Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Vplyv zmeny klímy na vybrané organizmy

Dátum poslednej aktualizácie 28.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor je hodnotený výsledkami projektu GLORIA, ktorý v SR zastrešuje ÚKE SAV, a ktorý skúma zmenu druhového zloženia vyšších rastlín (počet) pozdĺž vertikálneho gradientu v subalpínskom a alpínskom pásme Tatier na vybraných monitorovacích plochách v rámci celosvetovej siete GLORIA ako indikátor potenciálnych zmien klímy.
 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Kľúčová otázka

Ako vplýva zmena klímy na vybrané organizmy?

Kľúčové zistenia

  • V monitorovacom období 2001 – 2008 sa zmenil počet taxónov vyšších rastlín vo všetkých štyroch systémoch monitorovacích plôch (nárast počtu druhov o 11, a naopak jeden druh vymizol). Keďže však ide o údaje z dvoch pozorovaní, je potrebné na hlbšie uzávery spracovať údaje z pozorovaní (monitoringu), ktorý sa uskutočnil v roku 2015.
 
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici udaje nie su k dispozici udaje nie su k dispozici
Indikátor sa hodnotí od roku 2001. Údaje sú dostupné z dvoch pozorovaní, na hlbšie uzávery je potrebné spracovať údaje z pozorovaní (monitoringu) z roku 2015. Údaje sa zbierajú v 7-ročných cykloch.

Sumárne zhodnotenie

Zmeny počtu druhov vyšších rastlín v systéme monitorovacích plôch

Zdroj: ÚKE SAV
Total – počet druhov na všetkých plochách súhrnne, SED – Sedielková kopa, KRI – Krížna, VEK – Veľká kopa, KRA - Krátka

Podrobné zhodnotenie

Údaje sa zbierajú v 7-ročných cykloch od roku 2001. Údaje z tretieho cyklu (2015) sa momentálne spracúvajú. K dispozícii sú len údaje z dvoch monitorovacích cyklov, kde možno konštatovať nárast počtu druhov o 11, a naopak jeden druh vymizol. Vzhľadom k počtu meraní však treba k výsledkom pristupovať s opatrnosťou. Na druhej strane tento trend bol pozorovaný aj v celoeurópskom meradle, kde sa zistili siginifikantné rozdiely medzi údajmi získanými v prvých dvoch cykloch (http://science.sciencemag.org/content/336/6079/353.full).

Medzinárodné porovnanie

V súčasnosti je v sieti GLORIA zapojených 121 regiónov z Európy, Severnej a Južnej Ameriky, Austrálie, Ázie a Afriky. Po terénnom výskume v roku 2008 sa uskutočnila v rokoch 2009 a 2010 komplexná analýza získaných dát zo všetkých 18 európskych regiónov a ich porovnanie so základnými dátami z roku 2001. Vyhodnotili sa zmeny v druhovom zložení a pokryvnosti v rámci európskych horských regiónov, proces termofilizácie vegetácie v alpínskej zóne Európy, zisky a straty druhov na horských vrcholoch Európy.

Podľa týchto výsledkov je vidieť nárast druhov vo všetkých alpínskych oblastiach Európy s výnimkou stredomorskej oblasti, kde naopak klesol, čo sa dáva do súvisi s narastajúcim nedostatkom vlhkosti.
 

Metodika:

Údaje sa získavajú pomocou štandardizovanej a jednotnej metodiky v rámci celosvetovej siete GLORIA (viac na stránke www.gloria.ac.at). V rámci jedného územia je založený systém monitorovacích plôch na štyroch vrcholoch s rôznou nadmorskou výškou.

Na území Slovenska sú tieto plochy situované v Tatrách na vrcholoch Sedielková kopa (2 061,3 m n. m.), Krížna (1 918,6 m n. m.), Veľká kopa (2 052,4 m n. m.) a Krátka (2 374,5 m n. m.). V rámci jedného vrcholu tento systém pozostáva zo 16 štvorcov (4 na jednu svetovú stranu) s veľkosťou 1 m2 a 8 plôch s rôznou veľkosťou situovaných 5 resp. 10 výškových metrov od príslušného vrcholu (4 na jedno výškové rozpätie a svetovú stranu). Celkový systém plôch tak zahŕňa 64 plôch s veľkosťou 1 m2 a 32 ostatných plôch.

V rámci plôch s veľkosťou 1 m2 sa hodnotí celkové druhové zloženie a percentuálne zastúpenie jednotlivých druhov, na ostatných plochách sa popri druhovom zložení hodnotí len semi-kvantitatívne zastúpenie druhov. Na každej svetovej strane každého vrcholu sú navyše nainštalované dataloggery na meranie teploty pôdy pod jej povrchom (štyri na jeden vrchol, spolu 16).

Údaje sa zbierajú v 7 ročných cykloch od roku 2001 – prvý monitorovací cyklus sa uskutočnil v roku 2001, druhý v roku 2008 a tretí v roku 2015.
 

Zdroj dát:

ÚKE SAV

Odkazy k problematike: