Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Národná sústava chránených území

Dátum poslednej aktualizácie25.10.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje prehľad národnej sústavy chránených území (počet, výmera, % rozlohy SR za jednotlivé kategórie CHÚ) – ich stav a vývoj.
 

Jednotka indikátora

%, ha, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
 
2.3 Zjednodušiť systém a dodržiavať bezzásahovosť v najvyššom stupni ochrany

 • Prehodnotí sa systém chránených území a jednotlivých stupňov ochrany na celom území Slovenska
 • Do roku 2030 bude celá sústava chránených území prehodnotená za účastí všetkých zainteresovaných subjektov a na základe najlepšej praxe, kritérií IUCN a lokálnych potrieb.
 • V prípade národných parkov sa prehodnotenie zabezpečí najneskôr do roku 2024. Jadrovú zónu budú tvoriť územia bez zásahov človeka, ktorých rozloha do roku 2025 dosiahne 50 % celkovej rozlohy každého národného parku a 75 % tejto rozlohy do roku 2030. V národných parkoch, kde si predmet ochrany bude vyžadovať starostlivosť človeka, môže mať bezzásahové územie aj menej ako 50 % rozlohy národného parku.
 • Najviac zachované prirodzené biotopy bez potreby aktívnej starostlivosti ostanú, alebo budú zahrnuté v tzv. bezzásahových územiach.
 • Maloplošné územia budú podľa potrieb chránených biotopov a druhov buď celé zaradené medzi bezzásahové, alebo budú zaradené medzi územia s aktívnou ochranou, alebo sa rozdelia.
 • Z dlhodobého hľadiska je nevyhnutné vyriešiť aj vlastnícke vzťahy v chránených územiach a postupne čo najviac z nich previesť do vlastníctva a správy štátu prostredníctvom zámen, výkupov a dlhodobých prenájmov, alebo zmluvnou starostlivosťou a ak to bude vhodné aj kompetenčnou delimitáciou v prípade štátnych pozemkov.

 

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

Oblasť A Ochrana prírody

Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu

 

Opatrenie A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných dohovorov, organizácií a programov a zlepšenú národnú legislatívu na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete chránených území na vedeckej báze
Navrhované úlohy:
5. Realizovať schválené projekty LIFE zamerané na chránené druhy a chránené územia
Opatrenie A.1.2 Zabezpečiť integrovaný manažment významných území založený na ekosystémovom prístupe prostredníctvom prípravy a realizácie programov starostlivosti a ich začlenenia do sektorových koncepcií a stratégií
Navrhované úlohy:
12. Zabezpečiť spracovanie a realizáciu programov starostlivosti a programov záchrany chránených území, najmä zahrnuté do sústavy Natura 2000 a území medzinárodného významu, vrátane jaskýň (subteránne biotopy)
14. Zabezpečiť realizáciu manažmentových opatrení v chránených územiach v období do schválenia programov starostlivosti o ne
15. Zabezpečiť náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania – prevod chránených území s 5. stupňom ochrany a vybraných území s nižším stupňom ochrany do vlastníctva štátu (výkup a výmena pozemkov), nájom, zmluvná starostlivosť
Opatrenie A.1.3 Zabezpečiť zavedenie medzinárodných štandardov do ochrany prírody a efektívneho manažmentu a financovania chránených území
Navrhované úlohy:
21. Zaviesť hodnotenie a kategorizáciu chránených území podľa medzinárodných štandardov IUCN a pravidelné reportovanie
24. Zaviesť sledovanie efektívnosti starostlivosti o chránené územia do systému ročného plánovania a vyhodnocovania plnenia úloh

 

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj národnej sústavy chránených území?

Kľúčové zistenia

 • V rámci národnej sústavy CHÚ predstavuje podiel tzv. „veľkoplošných“ CHÚ (VCHÚ, t. j. CHKO, NP a OP NP) k celkovej ploche Slovenska 22,27 %.
 • Počet tzv. „maloplošných“ CHÚ (MCHÚ) v roku 2022 poklesol oproti predchádzajúcemu roku o 17 území, hlavne z dôvodu zonácie NP Muránska planina.
 • Celková výmera osobitne chránených častí prírody národnej sústavy (2. až 5. stupeň ochrany) k roku 2022 činila 1 138 922 ha (bez vzájomných prekryvov), čo predstavuje 23,23 % z územia Slovenska. Oproti predchádzajúcemu roku poklesla o 10 036 ha, prevažne znížením výmery NP Muránska planina a hlavne jeho ochranného pásma.
 • V priebehu roka 2022 bol vyhlásený CHA Vydrica, NP Muránska planina a začal proces vyhlasovania PR Devínska Kobyla.
 • V súvislosti s reformou národných parkov na Slovensku, schválenou NR SR dňa 14.12.2021 (zákon č. 6/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), sa dňom 31. marca 2022 zriadili správy národných parkov so samostatnou právnou subjektivitou, ktoré zabezpečujú jednotné riadenie štátnych pozemkov v národných parkoch.
 • Vláda SR v roku 2022 schválila zonáciu NP Muránska planina, ktorého výmera sa tak znížila zo súčasných 20 338 hektárov na 18 516 hektárov, došlo však k zvýšeniu výmery bezzásahového územia s 5. stupňom ochrany na 7 621,9 ha.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Pozitivny trend Pozitivny trend Pozitivny trend
Zvýšila sa výmera, resp. podiel MCHÚ, ako aj celková výmera národnej sústavy CHÚ v SR. Strednodobo došlo k zvýšeniu výmery CHÚ v 3.-5. stupni ochrany a prebehla zonácia 2 NP (Slovenský raj a Muránska planina). Medziročne celková výmera národnej sústavy CHÚ síce klesla (z dôvodu zonácie NP Muránska planina), no vzrástla rozloha CHÚ v 4.-5. stupni ochrany. V súvislosti s reformou národných parkov na Slovensku (z roku 2021) sa zriadili správy národných parkov so samostatnou právnou subjektivitou.

 

Sumárne zhodnotenie

Mapa národnej siete veľkoplošných chránených území v SR

 

Mapa tzv. veľkoplošných chránených území SR
Zdroj: ŠOP SR 

Podrobné zhodnotenie


Prehľad počtu a výmery chránených území v SR k roku 2022

 
Kategória
Počet
Výmera CHÚ (ha)
Výmera vyhláseného ochranného pásma (OP)
(+ výmera OP zo zákona*) (ha)
% z rozlohy SR (aj s OP)
tzv. veľkoplošné CHÚ
Chránené krajinné oblasti (CHKO)
14
522 581
x
10,66
Národné parky (NP)
9
315 739
253 896
11,62
Spolu CHKO + NP
23
838 320
253 896
22,27
tzv. maloplošné CHÚ
(MCHÚ)
Chránené krajinné prvky (CHKP)
1
3
x
>0
Chránené areály (CHA)
192
14 923
2 425
0,35
Prírodné rezervácie (PR) – vrátane 3 súkromných
441
23 337
5 615
(+9 387 OP zo zákona
0,78
Národné prírodné rezervácie (NPR)
189
77 977
1 992
(+7 143 OP zo zákona)
1,78
Prírodné pamiatky (PP) – bez "jaskýň zo zákona"** a "vodopádov zo zákona"***
271
1 522
465
(+3 413 OP zo zákona)
0,11
Národné prírodné pamiatky (NPP)
60
59
3 407
(+65 OP zo zákona)
0,07
Obecné chránené územia (OCHÚ)
12
586
x
0,01
Spolu tzv. MCHÚ
1 166
118 406
13 904
(+20 008 OP zo zákona)
3,11

* ochranné pásmo zo zákona – osobitne nevyhlásené, má šírku 60 m alebo 100 m po obvode chráneného územia
** jaskyňa zo zákona – osobitne nevyhlásená jaskyňa, spĺňajúca určité parametre, je automaticky prírodná pamiatka
*** vodopád zo zákona – osobitne nevyhlásený vodopád, spĺňajúci určité parametre, je automaticky prírodná pamiatka

Zdroj: ŠOP SR

 

Mapový portál KIMS

Právna ochrana chránených území za roky 2005 – 2022 (prehľad vyhlásených, aktualizovaných a zrušených CHÚ) (PDF, 540 kB)

Celková výmera osobitne chránenej prírody v SR klasifikovanej stupňami ochrany (2. – 5. stupeň ochrany) v roku 2022 činila 1 138 922 ha, čo predstavuje 23,23 % z územia SR a pokles oproti predchádzajúcemu roku o 10 036 ha (prevažne znížením výmery NP Muránska planina a hlavne jeho ochranného pásma).
 • Okrem uvedeného sa na území SR nachádzajú územia, ktoré nie sú klasifikované stupňami ochrany – napr. 22 jaskýň (15 NPP a 7 PP) s vyhláseným ochranným pásmom s celkovou výmerou 3 683 ha (veľká časť ich území sa prekrýva s ostatnými CHÚ národnej sústavy).
 • V rámci národnej sústavy CHÚ sa na území SR nachádzajú aj obecné chránené územia, v ktorých neplatia stupne ochrany, ale podmienky ochrany stanovené obcami, ktoré ich za obecné chránené územia vyhlasujú. V súčasnosti je vyhlásených 12 obecných chránených území s celkovou výmerou 586 ha.
 

 

Prehľad chránených území v SR podľa druhov a stupňov ochrany (k roku 2022)

Stupeň ochrany*
Kategória
Výmera (ha)
% z územia SR
1. stupeň
„voľná krajina“ (mimo území národnej sústavy CHÚ)
3 764 578
76,77
2. stupeň
CHKO**, OP NP**, prírodný park, CHA, CHKP, zóny D
731 983
14,93
3. stupeň
NP**, prírodný park, CHA, CHKP, vyhlásené OP MCHÚ, OP MCHÚ zo zákona, zóny C
274 531
5,60
4. stupeň
NPR, PR, NPP, PP, CHA, CHKP,
vyhlásené OP MCHÚ, zóny B
32 750
0,67
5. stupeň
NPR, PR, NPP, PP, CHA, CHKP, zóny A
99 658
2,03
2. – 5. stupeň
Chránené územia národnej sústavy klasifikované stupňami ochrany
1 138 922
23,23

Zdroj: ŠOP SR
*     nie sú uvádzané územia, ktoré nemajú stupeň ochrany (ochranné pásma jaskýň a obecné chránené územia)
** výmera mimo tzv. „maloplošných“ CHÚ, ktoré sa v nich nachádzajú

 

"Maloplošné" CHÚ

 

Rozloženie MCHÚ (k roku 2022)

 
Počet MCHÚ
Výmera MCHÚ
(vrátane ich vyhlásených OP)
% z výmery príslušného územia
na území CHKO
265
24 237
4,64
na území NP
207
76 095
24,10
na území OP NP
66
4 028
1,59
na území 1. stupňa ochrany (voľná krajina)
628
47 958
1,27

Zdroj: ŠOP SR


Zoznam MCHÚ k 31.12.2022 (xlsx, 183 kB) (ŠOP SR)

 

"Veľkoplošné" CHÚ

 

Prehľad národných parkov SR
Názov Výmera (ha) Výmera vyhláseného ochranného pásma (ha) Rok vyhlásenia, aktualizácie
NP Malá Fatra
22 630
23 262
1967 ako CHKO, 1988
NP Muránska planina
18 516
13 002
1977 ako CHKO, 1997, 2022
NP Nízke Tatry
72 842
110 162
1978, 1997
Pieninský NP
3 750
22 444
1967, 1997, 2004
NP Poloniny
29 805
10 973
1997
NP Slovenský kras
34 611
11 742
1973 ako CHKO, 2002
NP Slovenský raj
19 413
5 474
1964 ako CHKO, 1988, 2016
Tatranský NP
73 800
30 703
1948, 1987, 2003
NP Veľká Fatra
40 371
26 133
1974 ako CHKO, 2002
Spolu 9 NP
315 738
253 895
 

Zdroj: ŠOP SR

Prehľad chránených krajinných oblastí SR

Názov Výmera (ha) Rok vyhlásenia, prípadne aktualizácie
CHKO Biele Karpaty 44 568,0000 1979, 1989, 2003
CHKO Cerová vrchovina 16 771,2273 1989, 2001
CHKO Dunajské luhy 12 284,4609 1998
CHKO Horná Orava 58 738,0000 1979, 2003
CHKO Kysuce 65 462,0000 1984
CHKO Latorica 23 198,4602 1990, 2004
CHKO Malé Karpaty 64 610,1202 1976, 2001
CHKO Poľana 20 360,4804 1981, 2001
CHKO Ponitrie 37 665,4100 1985
CHKO Strážovské vrchy 30 979,0000 1989
CHKO Štiavnické vrchy 77 630,0000 1979
CHKO Vihorlat 17 485,2428 1973, 1999
CHKO Východné Karpaty 25 307,1072 1977, 2001
CHKO Záhorie 27 522,0000 1988
Spolu 14 CHKO 522 581,5090  

Zdroj: ŠOP SR

 

Prehľad prekryvu území sústavy Natura 2000 s národnou sústavou chránených území

Graf: Prehľad prekryvu území sústavy Natura 2000 s národnou sústavou chránených území

Zdroj: ŠOP SR
* vzájomný prekryv národnej sústavy CHÚ a sústavy Natura 2000 predstavuje 42,3 % z ich spoločnej výmery
 

Hodnotenie z pohľadu ES 2030

Cieľ

Jadrovú zónu národného parku (NP) budú tvoriť územia bez zásahov človeka, ktorých rozloha do roku 2025 dosiahne 50 % celkovej rozlohy každého NP a 75 % tejto rozlohy do roku 2030 (v NP, kde si predmet ochrany bude vyžadovať starostlivosť človeka, môže mať bezzásahové územie aj menej ako 50 % rozlohy NP).
 

Hodnotenie

 • V roku 2019 mali schválenú zonáciu len 2 z 9 NP – a to PIENAP (2004) a NP Slovenský raj (2016).
 • Medzi rokmi 2019 – 2022 došlo k schváleniu reformy národných parkov na Slovensku (14. 12. 2021 – zákon č. 6/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), ktorá priniesla jednotnú správu štátnych pozemkov v NP pod jednu strechu. Schválenou novelou sa dňom 31. 3. 2022 zriadili správy NP so samostatnou právnou subjektivitou, pričom od 1. 4. 2022 sa správa štátnych pozemkov presunula na správy NP zatiaľ len na území TANAPu, PIENAPu a NP Slovenský raj. K tomuto dátumu prešla pod NP aj správa štátnych pozemkov v 4. a 5. stupni ochrany. Prechod správy území v 3. a nižšom stupni ochrany vo vlastníctve štátu je podmienený zonáciou. V roku 2022 Vláda SR schválila zonáciu NP Muránska planina, čím došlo o. i.  k zvýšeniu výmery jeho bezzásahového územia s 5. stupňom ochrany na 7 621,9 ha.
 • Z dôvodu absencie zonácie väčšiny NP sa zatiaľ javí splnenie nastaveného cieľa ES 2030 ako problematické.
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Chránené územie je geograficky definované územie, ktoré je určené alebo regulované a spravované so zámerom dosiahnuť špecifické ciele ochrany.
(Čl. 2 Dohovoru o biologickej diverzite)
 
Zriaďovanie chránených území (CHÚ) a starostlivosť o ne je nástrojom realizácie územnej ochrany, ktorá má prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, k ochrane a trvalému udržiavaniu prírodných zdrojov, k záchrane prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a k dosiahnutiu a udržaniu ekologickej stability.

V súčasnosti je podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov chránené celé územie SR (1. stupeň ochrany). Medzi osobitne chránené územia (2. až 5. stupeň ochrany) patria národné parky a chránené krajinné oblasti (tzv. „veľkoplošné“ CHÚ) a chránené areály, (národné) prírodné rezervácie, (národné) prírodné pamiatky a chránené krajinné prvky (tzv. „maloplošné“ CHÚ). Národnú sústavu CHÚ tvoria osobitne chránené územia vyhlásené podľa spomínaného zákona.
 

Metodika:

Údaje o rozlohe jednotlivých kategórií CHÚ poskytuje Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR).

Vyhlasovanie, zmena a zrušenie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny a ich označenie je upravené v Štvrtej hlave zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 50 – 53).

Použité jednotky
%, ha, počty

 

Zdroj dát:

ŠOP SR, MŽP SR

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: