Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Verejné povedomie (informovanosť) ohľadne biodiverzity

Dátum poslednej aktualizácie09.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor je založený na dostupných kvantitatívnych dotazníkových prieskumoch (týkajúcich sa biodiverzity a ochrany prírody), vrátane informácií z Eurobarometra. Doplnený je subindikátorom týkajúcim sa budovania a rozvoja inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti poznávania a ochrany biodiverzity (počet náučných chodníkov, náučných lokalít, informačných stredísk ochrany prírody, návštevníckych /informačných/ vzdelávacích centier v chránených územiach a územiach medzinárodného významu).
 

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Cieľ A.2 Zabezpečiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti o význame biodiverzity a krokoch na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie.
Vzhľadom na všeobecne nízke povedomie verejnosti o význame ochrany biodiverzity a vážnych environmentálnych a socio-ekonomických následkoch a nákladoch spojených s jej úbytkom je nevyhnutné vypracovať komunikačnú stratégiu pre túto oblasť a uplatňovať ju v praxi. Zvyšovanie povedomia o biodiverzite bude súčasťou informačných kampaní pre rôzne vekové a sociálne kategórie. Vzdelávanie a školenia v rôznych oblastiach, najmä pre poľnohospodársky, lesnícky a príbuzné sektory sa budú zameriavať viac na úlohu a význam biodiverzity.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné:
- vypracovať a prijať komunikačnú stratégiu v oblasti biodiverzity, ktorá bude zahŕňať opatrenia na zvyšovanie úrovne výchovy, participácie a osvety v rôznych oblastiach (vrátane rôznych medzinárodných dohovorov, spolupráce s kľúčovými sektormi, školení pre sudcov a prokurátorov) a zabezpečiť jej realizáciu,
- spolupracovať s Európskou komisiou na vypracovaní a realizácii komunikačnej kampane o sústave Natura 2000, pokiaľ to bude vhodné.
 

Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ
A.2 Zabezpečiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti o význame biodiverzity a krokoch na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie

Opatrenie

A.2.1 Vypracovať a prijať komunikačnú stratégiu v oblasti biodiverzity, ktorá bude zahŕňať opatrenia na zvyšovanie úrovne výchovy, participácie a osvety v rôznych oblastiach (vrátane rôznych medzinárodných dohovorov, spolupráce s kľúčovými sektormi, školení pre sudcov a prokurátorov) a zabezpečiť jej realizáciu

A.2.2 Spolupracovať s Európskou komisiou na vypracovaní a realizácii komunikačnej kampane o sústave Natura 2000, pokiaľ to bude vhodné.

 

Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 (2015)
Opatrenia
3.1 Zatraktívnenie a zvýšenie záujmu verejnosti o problematiku životného prostredia, ochrany prírody a krajiny  a podpora občianskej angažovanosti a aktívneho dobrovoľníctva.
5.1 Iniciovať  úzku spoluprácu MŽP SR s MŠVVaŠ SR a mimovládnych organizácií pri aktualizácii environmentálnej výchovy ako prierezovej témy v definovaní formálneho vzdelávania za environmentálnu oblasť.

 

Kľúčová otázka

Zvyšuje sa verejné povedomie (informovanosť) ohľadne biodiverzity?

Kľúčové zistenia

  • Verejné povedomie (informovanosť) ohľadne biodiverzity v SR sa zvyšuje.
  • 70 % respondentov v SR rozhodne súhlasilo, že zastaviť stratu biodiverzity môžeme tým, že máme zodpovednosť za to, aby sme sa starali o prírodu (EÚ 77 %).
  • 65 % respondentov v SR považuje za značné ohrozenie biodiverzity znečisťovaním ovzdušia, pôdy a vody (EÚ 67 %).
  • 47 % respondentov v SR si myslí, že najdôležitejšie je pri ochrane biodiverzity rozšírenie sústavy chránených území (EÚ 43 %).
  • 67 % respondentov v SR si myslí, že ochrana biodiverzity je najdôležitejšia pre ochranu ohrozených živočíchov a rastlín (EÚ 71 %).

 

Zmena od roku 2000 Zmena od roku 2010 Posledná medziročná zmena
emo_none emo_smile emo_none
Prieskumy Eurobarometra ohľadom biodiverzity
sa realizujú od roku 2007.
Od roku 2010 je zaznamenaný rastúci trend. Prieskumy k problematike biodiverzity sa nerealizujú
každý rok.

Sumárne zhodnotenie

Postoje európanov k biodiverzite (výsledky Eurobarometra za SR)


Zdroj: EK (Eurobarometer 83.4/2015)
 
Graf 1: Environmentálne povedomie v SR k roku 2018
Graf 2: Environmentálne povedomie v SR k roku 2018
Graf 3: Environmentálne povedomie v SR k roku 2018
Graf 4: Environmentálne povedomie v SR k roku 2018


 

Podrobné zhodnotenie

Podľa prieskumov Eurobarometra na otázku, či počuli termín biodiverzita, v roku 2007 v SR odpovedalo áno 6 % opýtaných, 9 % roku 2010 a 15 % v roku 2013. Z uvedeného vyplýva, že termín biodiverzita sa stáva známejším.

Podľa prieskumov Eurobarometra na otázku, ako sa cítite informovaní ohľadom straty biodiverzity, v roku 2007 odpovedalo 27 %, že sú veľmi dobre informovaní, 24 % v roku 2010 a 33 % v roku 2013.
 
Z prieskumu zrealizovaného v roku 2018 o dôležitosti biodiverzity a závažnosti straty biodiverzity na otázku, či máme zodpovednosť za to, aby sme sa starali o prírodu, 70 %  respondentov rozhodne súhlasilo, 27 % skôr súhlasilo, 1 % skôr nesúhlasilo, 0 % rozhodne nesúhlasilo a 2 % respondentov nevedelo odpovedať.
 
Na otázku, či starostlivosť o prírodu je nevyhnutná v boji proti klimatickým zmenám, 65 % respondentov rozhodne súhlasilo, 31 % skôr súhlasilo, 1 % skôr nesúhlasilo, 1 % rozhodne nesúhlasilo a 2 % respondentov nevedelo odpovedať.
 
Na otázku, či naše zdravie a pohoda závisia od prírody a biodiverzity, 64 %  respondentov rozhodne súhlasilo, 31 % skôr súhlasilo, 2 % skôr nesúhlasilo, 1 % rozhodne nesúhlasilo a 2 % respondentov nevedelo odpovedať.
 
Na otázku, či biologická diverzita a zdravá príroda sú dôležité pre náš dlhodobý hospodársky rozvoj, 57 %  respondentov rozhodne súhlasilo, 35 % skôr súhlasilo, 3 % skôr nesúhlasilo, 1 % rozhodne nesúhlasilo a 4 % respondentov nevedelo odpovedať.
 
Na otázku, či biodiverzita je nevyhnutná na výrobu takých tovarov, ako sú potraviny, pohonné látky a lieky, 53 %  respondentov rozhodne súhlasilo, 36 % skôr súhlasilo, 5 % skôr nesúhlasilo, 1 % rozhodne nesúhlasilo a 5 % respondentov nevedelo odpovedať.
 
Na otázku, čo respondenti považujú za ohrozenie biodiverzity, až 65 % respondentov v SR považuje za značné ohrozenie biodiverzity znečisťovanie ovzdušia, pôdy a vody, 31% za celkom veľké, 2 % za nie veľké, 0 % za žiadne a 2 % nevedelo odpovedať.
 
Na otázku, ktoré opatrenia sú najdôležitejšie pre ochranu biodiverzity 47 % respondentov v SR si myslí, že najdôležitejšie je pri ochrane biodiverzity rozšírenie sústavy chránených území (EÚ 43 %).
 
Na otázku, aká dôležitá je ochrana prírody pre ochranu ohrozených živočíchov a rastlín 67 % respondentov v SR si myslí, že ochrana biodiverzity je najdôležitejšia pre ochranu ohrozených živočíchov a rastlín (EÚ 71 %), 29 % ju považuje za dôležitú, 2 % za nie veľmi dôležitú 0 % za vôbec dôležitú a 2 % nevedeli odpovedať.
 
V rámci zlepšovania úrovne informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti je orgánmi ochrany prírody a krajiny prevádzkovaných 60 náučných chodníkov (NCH), 32 náučných lokalít (NL) a 16 informačných stredísk ochrany prírody (ISOP).

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Biologická diverzita je rôznorodosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na Zemi. Zahŕňa v sebe ekosystémy, biotopy, druhy rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a variabilitu génov a ich vzájomné vzťahy.

 

Metodika:

Zdrojom údajov o informovanosti občanov ohľadne biodiverzity sú výsledky Eurobarometra. Prieskumy Eurobarometra zhromažďujú informácie o tom, ako sa Európania dívajú na biodiverzitu všeobecne, zisťujú ich názory na závažnosti hrozby, význam siete Natura 2000, na to, ako zastaviť úbytok biodiverzity a či očakávajú, že Európa bude na to reagovať.
 

Použité jednotky:

%, počet

 

Zdroj dát:

ŠOP SR, MŽP SR, EK

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: