Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Ekologická poľnohospodárska výroba

Dátum poslednej aktualizácie 28.11.2022

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj podielu výmery poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.
14. Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia (2018)
Adaptačné opatrenia v pôdnom prostredí:
 • Využívanie pôdoochranných technológií spracovania pôdy.
 • Pôdoochranné minimalizačné technológie.
 • Využívanie  opatrení na zlepšenie  štruktúry  pôdy  (podrývaním a hĺbkovým  kyprením a hnojením maštaľným hnojom alebo zeleným hnojením).
 • Organické poľnohospodárske systémy a aplikácia organických hnojív.
 • Aplikácia organického hnojenia v súlade splatnou legislatívou.
 • Podpora integrovanej produkcie a opatrení ekologického poľnohospodárstva.
Adaptačné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva:
 • Šetrné pestovateľské technológie.
 • Podpora biologickej ochrany a integrovanej produkcie.
 • Podpora  diverzity  plodín na zabezpečenie  udržateľnej  produkcie a zavádzanie integrovaného manažmentu ochrany rastlín proti škodcom.
 • Znižovanie potreby používania chemikálií v poľnohospodárstve.
 
Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 3.1 V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu
Priority:
 • Ekologická poľnohospodárska výroba bude v roku 2030 zaberať minimálne 13,5 % pôdy.
 • Diverzifikácia plodín zabráni strate živín v pôde, jej vysušovaniu a bude slúžiť ako prevencia proti škodcom.
 • Tradičné lokálne odrody, ktoré sa vedia lepšie adaptovať na miestne klimatické podmienky, budú zachované a chránené.
 
Cieľ Integrovaného rozvojového programu I.
Rast a kvalitatívny rozvoj populácie, so špeciálnym dôrazom na vzdelanie, zdravie, kultúru, rozvoj občianskej spoločnosti a právneho štátu a ochrana a udržateľný manažment a rozvoj prírodných zdrojov.
I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov
 • Zabezpečiť ochranu, obnovu a zveľaďovanie prírodných zdrojov vrátane zabezpečenia stability a zdravia ekosystémov a ich služieb a premietnutie adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do všetkých rezortných strategických dokumentov a dokumentov rozvoja obcí a regiónov ako nadradený verejný záujem (napr. v plánovaní dopravy, v energetike, územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, pôdohospodárstve, lesníctve, udržateľnom cestovnom ruchu, v celkovej starostlivosti o krajinu a iné).
 • Definovať znižovanie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok do životného prostredia a zamedzenie degradácie strategických prírodných zdrojov (voda, lesy a pôda) ako verejný záujem.
 • Znížiť acidifikáciu poľnohospodárskych pôd melioračným vápnením alebo podporiť základné agrochemické a agrotechnické opatrenia na celkové zlepšenie pôdnych kvalitatívnych parametrov s cieľom lepšieho využívania živín z hnojív.
 • Zvýšiť plochy pôdy s ekologickou poľnohospodárskou výrobou na úroveň 16 %, čo predstavuje ambiciózny nárast oproti terajšiemu dlhoročnému stavu (10 %), a tak sa priblížiť k ambíciám stanoveným v stratégiách EÚ.
 
Hlavný cieľ:
Prostredníctvom implementácie prierezových a špecifických adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Špecifický cieľ 2 - Udržateľné poľnohospodárstvo:
Zvýšiť adaptačnú schopnosť obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny uplatňovaním opatrení zameraných na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny a podporu udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby.
Špecifické opatrenia:
 • Podpora opatrení na ochranu pôdy
 • Adaptácia rastlinnej výroby na zmenené klimatické podmienky
 • Adaptácia živočíšnej výroby na zmenené klimatické podmienky

Kľúčová otázka

Zvyšuje sa podiel pôdy obhospodarovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2021 bolo v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR evidovaných spolu 872 subjektov hospodáriacich na výmere približne 249 723,04 ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavovalo 13,57 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy.
 • Od roku 2005 do roku 2021 zaznamenala ekologická poľnohospodárska výroba postupný nárast a za dané obdobie sa podiel výmery takto obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy zvýšil o 9,17 percentuálneho bodu.
 • Medziročne došlo v roku 2021 oproti roku 2020 k nárastu podielu poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom o 1,88 percentuálneho bodu.
 • Výmera poľnohospodárskej pôdy v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby dosiahla podiel 13,57 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy, čím cieľ Envirostratégie 2030 zvýšiť podiel obhospodarovanej pôdy v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby minimálne na 13,5 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy do roku 2030 bol dosiahnutý už v roku 2021.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa
emo_smile Pozitivny trend emo_smile emo_smile

Od roku 2005 výmera pôdy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe zaznamenala rastúci trend s výnimkou niektorých rokov, kedy došlo k jej miernemu poklesu.
Výmera pôdy v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby sa zvýšila. Medziročne došlo k nárastu podielu pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom. Slovenskej republike sa podarilo splniť cieľ Envirostratégie 2030.

 

 

 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Cieľom ekologickej poľnohospodárskej výroby je na základe všeobecných a osobitných zásad podporiť ochranu životného prostredia, zachovať biodiverzitu a budovať dôveru spotrebiteľa v ekologické produkty. Týmito pravidlami sa riadia všetky oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby a sú založené na niekoľkých kľúčových zásadách:

 • zákaz používania GMO,
 • zákaz používania ionizujúceho žiarenia,
 • obmedzenie používania umelých hnojív, herbicídov a pesticídov,
 • zákaz používania hormónov a obmedzenie používania antibiotík na prípady, keď je to nevyhnutné pre zdravie zvierat.

Z dlhodobého hľadiska medzi rokmi 2005 až 2021 výmera poľnohospodárskej pôdy v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR zaznamenala rastúci trend a za dané obdobie sa zvýšila o 157 533 ha.


 

Medzinárodné porovnanie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Ekologická poľnohospodárska výroba  je taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné osevné postupy, zelené hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, povolenými prírodnými anorganickými hnojivami, mechanické, fyzikálne a biologické metódy na ochranu rastlín; ako aj chov hospodárskych zvierat, pre ktoré sa používajú výlučne krmivá pochádzajúce z ekologickej rastlinnej výroby a ktorým sa súčasne venuje osobitná veterinárna starostlivosť.

Ekologický výrobca je fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti na výrobu a spracovanie bioproduktov alebo biopotravín.


Metodika:

Podľa zákona č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe žiadateľ predkladá žiadosť o registráciu Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ÚKSÚP), ktorý vedie register fyzických a právnických osôb, držiteľov registrácie.


Zdroj dát:

ÚKSÚP, Eurostat


Súvisiace indikátory:

 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

 

Odkazy k problematike: