Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Kvalita povrchových vôd

Dátum poslednej aktualizácie 25.11.2021

Definícia indikátora

Indikátor popisuje kvalitu povrchových vôd v monitorovacích miestach ako aj hodnotenie stavu útvarov povrchových vôd.

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom


Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (2018)

Udržateľné využívanie vôd a efektívna ochrana vodných zdrojov


Cieľ: Dosiahne sa dobrý stav a potenciál vôd na všetkých vodných útvaroch, aj prostredníctvom obnovy riečnych ekosystémov

1. Dostatok čistej vody pre všetkých

 
1.1. Zabrániť znečisťovaniu vôd
- Posilnenie a zefektívneni kontrol kontrol, dokladovanie legálnej likvidácie odpadových vôd a hrozba reálne účinných sankcií pomôže obmedziť nelegálne vypúšťané odpadové vody z domácností, obchodu a služieb, ale aj priemyslu, či priesaky z environmentálnych záťaží a poľnohospodárska činnosť, ktoré významným spôsobom znečisťujú povrchové a podzemné vody.

1.3. Odstrániť nepriaznivé vplyvy na vodné toky
- Z hľadiska vplyvu na stav vôd rozoznávame tri hlavné skupiny významných hydromorfologických zmien, a to narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov, narušenie priečnej spojitosti mokradí a inundácií stokom a iné morfologické zmeny a hydrologické zmeny. Nedostatočný hydromorfologický stav je jednou z prekážok dosiahnutia dobrého ekologického stavu vodných tokov. Je preto nevyhnutné zamerať sa na revitalizáciu a renaturalizáciu vodných tokov a priľahlej riečnej krajiny a zabezpečiť spojitosť vodných tokov, čo je jednou zo základných podmienok fungovania riečnych ekosystémov.
- Nastaví sa prioritizácia revitalizácie melioračných kanálov v závislosti od ich funkčnosti a využívania. Melioračné zariadenia, ktoré sú významným doplnkovým zdrojom vody, budú sfunkčnené, naopak nepotrebné, prípadne neúčinné odvodňovacie kanály budú ponechané bez zásahov ich spontánnej revitalizácii.
 
Orientácia, zásady a priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 (2016)

 
3. Zásady a priority vodohospodárskej politiky SR do roku 2027 a rámcové postupy pri dosahovaní cieľov

S cieľom zlepšovania stavu vôd:
 
 • Vykonávať potrebné opatrenia zamerané na významnú redukciu znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách alebo osobitných vodách. Pri vypúšťaní odpadových vôd sa musia v nich obsiahnuté prioritné látky postupne znižovať a prioritné nebezpečné látky postupne obmedzovať s cieľom dosiahnutia požadovaného cieľa, a to dobrého stavu vôd;
 • Zabezpečovať systematické a komplexné monitorovanie vôd, ktoré je nevyhnutné na získavanie údajov a poznatkov o reálnom stave vôd, dlhodobom  vývoji  a trendoch pre vypracovanie analýz a tvorbu rozvojových plánovacích a koncepčných dokumentov, pre vyhodnotenie účinnosti realizovaných opatrení a nastavenie nových potrebných opatrení na dosiahnutie cieľov;

 

Vodný plán Slovenska (2016)
 
Environmentálne ciele sú ciele na zabezpečenie ochrany a zlepšenie kvality vodných ekosystémov a trvalo udržateľné, vyvážené a spravodlivé využívanie vôd. Environmentálne ciele sú definované pre útvary povrchových vôd, pre útvary podzemných vôd a pre chránené územia.
 
Environmentálne ciele pre povrchové vody sú:

 • zaviesť potrebné opatrenia na zabránenie zhoršenia stavu všetkých útvarov povrchovej vody,
 • zaviesť potrebné opatrenia na ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov povrchovej vody, s cieľom dosiahnuť dobrý stav povrchových vôd najneskôr do 22. 12. 2015 resp. 2021,
 • zaviesť opatrenia na ochranu a zlepšovanie umelých a výrazne zmenených útvarov povrchovej vody s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický potenciál a dobrý chemický stav najneskôr do 22. 12. 2015 resp. 2021,
 • zaviesť potrebné opatrenia za účelom postupného zníženia znečistenia spôsobeného prioritnými látkami a zastavenia alebo postupného ukončenia emisií, vypúšťania a únikov prioritne nebezpečných látok.

 

Programové vyhlásenie vlády na roky 2021 – 2024 (2021)

Životné prostredie a zmena klímy

Vláda SR sa zameria na komplexnejšiu starostlivosť o všetky zložky životného prostredia - lesy, pôdu, vodu, ovzdušie a biodiverzitu s cieľom zmierňovať dopady klimatických zmien.

V oblasti vôd ako strategickej suroviny štátu Vláda SR:

- navrhne takú vodnú politiku, aby sa zabezpečilo postupné obnovenie poškodených vodných útvarov, zastavilo znečisťovanie vôd, pokles množstva podzemných vôd a zabezpečil sa dostatok pitnej vody v regiónoch

Kľúčová otázka

Darí sa plniť požiadavky na kvalitu povrchových vôd?

Kľúčové zistenia

 • Kvalita povrchových vôd v roku 2020 vo všetkých monitorovaných miestach splnila limity pre vybrané všeobecné ukazovatele a ukazovatele rádioaktivity. Prekračované limity boli hlavne u syntetických a nesyntetických látok, hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľoch a vo všeobecných ukazovateľoch hlavne dusitanový dusík.
 • V zmysle požiadaviek smernice 2000/60/ES (rámcová smernica o vode) je kvalita vody vyjadrovaná ekologickým a chemických stavom útvarov povrchových vôd. V tomto období bol zlý a veľmi zlý ekologický stav útvarov povrchových vôd zaznamenaný v 8,94 % vodných útvarov s dĺžkou 2 159,41 km. Dobrý chemický stav nedosahovalo 37 (2,45 %) vodných útvarov povrchových vôd.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_neutral Neutralny trend
Od roku 2007 sa kvalitatívne ukazovatele  povrchových vôd sledujú podľa schváleného Programu monitorovania stavu povrchových vôd a vyhodnocujú podľa prílohy č. 1 NV č. 269/2010 Z.z. v ukazovateľoch A,B,C,D a E. Často prekračovaným ukazovateľom vo všetkých povodiach bol dusitanový dusík a hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele.
Požiadavky na kvalitu povrchových vôd podľa NV č. 269/2010 Z.z. spĺňanali vybrané všeobecné ukazovatele a ukazovatele rádioaktivity, naďalej boli prekračované limity v skupine syntetických a nesyntetických látok a hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľoch.
Zo všeobecných požiadaviek NV spĺňali: vybrané všeobecné ukazovatele a ukazovatele rádioaktivity. Hodnoty požiadaviek NV č. 269/2010 Z.z. a hodnotenie prioritných látok v zmysle požiadaviek environmentálnych noriem kvality (NV č. 167/2015 Z.z.) boli prekračované v skupine syntetických látok, nesyntetických látok a v hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľoch. 

Sumárne zhodnotenie

Počet monitorovaných miest a ukazovatele nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., časť A a E (2020)
Medzinárodné povodie Čiastkové povodie Počet monitorovaných miest v čiastkovom povodí Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1
sledované nespĺňajúce požiadavky všeobecné ukazovatele (A) hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele (E)
Dunaj Morava 32 22
O2,CHSKCr,EK (vodivosť),pH,N-NH4,N-NO2,N-NO3, Pcelk., Ca, Al, AOX
abudancia fytoplankónu, chlorofyl-a, sapróbny index biosestónu,kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Dunaj 18 12
pH, N-NO2
koliformné baktérie, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj
Váh
152
113
O2,BSK5,CHSKCr,pH,EK (vodivosť),N-NH4, N-NO2, N-NO3, Pcelk., Ncelk., Norg., Cl-,SO42-,Ca, Fe, FN, Cr(IV), AOX,Al, TOC, NELuv
abudancia fytoplankónu, koliformné baktérie, sapróbny index biosestónu,chlorofyl-a, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj
Hron
39
25
O2,BSK5,pH,EK (vodivosť),CHSKCr,N-NO2,N-NO3,N-NH4, Ncelk., Pcelk., AOX, Ca, TOC
abudancia fytoplankónu, chlorofyl-a, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Ipeľ 23 15
O2,CHSKCr, EK (vodivosť),pH,N-NH4, N-NO2,N-NO3, Pcelk.,Ca, AOX
abudancia fytoplankónu, chlorofyl-a, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Slaná 23 15
O2,BSK5,pH, CHSKCr,EK (vodivosť),N-NH4, N-NO2,N-NO3, Ncelk.,Pcelk.,Ca,AOX
koliformné baktérie,črevné enterokoky,
termotolerantné kol.baktérie, kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Bodrog 38 27
O2,CHSKCr, N-NH4, N-NO2,N-NO3, Pcelk., Ca,AOX, NELUV
abudancia fytoplankónu, sapróbny index biosestónu, črevné enterokoky, chlorofyl-a, koliformné baktérie,
termotolerantné kol.baktérie,
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Hornád 29 20
CHSKCr,EK (vodivosť),N-NO2, N-NO3,Pcelk.,Ca, F-, SO42- , AOX,NELUV
sapróbny index biosestónu, termotolerantné kol.baktérie,
črevné enterokoky, koliformné baktérie, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Dunaj Bodva 16 13
O2,CHSKCr, N-NH4, N-NO2, N-NO3, Ncelk.,Pcelk.,Ca, Al, AOX, NELuv
koliformné baktérie,chlorofyl-a,črevné enterokoky,
termotolerantné kol. baktérie,
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC
Visla Dunajec a Poprad 11 5
CHSKCr, N-NO2,AOX, TOC,NELuv
koliformné baktérie,termotolerantné
kol. baktérie
Zdroj: SHMÚ

Ukazovatele nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z., časť B a C (2020)
Medzinárodné povodie Čiastkové povodie Ukazovatele, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa prílohy č.1
nesyntetické látky (B) syntetické látky (C)
Dunaj Morava Ni (RP)
FLU (RP),oktylfenol (RP),B(b)fluórantén (NPK),B(ghi)perylén (NPK/NPK*),B(a)P (RP)*
Dunaj Dunaj   B(a)P (RP)*, FLU (RP)*
Dunaj Váh As (RP),Pb (RP),Cr (RP)
FLU (NPK,RP/RP*),oktylfenol (RP),B(b)fluórantén (NPK),Benzo(k)fluorantén (NPK),B(ghi)perylén (NPK/NPK*),B(a)P (RP*), heptachlór (NPK*,RP*)
Dunaj Hron  
Antracén (NPK),FLU (RP,NPK),B(b)fluórantén (NPK),B(k)fluórantén (NPK),PCP (RP),oktylfenol (RP*),4-nonylfenol (RP*),Cyklod. pesticídy (RP),Chlórpyrifos (RP),B(a)P (RP*),Heptachlór (RP*,NPK*),TBT (RP*)
Dunaj Ipeľ Zn (RP)
FLU (RP),B(a)P (RP*),B(ghi)perylén (NPK)
Dunaj Slaná   Oktylfenol (RP)*
Dunaj Bodrog  
B(b)fluórantén (NPK),B(ghi)perylén (NPK),FLU (RP),PCB a jeho kongenéry (8,28, 52, 101) (RP),B(a)P (RP)*
Dunaj Hornád  
FLU (RP),CN (RP),B(a)P (RP)*,TBT (RP)*
Dunaj Bodva   B(a)P (RP)*
Visla Dunajec a Poprad  
B(a)P (RP)*
RP - prekročenie ročného priemeru
NPK - prekročenie najvyššej prípustnej koncentrácie                                                        
* - potenciálne nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 Z. z. a 167/2015 Z.z.  (< 12 meraní za rok)
Zdroj: SHMÚ

Podrobné zhodnotenie

Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd v roku 2020 boli monitorované podľa schváleného Programu monitorovania stavu vôd na rok 2020. Monitorovaných bolo 458 miest v základnom a prevádzkovom režime. Spravidla je frekvencia monitorovania rovnomerne rozložená počas kalendárneho roka, t. j. 12-krát ročne v súlade s programom monitorovania.V roku 2020 nebola frekvencia odberov vzhľadom na pandemické opatrenia (COVID-19) vždy dodržaná, hlavne v monitorovacích miestach hraničných tokov bolo vykonaných menej odberov a analýz.
Nižšiu frekvenciu sledovania majú niektoré biologické ukazovatele, ktoré sa sledujú sezónne (s ročnou frekvenciou: 2 – 7 krát do roka), ukazovatele rádioaktivity (s ročnou frekvenciou: 4-krát do roka) a relevantné látky s frekvenciou 4-krát ročne.
 
Počet monitorovaných miest povrchovej vody podľa čiastkových povodí v roku 2020
Čiastkové povodie Počet monitorovaných miest podľa typu monitorovania
  Základné Prevádzkové  Základné aj prevádzkové Chránené oblasti pitná voda Spolu
Povodie Moravy 8 16 8 0 32
Povodie Dunaja 8 1 9 0 18
Povodie Váhu 20 108 16 24 168
Povodie Hrona 10 26 3 6 48
Povodie Ipľa 7 14 2 3 26
Povodie Slanej 2 19 2 0 23
Povodie Bodrogu 4 23 10 20 57
Povodie Hornádu 7 18 3 18 46
Povodie Bodvy 0 13 1 5 19
Povodie Dunajca a Popradu 3 5 3 13 24
Spolu 69 243 57 89 458
 
Požiadavky na kvalitu povrchových vôd uvedené v NV boli splnené vo všetkých monitorovaných miestach v nasledovných ukazovateľoch:
 • všeobecné ukazovatele (časť A): teplota vody (t), rozpustené látky sušené pri 105°C (RL105), rozpustené látky žíhané pri 550°C (RL550), mangán celkový (Mn), horčík (Mg),sodík (Na), povrchovo aktívne látky aniónové (PAL-A), kobalt (Co), selén (Se),vanád (V), chlórbenzén (CB), dichlórbenzény (DCB),1,2-cis-dichlóretén (1,2-DCE), 2-monochlórfenol (CP), 2,4,6-trichlórfenol (2,4,6-TCP)
 • ukazovatele rádioaktivity (časť D): celková objemová aktivita alfa a beta (a V,ca a V,cb), trícium (3H), stroncium (90Sr), cézium (137Cs)
 
Požiadavky na kvalitu povrchových vôd uvedené v NV pre skupiny nesyntetických a syntetických látok (časť B a C) neboli splnené v ukazovateľoch:
 • As, Cd, Hg, Zn, Cu, Cd, Ni a Pb, kynidy celkové, PCB a jeho kongenéry (8, 28, 52, 101).
   
Zo skupiny hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov (časť E) neboli splnené požiadavky uvedené v NV v nasledovných ukazovateľoch:
 • sapróbny index biosestónu, abundancia fytoplanktónu, chlorofyl a, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, črevné enterokoky a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC.
 
Najviac prekročení limitných hodnôt podľa Prílohy č. 1 NV vo všeobecných ukazovateľoch bolo v ukazovateli dusitanový dusík vo všetkých čiastkových povodiach.


V roku 2020 prioritné látky a niektoré ďalšie látky boli hodnotené podľa nariadenia vlády SR č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky. 
Najvyššia prípustná koncentrácia environmentálnej normy kvality (ENK) bola prekročená  pre As, Cr a Pb. Ročný priemer  ENK zo skupiny látok polycyklických aromatických uhľovodíkov - PAU bol prekročený v ukazovateľoch fluórantén, benzo(a)pyrén, benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i,)perylén, antracén, oktylfenol ((4-(1,1',3,3'-tetrametylbutyl)fenol)), nonylfenol, pentachlórfenol, cyklodiénové pesticidy a chlórpyrifos, zlúčeniny tributycínu a heptachlór.

Zoznam ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu vody podľa čiastkových povodí


Hodnotenie stavu útvarov povrchových vôd

Hodnotenie ekologického stavu útvarov povrchových vôd za referenčné obdobie 2009 – 2012 bolo vykonané v 1 510 prirodzených vodných útvaroch povrchových vôd. Najlepšia situácia z pohľadu ekologického stavu bola zaznamenaná v čiastkových povodiach Poprad a Dunajec, Bodrog, Hornád, Slaná, Hron a Váh.
Veľmi dobrý a dobrý ekologický stav bol zaznamenaný v 56,29 % s dĺžkou 8 073,43 km. V priemernom ekologickom stave sa nachádzalo 34,77 % vodných útvarov, čo predstavuje dĺžku 7 565,46 km. Zlý a veľmi zlý stav bol stanovený v 8,94 % vodných útvarov s dĺžkou 2 159,41 km.


 
Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd v období rokov 2009 – 2012  bolo vykonané v 1 510 vodných útvaroch. Dobrý chemický stav dosahovalo 1 473 (97,6 %) vodných útvarov Slovenska a 37 (2,4 %) vodných útvarov nedosahovalo dobrý chemický stav.   
Celkovo 3,2 % dĺžky vodných útvarov SR nedosahuje dobrý chemický stav. Najnepriaznivejší stav je v čiastkovom povodí Bodvy (18,2 %) a v čiastkovom povodí Slanej, kde 8,7 % dĺžky nedosahuje dobrý chemický stav. Najväčší podiel vodných útvarov s dobrým chemickým stavom k celkovému počtu vodných útvarov v povodí je v povodí Moravy, Dunaja a Popradu a Dunajca. V absolútnom vyjadrení je najviac vodných útvarov (počet aj dĺžky) dosahujúcich dobrý chemický stav, ale aj nedosahujúcich dobrý chemický stav v čiastkovom povodí Váhu a Bodrogu vzhľadom na ich väčšiu rozlohu.
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Kvalita povrchovej vody je v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1, ak hodnota vypočítaná  z údajov nameraných počas roka je nižšia alebo rovná hodnote pre príslušný ukazovateľ kvality vody. (§ 3 ods.1 nariadenia vlády (NV) SR č. 269/2010 Z. z.)

Stavom povrchových vôd je všeobecné vyjadrenie stavu útvaru povrchových vôd, ktorý je určený ekologickým stavom alebo chemickým stavom podľa toho, ktorý z nich je horší. Stav výrazne zmenených vodných útvarov alebo umelých vodných útvarov je určený ekologickým potenciálom.


Ekologickým stavom je vyjadrenie kvality štruktúry a funkcie vodných ekosystémov, ktoré sú viazané na povrchové vody. Ekologický stav je definovaný biologickými prvkami kvality, prvkami podporujúcimi biologické prvky kvality, ktorými sú hydromorfologické prvky kvality, chemické a fyzikálno-chemické prvky kvality a špecifické znečisťujúce látky.
 
Dobrým ekologickým stavom povrchových vôd je stav útvaru povrchových vôd ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 81 ods. 1 písm. f). Dobrým chemickým stavom povrchových vôd je chemický stav útvaru povrchových vôd, v ktorom dosiahnuté koncentrácie znečisťujúcich látok nepresahujú environmentálne normy kvality ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 81 ods. 1 písm. f).
(§ 4a zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon)

 

Metodika:

Základom hodnotenia kvality povrchových vôd je sumarizácia výsledkov klasifikácie v zmysle STN 75 7221 „Kvalita vody. Klasifikácia kvality povrchových vôd“, ktorá kvalitu vody hodnotí v 8 skupinách ukazovateľov (A-skupina – kyslíkový režim, B-skupina – základné fyzikálno-chemické ukazovatele, C-skupina – nutrienty, D-skupina – biologické ukazovatele, E-skupina – mikrobiologické ukazovatele, F-skupina – mikropolutanty, G-skupina – toxicita, H-skupina – rádioaktivita) a s použitím sústavy medzných hodnôt zaraďuje vody podľa ich kvality do piatich tried (I. trieda – veľmi čistá voda až V. trieda – veľmi silno znečistená voda, pričom ako priaznivá kvalita vody je považované úroveň I., II. a III. triedy kvality ).
Kvalitatívne ukazovatele sledované v základných a prevádzkových monitorovaných miestach v roku 2020 boli zhodnotené podľa § 3 odsek 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky (NV SR) č. 269/2010 Z. z. v znení NV č. 398/2012 Z.z.
Pre prioritné látky a niektoré ďalšie látky bolo hodnotené dodržanie environmentálnej normy kvality (ENK) podľa NV SR č. 167/2015 Z. z. Namerané hodnoty jednotlivých ukazovateľov boli štatisticky spracované a zhodnotený bol súlad/nesúlad s prílohou č.1 (Požiadavky na kvalitu povrchovej vody Časť A až Časť E) NV SR č. 269/2010 Z. z. v znení NV SR č. 398/2012 Z.z. (ďalej NV SR č. 269/2010 Z. z.).
Pre hodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov povrchovej vody podľa prílohy č.1 NV SR č. 269/2010 Z. z. bola použitá hodnota 90-teho percentilu (P90), v prípade ukazovateľa rozpustený kyslík (O2) 10-teho percentilu (P10), vypočítaná z nameraných hodnôt za rok 2020.
Pre hodnotenie prioritných a niektorých ďalších látok z prílohy č. 1 NV SR č.167/2015 Z. z. bola použitá priemerná hodnota na porovnanie s ročným priemerom environmentálnej normy kvality (RP - ENK) a hodnota 90-teho percentilu (P90) bola porovnaná s najvyššou prípustnou koncentráciou (NPK –ENK).
Pre hodnotenie relevantných látok z prílohy č. 1, časť B a C NV SR č. 269/2010 Z. z. bola použitá priemerná hodnota na porovnanie s ročným priemerom environmentálnej normy kvality (RP - ENK) a hodnota 90-teho percentilu (P90) bola porovnaná s najvyššou prípustnou koncentráciou (NPK – ENK).
 
Štátna monitorovacia sieť

Hodnotenie kvality povrchovej vody v SR (2020)
 

Zdroj dát:

SHMÚ

 

Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike: