Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Pokryvnosť ekosystémov

Dátum poslednej aktualizácie 29.11.2021

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí proporcionálnu (%) a absolútnu zmenu (ha) v rozsahu a premene kategórií krajinnej pokrývky vzťahujúcich sa k hlavným typom ekosystémov v rokoch 1990 – 2000 – 2006 – 2012 – 2018 prostredníctvom Corine Land Cover (CLC).
 

Jednotka indikátora

%, ha, km2

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je trend v premene pokryvnosti ekosystémov podľa Corine Land Cover?

Kľúčové zistenia

  • V rámci krajinnej pokrývky hodnotenej zo satelitných snímok prostredníctvom CLC sú najpočetnejšími triedami (ekosystémami) „lesy – 31“ (41,89 %) a „orná pôda – 21“ (32,35 %), ktoré spolu zaberajú 74,24 % územia SR.
  • Výmera  triedy 31 (lesy) sa zvýšila  od  roku  1990  do  roku  2018  o 121 014,62 ha, čo predstavuje 2,47 % výmery štátu.
  • Medzi rokmi 1990 a 2018 sa výmera triedy 311 (listnaté lesy) a 313 (zmiešané lesy) zvýšila o 1,34  resp. o  2,22 %. Výmera triedy 312 (ihličnaté lesy) sa zmenšila o 2,66 %. Areály triedy 312 sa “presunuli” do triedy 311 a 313.
  • Výrazné zmeny sa pozorovali v triede 21, 22 a 23 (orná pôda, trvalé kultúry a trvalé trávnaté plochy), z ktorých za obdobie 2012 – 2018 ubudlo cca 19 284 ha. Úbytok súvisí s rozširovaním zástavby a výstavby cestných komunikácií – diaľnice a rýchlostné cesty, na niektorých lokalitách aj s vplyvom sekundárnej sukcesie (zarastanie).
  • Údaje za obdobie 1990 – 2018 potvrdzujú dlhodobý trend zvyšovania urbanizovaných areálov výstavbou obytných zón, napr. satelitných častí pri veľkých mestách, výstavbou a rozširovaním priemyselných zón (napr. automobilky PSA, Jaguar Land Rover) a výstavbou komunikácií.

 

Sumárne zhodnotenie


 


 

Podrobné zhodnotenie

Prehľad zmien krajinnej pokrývky

Trieda CORINE
CLC 1990 revision
CLC 2000 revision
CLC 2006 revision
počet polygónov
výmera (ha)
% z výmery SR
počet polygónov
výmera (ha)
% z výmery SR
počet polygónov
výmera (ha)
% z výmery SR
11
2726
223 887,54
4,56%
2600
218 452,56
4,45%
2769
230 400,56
4,70%
12
421
31 708,05
0,65%
412
32 627,74
0,67%
440
34 186,07
0,70%
13
122
10 223,92
0,21%
107
4 926,47
0,10%
132
6 615,81
0,13%
14
172
10 819,68
0,22%
166
9 803,55
0,20%
200
11 277,04
0,23%
Spolu
3441
276639,19
5,64%
3285
265810,32
5,42%
3541
282479,48
5,76%
21
2145
1 676 026,28
34,17%
1672
1 683 277,39
34,31%
2036
1 619 522,84
33,01%
22
573
40 908,72
0,83%
477
35 278,03
0,72%
520
35 495,47
0,72%
23
3255
319 870,89
6,52%
2966
273 505,26
5,58%
3054
259 808,48
5,30%
24
4761
425 505,96
8,67%
4692
384 647,81
7,84%
4976
421 382,66
8,59%
Spolu
10734
2462311,85
50,19%
9807
2376708,49
48,45%
10586
2336209,45
47,62%
31
4987
1 934 523,53
39,44%
5395
2 002 623,42
40,82%
5616
2 031 697,63
41,42%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
2400
192 197,49
3,92%
2798
214 954,61
4,38%
2533
207 623,62
4,23%
33
76
12 024,80
0,25%
68
11 226,15
0,23%
63
11 079,67
0,23%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
83
5 900,91
0,12%
55
2 885,32
0,06%
64
4 042,28
0,08%
51
110
21 936,87
0,45%
218
31 291,51
0,64%
154
32 403,18
0,66%
Spolu
193
27837,78
0,57%
273
34176,83
0,70%
218
36445,46
0,74%
Celkom
 
4 905 534,64
100%
 
4 905 499,83
100,00%
 
4 905 535,31
100,00%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trieda CORINE
CLC 2012
CLC 2018
 
počet polygónov
výmera (ha)
% z výmery SR
počet polygónov
výmera (ha)
% z výmery SR
 
 
 
11
2771
232 780,39
4,75%
2783
239790,07
4,89%
 
 
 
12
479
37 581,08
0,77%
472
38953,45
0,79%
 
 
 
13
151
7 200,88
0,15%
132
6201,81
0,13%
 
 
 
14
209
11 944,43
0,24%
210
12451,14
0,25%
 
 
 
Spolu
3610
289 506,78
5,91%
3597
297396,4766
6,07%
 
 
 
21
2054
1 614 448,92
32,91%
1972
1585842,79
32,35%
 
 
 
22
498
34 348,38
0,70%
462
31913,72
0,65%
 
 
 
23
3047
258 148,10
5,26%
2937
269904,60
5,51%
 
 
 
24
4969
420 515,90
8,57%
4923
424895,60
8,67%
 
 
 
Spolu
10568
2327461,3
47,44%
10294
2312556,72
47,18%
 
 
 
31
5841
2 000 537,61
40,78%
5661
2053277,49
41,89%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32
2556
240 203,44
4,90%
1806
190074,77
3,88%
 
 
 
33
65
11 196,39
0,23%
70
11922,30
0,24%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
64
4 042,28
0,08%
67
4040,26
0,08%
 
 
 
51
159
32 587,52
0,66%
163
32717,09
0,67%
 
 
 
Spolu
223
36629,8
0,74%
230
36757,36
0,75%
 
 
 
Celkom
 
4 905 535,31
100,00%
21658
4901985,12
100,00%
 
 
 

Zdroj: SAŽP

11-14) urbanizovaná zástavba
21) orná pôda
22) trvalé kultúry
23) trvalé trávnaté plochy
24) poľnohospodárske mozaiky
31) lesy
32) kroviny a trávnaté porasty
33) riedko zarastené pozemky a holiny
41) vnútrozemské mokrade
51) vodné toky a plochy

 

Zmeny krajinnej pokrývky v rokoch 1990 2000

Na Slovensku bolo zistených 2 070 km2 zmien krajinnej pokrývky za uvedené obdobie. Z najvýznamnejších spomenieme zmeny 580,3 km2 lesov na lesokroviny (prechodné krovité formácie lesa); 529,7 km2 lesokrovín sa zmenilo na lesy; 186 km2 poľnohospodárskych lúk, prirodzených lúk a heterogénnych poľnohospodárskych areálov zarástlo na lesokroviny; zväčšila sa mozaika polí, lúk a trvalých kultúr o 165 km2 na úkor najmä ornej pôdy (132,1 km2 ); zväčšila sa rozloha sídelných, priemyselných, rekreačných areálov, ako aj komunikácií o 44,6 km2 a vodných plôch s prívodnými kanálmi o 64,2 km2.

 

Kontakt na spracovateľa

RNDr. Radoslav Považan, SAŽP, radoslav.povazan@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Krajinná pokrývka – objekty zemského povrchu (prírodné aj človekom vytvorené), ktoré možno rozpoznať na satelitných snímkach prostredníctvom fyziognomických (vzhľadových) charakteristík. Interpretácia satelitných snímok umožnila získať informácie o polohe a rozlohe areálov 44 tried krajinnej pokrývky Európy, z ktorých sa na Slovensku vyskytuje 31 tried. Ich výskyt možno operatívne znázorniť pomocou počítačových výstupov.

CORINE Land Cover (CLC) – projekt mapovania povrchu krajiny Europy zo satelitov LANDSAT. Projekt koordinuje Európska agentúra životného prostredia (EEA).
 

Metodika:

Tento ukazovateľ je založený na foto-interpretácii satelitných snímok prostredníctvom Corine Land Cover a dáva obraz zmien a dynamiky ekosystémov v SR.

Indikátor je hodnotený v rámci základných typov ekosystémov, ktorými sú:
1) urbanizovaná zástavba – 1.1. (resp. 11), 1.2., 1.3. a 1.4,
2) orná pôda  – 2.1.,
3) trvalé kultúry – 2.2.,
4) trvalé trávnaté plochy – 2.3.,
5) poľnohospodárske mozaiky – 2.4.,
6) lesy  – 3.1.,
7) kroviny a trávnaté porasty  – 3.2
8) riedko zarastené pozemky a holiny 3.3.,
9) vnútrozemské mokrade 4.1. a
10) vodné toky a plochy (5.1.).

Použité vstupné dátové vrstvy:
  • CLC 1990 revision    – revidovaná vrstva pri mapovaní CLC 2000
  • CLC 2000 revision    – revidovaná vrstva pri mapovaní CLC 2006
  • CLC 2006 revision    – revidovaná vrstva pri mapovaní CLC 2012
  • CLC 2012 revision    – revidovaná vrstva pri mapovaní CLC 2018
  • CLC 2018                   – posledná stavovská vrstva

 

Zdroj dát:

SAŽP

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: