Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Európska sústava chránených území – Natura 2000

Dátum poslednej aktualizácie08.11.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje prehľad európskej sústavy chránených území Natura 2000 v SR – územia európskeho významu a chránené vtáčie územia (počet, výmera, % rozlohy SR).

Jednotka indikátora

%, ha, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

2.1. Zastaviť stratu biodiverzity

 • Dobudovať národnú časť sústavy chránených území Natura 2000

2.3 Zjednodušiť systém a dodržiavať bezzásahovosť v najvyššom stupni ochrany

 • Z dlhodobého hľadiska je nevyhnutné vyriešiť aj vlastnícke vzťahy v chránených územiach a postupne čo najviac z nich previesť do vlastníctva a správy štátu prostredníctvom zámen, výkupov a dlhodobých prenájmov, alebo zmluvnou starostlivosťou a ak to bude vhodné aj kompetenčnou delimitáciou v prípade štátnych pozemkov.

 

Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu

 

Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné:
Opatrenie A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných dohovorov, organizácií a programov a zlepšenú národnú legislatívu na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete chránených území na vedeckej báze
Navrhované úlohy:
1. Doplniť národný zoznam území európskeho významu (ÚEV) v zmysle požiadaviek Európskej komisie pre určené biotopy a druhy európskeho významu
2. Zabezpečiť vyhlásenie ÚEV, ktoré nemajú dostatočnú ochranu
Opatrenie A.1.2 Zabezpečiť integrovaný manažment významných území založený na ekosystémovom prístupe prostredníctvom prípravy a realizácie programov starostlivosti a ich začlenenia do sektorových koncepcií a stratégií
Navrhované úlohy:
12. Zabezpečiť spracovanie a realizáciu programov starostlivosti a programov záchrany chránených území, najmä zahrnuté do sústavy Natura 2000 a území medzinárodného významu, vrátane jaskýň (subteránne biotopy)
14. Zabezpečiť realizáciu manažmentových opatrení v chránených územiach v období do schválenia programov starostlivosti o ne.
 

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj európskej sústavy chránených území Natura 2000?

Kľúčové zistenia

 • V rámci európskej sústavy CHÚ Natura 2000 je k roku 2022 vyhlásených všetkých 41 chránených vtáčích území (CHVÚ) s celkovou výmerou 1 309 984 ha (26,7 % z rozlohy SR – údaj podľa GIS)
 • 23 území z CHVÚ má schválený program starostlivosti, z ktorých boli v roku 2022 schválené 3 PS (Medzibodrožie, Senianske rybníky a Volovské vrchy). V štádiu spracovania je ďalších 8 programov
 • V roku 2022 Vláda SR schválila doplnok národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV). Obsahoval 97 lokalít s celkovou výmerou 10 195 ha. Následne bola zverejnená aktualizovaná databáza území Natura 2000. EK tieto lokality zaradí do vykonávacích rozhodnutí pre alpský a pre panónsky biogeografický región, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2024
 • Súčasný počet ÚEV činí 739 území s výmerou 625 499 ha, čo predstavuje 12,8 % z rozlohy SR
 • Celková výmera sústavy Natura 2000 (teda po odčítaní vzájomného prekryvu) je približne 1 468 tis. ha (29,9 % z rozlohy SR).

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Pozitivny trend emo_neutral Pozitivny trend
Naštartovalo sa budovanie európskej sústavy Natura 2000 v SR.
V rámci budovania európskej sústavy Natura 2000 prebiehalo spracovanie programov starostlivosti o CHVÚ (zatiaľ neukončené), dopĺňanie národného zoznamu ÚEV v zmysle záverov rokovaní s EK, príprava projektov ochrany pre vyhlásené ÚEV.
Bol schválený doplnok národného zoznamu ÚEV, ako aj ďalšie programy starostlivosti o CHVÚ.

 

Sumárne zhodnotenie


Európska sústava chránených území Natura 2000 v SR

Zdroj: ŠOP SR
 
Prehľad vzájomného prekryvu území sústavy Natura 2000
Prehľad prekryvu území sústavy Natura 2000 s národnou sústavou chránených území
Graf: Prehľad prekryvu chránených území
Zdroj: ŠOP SR
1) vzájomný prekryv ÚEV a CHVÚ predstavuje 31,6 % z ich spoločnej výmery
2) vzájomný prekryv národnej sústavy CHÚ a sústavy Natura 2000 predstavuje 42,3 % z ich spoločnej výmery
3) výmera CHVÚ podľa GIS je 1 310 287 ha (26,7 %), podľa vyhlášok (v ktorých sú viaceré chybné údaje) je však ich výmera 1 284 806 ha (26,2 %)
 

 

Podrobné zhodnotenie

 

ÚEV

 
Územia európskeho významu (ÚEV) nie sú novou – ďalšou kategóriou chráneného územia ide o lokality navrhnuté za chránené územia na základe kritérií stanovených v smernici Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch).
Vyhlasovanie ÚEV prebieha v národných kategóriách CHÚ (najmä CHA alebo PR).
 
 

Vznik ÚEV


Národný zoznam území európskeho významu schválila vláda SR uznesením č. 239/2004 dňa 17. marca 2004 a bol vydaný výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004 a zaslaný na schválenie EK.
Do návrhu zoznamu bolo zaradených 382 území s rozlohou 573 690 ha. Územia pokrývali 11,7 % výmery SR, prekryv so súčasnou sieťou chránených území je 86 %.

 
Zoznam navrhovaných ÚEV (DOC, 557 kB) (podľa krajov)
 
ÚEV boli navrhnuté pre 44 druhov rastlín, 96 druhov živočíchov a 66 typov biotopov.

 

Aktualizácia ÚEV

 
Aktualizovaný národný zoznam ÚEV (schválený uznesením vlády SR č. 577 z 31. augusta 2011 a č. 495 z 25. októbra 2017) obsahuje v súčasnosti 642 ÚEV (o 169 lokalít viac ako pôvodný zoznam z roku 2004). ÚEV neprekrývajúce sa s územiami národnej sústavy sú zväčša vyhlasované v druhom stupni ochrany.
Podiel ÚEV z rozlohy Slovenska sa zvýšil z 11,92 % na 12,56 % (615 261,5 ha), pričom priemer pre suchozemské ÚEV v celej EÚ je 13,84 % (podľa údajov EK z februára 2018). V rámci nich podiel poľnohospodárskych pozemkov činí 6,3 % a podiel lesných pozemkov 83,9 % (497 tis. ha, čo je približne štvrtina výmery lesných pozemkov v SR).
 
 

Aktivity v roku 2022

 • V roku 2022 Vláda SR uznesením č. 454 z 13. júla 2022 schválila doplnok národného zoznamu ÚEV. Doplnok obsahuje 97 lokalít s celkovou výmerou 10 195 ha, ktorých zaradenie do národného zoznamu ÚEV bolo predmetom prerokovaní podľa § 27 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
 • Následne podľa § 27 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny bola dňa 18. júla 2022 zverejnená aktualizovaná databáza území Natura 2000. Európska komisia tieto lokality zaradí do vykonávacích rozhodnutí pre alpský a pre panónsky biogeografický región, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2024. Aktuálne je platné vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/223 zo 16. februára 2022, ktorým sa prijíma pätnásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v alpskom biogeografickom regióne a vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/224 zo 16. februára 2022, ktorým sa prijíma trinásta aktualizácia zoznamu lokalít s európskym významom v panónskom biogeografickom regióne
 • V roku 2022 pokračovala príprava konsolidovaného znenia národného zoznamu ÚEV, schválených postupne uzneseniami vlády SR od roku 2004
 • ŠOP SR vykonala identifikáciu hraníc podľa súčasného stavu katastra nehnuteľností a podklady na prerokovania návrhu na doplnenie parciel, resp. zmeny stupňa ochrany
 • ŠOP SR začala s prípravou podkladov, vrátane identifikácie štátnych aj neštátnych vlastníkov pozemkov, resp. správcov (urbariáty, pozemkové spoločenstvá), prehľadov pozemkov. Celkovo bolo vytvorených 285 máp, ktoré ŠOP SR od roku 2022 predložila na MŽP SR pre prípravu oznámení pre dotknuté subjekty a obce. 
 • Pokračoval legislatívny proces a príprava nariadení vlády pre vyhlásenie niektorých ÚEV v národnej kategórii chránených území
 • V priebehu roku 2022 bol vyhlásený CHA Vydrica, NP Muránska planina a začal proces vyhlasovania PR Devínska Kobyla.
   

 

Doplnok národného zoznamu ÚEV schválených uznesením vlády č. 454 z 13. júla 2022
Mapa: Doplnok národného zoznamu ÚEV schválených uznesením vlády č. 454 z 13. júla 2022
Zdroj: ŠOP SR
 
 
 

Rozhodnutia pre panónsku a alpskú biogeografickú oblasť

Schválením rozhodnutí pre panónsku biogeografickú oblasť (rozhodnutie Komisie 2008/26/ES z 13. novembra 2007, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v Panónskej biogeografickej oblasti) a alpskú biogeografickú oblasť (rozhodnutie Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne) Európskou komisiou sa pre SR ukončil proces schvaľovania území európskeho významu, pričom 381 ÚEV z národného zoznamu sa tak stalo územiami európskeho významu.

V zmysle záverov biogeografických seminárov bolo na doplnenie

 • v alpskom biogeografickom regióne označených 17 biotopov a 23 druhov. Nové územia nie sú doplnené pre 2 biotopy (kód 3130 a 3260) a 5 druhov (Lampetra planeri, Rutilus pigus, Aspius aspius, Gymnocephalus schraetzer, Gladiolus palustris),
 • v panónskom biogeografickom regióne bolo potrebné doplniť územia pre 16 biotopov a 29 druhov. Územia neboli doplnené pre 1 biotop (kód 6260) a 3 druhy (Euphydrias aurinia, Mustela eversmani, Rutilus frisi meidingeri). Pre 4 druhy (Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Pelecus cultratus, Crambe tataria) neboli navrhnuté územia v lokalitách, ktoré požadovala Európska komisia, t. j. boli navrhnuté iné územia. Dôvodom nevyčlenenia alebo iného vyčlenenia území pre uvedené biotopy a druhy bola absencia poznatkov o ich trvalom výskyte na týchto lokalitách.

Dňa 21. decembra 2009 bol v Operatívnej porade ministra životného prostredia SR schválený materiálNATURA 2000 – informácia o doplnku národného zoznamu území európskeho významu“. Na jej základe aktualizovala ŠOP SR začiatkom roka 2010 zoznam parciel a identifikáciu vlastníkov (správcov, nájomcov) dotknutých pozemkov pre návrh doplnku národného zoznamu ÚEV. Okrem toho boli vykonané aj korektúry hraníc, alebo došlo k vylúčeniu niektorých doplňujúcich navrhovaných ÚEV. Návrh doplnku ÚEV, vychádzajúci zo súčasného stavu poznania, obsahoval spolu 266 území (212 území nových a 54 území rozširujúcich národný zoznam). Predloženiu doplnku EK predchádzalo prerokovanie s vlastníkmi (správcami, nájomcami) dotknutých pozemkov, schválenie vládou SR a spracovanie do formátu predpísaného rozhodnutím EK.
 
Vyhlasovanie ÚEV
Zverejnením rozhodnutí začala plynúť 6 ročná lehota na vyhlásenie ÚEV za chránené územia:

 • 170 ÚEV sa nachádza v národnej sústave chránených území, a teda nie je ich potrebné opakovane vyhlasovať,
 • vyhlasovanie sa týka 97 ÚEV neprekrývajúcich sa s národnou sústavou chránených území a 114 ÚEV čiastočne sa prekrývajúcich s národnou sústavou CHÚ, ktoré SR vyhlasuje podľa národnej legislatívy v kategóriách CHA a PR.

Všetky zámery na vyhlasovanie ÚEV za chránené územia v podobe tzv. projektov ochrany musia byť prerokované v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny s identifikovanými vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. Projekty ochrany sa vypracovávajú prednostne pre územia neprekryté alebo len čiastočne prekryté s národnou sústavou CHÚ, v zmysle § 23, ods. 1 a 2 a prílohy 25 vyhlášky 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
K júnu 2010 boli rozpracované projekty ochrany, zaslané na príslušný KÚ ŽP, alebo prebiehalo ich prerokovávanie pre 126 ÚEV. Nerozpracované boli projekty ochrany pre 51 ÚEV.
 
Vyhláškami z roku 2009 sa stali súčasťou národnej sústavy chránených území

 • ÚEV Kobela a
 • ÚEV Cúdeninský močiar

vyhlásené za prírodné rezervácie a

 • ÚEV Pavúkov jarok,
 • ÚEV Konopiská,
 • ÚEV Čiližské močiare (účinnosť od roku 2010),
 • ÚEV Boršiansky les (účinnosť od roku 2010),
 • ÚEV Stretavka (účinnosť od roku 2010) a
 • ÚEV Marhecké rybníky (účinnosť od roku 2010)

vyhlásené ako chránené areály.
Zabezpečila sa tiež ochrana časti ÚEV Bratislavské luhy, keď bola v rámci jeho územia vyhlásená PR Slovanský ostrov (účinnosť od roku 2010) a prevyhlásila sa PR Šúr, ktorá v sebe zahŕňa ÚEV s rovnomenným názvom.
 
V roku 2010 bolo vyhlásených 8 nových chránených území (CHA) ako súčasti sústavy Natura 2000, z nich 3 nadobudli účinnosť až v roku 2011. Ide o nasledovné ÚEV:

 • ÚEV Lúky pod Besníkom (pôvodný názov Lúky na Besníku),
 • ÚEV Bešiansky polder,
 • ÚEV Šándorky,
 • ÚEV Záhrada,
 • ÚEV Dolné Lazy,
 • ÚEV Soví les (súčasť ÚEV Bratislavské luhy; účinnosť od roku 2011),
 • ÚEV Kotlina (účinnosť od roku 2011),
 • ÚEV Rudava (účinnosť od roku 2011)

vyhlásené ako chránené areály.
 
V roku 2011 došlo k prvému rozšíreniu národného zoznamu území európskeho významu z roku 2004. Na základe požiadaviek EK v zmysle výsledkov biogeografických seminárov a uznesenia vlády SR č. 577 z 31. augusta 2011 bol národný zoznam európskeho významu doplnený o 97 nových lokalít. Zároveň bolo z národného zoznamu vylúčených 6 pôvodných území (SKUEV0394 Jovické rašelinisko, SKUEV0081 Čupák, SKUEV0082 Margitin háj, SKUEV0396 Devínske lúky, SKUEV0122 Šipoltovo a SKUEV0039 Bačkovské poniklece), ktoré boli pôvodne nesprávne zaradené na základe vedeckého omylu a ich vylúčenie odsúhlasila EK. Doplnené lokality zaberajú 11 989 ha, čo tvorí 0,2 % z výmery SR.

Celkový podiel ÚEV z rozlohy SR sa zvýšil z 11,7 % na 11,9 % (priemer v EÚ k februáru 2011 bol 13,4 %). Aktuálny celkový počet ÚEV je 473 území s výmerou 584 353 ha.

 
V prípade nelesných biotopov európskeho významu (EV) boli územia doplnené predovšetkým pre biotop nížinných a podhorských kosných lúk (6510), v prípade lesných biotopov EV pre biotop lužných vŕbovo-topoľových a jelšových lesov (91E0) a v prípade druhov EV bolo najviac území doplnených pre číka európskeho (Misgurnus fossilis). Nové lokality sú rozmiestnené v rámci celého Slovenska a väčšinou ide o lokality s menšou výmerou.


Väčšina ÚEV sa nachádza v územiach, ktoré sú alebo boli chránené z národného titulu, t. j. sú národnými parkami, chránenými krajinnými oblasťami, prírodnými rezerváciami atď. Súčasný režim a stupeň ochrany v týchto územiach väčšinou vyhovuje požiadavkám zachovania stavu európsky významných druhov a biotopov, a preto nie je nutné ich znovu vyhlasovať. Vyhlasovanie ÚEV sa teda sústreďuje najmä na lokality doteraz nechránené, ktoré by bez prijatých opatrení mohli byť poškodené alebo degradované. Za nezhoršovanie stavu území Natura 2000 je zodpovedný každý členský štát EÚ.

Územia sa nachádzajú prevažne na lesných pozemkoch (86,2 %), menšia časť na poľnohospodárskom pôdnom fonde (9,5 %). Malá časť sa nachádza na vodných plochách (cca 2 %) a na ostatných plochách (cca 2 %).

V marci 2012 sa uskutočnilo v Bratislava rokovanie s Európskou komisiou s účasťou nezávislých expertov zo Slovenskej akadémie vied, mimovládnych organizácií, Lesov Slovenskej republiky, š. p., Národného lesníckeho centra a neštátnych vlastníkov lesa. Rokovanie sa týkalo dostatočnosti vymedzenia ÚEV. Európska komisia posudzovala rozšírenie národného zoznamu ÚEV, schváleného uznesením vlády SR č. 577/2011 a následne predloženého EK. Zo záverov rokovania vyplynulo, že pre približne 78 % druhov a biotopov európskeho významu je na Slovensku dostatok území európskeho významu. V najbližšom období však bude potrebné doplniť lokality aj pre zostávajúce biotopy a druhy, najmä ryby.


V roku 2012 pokračovalo vyhlasovanie ÚEV v národných kategóriách chránených území (najmä chránený areál alebo prírodná rezervácia). Územia je povinné vyhlásiť do 6 rokov od ich schválenia EK, čo je v prípade ÚEV predložených v roku 2004 november 2013 resp. január 2014. V roku 2012 bolo vyhlásených necelých 60 % z týchto lokalít. Bolo vyhlásených 15 nových maloplošných chránených území s rozlohou spolu cca 3 250 ha (12 CHA, 2 PR a 1 PP), ktoré sú súčasne územiami európskeho významu, ďalšie boli rozpracované alebo v legislatívnom procese.

V roku 2013 nebolo vyhlásené žiadne ÚEV.

Najmä z dôvodu novelizácie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z. z. z 22. mája 2014 a absencie metodiky postupu vyhlasovania ÚEV nebolo v roku 2014 vyhlásené žiadne ÚEV.

V roku 2015 ukončovala ŠOP SR odborný návrh doplnku národného zoznamu ÚEV v zmysle záverov rokovaní s EK z roku 2012 ohľadne dostatočnosti vymedzenia ÚEV. Boli zohľadnené všetky relevantné údaje tak, aby bol návrh kvalitný a aby SR naplnila požiadavku dobudovať sústavu Natura 2000. Po dopracovaní a schválení odborného návrhu na MŽP SR sa uskutočnili rokovania s vlastníkmi a užívateľmi dotknutých pozemkov v zmysle § 27 zákona o ochrane prírody a krajiny.

V roku 2016 pokračovala príprava projektov ochrany pre vyhlásené ÚEV neprekrývajúce sa s národnou sústavou chránených území. ŠOP SR predložila na MŽP SR 38 projektov ochrany.
Pokračoval aj proces druhej aktualizácie národného zoznamu ÚEV v zmysle záverov bilaterálnych rokovaní s EK z roku 2012 ohľadne dostatočnosti vymedzenia ÚEV. Návrh na doplnenie národného zoznamu ÚEV bol predrokovaný s majoritnými štátnymi i neštátnymi vlastníkmi pozemkov. Prerokovanie podľa § 27 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny realizované prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja bolo naplánované až na rok 2017.

V roku 2017 pokračoval na základe rokovaní s EK proces doplnenia národného zoznamu ÚEV. Vykonaná bola aj štandardizácia názvov ÚEV. Druhú aktualizáciu národného zoznamu ÚEV schválila vláda SR uznesením č. 495 dňa 25. októbra 2017. Následne bola databáza a mapy zaslané EK. Bolo vydané opatrenie MŽP SR zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam ÚEV (oznámenie č. 353/2017 Z. z.). Opatrenie bolo uverejnené aj v čiastke 6/2017 Vestníka MŽP SR.

Celkový počet ÚEV sa tak zvýšil zo 473 na 642 ÚEV, t. j. o 169 lokalít. Podiel ÚEV z rozlohy Slovenska sa zvýšil z 11,92 % na 12,56 % (615 261,5 ha), pričom priemer pre suchozemské ÚEV v celej EÚ je 13,84 % (podľa údajov EK z februára 2018). V rámci nich podiel poľnohospodárskych pozemkov činí 6,3 % a podiel lesných pozemkov 83,9 %.


Aj v roku 2017 pokračovala príprava projektov ochrany pre vyhlásenie ÚEV, ktoré sú úplne alebo čiastočne mimo národnej sústavy CHÚ. Pripravené boli 3 návrhy nariadení vlády, ktorými sa vyhlasuje CHA Čenkov, CHA Vinište, CHA Bradlo. Spracovaných bolo 20 nových6 aktualizovaných projektov ochrany, ktoré boli zaslané na MŽP SR so žiadosťou o súhlas s ich predrokovaním s dotknutými vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov.

Dňa 1. januára 2018 nadobudlo účinnosť opatrenie zo 7. decembra 2017 č. 1/2017. Opatrením sa ustanovuje doplnok národného zoznamu ÚEV v súlade s uznesením vlády SR č. 495/2017 z 25. októbra 2017 o Druhej aktualizácii národného zoznamu ÚEV.
V roku 2018 prebiehalo hodnotenie dostatočnosti aktualizovaného národného zoznamu ÚEV zo strany EK. Predchádzali mu rokovania s EK, kde bolo snahou ŠOP SR obhájiť dostatočnosť vymedzenia ÚEV (A, B, C etapy) pre všetky druhy a biotopy EV. Oficiálne závery z rokovaní s EK sú ešte predmetom konzultácií.
ŠOP SR v roku 2018 pokračovala v príprave projektov ochrany pre vyhlásenie ÚEV, ktoré sú úplne alebo čiastočne mimo národnej sústavy CHÚ. Bolo spracovaných 24 nových projektov ochrany a aktualizovaných podľa požiadaviek MŽP SR ďalších 21 projektov ochrany. Na okresné úrady (OÚ) v sídle kraja bolo zaslaných 12 projektov ochrany, oznámením zámeru z ich strany začal schvaľovací proces u 7 projektov ochrany a ukončený proces prerokovávania bol v prípade 12 území, ktoré boli po vyhodnotení pripomienok zaslané na MŽP SR do ďalšieho schvaľovacieho procesu.

ŠOP SR v roku 2019 pokračovala v príprave projektov ochrany pre vyhlásenie ÚEV,  ktoré sú úplne alebo čiastočne mimo národnej sústavy chránených území. Bolo vypracovaných a aktualizovaných 19 projektov ochrany, z nich 8 bolo predložených do schvaľovacieho procesu na okresné úrady v sídle kraja.
V roku 2019 MŽP SR ukončilo konania na odstránenie rozporov k prvým nariadeniam vlády, ktorými sa vyhlasujú ÚEV za chránené územia.
V roku 2019 došlo aj k aktualizácii predmetov ochrany ÚEV a stanovili sa početnosti populácií druhov a výmery biotopov v týchto územiach. Doplnenie týchto údajov do databázy Natura 2000 (Standard Data Form) vyplynulo zo záverov bilaterálnych rokovaní s EK.
Kvôli pretrvávajúcej nedostatočnosti vymedzenia ÚEV na Slovensku pre niektoré druhy a biotopy bolo realizované ich mapovanie.
 
Pre doplnenie siete ÚEV znamenal rok 2020 domapovanie biotopu európskeho významu 6510 Podhorské kosné lúkynávrh desiatok nových lokalít zabezpečujúcich jeho ochranu podľa požiadaviek EK. Pre splnenie kvantitatívneho kritéria (20 %) pokryvnosti tohto biotopu bolo potrebné na jeho ochranu vyčleniť 15 000 ha nových lokalít. Zväčša sa to podarilo v existujúcich národných chránených územiach (najmä CHKO a ochranných pásmach NP), ale potrebné bolo navrhnúť aj úplne nové lokality z voľnej krajiny (1. stupeň ochrany). Okrem biotopu podhorských lúk bolo potrebné doplniť nové lokality aj pre biotop európskeho významu 91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku a niektoré druhy, najmä rýb.
Pokračovala činnosť expertnej skupiny pre biotop 91I0, ktorá koordinovala jeho zmapovanie v oblastiach jeho nedostatočného pokrytia a taktiež pokračovalo externé mapovanie niektorých druhov a biotopov označených EK s vedeckou výhradou. Išlo o biotop 6410 a druhy Bolbelasmus unicornis, Coenagrion ornatum, Anisus vorticulus, Mustela eversmannii, Dioszeghyana schmidtii a Eriogaster catax.
Prerokovanie doplnenia národného zoznamu ÚEV, bolo rozdelené do 2 fáz v 1. fáze bolo navrhnutých a  prerokovaných 30 nových území najmä pre ochranu rýb, čiastočne pre biotopy 6510, 91I0 a niektoré druhy, v 2. fáze bolo navrhnutých 111 území najmä pre ochranu biotopu 6510.
Podľa vopred stanovených pravidiel spresnenia hraníc ÚEV v priebehu roka 2020 začali práce na príprave konsolidovaného znenia národného zoznamu ÚEV – t. j. zjednotenie doterajších viacerých vyhlasovacích predpisov z roku 2004, 2017, 2018, vrátane nového doplnenia, do jedného spoločného. Tento krok je kľúčový pre praktickú ochranu týchto území z pohľadu vlastníka/užívateľa pozemkov, ale aj štátnu správu.
Pokračoval proces vyhlasovania chránených území – v roku 2020 bolo nariadeniami vlády SR vyhlásených 10 CHA, ktorými sa za chránené územia vyhlasuje 12 území európskeho významu (SKUEV). Sú to CHA Vinište (SKUEV0021 Vinište), CHA Bradlo (SKUEV0402 Bradlo), CHA Čenkov (SKUEV0067 Čenkov, SKUEV2067 Čenkov), CHA Nesvadské piesky (SKUEV0098 a SKEUV2098 Nesvadské piesky), CHA Jurský chlm (SKUEV0068 Jurský chlm), CHA Mostová (SKUEV0078 Mostová), CHA Panské lúky (SKUEV0095 Panské lúky), CHA Marcelovské piesky (SKUEV0065 Marcelovské piesky), CHA Kamenínske slaniská (SKUEV0066 Kamenínske slaniská), CHA Síky (SKUEV0088 Síky).
V legislatívnom procese boli ďalšie nariadenia vlády na vyhlásenie PR Oborínsky luh, CHA Čachtické Karpaty (SKUEV0103 Čachtické Karpaty), PR Devínske jazero  (SKUEV0313 Devínske jazero), CHA Ostrovné lúčky (SKUEV0269, SKUEV1269 a SKEUV2269 Ostrovné lúčky), CHA Široká (SKUEV0119 Široká), CHA Rimava (SKUEV0003 Rimava), PP Brezovská dolina (SKUEV0368, SKUEV2368 Brezovská dolina), PR Záhradská (SKUEV0374 Záhradská), CHA Kulháň (SKUEV0134 Kulháň), CHA Hradná dolina (SKUEV0024 Hradná dolina) a CHA Temešská skala (SKUEV0127 Temešská skala), čím sa zabezpečí ochrana ďalších 13 ÚEV.
V roku 2020 ďalej pokračovalo interné pripomienkovanie návrhov programov starostlivosti (PS) pre ÚEV, ktoré boli vypracované v predošlých rokoch. Schválených je 93 PS o maloplošné chránené územia, z ktorých väčšina je zároveň aj ÚEV.
V roku 2021 MŽP SR, ŠOP SR a okresné úrady zabezpečili prerokovania 2. fázy návrhov doplnenia národného zoznamu ÚEV s vlastníkmi, správcami, nájomcami dotknutých pozemkov (uskutočnilo sa 25 prerokovaní).
Po vyhodnotení výsledkov rokovaní bol pripravený návrh materiálu na rokovanie vlády SR pozostávajúci z 97 lokalít na výmere viac ako 10 000 ha. Išlo o lokality vymedzené v zmysle požiadaviek EK k dostatočnosti národného zoznamu ÚEV. 79 lokalít bolo vymedzených pre ochranu trávnych biotopov (z toho 4 lokality aj pre sysľa pasienkového), 9 lokalít je vymedzených pre ochranu rýb, resp. mihúľ, 5 lokalít na ochranu dubových lesov, 2 lokality pre ochranu 2 druhov bezstavovcov, 1 lokalita pre ochranu vodného biotopu a lužných lesov a 1 lokalita pre ochranu slanísk.
Naďalej prebiehal proces aktualizácie a spresňovania hraníc ÚEV podľa vopred stanovených pravidiel pre prípravu konsolidovaného znenia národného zoznamu ÚEV, ktorý bude obsahovať ÚEV schválené vládou od roku 2004.

 

CHVÚ

 

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) sú novšia kategória chráneného územia zavedená do národného právneho systému ide o lokality vyhlásené za chránené na základe kritérií stanovených v smernici Európskeho Parlamentu a Rady č. 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica o vtákoch).

Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (nCHVÚ) schválila vláda SR uznesením č. 636/2003 dňa 9. júla 2003. V zmysle § 26 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny zoznam vtáčích území obsahuje názov lokality a katastrálne územie navrhovaného chráneného vtáčieho územia, výmeru lokality a odôvodnenie návrhu ochrany. Obsahoval 38 lokalít o výmere 1 236 545 ha (25,2 %). Národné zoznamy chránených vtáčích území a území európskeho významu boli doručené Európskej komisii dňa 28. apríla 2004.

Uznesením vlády SR č. 345 zo dňa 25. mája 2010 bol Národný zoznam CHVÚ zmenený, vylúčené boli z neho 2 územia (Boheľovské rybníky a Trnavské rybníky) a na pokyn Európskej komisie bolo doplnených 5 nových území (Levočské vrchy, Chočské vrchy, Čergov, Slovenský raj a Špačince - Nižná).
 
V roku 2012 bolo vyhlásené posledné územie z národného zoznamu chránených vtáčích území – CHVÚ Levočské vrchy, pričom vyhláška nadobudla účinnosť v roku 2013.
 
K roku 2012 vláda SR schválila všetkých 41 chránených vtáčích území.
 
 
Zoznam CHVÚ (ŠOP SR)
 

 
 

Stav k roku 2022

 • ŠOP SR v súčinnosti s MŽP SR dopracúvala odborné návrhy programov starostlivosti (PS) o CHVÚ (ktoré sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona o ochrane prírody a krajiny spracovávanou na 30 rokov) a predkladala na schválenie vláde SR. PS obsahuje o. i. hodnotenie stavu druhov vtáctva, pre na ktoré bolo dané CHVÚ vyhlásené, ochranárske ciele a opatrenia pre tieto druhy, vrátane určenia zodpovedností a odhadu výšky finančných prostriedkov a predpokladaných zdrojov financovania.
 • V roku 2022 boli vládou SR schválené 3 PS o CHVÚ (Medzibodrožie, Senianske rybníky a Volovské vrchy). Tým sa počet CHVÚ, ktoré majú schválený PS zvýšil na 23, z celkového počtu 41 CHVÚ. V štádiu spracovania je ďalších 8 programov.

 

 
Zoznam CHVÚ obsahuje v súčasnosti 41 území s výmerou 1 284 806 ha (podľa vyhlášok), čo predstavuje 26,2 % rozlohy SR. Výmera podľa GIS predstavuje 1 309 984 (26,7 %).
Na lesných pozemkoch sa nachádza viac ako 68 % území, na poľnohospodárskych pozemkoch viac ako 21 %.
 
Na Slovensku má z celkovo 41 vyhlásených CHVÚ schválený PS 20 z nich. Dokumenty sú zverejnené na stránke ŠOP SR, ako aj MŽP SR: https://www.minzp.sk/natura2000/.

 

Prehľad aktivít a prác na budovaní sústavy Natura 2000 (CHVÚ) v rokoch 2014 – 2021
V roku 2014 pokračoval zber údajov formou monitoringu a ďalšieho mapovania výberových (kritériových) druhov vtákov ako podklad pre pripravované programy starostlivosti o vybrané CHVÚ. Dňa 1. januára 2014 nadobudla účinnosť vyhláška č. 466/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy. Prebiehala tiež príprava novelizácie vyhlášky č. 202/2010 Z. z, ktorou sa vyhlásilo Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie.

V roku 2015 boli v rámci projektu ŠOP SR „Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 2. etapaspracované programy starostlivosti (PS)34 z celkového počtu 41 CHVÚ (Bukovské vrchy, Cerová vrchovina, Porimavie, Dolné Pohronie, Dolné Považie, Dubnické štrkovisko, Horná Orava, Košická kotlina, Kráľová, Laborecká vrchovina, Malá Fatra, Medzibodrožie, Muránska planina, Nízke Tatry, Ostrovné lúky, Parížske močiare, Poiplie, Poľana, Slanské vrchy,  Sĺňava, Slovenský kras, Strážovské vrchy, Tatry, Tribeč, Veľká Fatra, Veľkoblahovské rybníky, Vihorlatské vrchy, Volovské vrchy, Ondavská rovina, Žitavský luh, Chočské vrchy, Čergov, Slovenský raj, Špačinsko-nižianske polia).

V roku 2016 bolo dopracovaných a prerokovaných v zmysle § 50 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvých 6 programov starostlivosti.

V roku 2017 Vláda SR schválila PS6 CHVÚ - Horná Orava, Kráľová, Sĺňava, Veľkoblahovské rybníky, Špačinsko-nižnianske polia a Dolné Pohronie, všetky na roky 2017 – 2046. Na MŽP SR bolo predložených ďalších 8 PS o CHVÚ a boli zabezpečené kroky pre ich verejné prerokovávanie prostredníctvom OÚ v sídle kraja. Na MŽP SR boli predložené odborné návrhy ďalších PS o CHVÚ.

Aj v roku 2018 pokračovala ŠOP SR v spolupráci s MŽP SR a OÚ v sídle kraja v procese dopracovania odborných návrhov programov starostlivosti o CHVÚ. Vláda SR schválila v roku 2018 PS o 7 CHVÚ - Dolné Považie, Dubnické štrkovisko, Košická kotlina, Ondavská rovina, Ostrovné lúky, Parížske močiare a Poiplie, všetky na roky 2018 – 2047.
 
V roku 2019 koordinovalo MŽP SR v spolupráci so ŠOP SR a okresnými úradmi v sídle kraja proces dopracovania odborných návrhov PS o CHVÚ, ako aj proces ich prerokovania v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny i medzirezortného pripomienkového konania.
V roku 2019 vláda SR schválila 5 PS o CHVÚ (Slovenský raj, Poľana, Chočské vrchy, Čergov, Strážovské vrchy), čím celkový počet CHVÚ so schválenými cieľmi a opatreniami ochrany prírody dosiahol 18 (zo spolu 41 CHVÚ). Išlo o rozlohou veľké CHVÚ, pričom 4 z nich sú vymedzené aj pre ochranu biotopov hlucháňa hôrneho.
 
MŽP SR koordinuje proces dopracovania odborných návrhov programov starostlivosti (PS) o CHVÚ zo strany ŠOP SR, ich revíziu z hľadiska požiadaviek EK zverejnenie návrhov prostredníctvom OÚ v sídle kraja. Tento proces bol v roku 2020 úspešne ukončený pre 2 CHVÚ, pre ktoré vláda SR schválila PS – CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Žitavský luh. Zverejnený bol návrh PS o CHVÚ Muránska planina – Stolica.
V roku 2020 ŠOP SR predložila na MŽP SR odborné návrhy PS o ďalšie CHVÚ – Volovské vrchy, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Senianské rybníky a Tatry, v ktorých sú dopĺňané napr. ciele ochrany podľa požiadaviek EK.
 
ŠOP SR v súčinnosti s MŽP SR v roku 2021 dopracúvala odborné návrhy programov starostlivosti (PS) o CHVÚ (ktoré sú dokumentáciou ochrany prírody podľa § 54 zákona o ochrane prírody a krajiny spracovávanou na 30 rokov), pričom v rôznom štádiu spracovania, resp. schvaľovania bolo 9 PS o CHVÚ. V súvislosti s novou vyhláškou č. 170/2021 Z. z. sa zjednodušila ich osnova a podľa požiadaviek EK boli doplnené ciele ochrany pre predmety ochrany dotknutého CHVÚ.
V roku 2021 ŠOP SR a MŽP SR vypracovali odborný návrh PS o CHVÚ Senianske rybníky, ktorý zahŕňa aj NPR Senianske rybníky, uskutočnilo sa jeho verejné prerokovanie, zaslanie na MŽP SR, ktoré ho predkladá do pripomienkovacieho procesu. Dopracovaný bol aj odborný návrh PS o CHVÚ Medzibodrožie, ktorý bol tiež prerokovaný a následne predložený na predbežné aj medzirezortné pripomienkové konanie. Predloženie oboch materiálov na schválenie vládou SR bolo plánované na začiatok roka 2022. ŠOP SR spracúvala návrhy PS o CHVÚ Tatry, CHVÚ Volovské vrchy, CHVÚ Malá Fatra a CHVÚ Veľká Fatra a uskutočnila predrokovávania so subjektami, resp. vlastníkmi dotknutých pozemkov. V prípade návrhu PS o CHVÚ Muránska planina – Stolica sa v roku 2021 uskutočnili prerokovania pripomienok vznesených k návrhu z januára 2020.
V rámci už schválených PS o CHVÚ sa priebežne realizujú v nich zadefinované aktivity a opatrenia.
V roku 2021 malo vládou schválený PS z celkovo 41 CHVÚ 20 z nich. Dokumenty sú zverejnené na stránke ŠOP SR, ako aj MŽP SR: https://www.minzp.sk/natura2000/.
 
 

Medzinárodné porovnanie


 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Územia európskeho významu (ÚEV) – nie sú novou kategóriou chráneného územia, ich vymedzenie vyplýva pre členské štáty Európskej únie zo smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch).

Územím európskeho významu podľa §26 ods.1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa rozumie územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými lokalitami,
a) na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia,
b) ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít obstaraným ministerstvom a prerokovaným s ministerstvom pôdohospodárstva.
 

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) – novšia kategória chráneného územia zavedená do národného právneho systému v súvislosti s transpozíciou smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva, neskôr nahradenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica o vtákoch), ktorá za jediné a najdôležitejšie kritérium výberu lokalít považuje vedecké – ornitologické kritériá.
Biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia (§26 ods.1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).
 
 

Metodika:

Údaje o rozlohe jednotlivých kategórií CHÚ poskytuje Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR). Údaje medzinárodného porovnania krajín sú čerpané z web stránky EK (Environment / Nature & Biodiversity – NATURA 2000 Barometer).

Vyhlasovanie, zmena a zrušenie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny a ich označenie je upravené v Štvrtej hlave zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 50 – 53).

Použité jednotky
%, ha, počty

 

Zdroj dát:

ŠOP SR, MŽP SR, EK

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike: