Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Trendy v počte odrôd poľnohospodárskych plodín

Dátum poslednej aktualizácie11.01.2022

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj v počte odrôd poľnohospodárskych plodín pestovaných v SR.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.

14: Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.
Adaptačné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva:

 • Šetrné pestovateľské technológie.
 • Využitie rezistentných odrôd a používanie certifikovaného množiteľského materiálu.
 • Podpora biologickej ochrany a integrovanej produkcie.
 • Podpora  diverzity  plodín na zabezpečenie  udržateľnej  produkcie a zavádzanie integrovaného manažmentu ochrany rastlín proti škodcom.
 • Znižovanie potreby používania chemikálií v poľnohospodárstve.
 • Podpora využitia starých krajových odrôd (napr. starých odrôd ovocných drevín) lokálne lepšie adaptovaných v rámci budovania krajinných prvkov využívajúcich nelesnú drevinovú vegetáciu.
 • Podpora šľachtenia a výroby osív, ktoré budú vhodné do zmenených klimatických podmienok.
 • Zabezpečenie  odrôd slovenského  šľachtenia –podpora slovenského  šľachtenia a následne vytvorenie  domácich  odrôd  adaptabilných do našich  klimatických  podmienok  (teplomilné a odolné voči suchu), ktoré budú zárukou dosiahnutia stabilnejších úrod.
 • Zavádzanie integrovaných metód kontroly škodcov v poľnohospodárstve.
 
Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
Cieľ: 3.1 V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu
Priority:
 • Diverzifikácia plodín zabráni strate živín v pôde, jej vysušovaniu a bude slúžiť ako prevencia proti škodcom.
 • Tradičné lokálne odrody, ktoré sa vedia lepšie adaptovať na miestne klimatické podmienky, budú zachované a chránené.
 
Vláda SR:
 • prijme opatrenia na zvýšenie odolnosti a adaptability prostredia na dopady zmeny klímy na všetkých úrovniach s osobitným zreteľom na energetiku, pôdohospodárstvo, biodiverzitu, lesné a vodné hospodárstvo, výstavbu, dopravu a územné/krajinné plánovanie.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj v počte odrôd poľnohospodárskych plodín pestovaných v SR?

Kľúčové zistenia

 • Genetická diverzita vyjadrená zastúpením odrôd poľnohospodárskych plodín v roku 2020 poukazuje na jej pokles oproti roku 2019 v prípade väčšiny sledovaných poľnohospodárskych plodín okrem repky olejnej, pri ktorej sa počet odrôd zvýšil. Počty odrôd ozimného jačmeňa a kŕmnej repy sa medziročne nezmenili.
 • Z dlhodobého hľadiska medzi rokmi 2005 - 2020 došlo k zvýšeniu počtu všetkých uvedených odrôd poľnohospodárskych plodín okrem zemiakov a kŕmnej repy.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_neutral emo_sad
Došlo k zvýšeniu počtu všetkých sledovaných odrôd poľnohospodárskych plodín okrem zemiakov a kŕmnej repy.

Od roku 2015 sa znížil počet odrôd ozimného a jarného jačmeňa, zemiakov a cukrovej repy. Naopak zvýšil sa počet odrôd ozimnej pšenici a repky olejnej.

Medziročne došlo k poklesu počtu odrôd väčšiny sledovaných poľnohospodárskych plodín okrem repky olejnej. Počet odrôd ozimného jačmeňa a kŕmnej repy sa nezmenil.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Šľachtenie môže prispievať k zvyšovaniu poľnohospodárskej produkcie, na druhej strane môže spôsobiť, že poľnohospodárska produkcia je náchylnejšia na parazity a environmentálne zmeny.

 
 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odrodou pestovanej rastliny je skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov, odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku a považovať za jednotnú vzhľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní.
 

Metodika:

Na základe zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vykonáva skúšanie nových odrôd za účelom ich registrácie a následným zápisom do Listiny registrovaných odrôd a do Spoločného katalógu EÚ pre poľné a zeleninové druhy.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby vedie evidenciu odrôd pestovaných v SR.


Zdroj dát:

NPPC - VÚRV


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: