Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Evidencia lokalít s výskytom druhov európskeho významu

Dátum poslednej aktualizácie20.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí počet návštev monitoringu na známych lokalitách výskytu rastlín európskeho významu s prepojením na počet návštev, ktoré boli úspešné a daný druh sa podarilo na lokalite zaznamenať. Trend zmeny v počte lokalít s úspešným zaznamenaním druhu je vyhodnotené aj v percentách ako podiel.
 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky - Slovensko 2030 (2021)
 
1. Integrovaný rozvojový program I. Ochrana a rozvoj zdrojov
I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov
1.Zabezpečiť ochranu, obnovu a zveľaďovanie prírodných zdrojov vrátane zabezpečenia stability a zdravia ekosystémov a ich služieb a premietnutie adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy do všetkých rezortných strategických dokumentov a dokumentov rozvoja obcí a regiónov ako nadradený verejný záujem (napr. v plánovaní dopravy, v energetike, územnom plánovaní, vodnom hospodárstve, pôdohospodárstve, lesníctve, udržateľnom cestovnom ruchu, v celkovej starostlivosti o krajinu a iné);
15a. Obnoviť aspoň 15 % degradovaných ekosystémov oproti stavu v roku 2018
15b. Zvýšiť podiel biotopov a druhov európskeho významu nachádzajúcich sa v priaznivom stave z 1/3 biotopov a 1/4 druhov v roku 2018 na 2/3 biotopov a 1/2 druhov do roku 2030.
 
 
 • Slovensko zamedzí zhoršovaniu stavu chránených druhov a biotopov.
2.1 Zastaviť stratu biodiverzity
 • Vytvoria sa podmienky pre minimalizovanie negatívnych vplyvov antropogénnej činnosti, vrátane dopadov klimatickej zmeny, spôsobujúcich znižovanie biologickej rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov a stratu biotopov a zlepší sa vymožiteľnosť práva v oblasti ochrany prírody.
 • Dobudovanie národnej časti sústavy chránených území Natura 2000 a sústavy medzinárodne významných území so zodpovedajúcou ochranou ďalej zlepší predpoklady pre ochranu medzinárodne, európsky aj národne významných druhov a biotopov a zvýši príspevok SR k zastaveniu globálnej straty biodiverzity.
 • Do roku 2030 bude obnovených minimálne 15 % degradovaných ekosystémov na Slovensku.
 • Zabezpečí sa ochrana lokalít pralesov a ich zvyškov a vhodný manažment v ich ochranných pásmach.
 • Implementuje sa program obnovy mokradí a ich ekosystémových služieb na základe participácie všetkých dotknutých strán.
 • V spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi a s využitím všetkých dostupných zdrojov sa skvalitní ochrana a obnova lesov, lúk a pasienkov, ktoré predstavujú ekosystémy s najvyššou mierou biodiverzity a bude sa podporovať aj vytváranie agrolesníckych systémov.
 

Navrhované adaptačné opatrenia v oblasti biodiverzity založené na ekosystémoch:
 • Diverzifikácia krajiny a krajinných štruktúr – zabezpečenie heterogenity ekosystémov, zvyšovanie rozmanitosti vegetácie, terénne úpravy pri technických protieróznych opatreniach.
 • Zvýšenie konektivity krajiny – budovanie zelenej infraštruktúry, udržiavanie alebo vytváranie koridorov a spojovacích článkov, obmedzovanie bariérového vplyvu ciest a železníc, zástavby, odstraňovanie bariér na tokoch.
 • Kontrola/odstraňovanie inváznych a expandujúcich nepôvodných druhov, systematické, dlhodobé mapovanie, monitorovanie výskytu populácií inváznych druhov.
 
 
 
Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu

Oblasť B Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb
Cieľ B.3 Do roku 2020 zaistiť zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb, a to prostredníctvom zriadenia zelenej infraštruktúry a obnovy najmenej 15 % zdegradovaných ekosystémov

Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.4 Do roku 2020 realizovať opatrenia Spoločnej poľnohospodárskej politiky priaznivé pre biodiverzitu na všetkých poľnohospodársky využívaných plochách tak, aby sa merateľne zlepšil stav ochrany druhov a biotopov
Cieľ C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010)
Cieľ C.6 Zabezpečiť priaznivý stav ochrany vodných a na vodu viazaných biotopov a druhov v súlade s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav vodných ekosystémov do roku 2020, pričom v oblasti rozvoja a regulácie akvakultúry je potrebné zabezpečiť takú formu využívania vôd, ktorá nebude mať nepriaznivý vplyv na vodné druhy, biotopy a ekosystémy
 
 
 
Oblasť A: Ochrana prírody
Cieľ: Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu
Opatrenie A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných dohovorov, organizácií a programov a zlepšenú národnú legislatívu na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete chránených území na vedeckej báze
 • Navrhované úlohy: 3. Monitorovať druhy a biotopy európskeho významu
 
Oblasť B Zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb
Cieľ B.3
Opatrenie B.3.4 Vypracovať strategický rámec pre stanovenie priorít v oblasti obnovy ekosystémov a pripraviť a realizovať program revitalizácie mokradí a riečnych ekosystémov ako príspevok k znižovaniu vplyvov zmeny klímy
Navrhované úlohy:
78. Pripraviť a realizovať národný program revitalizácie mokradí a riečnych ekosystémov
 

Kľúčová otázka

Aká je úspešnosť monitoringu a obsadenosť známych lokalít výskytu druhov európskeho významu?

Kľúčové zistenia

 • Pre celkový počet 47 monitorovaných druhov rastlín európskeho významu (EV) bolo v roku 2021 zrealizovaných spolu 2 177 návštev monitoringu, z čoho bolo 1 837 pozitívnych návštev (84,4 %). V roku 2016 predstavoval tento podiel 75,2 %.
 • Pre celkový počet 122 monitorovaných druhov živočíchov EV bolo zrealizovaných spolu 15 145 návštev monitoringu, z čoho bolo 10 719  pozitívnych návštev (70,8 %). V roku 2016 predstavoval tento podiel 66,8 %.
 • Z celkového počtu 47 monitorovaných druhov rastlín EV bol podiel pozitívnych návštev monitoringu 100 %-ný pri 18 druhoch (-4 oproti roku 2016), 76 – 99 % bol pri 20 druhoch (+7), 51 – 75 % pri 4 druhoch (0), 26 – 50 % pri 3 druhoch (0), do 25 % pri 2 druhoch (0) a žiadna pozitívna návšteva bola zaznamenaná pri 0 druhoch (-2).
 • Z celkového počtu 122 monitorovaných druhov živočíchov EV bol podiel pozitívnych návštev monitoringu 100 %-ný len pri 4 druhoch (-4 oproti roku 2016), 76 – 99 % bol pri 38 druhoch (-2), 51 – 75 % pri 40 druhoch (+10), 26 – 50 % pri 23 druhoch (0), do 25 % pri 14 druhoch (0) a žiadna pozitívna návšteva bola zaznamenaná pri 3 druhoch (-3).
 


 

Sumárne zhodnotenie

Porovnanie celkových návštev monitoringu za jednotlivé druhy rastlín EV vo vzťahu k reálne zaznamenaným druhom na lokalite
 
Taxón
2016
2021
Celkový počet zrealizovaných návštev monitoringu
Celkový počet pozitívnych návštev monitoringu
% pozitívnych návštev monitoringu
Celkový počet zrealizovaných návštev monitoringu
Celkový počet pozitívnych návštev monitoringu
% pozitívnych návštev monitoringu
1
Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky
7
7
100
15
14
93,3
2
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb.
17
17
100
27
26
96,3
3
Apium repens (Jacq.) Lag.
26
20
76,92
37
28
75,7
4
Artemisia eriantha
6
6
100
11
11
100,0
5
Asplenium adulterinum Milde
2
2
100
3
3
100,0
6
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.
139
117
84,17
153
132
86,3
7
Campanula serrata (Kit.) Hendrych
23
23
100
57
48
84,2
8
Cirsium brachycephalum Juratzka
23
16
69,57
33
26
78,8
9
Cochlearia tatrae Borbas
11
11
100
17
15
88,2
10
Colchicum arenarium Waldst. et Kit.
13
13
100
28
28
100,0
11
Crambe tataria Sebeok
12
12
100
19
19
100,0
12
Cyclamen fatrense Halda et Sojak
18
18
100
47
47
100,0
13
Cypripedium calceolus L.
40
34
85
91
78
85,7
14
Daphne arbuscula Celak
5
5
100
15
15
100,0
15
Dianthus praecox subsp. lumnitzeri Wiesb.
8
8
100
26
26
100,0
16
Dianthus nitidus Waldst. et Kit.
10
10
100
19
19
100,0
17
Dicranum viride (Sull. et  Lesq.) Lindb.
30
23
76,67
34
31
91,2
18
Dracocephalum austriacum L.
51
41
80,39
100
86
86,0
19
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
87
47
54,02
98
60
61,2
20
Echium russicum J.F.Gemlin
47
46
97,87
104
100
96,2
21
Eleocharis carniolica Koch.
2
2
100
19
19
100,0
22
Ferula sadleriana Lebed.
16
16
100
32
32
100,0
23
Gladiolus palustris Gaud.
4
1
25
20
17
85,0
24
Himantoglossum adriaticum Baumann
44
43
97,73
90
89
98,9
25
Himantoglossum caprinum (Bieb.) V.Koch
27
24
88,89
42
39
92,9
26
Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A.et D.Löve
14
14
100
20
20
100,0
27
Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi
37
36
97,3
70
69
98,6
28
Leucobryum glaucum
117
28
23,93
131
91
69,5
29
Ligularia sibirica (L.) Cass.
10
10
100
16
16
100,0
30
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox
9
4
44,44
24
10
41,7
31
Liparis loeselii (L.) Rich.
6
5
83,33
15
12
80,0
32
Mannia triandra (Scop.) Grolle
92
34
36,96
102
48
47,1
33
Marsilea quadrifolia L.
18
13
72,22
29
16
55,2
34
Ochyraea tatrensis Vana
22
7
31,82
24
10
41,7
35
Onosma tornensis Javorka
8
8
100
16
16
100,0
36
Pulsatilla grandis Wenderoth
105
97
92,38
230
204
88,7
37
Pulsatilla pratensis (L.) Miller subsp. hungarica Soo
8
8
100
24
24
100,0
38
Pulsatilla patens (L.) Mill.
12
12
100
23
23
100,0
39
Pulsatilla slavica G.Reuss.
37
37
100
77
75
97,4
40
Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova
29
28
96,55
64
60
93,8
41
Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.
10
0
0
12
1
8,3
42
Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern
6
5
83,33
10
9
90,0
43
Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica
52
52
100
86
86
100,0
44
Thesium ebracteatum
nebol ešte zahrnutý
1
1
100,0
45
Thlaspi jankae A.Kern.
10
10
100
17
17
100,0
46
Tortella rigens (N. Alberts)
20
0
0
21
1
4,8
47
Tozzia carpathica Wol.
12
9
75
28
20
71,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolu
1302
979
75,2
2177
1837
84,4
Zdroj: ŠOP SR
 
Porovnanie celkových návštev monitoringu za jednotlivé druhy živočíchov EV vo vzťahu k reálne zaznamenaným druhom na lokalite
 
Taxón
2016
2021
Celkový počet zrealizovaných návštev monitoringu
Celkový počet pozitívnych návštev monitoringu
% pozitívnych návštev monitoringu
Celkový počet zrealizovaných návštev monitoringu
Celkový počet pozitívnych návštev monitoringu
% pozitívnych návštev monitoringu
1
Ablepharus kitaibelii
99
66
66,67
133
85
63,91
2
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834)
24
12
50
35
21
60,00
3
Aspius aspius (Linnaeus, 1758)
16
9
56,25
23
12
52,17
4
Astacus astacus (LINNAEUS, 1758)
134
86
64,18
141
93
65,96
5
Austropotamobius torrentium
9
7
77,78
12
10
83,33
6
Barbus barbus (Linnaeus, 1758)
16
6
37,5
20
8
40,00
7
Barbus meridionalis
30
17
56,67
39
22
56,41
8
Bison bonasus (Linnaeus, 1758)
6
5
83,33
17
12
70,59
9
Bolbelasmus unicornis (Schrank, 1789)
60
4
6,67
82
6
7,32
10
Bombina bombina (Linnaeus,1761)
99
69
69,7
186
131
70,43
11
Bombina variegata (LINNAEUS,1758)
129
102
79,07
242
199
82,23
12
Boros schneideri (Panzer, 1795)
25
1
4
40
3
7,50
13
Bufo viridis Laurenti, 1768
72
43
59,72
131
73
55,73
14
Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)
59
55
93,22
84
76
90,48
15
Carabus (Eucarabus) scheidleri zawadzkii Kraatz, 1854
18
5
27,78
20
5
25,00
16
Carabus (Hygrocarabus) variolosus variolosus Fabricius, 1787
78
31
39,74
93
38
40,86
17
Carabus hungaricus
36
5
13,89
43
7
16,28
18
Castor fiber Linnaeus, 1758
400
370
92,5
910
852
93,63
19
Cerambyx cerdo cerdo Linnaeus, 1758
149
139
93,29
190
180
94,74
20
Cobitis taenia Linnaeus, 1758
30
21
70
39
25
64,10
21
Coenagrion ornatum (Selys, 1850)
56
49
87,5
91
81
89,01
22
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
12
12
100
21
18
85,71
23
Colias myrmidone (Esper, 1781)
126
58
46,03
191
77
40,31
24
Cordulegaster heros
37
25
67,57
69
48
69,57
25
Coronella austriaca Laurenti, 1768
237
84
35,44
298
103
34,56
26
Cottus gobio Linnaeus, 1758
38
20
52,63
51
24
47,06
27
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758
44
27
61,36
82
53
64,63
28
Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763)
143
119
83,22
201
175
87,06
29
Dryomys nitedula (Pallas, 1779)
23
0
0
37
4
10,81
30
Duvalius hungaricus
9
0
0
12
1
8,33
31
Elaphe longissima (Laurenti, 1768)
321
111
34,58
394
145
36,80
32
Emys orbicularis (LINNAEUS,1758)
60
11
18,33
94
23
24,47
33
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
126
72
57,14
160
96
60,00
34
Eriogaster catax (Linnaeus, 1758)
58
57
98,28
84
72
85,71
35
Eudontomyzon danfordi Regan, 1911
18
14
77,78
21
15
71,43
36
Eudontomyzon mariae (Berg, 1931)
12
8
66,67
17
10
58,82
37
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
2
2
100
4
2
50,00
38
Gobio albipinnatus Fang, 1934
28
14
50
34
17
50,00
39
Gobio kessleri Dybowski, 1862
24
7
29,17
36
14
38,89
40
Gobio uranoscopus Vladykov, 1925
12
5
41,67
16
6
37,50
41
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774)
60
15
25
84
25
29,76
42
Gymnocephalus baloni Holcík et Hensel, 1974
6
3
50
8
4
50,00
43
Gymnocephalus schraetser (Linnaeus, 1758)
12
4
33,33
13
5
38,46
44
Helix pomatia LINNAEUS, 1758
34
33
97,06
89
82
92,13
45
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758
28
15
53,57
49
31
63,27
46
Hucho hucho (Linnaeus, 1758)
28
3
10,71
43
8
18,60
47
Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
112
89
79,46
165
128
77,58
48
Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758)
60
53
88,33
75
59
78,67
49
Isophya stysi Cejchan, 1957
36
21
58,33
41
25
60,98
50
Lacerta agilis Linnaeus, 1758
282
186
65,96
373
249
66,76
51
Lacerta viridis (LAURENTI, 1768)
209
192
91,87
306
285
93,14
52
Lacerta vivipara pannonica L?c et Kluch, 1968
54
32
59,26
64
32
50,00
53
Lampetra planeri (Bloch, 1784)
6
6
100
6
6
100,00
54
Leptidea morsei (Fenton, 1881)
39
29
74,36
56
38
67,86
55
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)
nebol zahrnutý
9
7
77,78
56
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
53
26
49,06
90
47
52,22
57
Limoniscus violaceus (P.W.J. Muller, 1821)
91
36
39,56
124
46
37,10
58
Lopinga achine (Scopoli, 1763)
17
16
94,12
24
18
75,00
59
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
113
87
76,99
215
172
80,00
60
Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
669
594
88,79
1168
1044
89,38
61
Lycaena dispar (Haworth, 1803)
169
158
93,49
236
214
90,68
62
Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
78
73
93,59
122
108
88,52
63
Maculinea nausithous (Bergstraesser, 1779)
26
26
100
39
39
100,00
64
Maculinea teleius (Bergstraesser, 1779)
60
54
90
87
78
89,66
65
Marmota marmota (Linnaeus, 1758)
47
45
95,74
82
80
97,56
66
Microtus oeconomus (Pallas, 1776)
48
40
83,33
103
59
57,28
67
Microtus tatricus Kratochvil, 1952
61
51
83,61
84
55
65,48
68
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
33
14
42,42
39
14
35,90
69
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)
100
80
80
153
123
80,39
70
Myotis bechsteini (Kuhl, 1818)
261
69
26,44
342
192
56,14
71
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
109
82
75,23
679
634
93,37
72
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819)
85
12
14,12
176
50
28,41
73
Natrix tessellata (Laurenti, 1768)
174
103
59,2
222
136
61,26
74
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
142
35
24,65
142
35
24,65
75
Odontopodisma rubripes Ramme, 1931
11
8
72,73
13
9
69,23
76
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1758)
64
45
70,31
102
70
68,63
77
Orthosia schmidti (Dioszeghy, 1935)
31
28
90,32
39
36
92,31
78
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
60
37
61,67
79
53
67,09
79
Paracaloptenus caloptenoides (BR.) 1861 K
24
16
66,67
37
23
62,16
80
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
38
35
92,11
61
52
85,25
81
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
71
70
98,59
113
106
93,81
82
Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758)
8
1
12,5
9
1
11,11
83
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
49
23
46,94
87
44
50,57
84
Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853)
29
22
75,86
44
29
65,91
85
Podarcis (Lacerta) muralis (Laurenti, 1768)
261
204
78,16
339
255
75,22
86
Probaticus subrugosus (Duftschmid, 1812)
12
0
0
12
0
0,00
87
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
11
11
100
12
11
91,67
88
Pseudogaurotina excellens Brancsik, 1874
67
66
98,51
79
78
98,73
89
Rana arvalis Nilsson, 1842
51
25
49,02
108
60
55,56
90
Rana dalmatina Bonaparte, 1840
117
72
61,54
208
135
64,90
91
Rana esculenta Linnaeus, 1758
164
139
84,76
177
145
81,92
92
Rana lessonae Camerano, 1882
93
75
80,65
99
81
81,82
93
Rana ridibunda Pallas, 1771
95
80
84,21
100
82
82,00
94
Rana temporaria Linnaeus, 1758
182
156
85,71
319
264
82,76
95
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
512
302
58,98
872
651
74,66
96
Rhodeus sericeus (Bloch, 1783)
16
16
100
17
17
100,00
97
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787)
87
61
70,11
118
79
66,95
98
Rosalia alpina alpina Linnaeus, 1758
59
38
64,41
100
66
66,00
99
Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)
11
11
100
51
51
100,00
100
Rutilus meidingeri (Heckel, 1852)
4
0
0
4
0
0,00
101
Rutilus pigus (Heckel, 1852)
12
2
16,67
15
3
20,00
102
Sabanejewia aurata
16
4
25
21
7
33,33
103
Sadleriana pannonica (FRAUENFELD, 1865)
112
97
86,61
119
102
85,71
104
Saga pedo (PALLAS) 1771
26
9
34,62
41
14
34,15
105
Sicista betulina (Pallas, 1779)
25
4
16
38
6
15,79
106
Sicista subtilis
5
0
0
8
0
0,00
107
Spermophilus citellus (Linnaeus, 1758)
156
128
82,05
297
237
79,80
108
Stenobothrus eurasius Zub., 1898
39
24
61,54
69
50
72,46
109
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825)
64
31
48,44
98
52
53,06
110
Sympecma paedisca (Brauer, 1883)
9
0
0
20
2
10,00
111
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)
30
16
53,33
36
20
55,56
112
Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
64
27
42,19
117
51
43,59
113
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903)
91
12
13,19
97
14
14,43
114
Triturus montandoni (BOULENGER,188O)
115
73
63,48
203
119
58,62
115
Umbra krameri Walbaum, 1792
20
7
35
25
7
28,00
116
Unio crassus PHILIPSSON, 1788
148
102
68,92
242
165
68,18
117
Vertigo angustior JEFFREYS, 1830
138
118
85,51
250
219
87,60
118
Vertigo geyeri LINDHOLM, 1925
90
77
85,56
161
131
81,37
119
Vertigo moulinsiana (DUPUY, 1849)
41
31
75,61
65
53
81,54
120
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermueller, 1775)
64
64
100
92
89
96,74
121
Zingel streber (Siebold, 1863)
16
7
43,75
21
7
33,33
122
Zingel zingel (Linnaeus, 1766)
8
2
25
10
3
30,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolu
9593
6406
66,8
15145
10719
70,8
Zdroj: ŠOP SR

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Druhy európskeho významu sú druhy, ktoré sú na európskom území členských štátov (na ktoré sa vzťahuje Zmluva o EÚ):
 1. ohrozené, s výnimkou tých druhov, ktorých prirodzený areál rozšírenia je na tomto území okrajový, a druhov, ktoré nie sú ohrozené alebo zraniteľné v západnom palearktickom regióne, alebo
 2. zraniteľné, t. j. druhy, o ktorých sa predpokladá, že pravdepodobne budú v blízkej budúcnosti presunuté do kategórie ohrozených, ak na ne naďalej budú pôsobiť ohrozujúce faktory, alebo
 3. vzácne, t. j. druhy s málo početnými populáciami, ktoré nie sú v súčasnosti ohrozené alebo zraniteľné, ale sú v nebezpečenstve. Tieto druhy sa vyskytujú v obmedzených geografických oblastiach alebo sú riedko rozptýlené v rozsiahlejších areáloch, alebo
 4. endemické a vyžadujúce zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru biotopu a/alebo možného dopadu ich využívania na biotop a/alebo možného dopadu ich využívania na stav týchto druhov z hľadiska ochrany.
Takéto druhy sú alebo môžu byť uvedené v prílohe II a/alebo v prílohe IV alebo V smernice o biotopoch.
 

Metodika:

Údaje a hodnotenie indikátora vychádza z realizácie komplexného monitoringu druhov a biotopov európskeho významu (Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOP SR – KIMS). Táto  je podporovaná a motivovaná záväzkom Slovenska ako členského štátu Európskej únie. Monitoring druhov európskeho významu (EV) a ich biotopov ako aj podávanie správ o ich stave každých 6 rokov Európskej komisii je povinnosťou členských štátov Európskej únie. Vyplýva to z článkov 11 a 17 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 22. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Smernica o biotopoch). Monitorované majú byť druhy a biotopy uvedené v prílohách Smernice o biotopoch. Zároveň z nej vyplýva záväzok zabezpečiť starostlivosť o územia Natura 2000 (predovšetkým z článku 6) ako aj tzv. druhovú ochranu vybraných druhov rastlín a živočíchov (články 12 – 16).
 
Na základe analýzy výsledkov monitoringu je možné priebežne hodnotiť z hľadiska lokalít výskytu druhov rastlín EV predovšetkým počet návštev monitoringu na známych lokalitách výskytu daných druhov s prepojením na počet návštev, ktoré boli úspešné a daný druh sa podarilo na lokalite zaznamenať. Indikátor týmto spôsobom hodnotí v priebehu času viacero faktorov, a to hlavne úspešnosť pokračovania monitoringu ako takého, ale aj vhodnosť použitej metodiky pri monitorovaní a v neposlednom rade aj obsadenosť lokalít druhmi a ich vývoj v čase (prírastok, úbytok lokalít s výskytom druhu). Trend zmeny v počte lokalít s úspešným zaznamenaním druhu je možné vyhodnotiť v percentách, a týmto spôsobom porovnávať v časovom horizonte aj v budúcnosti.
 
Do analýzy boli zaradené všetky údaje z monitoringu, ktoré boli do súčasnosti zozbierané, vyhodnotený bol počet návštev a následne boli odfiltrované návštevy, ktoré neboli úspešné a daný druh sa zaznamenať na známej lokalite nepodarilo. Týmto vzniklo porovnanie úspešnosti monitoringu a zároveň porovnanie obsadenosti známych lokalít výskytu druhu. Do budúcna je možné indikátor v percentuálnom vyjadrení navzájom porovnávať a sledovať vývoj obsadenosti lokalít, úspešnosti a pokračovania monitoringu uvedených druhov.
 

Zdroj dát:

ŠOP SR
 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: