardica)
   
1996 2 šašina hrdzavá (Schoenus ferrugineus),
šašina černastá (Schoenus nigricans)
   
1997 3 červenohlav ihlanovitý (Anacamptis pyramidalis),
sitina guľatoplodá (Juncus sphaerocarpus),
ostrica Buxbaumova (Carex buxbaumii)
   
1998 4 ježohlav najmenší (Sparganium natans),
ostrík močiarny (Ostericum palustre),
bakuľka trojrohá (Meesia triquetra),
plstnatec rašelinový (Helodium blandowii)
   
1999 8 alkana farbiarska (Alkana tinctoria),
jesienka piesočná (Colchicum arenarium),
feruľa Sadlerova (Ferula sadleriana),
korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris),
mečík močiarny (Gladiolus palustris),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii),
smldník piesočný (Peucedanum arenarium)
   
2000 7 červenačka hustolistá (Groenlandia densa),
hrachor sedmohradský (Lathyrus transsilvanicus),
kozinec drsný (Astragalus asper),
palina rakúska (Artemisia austriaca),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
rumenica turnianska (Onosma tornensis),
vstavačovec bledožltý (Dactylorhiza ochroleuca)
7 Alkana tinctoria,
Colchicum arenarium,
Ferula sadleriana,
Fritillaria meleagris,
Herminium monorchis,
Liparis loeselii,
Peucedanum arenarium
2001 6 rosička anglická (Drosera anglica),
vstavač ploštičný (Orchis coriophora),
hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana),
ostroplod biely (Rhynchospora alba),
plavúňovec zaplavovaný (Lycopodiella inundata),
blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris)
   
2002 6 Lycopodiella inundata,
Scheuchzeria palustris,
Drosera anglica,
Ophrys holubyana,
Orchis coriophora,
Rhynchospora alba
14 Spiranthes spiralis,
Liparis loeselii,
Herminium monorchis,
Peucedanum arenarium,
Artemisia austriaca,
Groenlandia densa,
Lathyrus transsilvanicus,
Ferula sadleriana,
Onosma tornense,
Astragalus asper,
Fritillaria meleagris,
Alkana tinctoria,
Colchicum arenarium,
Dactylorhiza ochroleuca
2003   Prepracovávali sa PZ z roku 2002 v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 14 Spiranthes spiralis,
Liparis loeselii,
Herminium monorchis,
Peucedanum arenarium,
Artemisia austriaca,
Groenlandia densa,
Lathyrus transsilvanicus,
Ferula sadleriana,
Onosma tornense,
Astragalus asper,
Fritillaria meleagris,
Alkana tinctoria,
Colchicum arenarium,
Dactylorhiza ochroleuca
2004 6 Pulsatilla zimmermannii,
Pulsatilla pratensis subsp. flavescens,
Orchis palustris,
Orchis elegans,
Anacamptis pyramidalis,
Carex chordorhiza
20 Spiranthes spiralis,
Liparis loeselii,
Herminium monorchis,
Peucedanum arenarium,
Artemisia austriaca,
Groenlandia densa,
Lathyrus transsilvanicus,
Ferula sadleriana,
Onosma tornense,
Astragalus asper,
Fritillaria meleagris,
Alkana tinctoria,
Colchicum arenarium,
Dactylorhiza ochroleuca,
Orchis coriophora subsp. coriophora, Ophrys holubyana,
Drosera anglica,
Rhynchosphora alba,
Scheuchzeria palustris,
Lycopodiella inundata
2005 2 Carex pulicaris,
Glaux maritima
26 Spiranthes spiralis,
Liparis loeselii,
Herminium monorchis, Peucedanum arenarium,
Artemisia austriaca,
Groenlandia densa,
Lathyrus transsilvanicus,
Ferula sadleriana,
Onosma tornense,
Astragalus asper,
Fritillaria meleagris,
Alkana tinctoria,
Colchicum arenarium,
Dactylorhiza ochroleuca,
Orchis coriophora subsp. coriophora,
Ophrys holubyana,
Drosera anglica,
Rhynchosphora alba, Scheuchzeria palustris,
Lycopodiella inundata,
Pulsatilla zimmermannii,
Pulsatilla pratensis subsp. flavescens,
Orchis palustris,
Orchis elegans,
Anacamptis pyramidalis,
Carex chordorhiza
2006 1 Pedicularis sceptrum-carolinum 14 Orchis coriophora subsp. coriophora,
Ophrys holubyana,
Drosera anglica,
Rhynchosphora alba,
Scheuchzeria palustris,
Lycopodiella inundata,
Pulsatilla zimmermannii,
Pulsatilla pratensis subsp. flavescens,
Orchis palustris,
Orchis elegans,
Anacamptis pyramidalis,
Carex chordorhiza,
Carex pulicaris,
Glaux maritima
2007 0 - 14 Orchis coriophora subsp. coriophora,
Ophrys holubyana,
Drosera anglica,
Rhynchosphora alba,
Scheuchzeria palustris,
Lycopodiella inundata,
Pulsatilla zimmermannii,
Pulsatilla pratensis subsp. flavescens,
Orchis palustris,
Orchis elegans,
Anacamptis pyramidalis,
Carex chordorhiza,
Carex pulicaris,
Glaux maritima
2008 2/7 Nové PZ:
ľanček ľanovitý (Radiola linoides),
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica)
 
Aktualizované PZ:
alkana farbiarska (Alkanna tinctoria),
hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii),
jesienka piesočná (Colchicum arenarium),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
rosička anglická (Drosera anglica),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata)
14 červenohlav ihlanovitý (Anacamptis pyramidalis),
ostrica výbežkatá (Carex chordorrhiza),
vstavač úhľadný (Orchis elegans),
vstavač močiarny (Orchis palustris),
poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis ssp. flavescens),
poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii),
rosička anglická (Drosera anglica),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata),
hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana),
vstavač ploštičný pravý (Orchis coriophora ssp. Coriophora),
ostroplod biely (Rhynchospora alba),
blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris),
sivuľka prímorská (Glaux maritima),
ostrica blšná (Carex pulicaris)
2009 0 - 11 ľanček ľanovitý (Radiola linoides),
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica),
alkana farbiarska (Alkanna tinctoria),
hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii),
jesienka piesočná (Colchicum arenarium),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
rosička anglická (Drosera anglica),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata),
sivuľka prímorská (Glaux maritima),
ostrica blšná (Carex pulicaris)
2010 0 - 9 hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii),
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica),
ostrica blšná (Carex pulicaris),
sivuľka prímorská (Glaux maritima),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
rosička anglická (Drosera anglica),
ľanček ľanovitý (Radiola linoides),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata)
2011 0 - 9 hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii),
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
rosička anglická (Drosera anglica),
ľanček ľanovitý (Radiola linoides),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata), 
alkana farbiarska (Alkanna tinctoria), 
jesienka piesočná (Colchicum arenaria)
2012 0 - 9 hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii),
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
rosička anglická (Drosera anglica),
ľanček ľanovitý (Radiola linoides),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata), 
alkana farbiarska (Alkanna tinctoria),
jesienka piesočná (Colchicum arenaria)
2013 0 - 9 hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii),
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
rosička anglická (Drosera anglica),
ľanček ľanovitý (Radiola linoides),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata),
alkana farbiarska (Alkanna tinctoria),
jesienka piesočná (Colchicum arenaria)
2014 0 - 0 -
2015 0 - 0 -
Zdroj: ŠOP SR


Prehľad druhov živočíchov so spracovanými a realizovanými PZ
Rok Spracované PZ Realizované PZ
počet druhy počet druhy
2004 0 - 11 korytnačka močiarna (Emys orbicularis),
drop fúzatý (Otis tarda),
orol kráľovský (Aquila heliaca),
chrapkáč poľný (Crex crex),
vydra riečna (Lutra lutra),
kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra r. tatrica),
orol skalný (Aquila chrysaetos),
orol krikľavý (Aquila pomarina),
sokol rároh (Falco cherrug),
sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
svišť vrchovský (Marmota marmota)
2005 0 - 12 kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica),
svišť vrchovský (Marmota marmota),
vydra riečna (Lutra lutra),
orol kráľovský (Aquila heliaca), orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina), sokol rároh (Falco cherrug),
sokol sťahovavý (Falco peregrinus), drop fúzatý (Otis tarda),
chrapkáč poľný (Crex crex), korytnačka močiarna (Emys orbicularis)
jasoň červenooký (Paranssius apollo)
2006 0 - 10 svišť vrchovský (Marmota marmota),
vydra riečna (Lutra lutra),
orol skalný (Aquila chrysaetos),
orol krikľavý (Aquila pomarina),
sokol rároh (Falco cherrug),
sokol sťahovavý (Falco peregrinus),
chriašteľ poľný (Crex crex),
korytnačka močiarna (Emys orbicularis),
jasoň červenooký (Paranssius apollo)
blatniak tmavý (Umbra krameri)
2007 0 - 7 svišť vrchovský (Marmota marmota),
orol skalný (Aquila chrysaetos),
orol krikľavý (Aquila pomarina),
sokol rároh (Falco cherrug),
sokol sťahovavý (Falco peregrinus),
jasoň červenooký (Paranssius apollo)
blatniak tmavý (Umbra krameri)
2008 3 bobor vodný (Castor fiber),
norok európsky (Mustela lutreola),
motýle rodu Maculinea
8 jasoň červenooký (Parnassius apollo),
blatniak tmavý (Umbra krameri),
zubor hrivnatý (Bison bonasus),
orol skalný (Aquila chrysaetos),
orol krikľavý (Aquila pomarina),
sokol rároh (Falco  cherrug),
sokol sťahovavý (Falco  peregrinus),
svišť vrchovský (Marmota marmota)
2009 0 - 6 jasoň červenooký (Parnassius apollo),
blatniak tmavý (Umbra krameri),
zubor hrivnatý (Bison bonasus),
bobor vodný (Castor fiber),
norok európsky (Mustela lutreola),
motýle rodu Maculinea
2010 0 - 3 zubor hrivnatý (Bison bonasus),
bobor vodný (Castor fiber),
motýle rodu Maculinea
2011 0 - 4 zubor hrivnatý (Bison bonasus), bobor vodný (Castor fiber),
motýle rodu Maculinea,
norok európsky (Mustela lutreola)
2012 0 - 3 motýle rodu Maculinea,
zubor hrivnatý (Bison bonasus)
norok európsky (Mustela lutreola)
2013 0 - 3 bobor vodný (Castor fiber),
motýle rodu Maculinea
norok európsky (Mustela lutreola)
2014 1 motýľ druhu Colias myrmidone 0 -
2015 1 dopracovaný a pripravený na schválenie program záchrany o motýľa druhu Colias myrmidone 0 -
Zdroj: ŠOP SR

Metodika:

Program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov a Program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov patrí medzi dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 
Programy záchrany (PZ) sa spracúvajú pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy. Obsahujú základné údaje o danom taxóne (biológia, ekológia, výskyt a rozšírenie), základné príčiny jeho ohrozenia a manažmentové opatrenia na jeho záchranu a záchranu ich biotopov s návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie priaznivého stavu a na odstránenie príčin ohrozenia. Zvyknú sa spracovávať na obdobie 5 rokov (príloha 22 vyhlášky č. 24/2003 Z. z.).
 
Program starostlivosti (PS) o druhy rastlín a živočíchov určuje spôsob starostlivosti o druhy európskeho významu a druhy národného významu a ich biotopy a opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh.
 
Hodnotenie indikátora vychádza z údajov poskytnutých ŠOP SR.
 

Zdroj dát:

ŠOP SR
 

Odkazy k problematike: