Tlačiť   PDF

Kontaminácia poľnohospodárskych pôd

Dátum poslednej aktualizácie 17.12.2018

Definícia indikátora

Indikátor popisuje podiel pôdnych vzoriek presahujúcich limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskej pôde z celkového počtu odobratých vzoriek v danom roku.
 

Jednotka indikátora

%

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky SR (1993)
Priority :
III. Ochrana pôdy pred degradáciou a zabezpečenie nezávadnosti potravín a ostatných výrobkov.
 V. Zachovanie biologickej rôznorodosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov a optimalizácia priestorovej štruktúry a využívania krajiny.
Zásady :
9. Zavedenie prístupu k lesom ako k hlavnému ekostabilizačnému faktoru v krajine a k pôde ako k zložke životného prostredia, podmieňujúcej biologickú rôznorodosť, výživu a existenciu života; presunutie ťažiska z ochrany výmery pôdneho fondu na ochranu kvality pôdy a lesa, pričom produkčnú funkciu pôdy a lesa chápať ako súčasť ich environmentálnej funkcie.
Ciele:
Sektor F – Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia, pôdy a lesa
1. Zníženie výmery silne až veľmi silne ohrozených pôd (eróziou) pozemkovými úpravami, revitalizácia životného prostredia narušeného poľnohospodárskou a lesohospodárskou výrobou a vytvorenie optimálnej štruktúry pôdneho fondu a krajiny.
3. Dotvorenie uceleného systému právnych predpisov o ochrane horninového prostredia, pôdy a lesa, racionálnom využívaní týchto zdrojov podľa ich environmentálnej a verejnoprospešnej funkcie.
8. Dekontaminácia najviac znehodnotených pôd; využívanie pôd poškodených imisiami (80 – 100 tis.ha) na nepotravinárske účely.
9. Znižovanie znečistenia pôdy a lesa na prípustnú mieru, minimalizácia chemizácie, zavedenie biotechnológie a alternatívneho spôsobu hospodárenia na poľnohospodárskej pôde; zmenšenie množstva a druhov karcinogénnych a ďalších škodlivých látok, predovšetkým v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych vôd stolových.

 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2001)
Potenciál produkčných, ekologických a environmentálnych funkcií pôdy, lesa a vody je v súčasnosti na hranici dostatočnosti. To znamená, že kvantita a kvalita prírodných zdrojov musia byť starostlivo chránené a nesmú sa pripustiť ich citeľné zmeny. Naopak potrebné sú opatrenia (odborné, právne, podporné) umožňujúce nielen trvalú udržateľnosť všetkých funkcií pôdy, lesa a vody, ale v mnohých oblastiach aj ich rozšírenú reprodukciu.
– Starostlivosť o poškodené pôdy a zlepšovanie úrodnosti pôd by mali byť v centre pozornosti ako existenčný záujem o neobnoviteľné prírodné zdroje.
Ciele:
26.  Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia.
28.  Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch.

 

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)
Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom občanov štátu a dedičstvom budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (2014)
Cieľ: Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám.
Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom.
13. Zabezpečenie ochrany pôdy pred degradáciou.
14. Zachovanie poľnohospodárstva v menej priaznivých oblastiach a efektívne využívanie pôdneho fondu SR.

 

Pre výkon svojho mandátu sa vláda zaviazala plynule pokračovať v podpore, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
  • Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.
  • Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov  aj prostredníctvom zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.
  • Osobitnú pozornosť bude vláda venovať sanácii environmentálnych záťaží s cieľom znížiť environmentálne a zdravotné riziká vyplývajúce z kontaminácie zložiek životného prostredia.

Kľúčová otázka

Darí sa dodržiavať limitné hodnoty rizikových látok v poľnohospodárskych pôdach?

Kľúčové zistenia

  • Vývoj kontaminácie pôd od roku 1990 bol veľmi pozvoľný. Porovnaním jednotlivých monitorovacích cyklov ČMS-P nedošlo k zhoršeniu hygienického stavu poľnohospodárskych pôd. Väčšina rizikových látok v poľnohospodárskych pôdach neprekročila stanovené limity až na lokality, ktoré boli kontaminované  už v minulosti (v okolí priemyselných závodov, v oblasti vplyvu geochemických anomálií).
  • Pri sledovaných rizikových prvkoch (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 4. odberového cyklu ČMS-P s odberom vzoriek v roku 2007 v poľnohospodárskych pôdach došlo síce v niektorých prípadoch k prekročeniu zákonom stanovených limitov, ale väčšina z posudzovaných vzoriek zaznamenala ich podlimitné hodnoty.

Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
emo_neutral emo_neutral emo_none
Kontaminácia pôd po roku 1990 prebiehala bez výrazných zmien. Pôdy kontaminované v minulosti, sú kontaminované aj v súčasnosti. Od roku 2000 obsah väčšiny rizikových látok v poľnohospodárskych pôdach neprekročil stanovené limity. V roku 2017 boli spracovávané a postupne vyhodnocované pôdne vzorky 5. odberového cyklu s odberom vzoriek v roku 2013.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Hodnotenie kontaminácie pôd vychádza z hodnotenia obsahov rizikových látok v pôde, najmä rizikových prvkov (Cd, Cr, Pb, Ni, Zn, Cu, As, Hg), F, PAU (polycyklické aromatické uhľovodíky), PCB (polychlórované bifenyly), ktoré majú vysoký stupeň biotoxicity pre teplokrvné živočíchy a človeka.
Rizikové látky sa vyskytujú v pôdach v rôznych koncentráciách a v rôznych formách. Ich zvýšený obsah môže byť zapríčinený vplyvom  rôznych antropogénnych aktivít ako sú: priemysel, energetika, doprava a poľnohospodárstvo, ale často je aj typický pre horské oblasti tzv. prirodzené geochemické anomálie.

V 1. monitorovacom cykle ČMS-P sa zistilo, že 69,5 % poľnohospodárskych pôd SR patrilo do kategórie nekontaminovaných vyskytujúcich sa prevažne v oblastiach s najproduktívnejšími poľnohospodárskymi pôdami. 28,7 % pôd bolo označených za rizikové, prekračujúce aspoň u jedného z rizikových prvkov limit A, A1. Tieto pôdy sa vyskytovali väčšinou v horských oblastiach s dokázateľným vysokým podielom prirodzených geochemických anomálií a v oblastiach s viditeľným vplyvom globálneho a regionálneho prenosu  emisií. Len 1,4 % pôd patrilo do kategórie kontaminovaných s prekročením limitu B a 0,4 % do kategórie extrémne kontaminovaných pôd s prekročením limitu C. 


Najčastejšie  sa vyskytujúcim kontaminantom pôd bolo Cd a Pb, menej Ni a As. Extrémne vysoké hodnoty v kategóriách B a C dosiahli Hg, Cu, Cd, Pb, lokálne As, F, Cr.  Z organických polutantov, ktoré v pôdach pretrvávajú dlhšie, sú predmetom monitorovania hlavne polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU). Ostatné organické polutanty majú viac charakter „bodového“ znečistenia. V rámci monitoringu pôd SR boli zistené najvyššie hodnoty PAU najmä na fluvizemiach, v nivách väčších riek, v čierniciach, lokálne aj v luvizemiach a kambizemiach a v okolí priemyselných centier. Priemerný obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v poľnohospodárskych pôdach SR sa pohyboval okolo 200 mg.kg-1. Hodnoty nad 1 000 mg.kg-1 boli len lokálneho charakteru (Žiar nad Hronom, Strážske, nivy Dunaja a Moravy). (Správa o stave ŽP SR, 2002)

Výsledky 2. monitorovacieho cyklu ČMS-P s odberom vzoriek v roku 1997 ukázali, že oproti 1. monitorovaciemu cyklu sa hygienický stav poľnohospodárskych pôd mierne zlepšil, pričom poklesol počet pôd, ktoré prekračovali A1 referenčný limit pre kontaminované pôdy. Bola zaznamenaná preukázateľná vertikálna migrácia rizikových prvkov v pôdnom profile. (Monitoring pôd SR, 2002)

Výsledky 3. cyklu s odberom vzoriek v roku 2002 preukázali, že obsah väčšiny rizikových látok vo vybratých poľnohospodárskych pôdach SR neprekročil vtedy určený limit. U kadmia a olova sa prejavili nadlimitné hodnoty len v pôdach situovaných vo vyšších nadmorských výškach (podzoly, andozeme), čo mohlo súvisieť s diaľkovým prenosom emisií. V 3. monitorovacom cykle z celkového počtu 274 poľnohospodárskych honov o výmere 15 802 ha neboli zistené žiadne nadlimitné poľnohospodárske hony sledovanými polutantami (PAU, PCB, chlórované uhľovodíky). (Správa o stave ŽP SR, 2006)

Plošný prieskum kontaminácie pôd (PPKP) ako podsystém ČMS-P, ktorý je úzko prepojený na systém agrochemického skúšania pôd (ASP) sleduje kontaminujúce látky v poľnohospodárskych pôdach vo vybratých katastrálnych územiach. Pôdy z týchto katastrálnych území boli vybrané na základe zvýšeného obsahu kontaminujúcich látok na poľnohospodárskej pôde, ktorých hodnoty boli stanovené analýzami v I. cykle PPKP, kde aspoň jeden zo sledovaných parametrov prekračoval limitnú hodnotu. Prehľad výskytu nadlimitných rizikových látok v poľnohospodárskych pôdach SR prezentujú nasledujúce mapky.
 

Prehľad výskytu nadlimitných hodnôt olova v poľnohospodárskych pôdach SR za obdobie 2001-2005 (Pb limit = 30,00 mg/kg)
Zdroj: ÚKSUP


Prehľad výskytu nadlimitných hodnôt kadmia v poľnohospodárskych pôdach SR za obdobie 2001-2005 (Cd limit = 0,30 mg/kg)

Zdroj: ÚKSUP


Prehľad výskytu nadlimitných hodnôt ortuti v poľnohospodárskych pôdach SR za obdobie 2001-2005 (Hg limit = 0,30 mg/kg)

Zdroj: ÚKSUP


Prehľad výskytu nadlimitných hodnôt arzénu v poľnohospodárskych pôdach SR za obdobie 2001-2005 (As limit = 5,00 mg/kg)

Zdroj: ÚKSUP


Prehľad výskytu nadlimitných hodnôt chrómu v poľnohospodárskych pôdach SR za obdobie 2001-2005 (Cr limit = 10,00 mg/kg)

Zdroj: ÚKSUP


Prehľad výskytu nadlimitných hodnôt niklu v poľnohospodárskych pôdach SR za obdobie 2001-2005 (Ni limit = 10,00 mg/kg)


Zdroj: ÚKSUP


Prehľad výskytu nadlimitných hodnôt medi v poľnohospodárskych pôdach SR za obdobie 2001-2005 (Cu limit = 20,00 mg/kg)

Zdroj: ÚKSUP


Prehľad výskytu nadlimitných hodnôt zinku v poľnohospodárskych pôdach SR za obdobie 2001-2005 (Zn limit = 40,00 mg/kg)

Zdroj: ÚKSUP


Pri sledovaných rizikových prvkoch 4. odberového cyklu ČMS-P s odberom vzoriek v roku 2007 došlo síce v niektorých prípadoch k prekročeniu zákonom stanovených limitov, významnejšie zvýšený obsah bol zaznamenaný len pre kadmium a olovo a to najmä na dolných tokoch riek, čo indikuje ich transport často zo vzdialenejších oblastí. Zvýšený obsah kadmia bol zistený aj v niektorých rendzinách, pričom k jeho kumulácii napomáha organická hmota a neutrálna pôdna reakcia, pri ktorej je tento prvok menej pohyblivý. (Správa o stave ŽP SR, 2012)
 
 
V roku 2017 boli spracovávané pôdne vzorky 5. odberového cyklu s odberom vzoriek v roku 2013, ktoré sú postupne vyhodnocované.

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Beata Kročková, SAŽP, beata.krockova@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

Rizikové látky v pôde sú prvky a zlúčeniny, ktorých prítomnosť z prírodných alebo antropických zdrojov v pôdach v určitej koncentrácii priamo alebo nepriamo vyvoláva alebo môže vyvolať nežiaduce zmeny fyzikálnych vlastností, chemických vlastností a biologických vlastností poľnohospodárskej pôdy.

Limitné hodnoty rizikových látok v pôde sú hodnoty určujúce hranice najvyšších prípustných obsahov rizikových látok v poľnohospodárskej pôde.

 

Metodika:

Informácie o stave a vývoji kontaminácie poľnohospodárskeho pôdneho fondu poskytuje Čiastkový monitorovací systém Pôda (ČMS-P) realizovaný Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom - Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC - VÚPOP) v pravidelných 5 – ročných intervaloch, ktorý prebieha v nadväznosti na Agrochemické skúšanie pôd (ASP), ktoré je prepojené s Plošným prieskumom kontaminácie pôd (PPKP) a realizované Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSUP).
 1. odberový cyklus ČMS-P bol realizovaný v rokoch 1992 – 1996, s odberom pôdnych vzoriek v roku 1993 z 312 monitorovacích lokalít, 2. cyklus v rozmedzí rokov 1997 – 2001, s odberom pôdnych vzoriek v roku 1997 z 318 monitorovacích lokalít, 3. cyklus v období 2002 – 2006, s odberom pôdnych vzoriek v roku 2002 z 318 monitorovacích lokalít. Rizikové prvky za prvé 3 monitorovacie cykly boli hodnotené podľa v súčasnosti už neplatného Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde (číslo 531/1994-540) z roku 1994 (viď. nasledujúca tabuľka).

Limitné hodnoty pre niektoré rizikové látky v pôdach
Kovy A A1 B C
As 29 5,0 30 50
Ba 500 x 1 000 2 000
Be 3 x 20 30
Cd 0,8 0,3 5 20
Co 20 x 50 300
Cr 130 10,0 250 800
Cu 36 20 100 500
Hg 0,3 x 2 10
Ni 35 10,0 100 500
Pb 85 30,0 150 600
Zn 140 40,0 500 3 000
Anorganické zlúčeniny        
F   (celkový) 5002) x 1 000 2 000
S   (sulfidická) 2 x 20 200
Aromatické zlúčeniny        
Benzén x x 0,5 5
Etylbenzén x x 5 50
Toluén x x 3 30
Polycyklické aromatické uhľovodíky /PAU/        
Naftalén X x 5 50
fenantrén X x 10 100
Antracén X x 10 100
Chlórované uhľovodíky        
alifatické chlórované uhľovodíky (jednotlivé) x x 5 50
chlórbenzény (jednotlivé) x x 1 10
PCB (Celkom) x x 1 10
Pesticídy        
organické chlórované (jednotlivo) x x 0,5 5
nechlórované (celkom) x x 2 20
Ostatné        
Minerálne oleje x x 500 1000

A - referenčná hodnota znamená, že pôda nie je kontaminovaná, ak je koncentrácia prvku/látky pod touto hodnotou. V prípade ak dosahuje, resp. prekračuje túto hodnotu, znamená to, že obsah tejto látky je vyšší ako sú  fónové (pozaďové) hodnoty pre danú oblasť, prípadne vyššie ako hodnoty medze citlivosti analytického stanovenia.
A1 - referenčná hodnota vzťahujúca sa k hodnote A platná pre stanovenie rizikových (škodlivých) látok vo výluhu 2M HNO3.
B - indikačná hodnota znamená, že kontaminácia pôd bola analyticky preukázaná. Ďalšie štúdium a kontrola miesta znečistenia sa vyžaduje vtedy, ak  vznik, rozloha a koncentrácia môže mať negatívny dopad na ľudské zdravie alebo iné zložky životného prostredia.
C - indikačná hodnota pre asanáciu znamená, že ak koncentrácia prvku látky dosiahne túto hodnotu, je nevyhnutné okamžite vykonať definitívne analytické zmapovanie rozsahu poškodenia príslušného miesta a rozhodnúť o spôsobe nápravného opatrenia. Ak sa hodnoty  koncentrácie nachádzajú v rozsahu B a C,  je potrebné postupovať podobným spôsobom.


4. a doposiaľ posledný ukončený monitorovací cyklus, ktorý prebehol medzi rokmi 2007 – 2011 s odberom vzoriek v roku 2007 bol hodnotený podľa v súčasnosti už neplatnej prílohy č. 2 k zákonu č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (viď. nasledujúca tabuľka), ktorá stanovuje limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde.
 
Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde stanovené v závislosti od pôdneho druhu a hodnoty pôdnej reakcie a kritické hodnoty rizikových prvkov vo vzťahu poľnohospodárska pôda a rastlina
Rizikový prvok Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde
(v mg.kg-1 suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou, Hg celkový obsah)
Kritické hodnoty rizikových prvkov vo vzťahu poľnohospodárska pôda a rastlina
(v mg.kg-1 suchej hmoty, vo výluhu 1 mol/l  dusičnanu amónneho, F vo vodnom výluhu)
piesočnatá, hlinito-piesočnatá pôda piesočnato-hlinitá, hlinitá pôda ílovito-hlinitá, ílovitá pôda, íl
Arzén (As) 10 25 30 0,4
Kadmium (Cd) 0,4 0,7 (0,4)* 1 (0,7)* 0,1
Kobalt (Co) 15 15 20 -
Chróm (Cr) 50 70 90 -
Meď (Cu) 30 60 70 1
Ortuť (Hg) 0,15 0,5 0,75 -
Nikel (Ni) 40 50 (40)* 60 (50)* 1,5
Olovo (Pb) 25 (70)* 70 115 (70)** 0,1
Selén (Se) 0,25 0,4 0,6 -
Zinok (Zn) 100 150 (100)* 200 (150)* 2
Fluór (F) 400 550 600 5
Poznámka: Uvedené údaje platia pre pôdne vzorky získané na orných pôdach z hornej vrstvy hrúbky 0,2 m vysušenej na vzduchu do konštantnej hmotnosti,  * ak pH (KCl) je menšie ako 6,  ** ak pH (KCl) je menšie ako 5


V roku 2013 boli odobraté pôdne vzorky 5. odberového cyklu, ktoré budú postupne spracované a vyhodnocované v zmysle prílohy č. 7 k vyhláške č. 508/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva §27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá stanovuje limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde a metódy ich určenia podĺa vybraných ukazovateľov.

NPPC - VÚPOP zo získaných dát vedie centrálnu databázu a údaje z nej poskytuje Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.


Zdroj dát:

NPPC - VÚPOP, ÚKSUP


Súvisiace indikátory:

 

Odkazy k problematike: