X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Ekologická poľnohospodárska výroba

Dátum poslednej aktualizácie 09.11.2020

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj podielu výmery poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy.

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.
Ciele:
25.  Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov.
26.  Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.
28.  Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch.
 
Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.
14. Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
 • Vláda bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity.
 • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia (2018)
Adaptačné opatrenia v pôdnom prostredí:
 • Využívanie pôdoochranných technológií spracovania pôdy.
 • Pôdoochranné minimalizačné technológie.
 • Využívanie  opatrení na zlepšenie  štruktúry  pôdy  (podrývaním a hĺbkovým  kyprením a hnojením maštaľným hnojom alebo zeleným hnojením).
 • Organické poľnohospodárske systémy a aplikácia organických hnojív.
 • Aplikácia organického hnojenia v súlade splatnou legislatívou.
 • Podpora integrovanej produkcie a opatrení ekologického poľnohospodárstva.
 
Adaptačné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva:
 • Šetrné pestovateľské technológie.
 • Podpora biologickej ochrany a integrovanej produkcie.
 • Podpora  diverzity  plodín na zabezpečenie  udržateľnej  produkcie a zavádzanie integrovaného manažmentu ochrany rastlín proti škodcom.
 • Znižovanie potreby používania chemikálií v poľnohospodárstve.
 
Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 3.1 V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu
Priority:
 • Ekologická poľnohospodárska výroba bude v roku 2030 zaberať minimálne 13,5 % pôdy.
 • Diverzifikácia plodín zabráni strate živín v pôde, jej vysušovaniu a bude slúžiť ako prevencia proti škodcom.
 • Tradičné lokálne odrody, ktoré sa vedia lepšie adaptovať na miestne klimatické podmienky, budú zachované a chránené.

Kľúčová otázka

Zvyšuje sa podiel pôdy obhospodarovanej v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2019 bolo v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR evidovaných spolu 859 subjektov hospodáriacich na výmere približne 196 209,9 ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavovalo 10,19 % z celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy.
 • Od roku 2005 zaznamenala ekologická poľnohospodárska výroba postupný nárast z 4,4 % z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (92,19 tis. ha) na 9,39 %  (186,48 tis. ha ) v roku 2005. Po roku 2015 pokračoval trend nárastu podielu výmery poľnohospodárskej pôdy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
 • Neustále zvyšovanie tohto podielu smeruje k splneniu jedného z cieľov Envirostratégie 2030 a to do roku 2030 zvýšiť podiel takto obhospodarovanej pôdy minimálne na 13,5 %.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa
emo_smile Pozitivny trend emo_smile emo_smile

Od roku 2005 výmera pôdy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe zaznamenala rastúci trend s výnimkou niektorých rokov, kedy došlo k jej miernemu poklesu.
Výmera pôdy v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby sa zvýšila. Medziročne došlo k nárastu podielu pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom. Slovenskej republike sa darí približovať k cieľu Envirostratégie 2030.

 

Sumárne zhodnotenie 
 

Podrobné zhodnotenie

Z dlhodobého hľadiska medzi rokmi 1993 až 2018 výmera poľnohospodárskej pôdy v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby  zaznamenala rastúci trend a za dané obdobie sa zvýšila o 176 935,1 ha.

 

 

Medzinárodné porovnanie

V rámci porovnania krajín EÚ z roku 2018 sa SR radí mierou podielu pôdy obhospodarovanej v ekologickej poľnohospodárskej výrobe na deviate miesto.

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Ekologická poľnohospodárska výroba  je taká výroba rastlín, v ktorej sa používajú osobitné osevné postupy, zelené hnojenie, hnojenie organickými hnojivami, povolenými prírodnými anorganickými hnojivami, mechanické, fyzikálne a biologické metódy na ochranu rastlín; ako aj chov hospodárskych zvierat, pre ktoré sa používajú výlučne krmivá pochádzajúce z ekologickej rastlinnej výroby a ktorým sa súčasne venuje osobitná veterinárna starostlivosť.

Ekologický výrobca je fyzická alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti na výrobu a spracovanie bioproduktov alebo biopotravín.


Metodika:

Podľa zákona č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe žiadateľ predkladá žiadosť o registráciu Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ÚKSÚP), ktorý vedie register fyzických a právnických osôb, držiteľov registrácie.


Zdroj dát:

ÚKSÚP, Eurostat


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: