Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Trend v rozvoji zelenej infraštruktúry a plochy zrevitalizovaných degradovaných ekosystémov

Dátum poslednej aktualizácie 25.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí
1.) prírastok prvkov zelenej infraštruktúry (ZI) v podmienkach SR,
2.) indikátory z ISEIM (City biodiversity index – CBI1, CBI2 a CBI12) pre mestá: 2.1) pomer celkovej zelenej plochy mesta k celkovej ploche mesta; 2.2) pomer prepojených zelených plôch (t. j. zelených plôch vzdialených od seba menej ako 100 m) k celkovej zelenej ploche mesta (ZI na úrovni sídel – podľa indikátorov č. 1 a 2 v rámci City biodiversity index); 2.3) chladiaci efekt zelene;
3.) trend výmery (podielu) zrevitalizovaných plôch degradovaných ekosystémov.

Jednotka indikátora

%, ha, počet

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je trend v rozvoji zelenej infraštruktúry a plochy zrevitalizovaných degradovaných ekosystémov?

Kľúčové zistenia

  • Podpora prvkov zelenej infraštruktúry bude vykazovaná v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) - Prioritná os 1, Investičná priorita 3 „Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostrednictvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry" ukazovateľom výstupu s názvom "Počet realizovaných prvkov zelenej infraštruktúry". Údaje budú dostupné v priebehu neskoršej realizácie a priebežného vyhodnocovania OP KŽP vrátane predmetného ukazovateľa výstupu.
  • Obdobne patrí k hlavným ukazovateľom výstupu v rámci OP KŽP (Prioritná os 1, Investičná priorita 3) aj „Plocha biotopov podporených s cieľom dosiahnuť lepší stav ich ochrany", v ktorom je obsiahnutá aj plocha zrevitalizovaných degradovaných ekosystémov. Údaje budú dostupné v priebehu neskoršej realizácie a priebežného vyhodnocovania OP KŽP, vrátane predmetného ukazovateľa výstupu.
  • Na základe výsledkov získaných pri stanovovaní hodnôt indikátorov CBI č. 1, 2 a 12 v rámci iniciatívy City Biodiversity možno konštatovať, že najvyššie hodnoty (skóre) spomedzi krajských miest dosiahla Nitra a najnižšie Trenčín a Trnava. V Nitre sa vyskytuje relatívne veľká a homogénna plocha chráneného územia Zobor s výskytom 10 prioritných a ďalších 10 biotopov európskeho významu. Na druhej strane, mesto Trenčín má spomedzi 4 sledovaných krajských miest najvyšší podiel mestskej stromovej zelene (pouličnej).
 

Sumárne zhodnotenie

Spoločné výsledky miest pre jednotlivé indikátory CBI vo forme skóre sú uvedené v nasledovnej tabuľke:
 
Skóre indikátorov CBI č. 1, 2 a 12 pre vybrané mestá SR
Mesto Skóre
Indikátora č. 1
Skóre
Indikátora č. 2
Skóre
Indikátora č. 12
Banská Bystrica 1 0 1
Prešov 0 0 -
Trnava 0 0 0
Žilina 1 0 -
Nitra 2 2 1
Trenčín 0 0 2
Košice 1 0 -
Bratislava 1 1 -
Zdroj: SAŽP

Skóre (podľa CBI):
Indikátor č. 1 Indikátor č. 2 Indikátor č. 12
0 bodov: < 1,0 %
1 bod: 1,0 % – 6,9 %
2 body: 7 % – 13,9 %
3 body: 14,0 % – 20 %
4 body: > 20,0 %
0 bodov: < 200 ha
1 bod: 201 – 500 ha
2 body: 501 – 1 000 ha
3 body: 1 001 – 1 500 ha
4 body: > 1 500 ha
0 bodov: < 10,5 %
1 bod: 10,5 % - 19,1 %
2 body: 19,2 % - 29,0 %
3 body: 29,1 % - 59,7 %
4 body: > 59,7 %

Podrobné zhodnotenie

Indikátor CBI 1 (Podiel prírodných oblastí v meste)
 
Pre stanovenie indikátora CBI1 boli plochy selektované na základe kritéria pôvodnosti,  podľa definície z tretieho expertného stretnutia CBI: „Prírodné oblasti sa prevažne skladajú z pôvodných druhov a prírodných ekosystémov, ktoré nie sú alebo prestali byť, alebo sú len pod nepatrným vplyvom ľudských aktivít, okrem snáh so zámerom o ochranu, zlepšenie alebo obnovu pôvodnej biodiverzity.“
 
Po identifikácii osobitne chránených častí prírody a krajiny, miestnych a regionálnych biocentier, biokoridorov, genofondových lokalít a ďalších významných segmentov krajiny, boli tieto individuálne analyzované z hľadiska ich pôvodnosti a tiež schopnosti uchovávať  a poskytovať podmienky pre biodiverzitu (počet a typy biotopov, história lokality, aktuálny stav podľa dostupných zdrojov a ortofotomapy). Niektoré plochy boli vylúčené z dôvodu lokalizácie v lesoch s evidentnou lesnou ťažbou, iné boli vyhlásené na ochranu anorganických javov, ďalšie sú podľa ŠOP SR v zániku alebo predstavujú v danej lokalite súbor nepôvodných ekosystémov.
 
Vyhodnotenie indikátora CBI 1: Podiel prírodných oblastí v meste

Mesto Rozloha katastrálneho územia
(ha)
Rozloha prírodných oblastí v meste
(ha)
Hodnota indikátora č. 1
(%)
Skóre
Banská Bystrica 10 327,39 260,20 2,51 1
Prešov 7 043,66 66,34 0,94 0
Trnava 7 153,80 30,11 0,42 0
Žilina 8 003,86 126,67 1,58 1
Nitra 10 044,63 819,55 8,16 2
Trenčín 8 199,32 24,40 0,30 0
Košice 24 372,98 261,72 1,07 1
Bratislava  36 758,64 962,70 2,61 1
 
Skóre (podľa CBI):
0 bodov: < 1,0 %
1 bod: 1,0 % – 6,9 %
2 body: 7 % – 13,9 %
3 body: 14,0 % – 20 %
4 body: > 20,0 %

Mapky sledovaných miest:

Banská Bystrica


Prešov


Trnava


Žilina


Nitra


Trenčín


Košice


Bratislava
Indikátor CBI 2 (Stanovenie konektivity ekologických sietí, ako prostriedok boja s fragmentáciou)
 
Jednou z hlavných hrozieb udržania biodiverzity v mestách je fragmentácia prírodných oblastí. Vzhľadom na to, že samotnú fragmentáciu krajiny a ekosystémov je obtiažne definovať jednoducho, bola vybraná metodika stanovujúca mieru konektivity v danom území, t. j. pravdepodobnosť, s akou sa v danom území môžu spojiť dva náhodne vybrané body.
Tento prístup berie do úvahy nielen kvantitatívne parametre (dĺžka ciest v území, plocha zabraných biotopov), ale aj priestorovú distribúciu bariérových elementov (tzv. fragmentačná geometria).
 
Vo všeobecnosti sa dve plochy prírodných oblastí považujú za prepojené, ak sa nachádzajú bližšie ako 100 metrov od seba. Výnimkou sú situácie, keď prítomnosť antropogenických bariér zabraňuje konektivite. V rámci indikátora sú za takéto bariéry považované:
a.) cesty so šírkou 15 metrov a viac, alebo aj užšie ale s intenzitou premávky nad 5000 vozidiel za deň,
b.) rieky, ktoré sú silne pozmenené, umelé kanály s vysokým podielom betónu, zastavané územia,
c.) akékoľvek iné umelé štruktúry, ktoré možno považovať za bariéru.
 
Vyhodnotenie indikátora CBI 2: Stanovenie konektivity ekologických sietí, ako prostriedok boja s fragmentáciou
 
Mesto Rozloha prírodných oblastí v meste
(ha)
Hodnota indikátora č. 2
(ha)
Skóre
 
Banská Bystrica 260,20 19,42 0
Prešov 66,34 14,84 0
Trnava 30,11 15,09 0
Žilina 126,67 42,12 0
Nitra 819,55 542,50 2
Trenčín 24,40 12,05 0
Košice 261,72 176,38 0
Bratislava 962,70 200,65 1
 
Skóre (podľa CBI):
0 bodov: < 200 ha
1 bod: 201 – 500 ha
2 body: 501 – 1 000 ha
3 body: 1 001 – 1 500 ha
4 body: > 1 500 ha
 
 
Indikátor CBI 12 (Regulácia klímy: uchovávanie uhlíka a ochladzujúci efekt vegetácie)
 
Na Slovensku sú zatiaľ zmapované nasledovné mestá: Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Trnava.
 
Vyhodnotenie indikátora CBI 12: Regulácia klímy, stanovený na základe dostupných dát Urban Atlas
 
Mesto Rozloha zastavaného územia
(ha)
Rozloha mestskej stromovej vegetácie
(ha)
Hodnota indikátora č. 12
(%)
Skóre
Banská Bystrica 2 047,26 345,36 16,87 1
Nitra 3 102,87 459,00 14,79 1
Trenčín 1 433,50 282,69 19,72 2
Trnava 1 712,60 102,97 6,01 0
 
Skóre (podľa CBI):
0 bodov: < 10,5 %
1 bod: 10,5 % - 19,1 %
2 body: 19,2 % - 29,0 %
3 body: 29,1 % - 59,7 %
4 body: > 59,7 %


Orientačné mapky:
 
Banská Bystrica


Nitra


Trenčín


Trnava
Metodika:

Indikátory CBI sú hodnotené na základe Manuálu pre stanovovanie indikátorov City Biodiversity (USER’S MANUAL ON THE SINGAPORE INDEX ON CITIES’ BIODIVERSITY - also known as the City Biodiversity Index). V prílohe na strane 44 sa nachádza vzorový formulár pre hlásenie indikátorov.
 
Použitá metodika a zdroje dát
 
Indikátor Výpočet
Metodika výpočtu indikátora
Zdroje dát
Uveďte zdroj/zdroje dát
Prírodná biodiverzita v meste
CBI 1.
Podiel prírodných oblastí v meste
Použitá metodika je prevzatá z Manuálu City Biodiversity Indicators: (Celková rozloha prírodných, reštaurovaných a naturalizovaných oblastí) / (Celková rozloha mesta) * 100 [%]
Ako celková rozloha mesta bolo použité jeho katastrálne územie
MÚSES, RÚSES, územný plán, ortofotomapy, Štátny zoznam osobitne chránených častí krajiny, ŠOP SR NATURA 2000 prehliadač, GIS vrstva osobitne chránených území a lokalít NATURA 2000
CBI 2.
Stanovenie konektivity ekologických sietí ako prostriedok boja s fragmentáciou
Použitá metodika je prevzaná z Manuálu CBI:
Indikátor = 1 / Atotal * (A12+ A22+ A32+...+ An2), kde
Atotal je celková rozloha všetkých prírodných oblastí
A1 až An sú rozlohy plôch, ktoré sú od seba oddelené (v zmysle definície CBI)
n je celkový počet prepojených prírodných oblastí
Konektivita ekologických sietí je stanovená s využitím výstupov predchádzajúceho indikátora (1. Podiel prírodných oblastí v meste), t. j. priestorová a plošná identifikácia prírodných oblastí v sledovanom území
Ekosystémové služby poskytované na základe biodiverzity v meste
CBI 12.
Regulácia klímy: uchovávanie uhlíka a ochladzujúci efekt vegetácie
 
Použitá metodika je prevzatá z Manuálu CBI:
Výpočet: (Plocha stromových korún) / (celková terestriálna plocha mesta) * 100 [%]
Ako terestriálna plocha mesta bolo použité jeho zastavané územie.
Ako zdroj dát bol použitý produkt služby diaľkového monitorovania zeme EÚ Copernicus – tzv. vrstva Mestskej stromovej vegetácie (Street tree layer)
Na Slovensku sú zatiaľ zmapované nasledovné mestá: Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Trnava


Zdroj dát:

SAŽP