Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Vývoj plôch lesných pozemkov

Dátum poslednej aktualizácie 21.12.2019

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí výmeru lesných pozemkov (LP) a jej vývoj, vrátane ich podielu z celkovej výmery SR (lesnatosť).

Jednotka indikátora

%, tis.ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
 
Oblasť C: Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010).

 

Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
 
Oblasť C, Cieľ C.5
Opatrenie C5.1:
Zabezpečiť zachovanie výmery pralesov a prírodných lesov, zabrániť ďalšej fragmentácii a podporiť regeneráciu lesov, pritom zabezpečiť kompenzačné mechanizmy na vykrytie straty za obhospodarovanie a preferovať alternatívne spôsoby využívania lesov s vysokou prírodnou hodnotou.
  • Úloha 111. Dokončiť mapovanie pralesov a prírodných lesov.

 

Kľúčová otázka

Ako sa vyvíja výmera lesov?

Kľúčové zistenia

  • SR sa zaraďuje medzi európske krajiny s najvyššou lesnatosťou.
  • Výmera lesných pozemkov (LP) je na Slovensku pomerne stabilná a v súčasnosti predstavuje 41,2 % z celkovej výmery štátu.
  • Z dlhodobého hľadiska sa výmera LP mierne zvyšuje (v zmysle údajov z programov starostlivosti o lesy i z katastra nehnuteľností), vrátane porastovej pôdy (PP). V porovnaní s rokom 1991 sa zvýšila o 36,1 tis. ha (1,8 %).
  • Strednodobo, oproti roku 2005, sa výmara LP zvýšila o 20,8 tis. ha (1 %) a s predchádzajúcim rokom (2017) o 1 653 ha, na súčasných 2 026 027 ha (údaje podľa ÚGKK).
  • Na postupnom zvyšovaní výmery lesných pozemkov a porastovej plochy sa podieľa najmä zalesňovanie poľnohospodársky nevyužiteľných pôd, prevod poľnohospodárskych pozemkov pokrytých lesnými drevinami (tzv. biele plochy), ako aj postupné zosúlaďovanie skutočného stavu so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a v programoch starostlivosti o lesy.
 
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
emo_smile Pozitivny trend emo_smile
Výmera lesných pozemkov sa kontinuálne zvyšuje. Výmera lesných pozemkov sa mierne, no kontinuálne zvyšuje. Došlo k ďalšiemu miernemu zvýšeniu výmery lesných pozemkov.

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

Lesy patria k najrozmanitejším a najrozšírenejším ekosystémom na svete. Zalesnenie územia krajiny však ešte nemusí priamo súvisieť s jej trvalo udržateľným resp. neudržateľným rozvojom. Dostupnosť presných údajov o veľkosti zalesnených území, čo je základná charakteristika lesných zdrojov, je prvoradým predpokladom prípravy lesníckej politiky a lesohospodárskeho plánovania v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.
 
Lesnatosť Slovenska

Spracoval: SAŽP
Na juhozápadnom Slovensku nedosahuje lesnatosť ani 10 %, v kotlinách iba 10 – 15 %, ale na severovýchodnom a severnom Slovensku viac ako 50 %. Oblasti s najväčšou lesnatosťou u nás sú:
 
  Lesnatosť (%)
CHKO Vihorlat 95
CHKO Ponitrie 93
CHKO Malé Karpaty 89
CHKO Poľana 84
NP Poloniny 80
NP Veľká Fatra 79
CHKO Strážovské vrchy 78
CHKO Východné Karpaty 77
NP Slovenský raj 77
NP Muránska planina 76
NP Nízke Tatry (NAPANT) 74
Tatranský národný park (TANAP) 73
CHKO Štiavnické vrchy 72
NP Slovenský kras 72
CHKO Kysuce 71
CHKO Biele Karpaty 67
CHKO Cerová vrchovina 63
NP Malá Fatra 61
CHKO Horná Orava 57
CHKO Dunajské luhy 52
Poznámka: NP vrátane ich ochranných pásiem
 
Podľa údajov zo Správy o stave lesného hospodárstva 2019 (Zelená správa; NLC Zvolen) bola výmera lesných pozemkov ku dňu 31.12.2018 spolu 2 020 926 ha.

Výmera lesných pozemkov však neudáva údaj o výmere skutočnej vegetácie, nakoľko v rámci LP existujú aj pozemky, ktoré nie sú porastené drevinami (lesné sklady, cesty, funkčné plochy, škôlky a tiež pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie – hôľne časti vysokých pohorí). Taktiež pozemky s lesnou vegetáciou vzhľadom na výmeru jednotlivých etáží porastov môžu mať odlišnú výmeru. Z týchto dôvodov sa udáva aj porastová plocha, ktorá predstavuje údaj o reálnej výmere lesa, a ktorá sa odlišuje od výmery LP.
 
Porastová pôda (PP) k roku 2018 predstavovala 1 947 752 ha, pričom sa jej výmera zvýšila o cca 26 tis. ha (1,4 %) od roku 1990, resp. o 16,1 tis. ha (0,8 %) od roku 2005. Oproti predchádzajúcemu roku narástla o 1 440 ha.V rámci krajov SR je najviac zalesnený Žilinský kraj, následne Banskobystrický, Trenčiansky a Prešovský kraj a najmenej zalesnený je Trnavský a Nitriansky kraj.
 
Lesnatosť krajov SR k roku 2013

Zdroj: NLC, SAŽP
 
Výmera lesných pozemkov podľa krajov (ha, %)
Kraj 2010 2013
LP (ha) z toho PP (ha) Lesnatosť (%) LP (ha) z toho PP (ha) Lesnatosť (%)
Bratislavský kraj 75 025 72 846 36.6 75 191 72 837 36,6
Trnavský kraj 66 217 62 360 15,7 65 181 62 390 15,7
Trenčiansky kraj 221 297 215 171 49,2 221 827 215 549 49,3
Nitriansky kraj 96 369 92 524 15,2 96 423 92 640 15,2
Žilinský kraj 380 006 364 501 55,8 381 042 365 966 56,0
Banskobystrický kraj 463 789 453 789 49,1 464 421 451 966 49,1
Prešovský kraj 441 758 422 323 49,2 441 547 420 612 49,2
Košický kraj 267 354 255 392 39,6 267 787 259 571 39,6
Spolu SR 2 010 815 1 938 906 41,0 2 013 419 1 941 531 41,1
Zdroj: NLC


Medzinárodné porovnanieSlovenská republika sa zaraďuje medzi európske krajiny s vysokou lesnatosťou. Vyššiu lesnatosť má len Bielorusko (42 %), Bosna a Hercegovina (43 %), Lichtenštajnsko (43 %), Rakúsko (47 %), Ruská federácia (49 %), Estónsko (52 %), Lotyšsko (54 %), Slovinsko (62 %), Švédsko (69 %) a Fínsko (73 %).
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

  • Les (podľa § 2 zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch) je ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom a lesným porastom je súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch.
 
  • Lesné pozemky sú (podľa § 3 ods.1 zákona o lesoch) pozemky:
a) s lesnými porastmi,
b) dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c) na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
d) o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,
e) bez lesných porastov,
1. ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
2. ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,
3. nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,
f) vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,
g) na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.
 
  • Porastová pôda zahŕňa všetky pozemky porastené lesnými drevinami, ktoré slúžia na plnenie funkcií lesov a pozemky, na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom ich obnovy alebo s cieľom zriadiť lesné škôlky, prípadne lesné semenné plantáže (Zdroj: ŠÚ SR).

 

Metodika:

Indikátor je počítaný z údajov Štatistickej ročenky o pôdnom fonde v SR za príslušné roky (ÚGKK SR) – lesné pozemky (http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataster-nehnutelnosti/sumarne-udaje-katastra-podnom-fonde/).
Výmera porastovej pôdy je uvádzaná zo Správy o stave lesného hospodárstva (Zelená správa; NLC Zvolen) za príslušné roky (http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=123).

 

Zdroj dát:

ÚGKK SR, NLC

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: