Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Financovanie starostlivosti o biodiverzitu

Dátum poslednej aktualizácie 30.11.2017

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí financovanie starostlivosti o biodiverzitu, ktorá je realizovaná prostredníctvom podnikov a obcí. Z pohľadu zdrojov financovania sa uvádza prehľad poskytnutej podpory formou dotácie v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktorá je poskytovaná Environmentálnym fondom. V rámci Operačného programu Životné prostredie je poskytovaný nenávratný finančný príspevok, ktorý je realizovaný na základe prioritnej osy 5. Ochrana a regenerácia prírodného bohatstva a krajiny.  

Jednotka indikátora

%, tis.eur

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Koncepcia ochrany prírody a krajiny (2006)
 
Strategický cieľ 3.1.3.: Dosiahnuť priaznivý stav osobitne chránených častí prírody z hľadiska ochrany prírody podľa stanovených cieľových stavov.
Opatrenie 3.1.3.1.: Zabezpečovať priaznivý stav osobitne chránených častí prírody a krajiny prostredníctvom zapojenia vlastníkov a užívateľov pozemkov aj uplatnením stimulačného opatrenia (finančný príspevok štátu a pod.).


Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

V oblasti verejných prostriedkov je cieľom efektívne a multifunkčné využitie financií na realizáciu opatrení, ktoré budú prinášať viacnásobné úžitky pre viacero sektorov prostredníctvom integrácie biodiverzity do iných sektorových politík. V oblasti súkromných zdrojov na financovanie biodiverzity je potrebné umožniť využitie prostriedkov zo súkromných zdrojov, najmä z dobrovoľných nástrojov ako napríklad Iniciatívy Biznis a biodiverzita, a tiež z inovatívnych spôsobov financovania biodiverzity prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev.


Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

Hlavným očakávaným zdrojom financovania sú štrukturálne fondy, ďalšími sú finančný nástroj Európskej únie pre životné prostredie LIFE a štátny rozpočet. V tabuľke akčného plánu sú úlohy podľa očakávaných výdavkov rozdelené na tri úrovne:
  • úlohy rozpočtovo zabezpečené - výdavky sú zabezpečené a pridelené, zapracované do rozpočtových kapitol dotknutých rezortov a čerpané v rámci prebiehajúcich projektov,
  • úlohy v schvaľovacom procese - výdavky sú naplánované v rámci jednotlivých operačných programov na využitie fondov EÚ, ktoré sú v rôznom štádiu schválenia (hlavné operačné programy schválila vláda SR, ale nie sú zatiaľ schválené Európskou komisiou, ako aj projekty LIFE na ochranu biodiverzity a očakávaný LIFE projekt budovania kapacít v prvom viacročnom pracovnom programe 2014 - 2017). Konkrétne pridelenie prostriedkov na tieto úlohy bude závisieť aj od úspešnosti a schválenia navrhovaných projektov. Sú tu tiež zahrnuté úlohy priebežne plánované na financovanie z jednotlivých rozpočtových kapitol rezortov,
  • úlohy realizované len v prípade získania zdrojov - nemajú zabezpečené financovanie, ale ich splnenie by prinieslo zlepšenie stavu ochrany biodiverzity. Ide o doplnkové úlohy, u ktorých sa predpokladá ich nesplnenie v prípade, že sa nenájde dodatočne finančné krytie.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 (2016)

V programovom vyhlásení sa uvádza, že v oblasti životného prostredia je základným cieľom vytvoriť vhodné predpoklady k postupnému prechodu na konkurencieschopné zdrojovo efektívne a nízkouhlíkové hospodárstvo. Pre naplnenie tohto cieľa je potrebné zamerať sa na podporu efektívneho využívania zdrojov, znižovanie emisií skleníkových plynov a prispôsobovanie sa zmene klímy, ochranu, zachovávanie a zlepšenie ekosystémov, biodiverzity a prírodného kapitálu.

V oblasti ochrany, zachovávania a zlepšenia ekosystémov, biodiverzity a prírodného kapitálu vláda zameria svoje úsilie na implementáciu národnej stratégie biodiverzity s cieľom  zachovať a zlepšiť kvalitu ekosystémov, ekosystémových služieb a celkovú hodnotu a rozmanitosť prírodných oblastí Slovenska. Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.

Vláda sa zameria na budovanie zelenej infraštruktúry zabezpečujúcej ekologickú stabilitu krajiny a elimináciu inváznych druhov poškodzujúcich prírodne prostredie.  Ďalej sa bude zasadzovať o podporu implementácie udržateľných a na lokálnej úrovni osvedčených  poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov, ktoré prispejú k  ochrane ekosystémov a ich služieb. Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov  aj prostredníctvom zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.

Nevyhnutnou podmienkou implementácie uvedených programových priorít v oblasti životného prostredia a zmeny klímy bude efektívne využitie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Environmentálneho fondu a ostatných zdrojov určených pre rezort životného prostredia.

 

Kľúčová otázka

Zvyšuje sa financovanie starostlivosti o biodiverzitu?

Kľúčové zistenia

  • Náklady podnikov a obcí na ochranu ŽP v oblasti biodiverzity a ochrany krajiny majú kolísavý trend a v roku 2016 v porovnaní s rokom 2009 klesli o 82,2 %.
  • Náklady podnikov na ochranu ŽP v oblasti biodiverzity a ochrany krajiny majú klesajúci trend a v roku 2016 v porovnaní s rokom 2009 klesli o 70,1 %.
  • Náklady obcí na ochranu ŽP v oblasti biodiverzity a ochrany krajiny majú rastúci trend a v roku 2015 v porovnaní s rokom 2009 vzrástli o 75,3 %. V roku 2016 boli nulové.
  • Dotácia poskytnutá Environmentálnym fondom v oblasti ochrany prírody a krajiny má kolísavý trend a v roku 2016 v porovnaní s rokom 2009 vzrástla o 70,4 %.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
emo_none emo_neutral emo_sad
Indikátor je sledovaný od roku 2009. V strednodobom hodnotení bol zaznamenaný kolísavý trend.
Medziročne došlo k poklesu nákladov na biodiverzitu a ochranu krajiny.
 

Sumárne zhodnotenie
Podrobné zhodnotenie

Náklady podnikov a obcí na ochranu ŽP v oblasti biodiverzity a ochrany krajiny majú kolísavý trend a v roku 2016 dosiahli 1 164 tis. eur. Uvedené náklady v porovnaní s rokom 2009 klesli o 82,2 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 78,5 %. Investície sa na uvedených nákladoch v roku 2009 podieľali 9,2 % a v roku 2016 ich podiel klesol na 0 %. %. Bežné náklady sa na uvedených nákladoch v roku 2009 podieľali 90,8 % a v roku 2016 ich podiel vzrástol na 100 %.  

Náklady podnikov na ochranu ŽP v oblasti biodiverzity a ochrany krajiny majú klesajúci trend a v roku 2016 dosiahli 1 164 tis. eur. Uvedené náklady v porovnaní s rokom 2009 klesli o 70,1 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 3,1 %. Investície sa na uvedených nákladoch v roku 2009 podieľali 10,8 % a v roku 2016 ich podiel dosiahol 0 %. %. Bežné náklady sa na uvedených nákladoch v roku 2009 podieľali 89,2 % a v roku 2016 ich podiel vzrástol na 100 %.  

Náklady obcí na ochranu ŽP v oblasti biodiverzity a ochrany krajiny majú kolísajúci trend a v roku 2016 dosiahli 0 eur.

Podpora poskytnutá Environmentálnym fondom formou dotácie v oblasti ochrany prírody a krajiny má kolísavý trend a v roku 2016 dosiahla 1 524,56 tis. eur. Uvedená dotácia v porovnaní s rokom 2009 vzrástla o 70,4 % a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o 58,7 %.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vall, SAŽP, juraj.vall@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Náklady na ochranu životného prostredia tvoria náklady na ochranu životného prostredia podnikov s 20 a viac zamestnancami a náklady na ochranu životného prostredia obcí (verejné výdavky). Celková suma nákladov na ochranu životného prostredia tvorí súčet investičných a bežných nákladov podnikov a obcí.

Investície na ochranu životného prostredia (investičné náklady) sú finančné prostriedky vynaložené v sledovanom období na vybudovanie, nákup alebo obstaranie investičného majetku, slúžiaceho na ochranu životného prostredia - t. j. na ochranu ovzdušia, vôd, pôdy a ostatných zložiek. Investície môže organizačná jednotka získať z vlastných alebo štátnych zdrojov (účelové dotácie a nízkoúrovňové úvery) ako aj zo zahraničia, prostredníctvom špecializovaných fondov (operačné programy EÚ), poskytnutých úverov, grantov a dotácií z vládnych alebo mimovládnych zdrojov.
 
Bežné náklady na ochranu životného prostredia sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP. Pod bežné náklady sa zahŕňajú vnútroorganizačné náklady (najmä mzdové) a náklady, ktoré organizácia hradí iným subjektom za poskytnuté environmentálne služby.

Biologická diverzita je rôznorodosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na Zemi. Zahŕňa v sebe ekosystémy, biotopy, druhy rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a variabilitu génov a ich vzájomné vzťahy.
 

Metodika:

Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami a obce. Náklady v oblasti ochrany ŽP sú členené podľa klasifikácie CEPA 2000 (Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure - Klasifikácia nákladov na ochranu životného prostredia podľa aktivít a výdavkov). Zdrojom sú tiež informácie z Environmentálneho fondu a informácie týkajúce sa Operačného programu Životné prostredie.
 

Použité jednotky:

%, tis. eur
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR, Eurostat
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: