Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Verejné povedomie (informovanosť) ohľadne biodiverzity

Dátum poslednej aktualizácie 09.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor je založený na dostupných kvantitatívnych dotazníkových prieskumoch (týkajúcich sa biodiverzity a ochrany prírody), vrátane informácií z Eurobarometra. Doplnený je subindikátorom týkajúcim sa budovania a rozvoja inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti poznávania a ochrany biodiverzity (počet náučných chodníkov, náučných lokalít, informačných stredísk ochrany prírody, návštevníckych /informačných/ vzdelávacích centier v chránených územiach a územiach medzinárodného významu).

Jednotka indikátora

%, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 
Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)
 
Environmentálna politika vo výchove, vzdelávaní, verejnej informovanosti, organizácii, riadení a koordinácii starostlivosti o životné prostredie.


 
Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2002)
 
3. Cesty a prostriedky na podporu priorít a dosiahnutia strategických cieľov TUR SR
 3.6. Posilnenie právneho vedomia, zmena hodnotových orientácií obyvateľov, výchova a osveta
- zvýšenie informovanosti občanov o problematike TUR, vzdelávanie, výchova a propagácia zabezpečovania TUR.

Cieľ A.2 Zabezpečiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti o význame biodiverzity a krokoch na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie.
Vzhľadom na všeobecne nízke povedomie verejnosti o význame ochrany biodiverzity a vážnych environmentálnych a socio-ekonomických následkoch a nákladoch spojených s jej úbytkom je nevyhnutné vypracovať komunikačnú stratégiu pre túto oblasť a uplatňovať ju v praxi. Zvyšovanie povedomia o biodiverzite bude súčasťou informačných kampaní pre rôzne vekové a sociálne kategórie. Vzdelávanie a školenia v rôznych oblastiach, najmä pre poľnohospodársky, lesnícky a príbuzné sektory sa budú zameriavať viac na úlohu a význam biodiverzity.

Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné:
- vypracovať a prijať komunikačnú stratégiu v oblasti biodiverzity, ktorá bude zahŕňať opatrenia na zvyšovanie úrovne výchovy, participácie a osvety v rôznych oblastiach (vrátane rôznych medzinárodných dohovorov, spolupráce s kľúčovými sektormi, školení pre sudcov a prokurátorov) a zabezpečiť jej realizáciu,
- spolupracovať s Európskou komisiou na vypracovaní a realizácii komunikačnej kampane o sústave Natura 2000, pokiaľ to bude vhodné.

 
Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ
A.2 Zabezpečiť informovanosť laickej a odbornej verejnosti o význame biodiverzity a krokoch na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie

Opatrenie
A.2.1 Vypracovať a prijať komunikačnú stratégiu v oblasti biodiverzity, ktorá bude zahŕňať opatrenia na zvyšovanie úrovne výchovy, participácie a osvety v rôznych oblastiach (vrátane rôznych medzinárodných dohovorov, spolupráce s kľúčovými sektormi, školení pre sudcov a prokurátorov) a zabezpečiť jej realizáciu
A.2.2 Spolupracovať s Európskou komisiou na vypracovaní a realizácii komunikačnej kampane o sústave Natura 2000, pokiaľ to bude vhodné.

 
Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 (2015)

Opatrenia
3.1 Zatraktívnenie a zvýšenie záujmu verejnosti o problematiku životného prostredia, ochrany prírody a krajiny  a podpora občianskej angažovanosti a aktívneho dobrovoľníctva.
5.1 Iniciovať  úzku spoluprácu MŽP SR s MŠVVaŠ SR a mimovládnych organizácií pri aktualizácii environmentálnej výchovy ako prierezovej témy v definovaní formálneho vzdelávania za environmentálnu oblasť.
Vláda bude aktívne propagovať dôležitosť životného prostredia, a to predovšetkým  podporou environmentálnej osvety, výchovy a vzdelávania, najmä na materských, základných a stredných školách, v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy, expertnými organizáciami a mimovládnym a občianskym sektorom.
 
V oblasti implementácie environmentálnej politiky sa vláda zaväzuje vypracovať novú environmentálnu stratégiu založenú na princípoch udržateľného rozvoja.

 

Kľúčová otázka

Zvyšuje sa verejné povedomie (informovanosť) ohľadne biodiverzity?

Kľúčové zistenia

  • Verejné povedomie (informovanosť) ohľadne biodiverzity v SR sa zvyšuje.
  • 68 % respondentov v SR rozhodne súhlasilo, že zastaviť stratu biodiverzity môžeme tým, že máme zodpovednosť za to, aby sme sa starali o prírodu (EÚ 76 %).
  • 9 % respondentov v SR za veľmi vážny považuje pokles a možné vyhynutie živočíšnych a rastlinných druhov, prírodných biotopov a ekosystémov v oblasti, kde bývajú (EÚ 19 %).
  • 54 % respondentov v SR za veľmi vážny považuje úpadok a stratu prirodzených biotopov, ako sú lesy, lúky a mokrade (EÚ 61 %).
  • 29 % respondentov v SR si myslí, že úpadok prírody a možné vyhynutie živočíšnych a rastlinných druhov ich už ovplyvňuje (EÚ 23 %).
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
emo_none emo_smile emo_none
Prieskumy Eurobarometra ohľadom biodiverzity
sa realizujú od roku 2007.
Od roku 2007 je zaznamenaný rastúci trend. Prieskumy k problematike biodiverzity sa nerealizujú
každý rok.

Sumárne zhodnotenie

Postoje európanov k biodiverzite (výsledky Eurobarometra za SR)


Zdroj: EK (Eurobarometer 83.4/2015)

 

Podrobné zhodnotenie

Podľa prieskumov Eurobarometra na otázku, či počuli termín biodiverzita, v roku 2007 v SR odpovedalo áno 6 % opýtaných, 9 % roku 2010 a 15 % v roku 2013. Z uvedeného vyplýva, že termín biodiverzita sa stáva známejším.

Podľa prieskumov Eurobarometra na otázku, ako sa cítite informovaní ohľadom straty biodiverzity, v roku 2007 odpovedalo 27 %, že sú veľmi dobre informovaní, 24 % v roku 2010 a 33 % v roku 2013.

Z prieskumu zrealizovaného v roku 2015 o dôležitosti biodiverzity a závažnosti straty biodiverzity na otázku, či máme zodpovednosť za to, aby sme sa starali o prírodu, 68 %  respondentov rozhodne súhlasilo, 29 % skôr súhlasilo, 2 % skôr nesúhlasilo, 0 % rozhodne nesúhlasilo a 1 % respondentov nevedelo odpovedať.

Na otázku, či starostlivosť o prírodu je nevyhnutná v boji proti klimatickým zmenám, 64 %  respondentov rozhodne súhlasilo, 31 % skôr súhlasilo, 2 % skôr nesúhlasilo, 1 % rozhodne nesúhlasilo a 2 % respondentov nevedelo odpovedať

Na otázku, či naše zdravie a pohoda závisia od prírody a biodiverzity, 55 %  respondentov rozhodne súhlasilo, 38 % skôr súhlasilo, 4 % skôr nesúhlasilo, 1 % rozhodne nesúhlasilo a 2 % respondentov nevedelo odpovedať.

Na otázku, či biologická diverzita a zdravá príroda sú dôležité pre náš dlhodobý hospodársky rozvoj, 50 %  respondentov rozhodne súhlasilo, 40 % skôr súhlasilo, 4 % skôr nesúhlasilo, 1 % rozhodne nesúhlasilo a 5 % respondentov nevedelo odpovedať.

Na otázku, či biodiverzita je nevyhnutná na výrobu takých tovarov, ako sú potraviny, pohonné látky a lieky, 41 %  respondentov rozhodne súhlasilo, 41 % skôr súhlasilo, 9 % skôr nesúhlasilo, 1 % rozhodne nesúhlasilo a 8 % respondentov nevedelo odpovedať.

Na otázku, nakoľko je vážny pokles a možné vyhynutie živočíšnych a rastlinných druhov, prírodných biotopov a ekosystémov v oblasti, kde bývate, 9 % respondentov odpovedalo veľmi vážny, 37 % pomerne vážny, 38 % nie veľmi vážny, 10 % vôbec nie vážny a 6 % respondentov nevedelo odpovedať.

Na otázku, nakoľko je vážny úpadok a strata prirodzených biotopov, ako sú lesy, lúky a mokrade, 54 %  respondentov odpovedalo veľmi vážny, 36 % pomerne vážny, 6 % nie veľmi vážny, 1 % vôbec nie vážny a 3 % respondentov nevedelo odpovedať.

Na otázku, či si myslíte, že úpadok prírody a možné vyhynutie živočíšnych a rastlinných druhov vás už v súčasnosti ovplyvňuje, 29 % uvidelo, že áno.

O sústave Natura 2000 9 % respondentov uviedlo, že už o nej počuli. 70 % respondentov si myslí, že chrániť ohrozené živočíchy a rastliny je veľmi dôležité.

V rámci zlepšovania úrovne informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti je orgánmi ochrany prírody a krajiny v súčasnosti prevádzkovaných 53 náučných chodníkov (NCH), 23 náučných lokalít (NL) a 12 informačných stredísk ochrany prírody (ISOP).

Popri prioritnej ochrane druhov a ich biotopov vo voľnej prírode zohráva rovnako významnú úlohu aj rehabilitácia chorých, poranených alebo inak postihnutých jedincov chránených, či ohrozených druhov, ktorá sa zabezpečuje prostredníctvom systému záchranných zariadení, najmä chovných staníc (CHS) a rehabilitačných staníc (RS). V súčasnosti fungujú v rámci organizačných útvarov ŠOP SR 3 rehabilitačné stanice živočíchov a 13 chovných staníc.
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:


Biologická diverzita je rôznorodosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na Zemi. Zahŕňa v sebe ekosystémy, biotopy, druhy rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a variabilitu génov a ich vzájomné vzťahy.
 

Metodika:

 
Zdrojom údajov o informovanosti občanov ohľadne biodiverzity sú výsledky Eurobarometra. Prieskumy Eurobarometra zhromažďujú informácie o tom, ako sa Európania dívajú na biodiverzitu všeobecne, zisťujú ich názory na závažnosti hrozby, význam siete Natura 2000, na to, ako zastaviť úbytok biodiverzity a či očakávajú, že Európa bude na to reagovať.
 

Použité jednotky:

 
%, počet
 

Zdroj dát:

 
ŠOP SR, MŽP SR, EK
 

Súvisiace indikátory:

 

Odkazy k problematike: