Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Dátum schválenia: 26. 3. 2014
Forma: uznesenie vlády SR č. 148/2014
Dokument na stiahnutie: SK
 
Stratégia je predkladaná s cieľom priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch SR a na základe ich analýzy navrhnúť rámcový koordinačný mechanizmus, ktorý by mal pomôcť pri ich zefektívnení a tiež zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike. V odozve na stále intenzívnejšie prejavy a dôsledky zmeny klímy v našom regióne je našou povinnosťou včas identifikovať a realizovať preventívne adaptačné opatrenia a minimalizovať tak významné ekonomické a sociálne náklady v budúcnosti.
Stratégia nastavila celkovo 12 cieľov.
 
Navrhované adaptačné opatrenia v oblasti biodiverzity založené na ekosystémoch
Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (2013) medzi adaptačné riešenia, ktoré sú vhodné pre všetkých, finančne nenáročné a bez ďalších negatívnych dôsledkov zaradila udržateľné hospodárenie s vodou, systémy včasného varovania a nákladovo efektívne prístupy založené na ekosystémoch. Adaptácia založená na ekosystémoch, ktorá integruje využívanie biodiverzity a ekosystémové služby do celkových adaptačných stratégií, generuje sociálne, ekonomické a kultúrne úžitky a prispieva k zachovaniu biodiverzity.
 
Navrhované adaptačné opatrenia

  • Ochrana a podpora prirodzenej obnovy prírodných lesov, trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
  • Obnova degradovaných mokradí (revitalizácia rašelinísk, obnova narušeného vodného režimu, zamedzenie zarastaniu drevinami) a inundačných území, umožnenie prirodzenej dynamiky tokov, rozrušovanie nepoužívaných lesných ciest
  • Vytváranie mokradí (vodné plochy, zvýšenie inundačnej a retenčnej kapacity horných a stredných tokov, obnova meandrov horných tokov)
  • Diverzifikácia krajiny a krajinných štruktúr – zabezpečenie heterogenity ekosystémov, zvyšovanie rozmanitosti vegetácie, zvyšovanie morfológie terénu, zabezpečenie dynamických prírodných procesov
  • Trvalo udržateľné obhospodarovanie trávnych porastov
  • Zvýšenie konektivity krajiny – budovanie zelenej infraštruktúry, udržiavanie alebo vytváranie koridorov a spojovacích článkov, obmedzovanie bariérového vplyvu ciest a železníc, odstraňovanie bariér na tokoch
  • Kontrola/odstraňovanie inváznych a expandujúcich nepôvodných druhov
  • Systematické, dlhodobé mapovanie, monitoring výskytu populácií inváznych druhov.