Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Programy starostlivosti a programy záchrany pre vybrané ohrozené druhy

Dátum poslednej aktualizácie 01.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí počet vypracovaných, schválených a zrealizovaných programov starostlivosti a programov záchrany o vybrané ohrozené druhy rastlín a živočíchov.
 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
Opatrenie A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných dohovorov, organizácií a programov a zlepšenú národnú legislatívu na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete chránených území na vedeckej báze
Úloha 6. Pripraviť resp. aktualizovať programy záchrany pre ohrozené druhy rastlín a živočíchov a realizovať opatrenia, vrátane transferu a reštitúcie druhov na vhodné lokality
Úloha 11. Dobudovať a zabezpečiť prevádzku chovných a rehabilitačných staníc ako zariadení na záchranu chránených živočíchov
 

Kľúčová otázka

Aký je trend v príprave a schvaľovaní programov starostlivosti a záchrany o vybrané ohrozené druhy?

Kľúčové zistenia

  • Programy záchrany o vybrané ohrozené druhy sa priebežne spracovávajú a realizujú, avšak sú do veľkej miery závislé od dostupných finančných prostriedkov.
  • Od roku 2001 boli celkovo realizované programy záchrany pre 37 druhov ohrozených rastlín a 18 druhov ohrozených živočíchov.
  • Aktuálne je realizovaný len program záchrany pre 7 chránených druhov živočíchov a programy starostlivosti o vlka dravého, rysa ostrovida a medveďa hnedého.

 

Sumárne zhodnotenie

Prehľad programov záchrany rastlín

Druh Termín schválenia Obdobie realizácie
alkana farbiarska (Alcanna tinctoria) 2000 2001 - 2005
jesienka piesočná (Colchicum arenarium) 2000 2001 - 2005
feruľa Sadlerova (Ferula sadleriana) 2000 2001 - 2005
korunkovka strakatá (Frillaria meleagris) 2000 2001 - 2005
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis) 2000 2001 - 2005
hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii) 2000 2001 - 2005
smldník piesočný Peucedanum arenarium) 2000 2001 - 2005
palina rakúska (Artemisia austriaca) 2001 2002 - 2006
kozinec drsný (Atragalus asper) 2001 2002 - 2006
vstavačovec bledožltý (Dactylorhiza  ochroleuca) 2001 2002 - 2006
červenačka hustolistá (Groenlandia  densa) 2001 2002 - 2006
hrachor sedmohradský (Lathyrus transsilvanicus) 2001 2002 - 2006
rumenica turnianska (Onosma tornensis) 2001 2002 - 2006
pokrut jesenný (Spiranthes  spiralis) 2001 2002 - 2006
rosička anglická (Drosera anglica) 2003 2004 - 2008
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata) 2003 2004 - 2008
hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana) 2003 2004 - 2008
vstavač ploštičný pravý (Orchis coriophora) 2003 2004 - 2008
ostroplod biely (Rhynchospora alba) 2003 2004 - 2008
blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris) 2003 2004 - 2008
poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis ssp. flavescens) 2004 2005 - 2009
poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii) 2004 2005 - 2009
ostrica výbežkatá (Carex chordorrhiza) 2004 2005 - 2009
vstavač močiarny (Orchis palustris) 2004 2005 - 2009
vstavač úhľadný (Orchis elegans) 2004 2005 - 2009
červenohlav ihlancovitý (Anacamptis pyramidalis) 2004 2005 - 2009
sivuľka prímorská (Glaux maritima) 2005 2006 - 2010
ostrica blšná (Carex pulicaris) 2005 2006 - 2010
alkana farbiarska (Alcanna tinctoria) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
jesienka piesočná (Colchicum arenarium) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
rosička anglická (Drosera anglica) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica) 2009 2010 - 2014
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis) - aktualizácia 2009 2010 - 2014
ľanček ľanovitý (Radiola linoides) 2009 2010 - 2014
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata) - aktualizácia 2009 2010 - 2014

Zdroj: ŠOP SR

 

Prehľad programov záchrany o chránené živočíchy

Druh

Termín schválenia

Obdobie realizácie

drop fúzatý (Otis tarda)

2000

2001 - 2005

orol kráľovský (Aquila heliaca)

2000

2001 - 2005

korytnačka močiarna (Emys orbicularis)

21.01.2002

2002 - 2006

vydra riečna (Lutra lutra)

21.01.2002

2002 - 2006

kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica)

21.01.2002

2002 - 2006

chrapkáč poľný (Crex crex)

21.01.2002

2002 - 2006

orol skalný (Aquila chrysaetos)

09.12.2003

2004 - 2008

orol krikľavý (Aquila pomarina)

09.12.2003

2004 - 2008

sokol sťahovavý (Falco peregrinus)

09.12.2003

2004 - 2008

sokol rároh (Falco cherrug)

09.12.2003

2004 - 2008

svišť vrchovský (Marmota marmota)

09.12.2003

2004 - 2008

jasoň červenooký (Parnassius apollo)

04.04.2005

2005 - 2009

blatniak tmavý (Umbra krameri)

04.04.2005

2005 - 2009

zubor hrivnatý (Bison bonasus)

23.04.2007

2007 - 2011

bobor vodný (Castor fiber)

15.10.2008

2009 - 2013

norok európsky (Mustela lutreola)

15.10.2008

2009 - 2013

motýle rodu Maculinea

15.10.2008

2009 - 2013

žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)

25.02.2016

2016 - 2020

jasoň červenooký (Parnassius apollo)

30.3.2017

2017 - 2021

korytnačka močiarna (Emys orbicularis)

17.8.2017

2017 - 2021

sokol červenonohý (Falco vespertinus)

11.12.2017

2018 - 2022

hlucháň hôrny (Tetrao urogallus)

13.04.2018

2018 - 2022

bučiak veľký (Botaurus stellaris)
chochlačka bielooká (Aythya nyroca)

23.08.2019

2019 - 2023

tetrov hoľniak (Tetrao tetrix) na roky 2018-2022

 

2018 - 2022

žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)

15.4.2021

2021 - 2025

Zdroj: ŠOP SR

 

Prehľad programov starostlivosti o chránené živočíchy

Druh

Termín schválenia

Obdobie realizácie

vlk dravý (Canis lupus)

26.05.2016

2016 - 2025

medveď hnedý (Ursus arctos)

2016

 

rys ostrovid (Lynx lynx)

2017

 

 

Podrobné zhodnotenie

Vývoj prehľadu druhov rastlín so spracovanými a realizovanými programami záchrany (PZ)

Rok Spracované PZ Realizované PZ
počet druhy počet druhy
1995 4 bocianik Neilreichov (Erodium neilreichii),
hrachor trávolistý Futákov (Lathyrus nissolia subsp. futakii),
škripec nízky (Schoenoplectus supinus),
veronika drobnolistá (Veronica scardica)
   
1996 2 šašina hrdzavá (Schoenus ferrugineus),
šašina černastá (Schoenus nigricans)
   
1997 3 červenohlav ihlanovitý (Anacamptis pyramidalis),
sitina guľatoplodá (Juncus sphaerocarpus),
ostrica Buxbaumova (Carex buxbaumii)
   
1998 4 ježohlav najmenší (Sparganium natans),
ostrík močiarny (Ostericum palustre),
bakuľka trojrohá (Meesia triquetra),
plstnatec rašelinový (Helodium blandowii)
   
1999 8 alkana farbiarska (Alkana tinctoria),
jesienka piesočná (Colchicum arenarium),
feruľa Sadlerova (Ferula sadleriana),
korunkovka strakatá (Fritillaria meleagris),
mečík močiarny (Gladiolus palustris),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii),
smldník piesočný (Peucedanum arenarium)
   
2000 7 červenačka hustolistá (Groenlandia densa),
hrachor sedmohradský (Lathyrus transsilvanicus),
kozinec drsný (Astragalus asper),
palina rakúska (Artemisia austriaca),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
rumenica turnianska (Onosma tornensis),
vstavačovec bledožltý (Dactylorhiza ochroleuca)
7 Alkana tinctoria,
Colchicum arenarium,
Ferula sadleriana,
Fritillaria meleagris,
Herminium monorchis,
Liparis loeselii,
Peucedanum arenarium
2001 6 rosička anglická (Drosera anglica),
vstavač ploštičný (Orchis coriophora),
hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana),
ostroplod biely (Rhynchospora alba),
plavúňovec zaplavovaný (Lycopodiella inundata),
blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris)
   
2002 6 Lycopodiella inundata,
Scheuchzeria palustris,
Drosera anglica,
Ophrys holubyana,
Orchis coriophora,
Rhynchospora alba
14 Spiranthes spiralis,
Liparis loeselii,
Herminium monorchis,
Peucedanum arenarium,
Artemisia austriaca,
Groenlandia densa,
Lathyrus transsilvanicus,
Ferula sadleriana,
Onosma tornense,
Astragalus asper,
Fritillaria meleagris,
Alkana tinctoria,
Colchicum arenarium,
Dactylorhiza ochroleuca
2003   Prepracovávali sa PZ z roku 2002 v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 14 Spiranthes spiralis,
Liparis loeselii,
Herminium monorchis,
Peucedanum arenarium,
Artemisia austriaca,
Groenlandia densa,
Lathyrus transsilvanicus,
Ferula sadleriana,
Onosma tornense,
Astragalus asper,
Fritillaria meleagris,
Alkana tinctoria,
Colchicum arenarium,
Dactylorhiza ochroleuca
2004 6 Pulsatilla zimmermannii,
Pulsatilla pratensis subsp. flavescens,
Orchis palustris,
Orchis elegans,
Anacamptis pyramidalis,
Carex chordorhiza
20 Spiranthes spiralis,
Liparis loeselii,
Herminium monorchis,
Peucedanum arenarium,
Artemisia austriaca,
Groenlandia densa,
Lathyrus transsilvanicus,
Ferula sadleriana,
Onosma tornense,
Astragalus asper,
Fritillaria meleagris,
Alkana tinctoria,
Colchicum arenarium,
Dactylorhiza ochroleuca,
Orchis coriophora subsp. coriophora, Ophrys holubyana,
Drosera anglica,
Rhynchosphora alba,
Scheuchzeria palustris,
Lycopodiella inundata
2005 2 Carex pulicaris,
Glaux maritima
26 Spiranthes spiralis,
Liparis loeselii,
Herminium monorchis, Peucedanum arenarium,
Artemisia austriaca,
Groenlandia densa,
Lathyrus transsilvanicus,
Ferula sadleriana,
Onosma tornense,
Astragalus asper,
Fritillaria meleagris,
Alkana tinctoria,
Colchicum arenarium,
Dactylorhiza ochroleuca,
Orchis coriophora subsp. coriophora,
Ophrys holubyana,
Drosera anglica,
Rhynchosphora alba, Scheuchzeria palustris,
Lycopodiella inundata,
Pulsatilla zimmermannii,
Pulsatilla pratensis subsp. flavescens,
Orchis palustris,
Orchis elegans,
Anacamptis pyramidalis,
Carex chordorhiza
2006 1 Pedicularis sceptrum-carolinum 14 Orchis coriophora subsp. coriophora,
Ophrys holubyana,
Drosera anglica,
Rhynchosphora alba,
Scheuchzeria palustris,
Lycopodiella inundata,
Pulsatilla zimmermannii,
Pulsatilla pratensis subsp. flavescens,
Orchis palustris,
Orchis elegans,
Anacamptis pyramidalis,
Carex chordorhiza,
Carex pulicaris,
Glaux maritima
2007 0 - 14 Orchis coriophora subsp. coriophora,
Ophrys holubyana,
Drosera anglica,
Rhynchosphora alba,
Scheuchzeria palustris,
Lycopodiella inundata,
Pulsatilla zimmermannii,
Pulsatilla pratensis subsp. flavescens,
Orchis palustris,
Orchis elegans,
Anacamptis pyramidalis,
Carex chordorhiza,
Carex pulicaris,
Glaux maritima
2008 2/7 Nové PZ:
ľanček ľanovitý (Radiola linoides),
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica)
 
Aktualizované PZ:
alkana farbiarska (Alkanna tinctoria),
hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii),
jesienka piesočná (Colchicum arenarium),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
rosička anglická (Drosera anglica),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata)
14 červenohlav ihlanovitý (Anacamptis pyramidalis),
ostrica výbežkatá (Carex chordorrhiza),
vstavač úhľadný (Orchis elegans),
vstavač močiarny (Orchis palustris),
poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis ssp. flavescens),
poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii),
rosička anglická (Drosera anglica),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata),
hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana),
vstavač ploštičný pravý (Orchis coriophora ssp. Coriophora),
ostroplod biely (Rhynchospora alba),
blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris),
sivuľka prímorská (Glaux maritima),
ostrica blšná (Carex pulicaris)
2009 0 - 11 ľanček ľanovitý (Radiola linoides),
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica),
alkana farbiarska (Alkanna tinctoria),
hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii),
jesienka piesočná (Colchicum arenarium),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
rosička anglická (Drosera anglica),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata),
sivuľka prímorská (Glaux maritima),
ostrica blšná (Carex pulicaris)
2010 0 - 9 hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii),
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica),
ostrica blšná (Carex pulicaris),
sivuľka prímorská (Glaux maritima),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
rosička anglická (Drosera anglica),
ľanček ľanovitý (Radiola linoides),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata)
2011 0 - 9 hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii),
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
rosička anglická (Drosera anglica),
ľanček ľanovitý (Radiola linoides),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata), 
alkana farbiarska (Alkanna tinctoria), 
jesienka piesočná (Colchicum arenaria)
2012 0 - 9 hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii),
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
rosička anglická (Drosera anglica),
ľanček ľanovitý (Radiola linoides),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata), 
alkana farbiarska (Alkanna tinctoria),
jesienka piesočná (Colchicum arenaria)
2013 0 - 9 hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii),
popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica),
trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis),
pokrut jesenný (Spiranthes spiralis),
rosička anglická (Drosera anglica),
ľanček ľanovitý (Radiola linoides),
plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata),
alkana farbiarska (Alkanna tinctoria),
jesienka piesočná (Colchicum arenaria)
2014 0 - 0 -
2015 0 - 0 -
2016 0 - 0 -
2017 0 - 0 -
2018 0 - 0 -
2019 0 - 0 -
2020 0 - 0 -

Zdroj: ŠOP SR


Vývoj prehľadu druhov živočíchov so spracovanými a realizovanými programami záchrany (PZ)

Rok Spracované PZ Realizované PZ
počet druhy počet druhy
2004 0 - 11 korytnačka močiarna (Emys orbicularis),
drop fúzatý (Otis tarda),
orol kráľovský (Aquila heliaca),
chrapkáč poľný (Crex crex),
vydra riečna (Lutra lutra),
kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra r. tatrica),
orol skalný (Aquila chrysaetos),
orol krikľavý (Aquila pomarina),
sokol rároh (Falco cherrug),
sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
svišť vrchovský (Marmota marmota)
2005 0 - 12 kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica),
svišť vrchovský (Marmota marmota),
vydra riečna (Lutra lutra),
orol kráľovský (Aquila heliaca), orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina), sokol rároh (Falco cherrug),
sokol sťahovavý (Falco peregrinus), drop fúzatý (Otis tarda),
chrapkáč poľný (Crex crex), korytnačka močiarna (Emys orbicularis)
jasoň červenooký (Paranssius apollo)
2006 0 - 10 svišť vrchovský (Marmota marmota),
vydra riečna (Lutra lutra),
orol skalný (Aquila chrysaetos),
orol krikľavý (Aquila pomarina),
sokol rároh (Falco cherrug),
sokol sťahovavý (Falco peregrinus),
chriašteľ poľný (Crex crex),
korytnačka močiarna (Emys orbicularis),
jasoň červenooký (Paranssius apollo)
blatniak tmavý (Umbra krameri)
2007 0 - 7 svišť vrchovský (Marmota marmota),
orol skalný (Aquila chrysaetos),
orol krikľavý (Aquila pomarina),
sokol rároh (Falco cherrug),
sokol sťahovavý (Falco peregrinus),
jasoň červenooký (Paranssius apollo)
blatniak tmavý (Umbra krameri)
2008 3 bobor vodný (Castor fiber),
norok európsky (Mustela lutreola),
motýle rodu Maculinea
8 jasoň červenooký (Parnassius apollo),
blatniak tmavý (Umbra krameri),
zubor hrivnatý (Bison bonasus),
orol skalný (Aquila chrysaetos),
orol krikľavý (Aquila pomarina),
sokol rároh (Falco  cherrug),
sokol sťahovavý (Falco  peregrinus),
svišť vrchovský (Marmota marmota)
2009 0 - 6 jasoň červenooký (Parnassius apollo),
blatniak tmavý (Umbra krameri),
zubor hrivnatý (Bison bonasus),
bobor vodný (Castor fiber),
norok európsky (Mustela lutreola),
motýle rodu Maculinea
2010 0 - 3 zubor hrivnatý (Bison bonasus),
bobor vodný (Castor fiber),
motýle rodu Maculinea
2011 0 - 4 zubor hrivnatý (Bison bonasus), bobor vodný (Castor fiber),
motýle rodu Maculinea,
norok európsky (Mustela lutreola)
2012 0 - 3 motýle rodu Maculinea,
zubor hrivnatý (Bison bonasus)
norok európsky (Mustela lutreola)
2013 0 - 3 bobor vodný (Castor fiber),
motýle rodu Maculinea
norok európsky (Mustela lutreola)
2014 1 motýľ druhu Colias myrmidone 0 -
2015 1 dopracovaný a pripravený na schválenie program záchrany o motýľa druhu Colias myrmidone 0 -
2016 2

jasoň červenooký

korytnačka močiarna

(dopracované a pripravené na schválenie)
1 žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)
2017 3

hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) na roky 2018 – 2022

tetrov hoľniak (Tetrao tetrix) na roky 2018 – 2022

sokol červenonohý (Falco vespertinus) na roky 2018 – 2022
2

žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)

jasoň červenooký (Parnassius apollo) na roky 2017 – 2021
2018 2

bučiak veľký (Botaurus stellaris)

chochlačka bielooká (Aythya nyroca) na roky 2019 – 2023
6

žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)

jasoň červenooký (Parnassius apollo) korytnačka močiarna (Emys orbicularis) na roky 2017 – 2021

sokol červenonohý (Falco vespertinus) na roky 2018 – 2022

hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) na roky 2018 – 2022

tetrov hoľniak (Tetrao tetrix) na roky 2018-2022
2019 0 - 8

žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)

jasoň červenooký (Parnassius apollo) korytnačka močiarna (Emys orbicularis) sokol červenonohý (Falco vespertinus) hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) na tetrov hoľniak (Tetrao tetrix)

bučiak veľký a chochlačka bieločelá (spoločný PZ, schválený 23.8.2019)
2020 0 - 8

žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone)

jasoň červenooký (Parnassius apollo)

korytnačka močiarna (Emys orbicularis)

sokol červenonohý (Falco vespertinus) hlucháň hôrny (Tetrao urogallus)

tetrov hoľniak (Tetrao tetrix)

bučiak veľký a chochlačka bieločelá (spoločný PZ)

Zdroj: ŠOP SR

 

Vývoj prehľadu druhov živočíchov so schválenými / realizovanými programami starostlivosti (PS)

Rok

Schválené PS

Realizované PS

počet

druhy

počet

druhy

2017

 

Program starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku

Program starostlivosti o rysa ostrovida (Lynx lynx) na Slovensku

 

Program starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku

2018

 

 

 

Program starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku

Program starostlivosti o rysa ostrovida (Lynx lynx) na Slovensku

Program starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku

2019

 

 

 

Program starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku

Program starostlivosti o rysa ostrovida (Lynx lynx) na Slovensku

Program starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku

2020

 

 

 

Program starostlivosti o vlka dravého (Canis lupus) na Slovensku

Program starostlivosti o rysa ostrovida (Lynx lynx) na Slovensku

Program starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku

Zdroj: ŠOP SR

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície:

Programy starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov sú dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré určujú a zabezpečujú spôsob starostlivosti o druhy európskeho významu a druhy národného významu a ich biotopy a opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh. 

(podľa § 54 ods. 8 zákona o ochrane prírody a krajiny)

Programy záchrany osobitne chránených častí prírody a krajiny sú dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré sa vyhotovujú v prípade ohrozenia o. i. chránených druhov rastlín a živočíchov a určujú opatrenia potrebné na zlepšenie stavu ich ochrany a odstránenie príčin ich ohrozenia. 

(podľa § 54 ods. 9 zákona o ochrane prírody a krajiny)

 

Metodika:

Program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov a Program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov patrí medzi dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu, v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Program starostlivosti (PS)

PS o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov sa vypracuje, keď je pre tieto druhy potrebné zabezpečiť primerané opatrenia na celoslovenskej úrovni na zachovanie alebo obnovu ich priaznivého stavu.

Obsah programu starostlivosti o chránené druhy a vybrané druhy rastlín a živočíchov je uvedený v prílohe č. 22.

(§ 26 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

Programy záchrany (PZ)

PZ chránených druhov rastlín a živočíchov sa spracúvajú pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy. Obsahujú základné údaje o danom taxóne (biológia, ekológia, výskyt a rozšírenie), základné príčiny jeho ohrozenia a manažmentové opatrenia na jeho záchranu a záchranu ich biotopov s návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie priaznivého stavu a na odstránenie príčin ohrozenia. Zvyknú sa spracovávať na obdobie 5 rokov.

Obsah programu záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov je uvedený v prílohe č. 25.

(podľa § 26 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z.)

Hodnotenie indikátora vychádza z údajov poskytnutých Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR).

 

Zdroj dát:

ŠOP SR, MŽP SR
 

Odkazy k problematike: