Tlačiť   PDF

Počet ohrozovaných MCHÚ vplyvom cestovného ruchu

Dátum poslednej aktualizácie 13.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje stav počtu ohrozených maloplošných chránených území (MCHÚ) v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach vplyvom aktivít cestovného ruchu.
 

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 (2013)
Hlavný cieľ:
Zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia pri lepšom využívaní jeho potenciálu
Vyrovnávanie regionálnych rozdielov a vytváranie nových pracovných príležitostí
Hlavné priority:
Zvýšenie kvality služieb a atraktivity Slovenska ako turistickej destinácie, spolu s podporou dopytu a ponuky.


Regionalizácia cestovného ruchu v SR (2005)
Cieľ:
Navrhnúť regióny cestovného ruchu tak, aby pokrývali celé územie Slovenska, a zhodnotiť potenciál jednotlivých regiónov pre rozvoj cestovného ruchu a osobitne jeho najvýznamnejších foriem.

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1:
Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ, a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj ohrozovaných MCHÚ vplyvom aktivít cestovného ruchu?

Kľúčové zistenia

  • Strednodobo (od roku 2000) sa najvyššia miera ohrozenosti maloplošných chránených území vplyvom aktivít cestovného ruchu prejavuje v územiach správ TANAPu, NAPANTu, NP Malá Fatra, PIENAPu a NP Slovenský raj. V rámci CHKO ide najmä o CHKO Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Poľana, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Vihorlat.
     
  • Medziročne pribudli v TANAPe 3 cyklotrasy a vodáctvo na Štrbskom plese, v NP Slovenský raj 2 lokality skalolezenia (Letanovský mlyn, PR Barbolica) a 1 lokalita lezenia po ľadopádoch (NPR Zejmarská roklina), NP Poloniny 1 NCH (NPR Rožok). V CHKO Dunajské luhy pribudli viaceré "vodné" MCHÚ, v CHKO Biele Karpaty je to PP Vršatské bralá, v CHKO Ponitrie PP Končitá, PP Ostrovica (NCH), v CHKO Horná Orava C-zóna (Alúvium Mútňanky), v CHKO Cerová vrchovina (PR Hajnáčsky hradný vrch).
     
  • Medziročne ubudli v CHKO Záhorie 2 lokality (TZCH v NPR Dolný les, NPR Horný les) a v CHKO Štiavnické vrchy 6 lokalít (NPR Kašivárová, PR Kamenný jarok, PR Holý vrch, PR Gajdošovo, PP Kapitulské bralá, PP Sixova stráň).
     
  • Od roku 2013 sa monitorujú aj vodné MCHÚ, ktoré môžu ohrozovať stavebná činnosť, (nelegálny) rybolov či vodné športy. Takéto MCHÚ boli identifikované v územiach NP Veľká Fatra, PIENAP, TANAP, CHKO Dunajské luhy, CHKO Horná Orava či CHKO Cerová vrchovina.
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici Negativny trend emo_neutral
Tento indikátor sa sleduje od roku 2000. Od roku 2000 postupne rastie počet MCHÚ ohrozovaných aktivitami cestovného ruchu. Medziročne došlo k nárastu ohrozovaných MCHÚ najmä aktivitami ako skalolezectvo, horolezectvo či hausbóty. Naopak, niektoré turistické značené chodníky boli zrušené.

Sumárne zhodnotenie

Počet ohrozených MCHÚ v národných parkoch a CHKO vplyvom aktivít cestovného ruchu v roku 2015

Názov VCHÚ Lokalizácia ubytovacích zariadení (počet zariadení/počet lôžok) Lokalizácia horských dopravných zariadení (km) (lanovky, vleky)
 
Lokality pre tzv. aktívne športy (horolezectvo, skialpinizmus, paraglaiding) Lokalizácia značkovaných cyklotrás a turistických značkovaných chodníkov (TZCH) Lokalizácia území ohrozovaných vodnými športmi (vodáctvo, plavba, kúpanie) a výstavbou pri vode (hausbóty, rybárske búdy a pod.)
TANAP 13 vysokohorských chát/564 lôžok
(NPR – Mlynická dolina, Mengusovská dolina,
Velická dolina,
Studené doliny,
Skalnatá dolina,
Dolina Bielej vody, Belianske Tatry, Západné Tatry – Žiarska a Jalovská dolina – 64 lôžok)
 
lanovky
(NPR  -
Mlynická dolina, Furkotská dolina
Skalnatá dolina,
Studené doliny, Strednica- Belianske Tatry, Spálená – Roháčska dolina, Tatranská Javorina)
všetky, okrem NPR Javorová dolina, Belianske Tatry, Slavkovská dolina, Štôlska dolina, NPR Západných Tatier  horolezectvo;
NPR - Skalnatá dolina, Studené doliny, Slavkovská dolina, Mlynická dolina, Furkotská dolina – paraglaiding;
NPR - Dolina Bielej vody, Skalnatá dolina, Studené doliny, Mlynická dolina, Furkotská dolina - skialpinizmus;
cca 600 km TZCH
(najmä NPR v oblasti Vysokých Tatier),
18 cyklotrás (časť z nich v lokalitách smer Spišská Belá – Tatranská Kotlina, Bachledova dolina, Hrebienok, Podbanské)
Štrbské pleso
NAPANT 3 zariadenia/325 lôžok
(NPR Demänovská dolina)
 
- NPR Demänovská dolina, NPR  Ďumbier
NPR Jánska dolina
60 km TZCH
(NPR - Demänovská dolina, Ďumbier, Jánska dolina, Ohnište, Salatín,  Skalka, PR - Kozí chrbát, Štrosy, Martalúzka)
-
NP Malá Fatra - 2 zariadenia v  NPR Chleb
(1 vlek – údolná stanica zasahuje cca 30 m do územia NPR, 1 lanovka –  cez rezerváciu vedie trasa SL) – nelegálny skialpinizmus +
nedovolené vyvážanie bicyklov do Snilovského sedla, a tým nelegálna cyklosturistika na hrebeni)
NPR Chleb – skialpinizmus, paraglaiding;
NPR Suchý, NPR Prípor – skialpinizmus;
NPR Rozsutec – horolezectvo, skialpinizmus, paraglaiding – uvedené aktivity sa vykonávajú v rozpore so zákonom o OPaK.
TZCH
(NPR - Tiesňavy, Prípor, Starý hrad, Suchý, Kľačianska Magura, Veľká Bránica
Rozsutec, Chleb, Šútovská dolina)
V súvislosti s tým bivakovanie na predmetných TCH a znečisťovanie odpadom,
nelegálna cykloturistika na hrebeni
-
NP Muránska planina - - 2 miesta vyhradené pre skalolezectvo:
1. Tesná skala v blízkosti NPR Šiance,
2. Rozštiepená skala v  NPR Hrdzavá  dolina
TZCH
(PR Bacúšska jelšina, NPR Hradová, NPR Hrdzavá, NPR Veľká Stožka, NPR Malá Stožka, PR Fabova hoľa, PR Suché doly, NPR Cigánka, PR Čertova dolina, PR Tŕstie, NPR Šarkanica)
-
PIENAP 2 zariadenia/188 lôžok
(Lesnica - zóna C,
Haligovce - zóna D NP)
- - TZCH
(zóna B Haligovské skaly, zóna B Prielom Dunajca, Prielom Lesnického potoka)
B zóna NP - Prielom Dunajca, zóny A, B - Prielom Lesnického potoka - splavovanie rieky Dunajec a následne vývoz pltí i športových lodí.
 
NP Slovenský raj 42 zariadení
(NPR Prielom Hornádu-1
na hranici CHÚ,
PR Mokrá – 1,
NPR Kyseľ-3,
PR Čingovské hradisko-6, NPR Prielom Hornádu 10
NPR Stratená-19,
PR Muráň-1,
NPR Zejmarská roklina-1)
NPR Stratená –
1 sedačková lanovka Dedinky - nefunkčná
 
Na hranici  NPR Stratená
2 vleky  Dedinky,  500 m, Biele vody – 500 m
5 lokalít skalolezenia (NPR Prielom Hornádu – Tomášovský výhľad, NPR Prielom Hornácu-hrdlo Hornádu, Letanovský mlyn,
NPR Stratená-Stratenská píla, PR Barbolica);
 
v zime – lezenie na ľadopádoch – 5 lokalít
(NPR Suchá Bela, NPR Prielom Hornádu – Letanovský  mlyn, Prielom Hornádu - Kláštorská roklina,
NPR Kyseľ – Sokolia dolina, NPR Zejmarská roklina)
 
TZCH
TZCH v roklinách, ktoré sú súčasťou NPR -
Suchá Belá, Piecky, Sokol, Prielom Hornádu, Kyseľ, Zejmarská roklina, Stratená), 
TZCH v PR: Čingovské Hradisko, Muráň, Malé zajfy Mokrá,
 
Cyklotrasy - časť v NPR Stratená, Stratenský kaňon, časť v PR Muráň
 
 
-
NP Poloniny - - - TZCH (NPR Stužica, NPR Jarabá skala, NPR Pľaša, PR Udava, PR Šípková)
NCH v NPR Rožok
-
NP Veľká Fatra Smrekovica -1 zariadenie/50lôžok, stavebné aktivity, štvorkolky a skútre (NPR Skalná Alpa),
Okolie vojenskej zotavovne Smrekovica – snehové skútre (NPR Jánošíkova kolkáreň)
- NPR Tlstá, NPR Veľká Skalná
(nelegálne skalolezectvo)
(NPR Suchý vrch),
nelegálna cyklotrasa  (NPR Suchý vrch, NPR Čierny kameň, NPR Skalná Alpa, NPR Tlstá)
 
 PR Rojkovská travertínová kopa – plávanie,
CHA Revúca – rybné hospodárstvo, odbery vody
NP Slovenský kras - - NPR Zádielska tiesňava (20 trás pre horolezectvo), priestor Jasovská planina – Soroška (paragliding)
 
TZCH
(PR Gerlachovské skaly, PR Palanta,
NPR Zádielska tiesňava)
-
CHKO Záhorie - - - - -
CHKO Dunajské luhy nelegálne chaty (trampské prístrešky) – 1 v PR Dunajské ostrovy v CHKO)
Navrhovaná výstavba športovo-rekreačného areálu Danubia park v k. ú. Čunovo a projekt
športovo-rekreačného areálu Action land park. V kú. Čunovo
V CHKO sú schválené 2 rekreačné zóny:
-Vojkanské jazero- 1998 lôžok-plán
-Šulianské jazero- 4100 lôžok
- Gabčíkovo- ICHV podľa schváleného územného plánu
Vo všetkých  zónach už prebieha výstavba
- - - cyklotrasa (na hranici CHKO -
pokračovanie – Baka- Gabčíkovo- Sap – Stará hrádza na rieke Dunaj),
TZCH – 40 km v CHKO, lesnícky NCH
(pozemná a vodná trasa) – 3 km v CHKO,

- cyklotrasa prechádzajúca hrádzou z Petržalky až po štátnu hranicu s Maďarskom pri obci Čunovo,

- most pre peších a cyklistov cez Dunaj v oblasti Dobrohošť v CHVU a CHKO
UEV Hrušovská zdrž – rekreačná plavba a kaysurf,
CHKO – hausbóty, rybárske búdy,
PR Dunajské ostrovy – hausbóty,
PR Ostrovné lúčky – kúpanie,
CHVU Dunajské luhy
- hausbóty na Dunaji v oblasti Dobrohošť, Bodíky a Medveďov
-pristávacie mólo pre rekreačnú plavbu  pri Šamoríne
-vybudovanie parkoviska pre vodnú rekreáciu pri Dunaji pri obci Chľaba (okres N. Zámky)
NPR Klátovské rameno
-výnimka na rybolov pre MsOSRZ D. Streda UEV Malý Dunaj
-hausbóty  pri obci Jahodná v okrese D. Streda
výnimka na rybolov pre MO SRZ Veľký Meder- PrR opatovské Jazierko
-Jachtárske prístaviska  na SKUEV Hrušovská zdrž
- Umietnenie hausbótov na starom koryte rieky Dunajv CHVU Dunajské luhy
- rekonštrukcia lesných ciest v SKUEV0090 Dunajské luhy v k.u. Vojka nad Dunajom
- výstavba letiska v CHVU Lehnice v k.u. Masníkovo
-oplocovanie lesných porastov v SKUEV0090 Dunajské luhy a SKUEV 0184 Burda
CHKO Malé Karpaty - - 4 (NPR Devínska Kobyla, NPR Roštún, NPR Čachtický hradný vrch, NPR Pohanská 21
(z toho 2 cyklotrasa)
CHA Slňava – vodné športy – je to mimo CHKO
CHKO Biele Karpaty - 1 zariadenie
(0,6 km)
2 – horolezectvo (PP Beckovské hradné bralo, Vršatské bradlá) 16
 
-
CHKO Ponitrie - -                     6 horolezectvo,paraglajding
(PR Žibrica, NPR Zoborská lesostep, NPR Veľká skala,  PP Ostrovica, PP Končitá, PR Makovište)
6 TZCH
(NPR Zoborská lesostep, PR Žibrica, CHA Jelenská gaštanica, PR Buchlov, NPR Vtáčnik, PP Končitá)
1 NCH (PP Ostrovica)
1 cyklotrasa
(okraj NPR Zoborská lesostep, PR Žibrica)
-
CHKO Štiavnické vrchy 1 zariadenie prevádzkované v NPR Sitno, zatiaľ bez lôžok Sedačková lanovka  2100m
Banská Hodruša
NPR Sitno (horolezectvo) TZCH – 8 MCHÚ
(NPR Sitno,
PR Krivín, PR Kamenné more, PR Bralce, PR Szaboóva skala,
PR Holík,
PP Žakýlske pleso,
PP Krupinské bralce)
-
CHKO Strážovské vrchy 2 zariadenia/35 lôžok
(NPR Súľovské skaly),
5 zariadení/62 lôžok (OP NPR Súľovské skaly) - v OP NPR je  z jestvujúcich  5 iba 1 zariadenie s kapacitou 52 lôžok je v prevádzke, druhé je reštaurácia bez ubytovania
,
36 súkromných chát (v lokalite Čierny potok v OP NPR Súľovské skaly)
1 vlek
(OP NPR Súľovské skaly)
Výnimka na prevádzku Horoškoly v NPR Manínska Tiesňava, výnimka na vykonávanie horolezeckej činnosti v 5 MCHÚ (NPR Súľovské skaly, NPR Manínska Tiesňava, PR Kostelecká tiesňava, PP Bosmany, PP Prečínska skalka TZCH – 5 MCHÚ
(NPR - Strážov, Súľovské skaly, Manínska tiesňava, Vápeč,
PR Kostolecká tiesňava),
cyklotrasy – 3 MCHÚ
(po št. ceste v NPR - Súľovské skaly, Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava)
-
CHKO Kysuce 1 zariadenie/40 lôžok v tesnej blízkosti ochranného pásma NPR Veľká Rača 2 lanovky –  2350 m
(NPR Veľká Rača)
- TZCH (NPR - Veľká Rača, Veľký Javorník, PR Ľadonhora, PP Vychylovská skálie, PR Klokočovské skálie, PP Megoňky, PP Korňanský ropný prameň)
 
-
CHKO Horná Orava - - - TZCH
(A zóna Babia hora, A zóna Pilsko)
 CHA Rieka Orava (ťažba štrkov, výstavba, vodácke športy), B zóna CHKO Vtáčí ostrov (rekreácia a vodné športy),
B zóna Oravská vodná nádrž (nelegálne stavby, rybárske búdy, vodné športy, housebóty)
B zóna Jelešňa (nelegálne stavby, rybárske búdy)
 C zóna Alúvium Mútňanky
(ťažba štrkov)
CHKO Poľana 1 hotel/112 lôžok a 10 chatiek/cca 80 lôžok (v blízkosti NPR Zadná Poľana – mimo prevádzky),
1 zariadenie/45 lôžok (cca 500 m od NPR Ľubietovský Vepor)
1 vlek - 350 m
(NPR Zadná Poľana)
2 MCHÚ
(NPP Vodopád Bystrého potoka - len na ľadopáde,
PP Kalamárka)
TZCH – 5 MCHÚ (NPR Zadná Poľana, NPR Ľubietovský Vepor, PR Havranie skaly, NPP Vodopád Bystrého potoka, PP Kalamárka),
1 cyklotrasa
-
CHKO Cerová vrchovina - - - TZCH
(PR Steblová skala, NPR Ragáč, PR Hajnáčsky hradný vrch, NPR Pohanský hrad, NPR Šomoška, PP Belinské skaly, PP Zaboda, CHA Fenek, PR Pokoradzké jazierka – je to ale mimo CHKO),
Južná turistická magistrála – 24,5 km, čiastočne cez CHKO a popri MCHU (PP Čakanovský profil, PP Lipovianske pieskovce), žiadosť o výnimku k budovaniu turistickej trasy v PR Hajnáčsky hradný vrch
len mimo CHKO – CHA Hikóriový porast,
PR Vodná nádrž Gemerský Jablonec, PR Príbrežie Ružinej, PR Kurinecká dubina – všade vodné športy a rybolov,
CHKO Latorica - - -  NCH Beša, Čičarovce (CHVÚ Medzibodrožie, CHKO) -
CHKO Vihorlat 3 zariadenia/65 lôžok
(NPR Morské oko)
- - TZCH
(NPR Vihorlat – zrušený,
NPR Morské oko,
PP Sninský kameň,
PP Malé Morské oko, Remetské Hámre- Podhoroď), lesnícky náučný chodník nad Morským okom,
Baba pod Vihorlatom – Poľana pod Vihorlatom
-
CHKO Východné Karpaty - - - TZCH
(PR Haburské rašelinisko)
-
Zdroj: ŠOP SR

Podrobné zhodnotenie


Najvyššia miera ohrozenosti maloplošných chránených území vplyvom aktivít cestovného ruchu sa prejavuje na území správ Tatranského národného parku, NP Nízke Tatry, NP Malá Fatra, Pieninského národného parku a NP Slovenský raj i CHKO Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Poľana, CHKO Cerová vrchovina a CHKO Vihorlat. Vodáctvo, plavba, kúpanie a rekreačná výstavba ohrozuje najmä územia v správe CHKO Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty, CHKO Horná Orava, CHKO Cerová vrchovina, ale aj NP PIENAP a NP Veľká Fatra. 

V hodnotných prírodných územiach a v turistických lokalitách, kde sa turistické aktivity z časového hľadiska koncentrujú na vysoké sezónne vrcholy, môžu byť negatívne vplyvy cestovného ruchu na environmentálne prostredie na lokálnej úrovni zvlášť významné.

Intenzita turistickej návštevnosti nie je rovnomerne plošne rozložená, pričom medzi najatraktívnejšie patria predovšetkým územia s najčlenitejším reliéfom a diverzitou rastlinných spoločenstiev, ktorými sú v podmienkach Slovenskej republiky predovšetkým územia národných parkov. Výrazným problémom, v porovnaní s ostatným územím Slovenskej republiky, sa stáva zvýšená koncentrácia turistických návštevníkov práve v týchto najhodnotnejších prírodných lokalitách a územiach, pričom konkrétne dôsledky koncentrácie turistických aktivít sa v určitých lokálnych prípadoch prejavujú v ohrozenosti chránených území a sú zároveň v rozpore s predmetom ochrany týchto území.

V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že lokalizácia uvedených objektov, zariadení či činností v maloplošných chránených územiach nemusí nevyhnutne znamenať ich degradáciu z hľadiska predmetu ochrany, na druhej strane však vždy kladie zvýšené nároky na environmentálny manažment územia a často i s tým súvisiace zvýšené požiadavky na zabezpečenie finančných zdrojov určených na ochranu či revitalizáciu týchto území.

Kontakt na spracovateľa

RNDr. Radoslav Považan, SAŽP, radoslav.povazan@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Chránené územie je geograficky definované územie, ktoré je určené alebo regulované a spravované so zámerom dosiahnuť špecifické ciele ochrany.
(Čl. 2 Dohovoru o biologickej diverzite)
 
Zriaďovanie chránených území (CHÚ) a starostlivosť o ne je nástrojom realizácie územnej ochrany, ktorá má prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, k ochrane a trvalému udržiavaniu prírodných zdrojov, k záchrane prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a k dosiahnutiu a udržaniu ekologickej stability.

V súčasnosti je podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov chránené celé územie SR (1.stupeň ochrany). Medzi osobitne chránené územia (2. až 5. stupeň ochrany) patria národné parky a chránené krajinné oblasti (tzv. „veľkoplošné“ CHÚ) a chránené areály, (národné) prírodné rezervácie, (národné) prírodné pamiatky a chránené krajinné prvky (tzv. „maloplošné“ CHÚ). Národnú sústavu CHÚ tvoria osobitne chránené územia vyhlásené podľa spomínaného zákona.
 

Metodika:

Podklady získavajú organizačné útvary ŠOP SR z údajov, ktoré sú im dostupné, resp. z vlastných podkladov, pri národných parkoch aj z návštevných poriadkov. Hodnotia sa "maloplošné" chránené územia, ktoré sú súčasťou veľkoplošných chránených území. Práve z uvedeného dôvodu boli ako základné úrovne geografickej mierky použité práve územia národných parkov a nie celé územie Slovenskej republiky, kde by bola veľmi problematická prístupnosť údajov.
Nejestvuje však exaktná metodika aplikovaná vo všetkých chránených územiach.

 

Zdroj dát:

ŠOP SR
 

Súvisiace indikátory: