Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Trendy v ekonomickom dopade vybraných inváznych druhov

Dátum poslednej aktualizácie27.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí výšku finančných nákladov vynaložených na reguláciu výskytu a odstraňovanie nepôvodných druhov.
Časom, s dostupnosťou údajov, je plánované a potrebné doplniť aj ohodnotenie straty ekosystémových služieb spôsobených výskytom nepôvodných druhov (požiadavka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22.októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov).
 

Jednotka indikátora

eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Národná stratégia pre invázne nepôvodné druhy
Návrh národnej stratégie pre invázne druhy bol vypracovaný a medzirezortne prerokovaný ešte v roku 2006 a aktualizovaný v roku 2012. Bude však potrebné dopracovať ho tak, aby zohľadnil výsledky mapovania inváznych druhov, najnovšie vedecké poznatky, vývojové trendy, legislatívne zmeny všetkých dotknutých rezortov a nové záväzky Slovenska vyplývajúce z medzinárodných dohovorov i pripravovanej legislatívy Európskej únie.


Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť D Boj proti rozširovaniu inváznych druhov
Cieľ D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv inváznych druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020.
Pre dosiahnutie tohto cieľa je o.i. potrebné:
 • zabezpečiť financovanie likvidácie inváznych druhov a určiť prioritizáciu a spôsob podpory,
 • zmeniť režim manažmentu nepôvodných inváznych druhov v rámci novelizácie zákona o ochrane prírody,
 • priebežne identifikovať a kontrolovať novo šíriace sa invázne druhy, trasy a spôsoby šírenia, po ktorých sa dostávajú na územie Slovenska.
 

Kľúčová otázka

Aký je trend v ekonomickom dopade vybraných inváznych druhov?

Kľúčové zistenia

 • Nepôvodné invázne druhy prinášajú okrem zdravotných rizík a environmentálnych dosahov na prírodu aj ekonomické a hospodárske straty a následne zvýšené náklady na reguláciu ich výskytu a odstránenie dôsledkov ich šírenia.
 • Podľa štúdie TEEB (nezávislá štúdia Ekonomika ekosystémov a biodiverzity, spracovaná z iniciatívy EÚ) predstavuje pôsobenie inváznych druhov ekonomické škody 12,5 mld. eur a ďalšie náklady na nevyhnutné opatrenia sa odhadujú na 40 až 190 mil. eur za rok.
 • Indikátor v podmienkach SR nie je v súčasnosti možné komplexne vyhodnotiť. Povinnosť odstraňovať invázne druhy rastlín z pozemkov má v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, vlastník, správca alebo nájomca pozemku. Rovnako je povinnosťou odstraňovať invázne druhy živočíchov, ktorá vyplýva vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi pozemku a tiež užívateľovi poľovného revíru alebo rybárskeho revíru a osobe vykonávajúcej hospodársky chov rýb. Im ale nevyplýva povinnosť nahlasovať údaje o vynaložených finančných prostriedkoch na odstraňovanie týchto druhov. Z toho dôvodu neexistuje komplexná databáza vynaložených finančných prostriedkov na túto činnosť.
 • Výška finančných prostriedkov, ktoré na túto činnosť vynakladá odborná organizácia ochrany prírody (ŠOP SR) je určená jej alokovaním v rámci každoročne schváleného Plánu hlavných úloh. K roku 2016 bolo na úlohu ohľadne reguláciu výskytu inváznych druhov rastlín schválených 26 955 eur (vývoj každoročného príspevku na danú úlohu je kolísavý).
 • V ďalšom období bude potrebné nastaviť mechanizmus pre získavanie predmetných čiastočných informácií najmä zo strany štátnych podnikov - Lesy SR, š.p., SVP, š.p., Železnice SR a správcov cestných komunikácií.
 

Sumárne zhodnotenie

Vývoj pridelených finančných prostriedkov na úlohu ŠOP SR ohľadne regulácie výskytu inváznych druhov rastlín
 
  Pridelené finančné prostriedky (€)
2012 20 183
2013 25 538
2014 24 138
2015 13 283
2016 26 955
Zdroj: ŠOP SR

 

Podrobné zhodnotenie

Invázne druhy rastlín zásadným spôsobom ovplyvňujú a menia pôvodné druhové zloženie vegetácie (vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov, čím znižujú biologickú rozmanitosť), samovoľne sa šíria a spôsobujú tak ekonomické škody, pričom niektoré predstavujú pre človeka aj zdravotné riziko (peľové alergie, kožné reakcie resp. popáleniny).

Cieľom legislatívnych opatrení v oblasti rozširovania nepôvodných a inváznych druhov (vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) je ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov. Táto ochrana zahŕňa reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov, sledovanie ich výskytu, veľkosti populácií, spôsobu ich šírenia, odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov.

Invázne druhy rastlín uvedené v prílohe č. 2a vyhlášky sa podľa § 7b ods. 2 zákona zakazuje:
 • držať, pestovať, rozmnožovať,
 • prepravovať, dovážať,
 • obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich.

Tento zákaz platí pre každého, tzn., že je zakázané predávať a dovážať uvedené druhy rastlín, vrátane ich semien. Rovnako je zakázané tieto druhy pestovať, rozmnožovať aj v záhradách a záhradkárskych osadách, parkoch a pod.

Podľa § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný:
 • starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu a
 • na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška (príloha č. 2a).

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Za invázny druh sa považuje nepôvodný druh, ktorého introdukcia alebo samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť (§ 2 ods. 2  písm. r) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).
Invázne druhy sú nepôvodné druhy, ktoré boli na územie Slovenska dovezené z rôznych dôvodov zvyčajne z amerického kontinentu alebo z Ázie. Patria sem druhy rastlín aj živočíchov, ktoré majú potenciál sa rýchlo šíriť a ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov.
 

Metodika:

Údaje ohľadne pridelených finančných prostriedkoch na reguláciu výskytu inváznych druhov rastlín pochádzajú z Plánu hlavných úloh Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) za príslušné roky.
 

Zdroj dát:

ŠOP SR

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: