Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Ohrozené druhy

Dátum poslednej aktualizácie24.11.2023

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí ohrozenosť druhov rastlín (v členení aj na nižšie a vyššie rastliny) a živočíchov (vrátane ich členenia na bezstavovce a stavovce), ktorá predstavuje podiel druhov zaradených v kategóriách ohrozenosti CR (kriticky ohrozené), EN (ohrozené) a VU (zraniteľné) podľa IUCN v príslušných červených zoznamoch druhov na celkovom počte známych druhov.
 

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
 
2.1 Zastaviť stratu biodiverzity

 • Vytvoria sa podmienky pre minimalizovanie negatívnych vplyvov antropogénnej činnosti, vrátane dopadov klimatickej zmeny, spôsobujúcich znižovanie biologickej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov a stratu biotopov a zlepší sa vymožiteľnosť práva v oblasti ochrany prírody.
 • Do roku 2030 bude obnovených minimálne 15 % degradovaných ekosystémov na Slovensku ako napríklad nad hornou hranicou lesa, ale najmä slanísk, mokradí, rašelinísk a lužných lesov, výrazne ovplyvnených ľudskou činnosťou.
 • Implementuje sa program obnovy mokradí a ich ekosystémových služieb na základe participácie všetkých dotknutých strán.
 • V spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi a s využitím všetkých dostupných zdrojov sa skvalitní ochrana a obnova lesov, lúk a pasienkov, ktoré predstavujú ekosystémy s najvyššou mierou biodiverzity a bude sa podporovať aj vytváranie agrolesníckych systémov.
 • Štátne organizácie v spolupráci s vedeckými inštitúciami, odbornými organizáciami a mimovládnymi organizáciami budú pravidelne aktualizovať červené zoznamy ohrozených druhov a biotopov a navrhovať opatrenia na ich záchranu.
 • Na národnej úrovni sa v súvislosti s obchodovaním s ohrozenými druhmi, s ohľadom na aplikačnú prax, prijmú nové regulácie a zohľadnia sa problémy s implementáciou a vymáhaním súčasných národných právnych noriem.
 • Využívanie ubúdajúcich, zraniteľných a sťahovavých druhov chránených živočíchov bude zabezpečované v súlade s medzinárodnými záväzkami SR.

 

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

Kľúčový cieľ: Zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov a ich služieb v SR do roku 2020, zabezpečiť obnovu biodiverzity a ekosystémov vo vhodnom rozsahu a zvýšiť náš príspevok k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle.

 

Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
 
Oblasť A Ochrana prírody

Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
Opatrenie A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných dohovorov, organizácií a programov a zlepšenú národnú legislatívu na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete chránených území na vedeckej báze
Navrhované úlohy:
4. Zabezpečiť vypracovanie a aktualizáciu červených zoznamov ohrozených druhov
6. Pripraviť resp. aktualizovať programy záchrany pre ohrozené druhy rastlín a živočíchov a realizovať opatrenia, vrátane transferu a reštitúcie druhov na vhodné lokality
7. Zabezpečiť revitalizáciu najohrozenejších biotopov (najmä piesky, slaniská, xerotermy)

 

Kľúčová otázka

Aký je stav ohrozenosti druhov v SR?

Kľúčové zistenia

 • V SR je ohrozených v súčasnosti 1 047 druhov nižších rastlín (11,7 %), pričom je ohrozená skoro polovica machorastov a skoro štvrtina lišajníkov. Z vyšších rastlín je ohrozených 527 druhov (14,6 %).
 • V roku 2020 bol publikovaný aktualizovaný červený zoznam machorastov: Mišíková, Katarína, Katarína Godovičová, Pavel Širka a Rudolf Šoltés. Checklist and red list of mosses (Bryophyta) of Slovakia. Biologia. 2020, 75(1), 21-37. ISSN 0006-3088.
 • Najviac kriticky ohrozených druhov flóry SR pochádza z biotopov globálne ohrozených v celej strednej Európe (rašeliniská, mokrade, zaplavované lúky, slaniská, piesky). Základnou príčinou ohrozenia rastlín je práve priama alebo nepriama deštrukcia týchto stanovíšť, pričom niekde doteraz nepoznáme ich pravé príčiny.
 • Podľa aktuálnych červených zoznamov živočíchov je spolu ohrozených 1 636 bezstavovcov (6,6 %)100 taxónov stavovcov (24,2 %), pričom stav ich ohrozenosti je čoraz významnejší.
 • U všetkých živočíchov spočíva prioritná požiadavka v zabezpečení ochrany ich biotopov, teda dostatočne veľkých a zachovalých území, v ktorých môžu prirodzene prežívať a rozmnožovať sa.

 

Sumárne zhodnotenie

Počet taxónov rastlín a ich ohrozenosť
Graf: Počet taxónov rastlín a ich ohrozenosť

Zdroj: ŠOP SR
Vysvetlivky:
Taxón je klasifikačná jednotka s neurčitou hodnotou, napr. druh, rod, čeľaď a pod.;
Údaje v %  informujú o podiele ohrozených taxónov na celkovom počte taxónov;
Ohrozené: druhy zaradené len v kategóriách CR, EN a VU podľa IUCN;

Stav k roku 2022.

Zdrojová tabuľka
Počet taxónov rastlín a ich ohrozenosť
 
Skupina Počet taxónov v SR Ohrozené (kategórie IUCN)
  CR EN VU Spolu
Sinice a riasy 3 008 7 80 196 283
Huby 3 764 7 39 49 95
Lišajníky 1 508 140 48 169 357
Machorasty 699 47 75 190 312
Nižšie rastliny 8 979 201 242 604 1 047
Vyššie rastliny 3 619 155 171 201 527
Zdroj: ŠOP SR

 

 

Počet druhov stavovcov a ich ohrozenosť


Zdroj: ŠOP SR
Poznámka:
Vtáky: len hniezdiče - posudzovaných bolo všetkých 211 druhov hniezdičov;
Ohrozené: druhy zaradené len v kategóriách CR, EN a VU podľa IUCN;
Údaje v %  informujú o podiele ohrozených druhov na celkovom počte druhov.
Stav k roku 2022.


Zdrojová tabuľka

 

Prehľad vývoja ohrozenosti vyšších rastlín
 
Taxóny Počet taxónov v SR Ohrozené (kategórie IUCN) %
Skupina CR EN VU Spolu  
Mihule 4 4 - - 4 100,0
Ryby 79 - 6 6 12 15,2
Obojživelníky 18 - 3 5 8 44,4
Plazy 12 1 - 4 5 41,7
Cicavce 90 2 6 12 20 22,2
Vtáky 211 10 24 17 51 24,2
Zdroj: ŠOP SR

 

Podrobné zhodnotenie

 

Rastlinstvo

Stav ohrozenosti druhov nižších rastlín v SR je spracovaný podľa červeného zoznamu z roku 2001 (Feráková, V., Maglocký, Š. & Marhold, K., 2001: Červený zoznam papraďorastov a semenných rastlín Slovenska (december 2001) – In: Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 48-81).
 
V roku 2020 bol publikovaný aktualizovaný červený zoznam machorastov: Mišíková, Katarína, Katarína Godovičová, Pavel Širka a Rudolf Šoltés. Checklist and red list of mosses (Bryophyta) of Slovakia. Biologia. 2020, 75(1), 21-37. ISSN 0006-3088.

Stav ohrozenosti druhov vyšších rastlín v SR je spracovaný podľa aktualizovaného červeného zoznamu z roku 2015 (Eliáš P. jr., Dítě D., Kliment J., Hrivnák R. & Feráková V., 2015. Red List of ferns and flowering plants of Slovakia).
 
Vývoj verzií červených zoznamov:
 1. Prvý komplexný zoznam ohrozených rastlín na Slovensku spracoval kolektív pod vedením Štefana Maglockého. Po zapracovaní pripomienok botanikov i ochranárov bola upravená verzia publikovaná v roku 1983 (Maglocký 1983).
 2. Druhé, aktualizované vydanie spracované už podľa metodiky IUCN vyšlo po desiatich rokoch (Maglocký a Feráková 1993).
 3. Tretia verzia červeného zoznamu bola publikovaná ako súčasť zoznamu vyšších a nižších rastlín Slovenska (Marhold a Hindák 1998).
 4. Štvrtá verzia vyšla v roku 2001, kedy bol vydaný červený zoznam rastlín, podľa ktorého bolo v rôznych kategóriách ohrozenosti 2 861 taxónov rastlín (pribudli predtým chýbajúce skupiny), t. j. celkovo 22,7 %. Z toho podiel ohrozených druhov vyšších rastlín činil 30,3 %nižších rastlín 11,4 % (IUCN kategórie CR, EN, VU).
 5. Piata verzia – Aktualizovaný červený zoznam výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska (2015) – zahŕňa 1 218 taxónov, čo predstavuje približne 34 % z 3 619 pôvodných druhov a archeofytov flóry Slovenska. Z toho ohrozených (v rámci kategórií CR, EN a VU) je 527 druhov vyšších rastlín (14,6 %).
80 taxónov (7 %) nebolo na území Slovenska potvrdených (66 regionálne vyhynuté, 17 pravdepodobne regionálne vyhynuté). Zvyšnú skupinu predstavuje 347 taxónov hodnotených v kategórii takmer ohrozené (NT, 29 %), 162 taxónov zaradených medzi menej dotknuté (LC, 13 %), 91 taxónov ako údajovo nedostatočné (DD, 7 %) a 8 taxónov (1 %) bolo zaradených do kategórií NE (nehodnotené) a NA (nepríslušný). Do piatej verzie Červeného zoznamu bolo zaradených 27 taxónov nových pre flóru Slovenska a 14 vyhynutých a nezvestných taxónov bolo pre flóru znova potvrdených.


Prehľad vývoja ohrozenosti vyšších rastlín

Rok Verzia* Počet druhov v SR Ex Ohrozené (kategórie IUCN) Ed Podiel ohrozených (%)***
CR EN VU LR DD
1998 III. 3 352 37 124 273 350 223 47 127 22,3
2001 IV. 3 352 73 243 282 378 247 46 220 26,9
2001 IV.** 3 352 77 266 320 430 285 50 220 30,3
2015 V. 3 619 80 155 171 201 509 99 220 14,6

Zdroj: ŠOP SR

* Verzia (vydanie) prehľadov ohrozených rastlín na Slovensku

** upravená verzia
*** ohrozené – druhy v kategóriách CR, EN a VU
1998 – Marhold K. & Hindák F. (eds.), 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska (Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 687 pp.)
2001 – Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. Eds., 2001. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. In Ochrana Prírody, 2001, č. 20 (suppl.), 160 s.
2015 – Eliáš P. jr., Dítě D., Kliment J., Hrivnák R. & Feráková V., 2015. Červený zoznam papraďorastov a semenných rastlín Slovenska, 5. vydanie / Red List of ferns and flowering plants of Slovakia, 5th edition (October 2014). Biologia, 70 (2): 218-228)


Počet taxónov rastlín a ich ohrozenosť (stav k roku 2022)

Skupina Celkový počet taxónov EX   Ed Podiel ohrozených (%)
Svet (globálny odhad) SR CR EN VU LR DD
Sinice a riasy 50 000 3 008 0 7 80 196 0 0 0 9,4
Nižšie huby 80 000 1 295 0 0 0 0 0 0 0 0
Vyššie huby 20 000 2 469 5 7 39 49 87 90 0 3,8
Lišajníky 20 000 1 508 88 140 48 169 114 14 0 23,7
Machorasty 20 000 699 0 47 75 190 0 51 0 44,6
Nižšie rastliny 190 000 8 979 93 201 242 604 201 155 0 11,66
Vyššie rastliny 250 000 3 619 80 155 171 201 509 99 220 14,56

Zdroj: ŠOP SR
 
Stav ohrozenosti rastlín podľa príslušných kategórií (%)
Graf: Stav ohrozenosti rastlín podľa príslušných kategórií (%)
Zdroj: ŠOP SR

CR    -     kriticky ohrozený taxón
EN    -     ohrozený taxón
VU     -     zraniteľný taxón
Stav k roku 2022.

 

Živočíšstvo

Na Slovensku bolo dosiaľ opísaných viac ako 28 tisíc živočíšnych druhov, pričom stav ich ohrozenosti je čoraz významnejší. U všetkých živočíchov spočíva priorita v zabezpečení ochrany ich biotopov, teda dostatočne veľkých a zachovalých území, v ktorých môžu prirodzene prežívať a rozmnožovať sa.

90-tych rokoch obsahovali vtedy platné červené zoznamy živočíchov spolu 466 ohrozených druhov bezstavovcov a 153 druhov stavovcov.
 

Prehľad vývoja ohrozenosti stavovcov
 
2001 – 2007
Taxóny Počet taxónov Kategórie ohrozenosti IUCN
Ohrozené
(CR-EN-VU)
%
Skupina Svet 1) SR EX CR EN VU LR DD NE
Mihule - 4 - 4 - - - - - 4 100,0
Ryby3) 25 000 79 6 7 8 1 22 2 - 16 20,3
Obojživelníky 4 950 18 - - 3 5 10 - - 8 44,4
Plazy 7 970 12 - 1 - 4 6 - - 5 41,7
Vtáky2) 9 946 219 2 7 23 19 47 4 19 49 22,4
Cicavce 4 763 90 2 2 6 12 27 15 4 20 22,2

 
2008 – 2012
Taxóny Počet taxónov Kategórie ohrozenosti IUCN
Ohrozené
(CR-EN-VU)
%
Skupina Svet 1) SR EX CR EN VU LR DD NE
Mihule - 4 - - 1 1 1 - - 2 50,0
Ryby3) 25 000 79 4 - 6 9 40 - - 15 19,0
Obojživelníky 4 950 18 - - 3 5 10 - - 8 44,4
Plazy 7 970 12 - 1 - 4 6 - - 5 41,7
Vtáky2) 9 946 219 2 7 23 19 47 4 19 49 22,4
Cicavce 4 763 90 2 2 6 12 27 15 4 20 22,2

 
2013
Taxóny Počet taxónov Kategórie ohrozenosti IUCN
Ohrozené
(CR-EN-VU)
%
Skupina Svet 1) SR EX CR EN VU LR DD NE
Mihule - 4 - - 1 1 1 - - 2 50,0
Ryby 25 000 79 4 - 6 9 40 - - 15 19,0
Obojživelníky 4 950 18 - - 3 5 10 - - 8 44,4
Plazy 7 970 12 - 1 - 4 6 - - 5 41,7
Cicavce 4 763 90 2 2 6 12 27 15 4 20 22,2
      RE CR EN VU NT LC    
Vtáky4) 9 946 211 4 10 24 17 24 132 51 24,2

 
2014 – 2015
Taxóny Počet taxónov Kategórie ohrozenosti IUCN
Ohrozené
(CR-EN-VU)
%
Skupina Svet 1) SR EX CR EN VU LR DD NE
Mihule - 4 - 4 - - - - - 4 100,0
Ryby 25 000 79 4 - 6 6 40 - - 12 15,2
Obojživelníky 4 950 18 - - 3 5 10 - - 8 44,4
Plazy 7 970 12 - 1 - 4 6 - - 5 41,7
Cicavce 4 763 90 2 2 6 12 27 15 4 20 22,2
      RE CR EN VU NT LC    
Vtáky 9 946 211 4 10 24 17 24 132 51 24,2
Zdroj: ŠOP SR
Farebne sú vyznačené zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu.
1) Zdroj: UNEP – GBO
2) len hniezdiče - z celkového počtu 341 vtákov Slovenska bolo posudzovaných len všetkých 219 druhov hniezdičov
3) Ohrozenosť rýb je spracovaná podľa publikácie - Koščo, J., Holčík, J., 2008: Anotovaný červený zoznam mihúľ a rýb Slovenska – Verzia 2007, s. 119 – 132. In: Lusk, S., Lusková, V. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII), Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
4) Ohrozenosť vtákov je spracovaná podľa červeného zoznamu vtákov z roku 2013 (Demko, Krištín, Puchala: Červený zoznam vtákov Slovenska), teda podľa novších kritérií (IUCN 2001, ver. 3.1); hodnotené sú len hniezdiče
 

 

Súčasný stav ohrozenosti jednotlivých druhov živočíchov v SR je spracovaný podľa posledne vydaného červeného zoznamu z roku 2001 (Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 48-81). Neskôr boli aktualizované červené zoznamy mäkkýšov a rovnokrídlovcov (v roku 2005), rýb (2008) a vtákov (2013).

Medzi najviac ohrozené bezstavovce patria šváby (44,4 %), podenky (34,2 %), vážky (33,3 %) a tiež mäkkýše a pavúky (do 30 %), zo stavovcov mihule (100 %) a obojživelníky s plazmi (nad 40 %).
 
Stav ohrozenosti bezstavovcov (k roku 2022)


Zdroj: ŠOP SR
Poznámka:
Ohrozené: druhy zaradené len v kategóriách CR, EN a VU podľa IUCN.
Údaje v %  informujú o podiele ohrozených druhov na celkovom počte druhov.

Zdrojová tabuľka

  Podiel ohrozených druhov (%) Počet taxónov v SR CR EN VU
Mäkkýše 29,2 277 26 22 33
Pavúky 28,3 934 72 91 101
Kôrovce 10,4 386 3 6 31
Mnohonôžky 18,7 75 0 7 7
Stonôžky 16,7 60 0 4 6
Podenky 34,2 120 8 17 16
Vážky 33,3 75 0 14 11
Pošvatky 18,0 100 5 8 5
Šváby 44,4 9 0 0 4
Rovnokrídlovce 7,6 118 0 5 4
Bzdochy 3,4 801 14 7 6
Sieťokrídlovce* 6,5 93 0 3 3
Chrobáky 9,7 6 498 15 128 490
Blanokrídlovce 4,9 5 779 23 59 203
Motýle 2,2 3 500 21 15 41
Srpice 12,5 8 0 0 1
Dvojkrídlovce 1,4 5 975 5 10 71

Zdroj: ŠOP SR

 

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

Zastaviť stratu biodiverzity
 

Hodnotenie

 • V roku 2019 bol stav ohrozenosti druhov nižších rastlín v SR spracovaný podľa červeného zoznamu z roku 2001 (Feráková, V., Maglocký, Š. & Marhold, K., 2001: Červený zoznam papraďorastov a semenných rastlín Slovenska (december 2001) – In: Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 48-81), stav ohrozenosti druhov vyšších rastlín v SR je spracovaný podľa aktualizovaného červeného zoznamu z roku 2015 (Eliáš P. jr., Dítě D., Kliment J., Hrivnák R. & Feráková V., 2015. Red List of ferns and flowering plants of Slovakia), stav ohrozenosti jednotlivých druhov živočíchov v SR podľa posledne vydaného červeného zoznamu z roku 2001 (Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 48-81), pričom neskôr boli aktualizované červené zoznamy mäkkýšov a rovnokrídlovcov (v roku 2005), rýb (2008) a vtákov (2013).

Ohrozených bolo 1 047 druhov nižších rastlín (11,7 %) – pritom ohrozená je skoro polovica machorastov a skoro štvrtina lišajníkov, 527 druhov vyšších rastlín (14,6 %), 1 636 bezstavovcov (6,6 %) a 100 taxónov stavovcov (24,2 %).

 • Medzi rokmi 2019 – 2022 nastala zmena akurát v roku 2020, kedy bol publikovaný aktualizovaný červený zoznam machorastov: Mišíková, Katarína, Katarína Godovičová, Pavel Širka a Rudolf Šoltés. Checklist and red list of mosses (Bryophyta) of Slovakia. Biologia. 2020, 75(1), 21-37. ISSN 0006-3088. Podľa neho podiel ich ohrozenosti narástol. Ostatné príslušné červené zoznamy sa nemenili a zostávajú v platnosti.

 

Medzinárodné porovnanie 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Ako „ohrozené“ druhy sa spoločne označujú taxóny v kategóriách Kriticky ohrozené (CR), Ohrozené (EN) a Zraniteľné (VU), v zmysle kategorizácie podľa IUCN.
Pod označením „nižšie rastliny“ sa v rámci tohto indikátora rozumejú taxóny: sinice a riasy, nižšie huby, vyššie huby, lišajníky a machorasty.
Pod označením „vyššie rastliny“ sa v rámci tohto indikátora rozumejú papraďorasty a semenné rastliny.

 

Metodika:

Stav ohrozenosti druhov nižších rastlín v SR je spracovaný podľa červeného zoznamu z roku 2001 (Feráková, V., Maglocký, Š. & Marhold, K., 2001: Červený zoznam papraďorastov a semenných rastlín Slovenska (december 2001) – In: Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 48-81)
 
Stav ohrozenosti machorastov je spracovaný podľa aktualizovaného červeného zoznamu machorastov z roku 2020: Mišíková, Katarína, Katarína Godovičová, Pavel Širka a Rudolf Šoltés. Checklist and red list of mosses (Bryophyta) of Slovakia. Biologia. 2020, 75(1), 21-37. ISSN 0006-3088.

Stav ohrozenosti druhov vyšších rastlín v SR je spracovaný podľa aktualizovaného červeného zoznamu z roku 2015 (Eliáš, P. jun., Dítě, D., Kliment, J., Hrivnák, R. & Feráková, V.: Red list of ferns and flowering plants of Slovakia, 5th edition (October 2014). Biologia, Vol. 70, no. 2 (2015), p. 218–228. ISSN 0006-3088).

Stav ohrozenosti jednotlivých druhov živočíchov v SR je spracovaný podľa posledne vydaného červeného zoznamu z roku 2001 (Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 48-81).
 
Aktualizované boli červené zoznamy:
 • mäkkýšov (Šteffek, J., 2005: Revízia národného červeného zoznamu mäkkýšov (Mollusca) Slovenska v zmysle platných kategórií a kritérií IUCN – verzia 3.1.2001. Záverečná správa, depon. in Ústredie ŠOP SR, Banská Bystrica, 12 pp.),
 • rovnokrídlovcov (Gavlas, V., Krištín, A., 2005: Zoznam a ekosozologický status rovnokrídlovcov (Orthoptera) Slovenska. Manuscript, depon. in Ústredie ŠOP SR, Banská Bystrica, 3 pp.),
 • rýb (Koščo, J., Holčík, J., 2008: Anotovaný červený zoznam mihúľ a rýb Slovenska – Verzia 2007, s. 119–132 In: Lusk, S., Lusková, V. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII), Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno) a
 • vtákov (Demko, M., Krištín, A., Puchala, P., 2013: Červený zoznam vtákov Slovenska, Tichodroma 25: 69-78 s.).


Údaje o aktuálnom stave ohrozenosti poskytuje Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR). Údaje medzinárodného porovnania krajín sú čerpané z web stránky OECD (http://stats.oecd.org).
 

Použité jednotky
počty, %

 

Zdroj dát:

ŠOP SR, OECD

 

Súvisiace indikátory:

 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

 

Odkazy k problematike: