Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Pokryvnosť ekosystémov

Dátum poslednej aktualizácie 27.06.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí proporcionálnu (%) a absolútnu zmenu (ha) v rozsahu a premene kategórií krajinnej pokrývky vzťahujúcich sa k hlavným typom ekosystémov v rokoch 1990 – 2000 – 2006 – 2012 prostredníctvom Corine Land Cover (CLC).
 

Jednotka indikátora

%, ha, km2

Metadáta

Kľúčová otázka

Aký je trend v premene pokryvnosti ekosystémov podľa Corine Land Cover?

Kľúčové zistenia

  • V rámci krajinnej pokrývky hodnotenej zo satelitných snímok prostredníctvom CLC sú najpočetnejšími triedami (ekosystémami) „lesy – 31“ (40,78 %) a „orná pôda – 21“ (32,91 %), ktoré spolu zaberajú 73,69 % územia SR.
  • Najvýraznejší počet zmien za obdobie 2006 – 2012 bol v triede 31 (lesy), kde ubudlo cca 31 160,02 ha (225 polygónov). Úbytok v triede súvisí najmä s kalamitou zo  roku 2004, ktorá sa vyskytla v oblastí Vysokých a Nízkych Tatier.
  • Kalamitou postihnuté plochy sú interpretované ako podtrieda 324. Do nej spadajú aj plochy obhospodarované, t. j. plochy, ktoré boli vyrúbané a opätovne zalesnené. Za posledné sledované obdobie 2006 – 2012 narástla takáto plocha o 32 579,83 ha.
  • Výrazné zmeny sa pozorovali v triede 21, 22 a 23 (orná pôda, trvalé kultúry a trvalé trávnaté plochy), z ktorých ubudlo cca 7 880 ha. Úbytok súvisí z rozširovaním zástavby a výstavby cestných komunikácií – diaľnice a rýchlostné cesty.
  • Údaje za obdobie 1990 – 2012 potvrdzujú dlhodobý trend zvyšovania urbanizovaných areálov výstavbou obytných zón, napr. satelitných častí pri veľkých mestách, výstavbou a rozširovaním priemyselných zón (napr. automobilka PSA) a výstavbou komunikácií.
 

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

Prehľad zmien krajinnej pokrývky

Trieda CORINE CLC 1990 CLC 2000 CLC 2006 CLC 2012
počet polygónov výmera (ha) % z výmery SR počet polygónov výmera (ha) % z výmery SR počet polygónov výmera (ha) % z výmery SR počet polygónov výmera (ha) % z výmery SR
11 2726 223 887,54 4,56% 2600 218 452,56 4,45% 2769 230 400,56 4,70% 2771 232 780,39 4,75%
12 421 31 708,05 0,65% 412 32 627,74 0,67% 440 34 186,07 0,70% 479 37 581,08 0,77%
13 122 10 223,92 0,21% 107 4 926,47 0,10% 132 6 615,81 0,13% 151 7 200,88 0,15%
14 172 10 819,68 0,22% 166 9 803,55 0,20% 200 11 277,04 0,23% 209 11 944,43 0,24%
21 2145 1 676 026,28 34,17% 1672 1 683 277,39 34,31% 2036 1 619 522,84 33,01% 2054 1 614 448,92 32,91%
22 573 40 908,72 0,83% 477 35 278,03 0,72% 520 35 495,47 0,72% 498 34 348,38 0,70%
23 3255 319 870,89   6,52% 2966 273 505,26 5,58% 3054 259 808,48 5,30% 3047 258 148,10 5,26%
24 4761 425 505,96 8,67% 4692 384 647,81 7,84% 4976 421 382,66 8,59% 4969 420 515,90 8,57%
31 4987 1 934 523,53 39,44% 5395 2 002 623,42 40,82% 5616 2 031 697,63 41,42% 5841 2 000 537,61 40,78%
32 2400 192 197,49 3,92% 2798 214 954,61 4,38% 2533 207 623,62 4,23% 2556 240 203,44 4,90%
33 76 12 024,80 0,25% 68 11 226,15 0,23% 63 11 079,67 0,23% 65 11 196,39 0,23%
41 83 5 900,91 0,12% 55 2 885,32 0,06% 64 4 042,28 0,08% 64 4 042,28 0,08%
51 110 21 936,87 0,45% 218 31 291,51 0,64% 154 32 403,18 0,66% 159 32 587,52 0,66%
Celkom   4 905 534,64 100%   4 905 499,83 100,00%   4 905 535,31 100,00%   4 905 535,31 100,00%
Zdroj: SAŽP

11-14) urbanizovaná zástavba
21) orná pôda
22) trvalé kultúry
23) trvalé trávnaté plochy
24) poľnohospodárske mozaiky
31) lesy
32) kroviny a trávnaté porasty
33) riedko zarastené pozemky a holiny
41) vnútrozemské mokrade
51) vodné toky a plochy


Zmeny krajinnej pokrývky v rokoch 1990 2000

Na Slovensku bolo zistených 2 070 km2 zmien krajinnej pokrývky za uvedené obdobie. Z najvýznamnejších spomenieme zmeny 580,3 km2 lesov na lesokroviny (prechodné krovité formácie lesa); 529,7 km2 lesokrovín sa zmenilo na lesy; 186 km2 poľnohospodárskych lúk, prirodzených lúk a heterogénnych poľnohospodárskych areálov zarástlo na lesokroviny; zväčšila sa mozaika polí, lúk a trvalých kultúr o 165 km2 na úkor najmä ornej pôdy (132,1 km2 ); zväčšila sa rozloha sídelných, priemyselných, rekreačných areálov, ako aj komunikácií o 44,6 km2 a vodných plôch s prívodnými kanálmi o 64,2 km2.

Definície súvisiace s indikátorom:

Krajinná pokrývka – objekty zemského povrchu (prírodné aj človekom vytvorené), ktoré možno rozpoznať na satelitných snímkach prostredníctvom fyziognomických (vzhľadových) charakteristík. Interpretácia satelitných snímok umožnila získať informácie o polohe a rozlohe areálov 44 tried krajinnej pokrývky Európy, z ktorých sa na Slovensku vyskytuje 31 tried. Ich výskyt možno operatívne znázorniť pomocou počítačových výstupov.

CORINE Land Cover (CLC) – projekt mapovania povrchu krajiny Europy zo satelitov LANDSAT. Projekt koordinuje Európska agentúra životného prostredia (EEA).
 

Metodika:

Tento ukazovateľ je založený na foto-interpretácii satelitných snímok prostredníctvom Corine Land Cover a dáva obraz zmien a dynamiky ekosystémov v SR.

Indikátor je hodnotený v rámci základných typov ekosystémov, ktorými sú:
1) urbanizovaná zástavba – 1.1. (resp. 11), 1.2., 1.3. a 1.4,
2) orná pôda  – 2.1.,
3) trvalé kultúry – 2.2.,
4) trvalé trávnaté plochy – 2.3.,
5) poľnohospodárske mozaiky – 2.4.,
6) lesy  – 3.1.,
7) kroviny a trávnaté porasty  – 3.2
8) riedko zarastené pozemky a holiny 3.3.,
9) vnútrozemské mokrade 4.1. a
10) vodné toky a plochy (5.1.).

Použité vstupné dátové vrstvy:
  • CLC 1990 revision    – revidovaná vrstva pri mapovaní CLC 2000
  • CLC 2000 revision    – revidovaná vrstva pri mapovaní CLC 2006
  • CLC 2006 revision    – revidovaná vrstva pri mapovaní CLC 2012
  • CLC 2012                   – posledná stavovská vrstva

Zdroj dát:

SAŽP

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: