Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Odstraňovanie inváznych rastlín a manažment plôch s ich výskytom

Dátum poslednej aktualizácie25.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí počet a plochu manažovaných lokalít výskytu inváznych druhov, resp. reguláciu ich výskytu (odstraňovanie).
 

Jednotka indikátora

ha, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Národná stratégia pre invázne nepôvodné druhy
Návrh národnej stratégie pre invázne druhy bol vypracovaný a medzirezortne prerokovaný ešte v roku 2006 a aktualizovaný v roku 2012. Bude však potrebné dopracovať ho tak, aby zohľadnil výsledky mapovania inváznych druhov, najnovšie vedecké poznatky, vývojové trendy, legislatívne zmeny všetkých dotknutých rezortov a nové záväzky Slovenska vyplývajúce z medzinárodných dohovorov i pripravovanej legislatívy Európskej únie.


Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť D Boj proti rozširovaniu inváznych druhov
Cieľ D.7 Zabezpečiť, aby sa zmiernil negatívny vplyv inváznych druhov na biodiverzitu a ekosystémy na Slovensku do roku 2020.
Pre dosiahnutie tohto cieľa je o.i. potrebné:
 • zabezpečiť financovanie likvidácie inváznych druhov a určiť prioritizáciu a spôsob podpory,
 • zmeniť režim manažmentu nepôvodných inváznych druhov v rámci novelizácie zákona o ochrane prírody,
 • priebežne identifikovať a kontrolovať novo šíriace sa invázne druhy, trasy a spôsoby šírenia, po ktorých sa dostávajú na územie Slovenska.
 

Kľúčová otázka

Aký je trend v odstraňovaní inváznych rastlín?

Kľúčové zistenia

 • Výskyt inváznych nepôvodných a inváznych druhov má na Slovensku v poslednom období čoraz väčší trend. Súvisí s tým predovšetkým postupné upúšťanie od starostlivosti o pozemky a ich ponechávanie bez primeranej starostlivosti (kosenia a pastvy).
 • Od roku 2012 začalo systémovejšie mapovanie inváznych druhov rastlín, a to v chránených územiach alebo ich ochranných pásmach, ako aj mimo chránených území.
 • V roku 2014 bol novelizovaný zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov (zákonom č. 314/2014 Z. z.) a jeho vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z. (vyhláškou č. 158/2014 Z. z.), pričom zmeny sa dotkli aj inváznych druhov. Vyhláška č. 158/2014 priniesla aktualizovaný (právne vymedzený) zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania (príloha 2a) a po prvýkrát aj (právne vymedzený) zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsoby ich odstraňovania (príloha 2).
 • V rámci organizačných útvarov ŠOP SR je každoročne zabezpečované odstraňovanie porastov nepôvodných a inváznych druhov rastlín, a to v chránených územiach, ako aj mimo nich. Manažment je sústredený prevažne na lokality výskytu druhov rodu Fallopia sp., zlatobylí (Solidago gigantea a Solidago canadensis), Heracleum mantegazzianum a ďalších (Ailanthus altissima, Asclepias syriaca, Impatiens glandulifera, Ambrosia artemisiifolia, ... vrátane nepôvodných druhov Stenactis annua, Lupinus polyphyllus, Partenoccissus quinquefolia, Rhus typhyna a Robinia pseodoaccacia). Za posledné 4 roky bol zaznamenaný pokles počtu i výmery lokalít s manažmentovými opatreniami ŠOP SR.
 

Sumárne zhodnotenie

Prehľad  stavu odstraňovania nepôvodných inváznych a invázne sa správajúcich druhov rastlín v rámci organizačných útvarov ŠOP SR
 
  Lokality v CHÚ Lokality mimo CHÚ Prevažujúce druhy, ktoré boli odstraňované
  Počet Výmera (ha) Počet Výmera (ha)
2002 23   49   Heracleum mantegazzianum, Solidago gigantea, Solidago canadensis,Fallopia japonica, Robinia pseudoacacia,Impatiens glandulifera, Ailanthus altissima,Helianthus tuberosus, Aster novi-belgii,Rhus typhina, Asclepias syriaca
 
2003 45   56  
2004 68   60  
2005 46   99  
2006 52 79,495 58 50,018
2007 47 46,057 70 74,543
2008 80 spolu
2010 99 spolu (77,03 ha)
2011 109 spolu (105,14 ha)
2012 94 89,21 51 1 112,28
2013 77 30,70 50 37,60
2014 70 16,4862 46 1 150,54
2015 69 28,29 26 103,66
Zdroj: ŠOP SR

Podrobné zhodnotenie

Invázne druhy rastlín zásadným spôsobom ovplyvňujú a menia pôvodné druhové zloženie vegetácie (vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov, čím znižujú biologickú rozmanitosť), samovoľne sa šíria a spôsobujú tak ekonomické škody, pričom niektoré predstavujú pre človeka aj zdravotné riziko (peľové alergie, kožné reakcie resp. popáleniny).

Nepôvodné druhy rastlín začala ŠOP SR systematicky mapovať v roku 1997 a mapovanie bolo zamerané tak na chránené územia, ako aj na voľnú krajinu. Vzhľadom na kapacitné i finančné možnosti sa v niektorých rokoch mapovanie sústredilo predovšetkým na chránené územia.


Prehľad stavu mapovania nepôvodných inváznych a invázne sa správajúcich druhov rastlín v rámci organizačných útvarov ŠOP SR
 
  Lokality v CHÚ Lokality mimo CHÚ
Počet Výmera (ha) Počet Výmera (ha)
2012 85 662,5 106 565
2013 68 1 252,25 62 743,4
2014 71 2648 69 2 167,25
2015 52 1140,5 71 23,61
Zdroj: ŠOP SR


Cieľom legislatívnych opatrení v oblasti rozširovania nepôvodných a inváznych druhov (vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) je ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov. Táto ochrana zahŕňa reguláciu zámerného rozširovania nepôvodných druhov, sledovanie ich výskytu, veľkosti populácií, spôsobu ich šírenia, odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov (príloha č.2a).

Invázne druhy rastlín uvedené v prílohe č. 2a vyhlášky sa podľa § 7b ods. 2 zákona zakazuje:
 • držať, pestovať, rozmnožovať,
 • prepravovať, dovážať,
 • obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich.

Tento zákaz platí pre každého, tzn., že je zakázané predávať a dovážať uvedené druhy rastlín, vrátane ich semien. Rovnako je zakázané tieto druhy pestovať, rozmnožovať aj v záhradách a záhradkárskych osadách, parkoch a pod.

Podľa § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku povinný:
 • starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu a
 • na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška (príloha č. 2a).

Pre potreby efektívneho odstraňovania inváznych druhov rastlín boli vydané metodické pokyny a príručky (Cvachová a kol., 1998; Cvachová, Gojdičová, 2008; Cvachová, Gojdičová, Sujová, 2007). Všetky vyššie uvedené publikácie boli distribuované širokej verejnosti prostredníctvom pracovísk ŠOP SR, úradov životného prostredia a obecných úradov.

RNDr. A. Cvachová,  RNDr. E. Gojdičová a K. Sujová:
Usmernenie na odstraňovanie inváznych druhov rastlín a
Likvidácia biomasy z odstraňovania inváznych druhov rastlín

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Za invázny druh sa považuje nepôvodný druh, ktorého introdukcia alebo samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť (§ 2 ods. 2  písm. r zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).
Invázne druhy sú nepôvodné druhy, ktoré boli na územie Slovenska dovezené z rôznych dôvodov zvyčajne z amerického kontinentu alebo z Ázie. Patria sem druhy rastlín aj živočíchov, ktoré majú potenciál sa rýchlo šíriť a ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov.
 

Metodika:

Údaje týkajúce sa regulácie výskytu inváznych druhov rastlín pochádzajú zo Správy o stave životného prostredia SR (MŽP SR, SAŽP), ktorá vychádza z podkladov ŠOP SR za príslušné roky.

Zdroj dát:

ŠOP SR, MŽP SR, SAŽP

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: