Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Vplyv zmeny klímy na vybrané organizmy

Dátum poslednej aktualizácie22.10.2021

Definícia indikátora

Indikátor je hodnotený výsledkami projektu GLORIA, ktorý v SR zastrešuje ÚKE SAV, a ktorý skúma zmenu druhového zloženia vyšších rastlín (počet) pozdĺž vertikálneho gradientu v subalpínskom a alpínskom pásme Tatier na vybraných monitorovacích plochách v rámci celosvetovej siete GLORIA ako indikátor potenciálnych zmien klímy.
 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčová otázka

Ako vplýva zmena klímy na taxóny vyšších rastlín na hornej hranici subalpínskeho pásma a v alpínskom pásme?

Kľúčové zistenia

  • V monitorovacom období 2001 – 2008 sa zmenil počet taxónov vyšších rastlín vo všetkých štyroch systémoch monitorovacích plôch (nárast počtu druhov o 11, a naopak jeden druh vymizol). Keďže však ide o údaje z dvoch pozorovaní, je potrebné na hlbšie uzávery spracovať údaje z pozorovaní (monitoringu), ktorý sa uskutočnil v roku 2015.
  • V monitorovacom období 2008 – 2015 sa zmenil počet taxónov vyšších rastlín vo všetkých štyroch systémoch monitorovacích plôch (nárast počtu druhov o 14, a naopak dva druhy neboli opätovne pozorované). Zahrnuté boli údaje z  troch pozorovaní, ďalšie pozorovanie je naplánované na leto 2022.
 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral udaje nie su k dispozici udaje nie su k dispozici
Indikátor sa hodnotí od roku 2001. Bol zaznamenaný nárast počtu taxónov vyšších rastlín, dva neboli opätovne pozorované. Údaje sú zatiaľ dostupné do roku 2015. Údaje sa zbierajú v 7-ročných cykloch.

Sumárne zhodnotenie

Zmeny počtu druhov vyšších rastlín v systéme monitorovacích plôch
Graf: Zmeny počtu druhov vyšších rastlín v systéme monitorovacích plôch
Zdroj: ÚKE SAV
Total – počet druhov na všetkých plochách súhrnne, SED – Sedielková kopa, KRI – Krížna, VEK – Veľká kopa, KRA - Krátka

 

Podrobné zhodnotenie

Údaje sa zbierajú v 7-ročných cykloch od roku 2001. Analýzy údajov z tretieho cyklu (2015) na európskej úrovni boli spracované, postupne sa finalizujú publikácie do vysokoimpaktovaných vedeckých časopisov. Údaje z troch monitorovacích cyklov jednoznačne potvrdzujú nárast počtu druhov na plochách v Západných a Vysokých Tatrách o 14, a naopak dva druhy nepoli na plochách opätovne nájdené. Vzhľadom k počtu monitorovacích období však treba k výsledkom pristupovať opatrne, aj keď na druhej strane je trend zvyšovania počtu druhov jednoznačný.

 

Medzinárodné porovnanie

V súčasnosti je v sieti GLORIA zapojených 121 regiónov z Európy, Severnej a Južnej Ameriky, Austrálie, Ázie a Afriky. Po terénnom výskume v roku 2008 sa uskutočnila v rokoch 2009 a 2010 komplexná analýza získaných dát zo všetkých 18 európskych regiónov a ich porovnanie so základnými dátami z roku 2001. Vyhodnotili sa zmeny v druhovom zložení a pokryvnosti v rámci európskych horských regiónov, proces termofilizácie vegetácie v alpínskej zóne Európy, zisky a straty druhov na horských vrcholoch Európy.

Podľa týchto výsledkov je vidieť nárast druhov vo všetkých alpínskych oblastiach Európy s výnimkou stredomorskej oblasti, kde naopak klesol, čo sa dáva do súvisi s narastajúcim nedostatkom vlhkosti.
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Metodika:

Údaje sa získavajú pomocou štandardizovanej a jednotnej metodiky v rámci celosvetovej siete GLORIA (viac na stránke www.gloria.ac.at). V rámci jedného územia je založený systém monitorovacích plôch na štyroch vrcholoch s rôznou nadmorskou výškou.

Na území Slovenska sú tieto plochy situované v Tatrách na vrcholoch Sedielková kopa (2 061,3 m n. m.), Krížna (1 918,6 m n. m.), Veľká kopa (2 052,4 m n. m.) a Krátka (2 374,5 m n. m.). V rámci jedného vrcholu tento systém pozostáva zo 16 štvorcov (4 na jednu svetovú stranu) s veľkosťou 1 m2 a 8 plôch s rôznou veľkosťou situovaných 5 resp. 10 výškových metrov od príslušného vrcholu (4 na jedno výškové rozpätie a svetovú stranu). Celkový systém plôch tak zahŕňa 64 plôch s veľkosťou 1 m2 a 32 ostatných plôch.

V rámci plôch s veľkosťou 1 m2 sa hodnotí celkové druhové zloženie a percentuálne zastúpenie jednotlivých druhov, na ostatných plochách sa popri druhovom zložení hodnotí len semi-kvantitatívne zastúpenie druhov. Na každej svetovej strane každého vrcholu sú navyše nainštalované dataloggery na meranie teploty pôdy pod jej povrchom (štyri na jeden vrchol, spolu 16).

Údaje sa zbierajú v 7 ročných cykloch od roku 2001 – prvý monitorovací cyklus sa uskutočnil v roku 2001, druhý v roku 2008 a tretí v roku 2015.
 

Zdroj dát:

ÚKE SAV

 

Odkazy k problematike: