Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Trendy v počte odrôd poľnohospodárskych plodín

Dátum poslednej aktualizácie 14.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj v počte odrôd poľnohospodárskych plodín pestovaných v SR.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)
Priority :
V. Zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
Ciele:
Sektor E – starostlivosť o prírodu, krajinu a územný rozvoj
7. Zastavenie procesu znižovania biologickej rôznorodosti, vypracovanie a realizácia záchranných programov vybraných ohrozených druhov fauny a flóry; vypracovanie Národnej stratégie ochrany biodiverzity, udržanie a zlepšenie stavu osobitne chránených území.

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)
Cieľ:
28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch
  • ochrana biodiverzity prírody a krajiny, prednostná dlhodobá ochrana cenných území, ich ekosystémov a druhová ochrana ”in situ,”
  • zachovanie diverzity krajiny v súlade s prírodnými, kultúrnymi a sociálnymi podmienkami osídlenia.

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A - Ochrana prírody
Cieľ A.1
Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu.
Oblasť C - Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva.
Cieľ C.4
Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov.

Oblasť E - Zmiernenie tlaku na biodiverzitu a racionálne využívanie genetických zdrojov
Cieľ E.8 
Znižovať intenzitu pôsobenia negatívnych faktorov na biodiverzitu, dobudovať pre tento účel účinný právny rámec a nástroje na kontrolu jeho dodržiavania a zabezpečiť spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov.

Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť C - Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.4
Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov.
Cieľ C.4.1
Realizovať opatrenia s pozitívnym efektom na biodiverzitu, druhy, biotopy a chránené územia s cieľom maximalizovať príspevok poľnohospodárov k ochrane biodiverzity na národnej úrovni.

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
Fokusová oblasť 4A: Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu krajinných oblastí Európy.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 (2016)
Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
  • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.

Kľúčová otázka

Aký je vývoj v počte odrôd poľnohospodárskych plodín pestovaných v SR?

Kľúčové zistenia

  • Genetická diverzita vyjadrená zastúpením odrôd poľnohospodárskych plodín v roku 2015 poukazuje na jej nárast oproti roku 2014 v prípade ozimnej pšenice, jarného jačmeňa, repky olejnej  a cukrovej repy. Pokles počtu odrôd bol zaznamenaný u ozimného jačmeňa a zemiakov.
  • Z dlhodobého hľadiska medzi rokmi 1993 - 2015 došlo k zvýšeniu počtu všetkých uvedených odrôd poľnohospodárskych plodín okrem kŕmnej repy.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_neutral Neutralny trend
Došlo k zvýšeniu počtu všetkých sledovaných odrôd poľnohospodárskych plodín okrem kŕmnej repy. Od roku 2000 sa zvýšil počet odrôd väčšiny sledovaných poľnohospodárskych plodín okrem zemiakov a kŕmnej repy. Medziročne došlo k nárastu počtu odrôd väčšiny sledovaných poľnohospodárskych plodín okrem  ozimného jačmeňa a zemiakov.

Sumárne zhodnotenie

 

 

Podrobné zhodnotenie

Šľachtenie môže prispievať k zvyšovaniu poľnohospodárskej produkcie, na druhej strane môže spôsobiť, že poľnohospodárska produkcia je náchylnejšia na parazity a environmentálne zmeny.

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Odrodou pestovanej rastliny je skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov, odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku a považovať za jednotnú vzhľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní.
 

Metodika:

Na základe zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky vykonáva skúšanie nových odrôd za účelom ich registrácie a následným zápisom do Listiny registrovaných odrôd a do Spoločného katalógu EÚ pre poľné a zeleninové druhy.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby vedie evidenciu odrôd pestovaných v SR.


Zdroj dát:

NPPC - VÚRV


Súvisiace indikátory:


Odkazy k problematike: