Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu
Tlačiť   PDF

Stav a lov zveri

Dátum poslednej aktualizácie15.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí jarné kmeňové stavy (početnosť) zveri, ako aj množstvo (počet) ulovenej zveri (bez úhynu). Doplnený je o vývoj v počte a výmere poľovných revírov, o informácie ohľadne škôd spôsobených zverou, a tiež o počty trestných činoch v oblasti pytliactva.
 

Jednotka indikátora

ha, eur, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike - národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri  (2017)

Hlavný strategický cieľ:
Zabezpečenie trvalo udržateľného, racionálneho a cieľavedomého obhospodarovania a využívania všetkých druhov voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov.
 
Strategický cieľ č. 1.
Dosiahnutie optimálnej sociálnej štruktúry populácií raticovej zveri, zníženie početných stavov na úroveň podľa prílohy č. 3, ochrana poľnohospodárskej a lesnej výroby pred škodami spôsobenými zverou.
Strategický cieľ č. 2.
Zvýšenie početných stavov malej zveri a zlepšenie jej životného prostredia.
Strategický cieľ č. 3.
Dosiahnutie a udržanie primeranej početnosti ostatných druhov zveri, zlepšenie životného prostredia zveri.
Strategický cieľ č. 4.
Vytvorenie vhodných podmienok pre poľovnícke obhospodarovanie zveri a dosiahnutie strategických cieľov 3.1. až 3.3.
Strategický cieľ č. 5.
Zvýšenie odbornosti na všetkých stupňoch riadenia poľovníctva (štátna správa, samospráva, poľovnícky hospodár) a posilnenie štátneho dozoru v poľovníctve, eliminácia porušovania všeobecne záväzných predpisov v poľovníctve.
Strategický cieľ č. 6.
Zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov v súvislosti so zverou a s výkonom práva poľovníctva.
Strategický cieľ č. 7.
Zlepšiť vnímanie poľovníctva nepoľovníckou verejnosťou.

 

Kľúčová otázka

Vyvíja sa početnosť a diverzita zveri priaznivo vzhľadom na ich stabilitu, resp. udržateľnosť?

Kľúčové zistenia

 • Skutočné stavy raticovej zveri majú dlhodobo nežiadúci – rastúci trend.
 • Po miernom poklese jarných kmeňových stavov (JKS) raticovej zveri v roku 2021 došlo v roku 2022 k ich opätovnému nárastu (okrem diviačej zveri).
 • Trend lovu hlavných druhov raticovej zveri je rastúci. V porovnaní s rokom 2010 sa zvýšil počet ulovených jedincov jelenej zveri trojnásobne, danielej zveri sedemnásobne a diviačej zveri o 34 %.
 • Pri malej zveri bolo zaznamenané zníženie JKS u bažanta, zajaca a divej kačici.
 • Pri vzácnych druhoch došlo k zníženiu JKS len u tetrova hlucháňa. Lov vzácnych druhov zveri sa prísne reguluje.
 • Početnosť veľkých šeliem je podľa štatistiky hodnotená ako stabilná, s pozitívnym trendom ich populácie. Škody spôsobené veľkými šelmami boli vyčíslené na 3 130 tis. eur, z čoho najväčšie škody boli spôsobené vlkmi (77,4 %).
 • Ochranné opatrenia proti škodám zverou sú zamerané najmä na reguláciu ich početnosti.
 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_sad

Dlhodobo je možné pozorovať nežiaduci nárast JKS raticovej zveri, ale tiež aj nepriaznivý pokles populácií tetrova hlucháňa a hoľniaka. Na druhej strane je stav veľkých šeliem hodnotený ako stabilný.

Strednodobo je rovnako zaznamenaný nežiadúci nárast JKS raticovej zveri a nepriaznivý pokles populácií tetrova hlucháňa a hoľniaka. Oproti roku 2021 došlo k poklesu stavu raticovej zveri a naopak opäť klesli JKS tetrova hlucháňa.

Sumárne zhodnotenie

 

Podrobné zhodnotenie

Poľovníctvo je súčasťou obhospodarovania lesov so zameraním na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri, ktorá je trvale obnoviteľným prírodným zdrojom. Podieľa sa na tvorbe, ochrane a využívaní životného prostredia avšak nesmie narušovať racionálne obhospodarovanie lesa a poľnohospodárskej pôdy.
 
Vývoj poľovníctva po roku 1990 nebol priaznivý. Priebežne dochádzalo k poklesu poľovníckej morálky a disciplíny, rozrástlo sa pytliactvo, ktoré poľovníctvu spôsobovalo veľké chovateľské a ekonomické straty.
 
V roku 2009 bol schválený nový zákon o poľovníctve (zákon NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov), ako aj vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu č. 344/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov. V roku 2013 bola vydaná tiež vyhláška MPRV SR č. 421/2013 Z. z., ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri.

 

Poľovné revíry

Právo poľovníctva sa v roku 2022 vykonávalo v 1 880 poľovných revíroch (o 4 menej ako v roku 2021) o celkovej výmere 4 446,3 tis. ha. Z toho je 49 samostatných zverníc a 23 samostatných bažantníc.
Poľnohospodárskych plôch je 2 326 tis. ha, lesných plôch 1 984 tis. ha (lesnatosť približne 44,6 %), vodných plôch 47,4 tis. ha a výmera iných pozemkov je 89 tis. ha.
Výmera poľovnej plochy v jednotlivých rokoch kolíše, a to v závislosti na upresňovaní a zmenách výmer poľovných revírov v procese ich tvorby, uznávania a revízií.
Vývoj počtu revírov a ich priemernej výmery

  Počet revírov Priemerná výmera (ha)
2000 1 768 2 513
2001 1 772  
2002 1 774 2 504
2003 1 778 2 498
2004 1 792 2 484
2005 1 806 2 456
2006 1 818 2 428
2007 1 826 2 442
2008 1 837 2 465
2009 1 856 2 397
2010 1 860 2 397
2011 1 859 2 401
2012 1 861 2 387
2013 1 867 2 355
2014 1 876 2 374
2015 1 877 2 359
2016 1 883 2 366
2017 1 875 2 344,5
2018 1 881 2 364,6
2019 1 880 2 365,2
2020 1 882 2 366
2021 1 884 2 367
2022 1 880 2 365

Zdroj: NLC

 

Početnosť zveri

Početnosť raticovej a malej zveri na Slovensku (2022)

Druh zveri
Počet jedincov
JKS
Plán
Odstrel
Odchyt
Úhyn
Spolu
Zazverovanie
Raticová zver
 
Jelenia
76 625
64 756
58 518
63
5 214
63 795
46
Danielia
27 503
32 762
30 082
114
1 363
31 559
2
Muflonia
14 432
8 865
7 059
175
281
7 515
19
Srnčia
106 344
42 103
26 392
11
12 811
39 214
10
Diviačia
33 945
48 036
52 163
50
1 542
53 755
0
Malá zver
 
Bažant poľovný
142 628
67 132
63 448
0
1 760
65 208
50 480
Zajac poľný
160 227
16 797
13 015
555
1 725
15 305
207
Králik divý
690
0
122
0
2
124
0
Jarabica poľná
3 488
2 125
2 200
0
60
2 260
3 000
Divá kačica
45 539
0
6 260
0
72
6 332
1 000
Morka divá
47
0
27
0
3
30
40
Jariabok lesný
3 064
15
1
0
1
2
0
Zdroj: NLC, ŠÚ SR
 
Početnosť vzácnych druhov zveri na Slovensku (2022)
Druh zveri
Počet jedincov
JKS alebo odhadovaný stav k 21.3.2022
Plán lovu
Úbytok zveri
odstrel
odchyt
úhyn
Kamzík vrchovský tatranský
635
 
0
0
7
Kamzík vrchovský alpský
163
 
12
0
1
Medveď hnedý
3 160
 
4
4
26
Vlk dravý
3 606
 
0
0
11
Rys ostrovid
1 743
 
0
0
5
Mačka divá
4 149
 
0
0
9
Tetrov hlucháň
860
 
0
0
0
Tetrov hoľniak
710
 
0
0
0
Los mokraďový
2
 
0
0
1
Bobor vodný
5 233
 
0
0
17
Líška
35 378
 
21 342
141
817
Jazvec
14 070
 
2 053
6
207

Zdroj: NLC, ŠÚ SR

 

Jelenia zver
 V roku 2022 sa plánovalo uloviť 64 756 ks jelenej zveri. Je to o 11 089 ks viac ako bol plán v roku 2021. V skutočnosti sa podľa hlásení poľovníckych hospodárov vykázal odstrel 58 518 ks, čo je o 8 960 ks viac ako v roku 2021 a predstavuje to 90 % plnenie plánovaného lovu odstrelom. Ďalej sa odchytilo 63 jedincov jelenej zveri a 5 214 ks sa vykázal úhyn. Celkový úbytok tak bol 63 795 ks, čo je o 9 812 ks viac ako v roku 2021. Predstavuje to 98,5 % plnenie plánovaného lovu pri zohľadnení celkového úbytku jelenej zveri.
NKS jelenej zveri sú v súčasnosti na Slovensku určené v celkovej výške 39 503 jedincov. JKS jelenej zveri k 31.3.2022 boli z úrovne jednotlivých poľovných revírov vykázané v celkovej výške 76 625 jedincov, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu roku (70 380 ks) nárast o 6 245 jedincov. V roku 2022 JKS prevyšovali NKS 1,94 krát.
 
Danielia zver
V roku 2022 sa plánovalo uloviť 32 762 ks danielej zveri, čo je o 8 817 ks viac ako v roku 2021. Plán lovu sa odstrelom splnil na 92 %, keď sa odstrel vykázal vo výške 30 082 ks (o 7 058 ks viac ako v roku 2021). Ďalej sa vykázal odchyt 114 ks a úhyn 1 363 ks. Celkový úbytok danielej zveri spolu predstavoval 31 559 ks, čo je 96 % z plánovaného lovu a o 7 363 ks viac ako v roku 2021.
NKS danielej zveri boli v roku 2022 na Slovensku stanovené v celkovej výške 8 564 jedincov. V minulej sezóne boli celkové vykazované JKS 27 503 jedincov (+ 3 626 ks). JKS prekračujú NKS 3,21 krát. Počty danielej zveri veľmi výrazne stúpajú a preto je potrebné robiť kroky na zintenzívnenie jej regulácie.
 
Muflonia zver
Muflonej zveri sa plánovalo uloviť 8 865 ks, čo je o 935 jedincov viac, ako v roku 2021. Odstrel sa vykázal vo výške 7 059 ks, čo je o 344 ks viac ako v roku 2021. Plán lovu sa tak odstrelom splnil na 80 %. Z celkovej výšky odstrelu pripadalo 1 558 ks na muflony, 3 071 ks na muflonky a 2 430 ks na muflončatá. Ďalej sa vykázal odchyt 175 ks a úhyn 281 ks, čiže úbytok spolu predstavuje 7 515 ks. Je to o 399 ks viac ako v roku 2021 a z celkového plánu lovu to predstavuje takmer 85 %.
NKS muflonej zveri sú stanovené v celkovej výške 8 942 jedincov. Vykazované JKS ich prevyšujú 1,6 krát. V roku 2022 sa uvádzajú JKS 14 432 jedincov muflonej zveri, čo je o 335 jedincov viac ako v predchádzajúcom roku.
 
Srnčia zver
Srnčej zveri sa plánovalo uloviť 42 103 ks (o 1 393 ks viac ako v roku 2021) a hlásený bol odstrel 26 392 ks, čo predstavuje len 63 % plnenie plánu odstrelom. Odstrel bol o 503 ks vyšší ako v predchádzajúcom roku. Ďalej sa vykázal odchyt 11 ks a úhyn 12 811 ks srnčej zveri, čím celkový úbytok spolu predstavuje 39 214 ks (o 879 ks viac ako v roku 2021). Pri zohľadnení celkového úbytku sa plán lovu splnil na 93 %.
Srnčia zver je v súčasnej dobe vytláčaná ostatnou raticovou zverou. Vykazovaný JKS srnčej zveri v roku 2022 stúpol na 106 344 jedincov (+ 1 533 ks). NKS srnčej zveri boli v roku 2022 na úrovni 92 248 jedincov a teda JKS ich v súčasnosti prevyšujú 1,15 krát.
 
Diviačia zver
V roku 2022 sa plánovalo uloviť 48 036 ks diviačej zveri (o 10 150 ks menej ako v roku 2021). Hlásený odstrel bol vo výške 52 163 ks, čo je až o 19 953 ks ulovenej zveri menej ako v predchádzajúcom roku a predstavuje to 108 % plnenie plánovaného lovu odstrelom (pozn. celkové plnenie plánovaného lovu zvyšuje aj lov diviačej zveri v revíroch, v ktorých sa neplánuje). V roku 2022 sa ďalej odchytilo 50 jedincov a hlásený úhyn bol 1 542 ks diviačej zveri. Celkový úbytok tak spolu tvorí 53 755 ks, čo je o 22 869 ks menej ako v roku 2021 a predstavuje to 112 % plnenie plánovaného lovu po zohľadnení celkového úbytku diviačej zveri.
JKS diviačej zveri k 31.3.2022 vykázané užívateľmi PR dosiahli celkovú výšku 33 945 jedincov (o 2 816 jedincov menej ako v roku 2021). NKS diviačej zveri boli v roku 2022 stanovené na úrovni 22 675 jedincov.

 

Škody spôsobené zverou

Početnosť raticovej zveri dosahuje historické maximá a maximá dosahujú aj škody, ktoré táto zver spôsobuje. Škody zverou spôsobujú najmä zvýšené stavy jelenej a diviačej zveri a v posledných rokoch expanzia danielej zveri. V roku 2022 boli v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve zaznamenané škody spôsobené raticovou zverou vo výške 2 879 884 eur, čo predstavuje nárast oproti roku 2021 o 763,5 tis. eur. Z toho v poľnohospodárstve poklesli o 124,6 tis. eur a v lesnom hospodárstve vzrástli o 888,1 tis. eur. Uhradených bolo cca 7,9 % škôd.
 

Škody spôsobené raticovou zverou (2022)

Druh škody
Vyčíslená hodnota (€)
Uhradená škoda (€)
% uhradených škôd
Škody v poľnohospodárstve
1 242 961
168 389
13,55
Škody v lesnom hospodárstve
1 636 923
59 803
3,65
Spolu
2 879 884
228 192
7,92
Zdroj: Poľovnícka štatistická ročenka SR; Spracoval: NLC
 
 
Ochranné opatrenia proti škodám zverou sú zamerané najmä na reguláciu ich početnosti, pričom bol od roku 2000 zaznamenaný rastúci trend lovu hlavných druhov raticovej zveri.
Škody spôsobené veľkými šelmami (medvede, vlky, rysy) boli vyčíslené vo výške 3 129 935 eur, z čoho bolo uhradených len cca 14,6 %. Oproti roku 2021 ide o nárast škôd o 590,2 tis. eur. Najväčšie škody boli spôsobené vlkmi (77,4 %). V roku 2022 bolo zaznamenaných 43 útokov medveďa hnedého na človeka (-10 oproti roku 2021).
 
 
Škody spôsobené vzácnymi druhmi zveri (2022)
Druh škody
Pôvodca škody
medveď
vlk
rys
Škody v poľnohospodárstve, záhradkárstve a včelárstve
hodnota (eur) 
279 596
201 566
1000
 
uhradené (eur) 
187 447
186 425
0
Škody v poľovníctve a na zveri
hodnota (eur)
58 444
2 219 463
369 866
 
uhradené (eur) 
1 079
82 049
425
Spolu:
hodnota (eur) 
338 040
2 421 029
370 866
 
uhradené (eur) 
188 526
268 474
425
Útok na človeka
nedokončený (počet)
36
 
 
 
dokončený (počet)
7
 
 
Zdroj: Poľovnícka štatistická ročenka SR; Spracoval: NLC
 

 

Environmentálna kriminalita – pytliactvo

Za oblasť pytliactva bolo v roku 2022 zistených zložkami kriminálnej polície v rámci environmentálnej trestnej činnosti (v zmysle § 310 zákona č. 300/2005 – Trestný zákon) 172 prípadov (-50 oproti roku 2021) s objasnenosťou 61 prípadov (35,5 %). V porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesla objasnenosť prípadov o 16,8 percentuálneho bodu.
 

 

Invázne druhy

Invázne nepôvodné druhy predstavujú pre biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby jednu z hlavných hrozieb (vážne vplyvy na pôvodné druhy a štruktúru a fungovanie ekosystémov, ako aj na ľudské zdravie a hospodárstvo).
 
V európskych zoznamoch sú 3 invázne nepôvodné druhy vtákov - húska štíhla, vrana lesklá, potápnica bielolíca a 4 invázne nepôvodné druhy cicavcov - nutria vodná/riečna, psík medvedíkovitý, ondatra pižmová, medvedík čistotný, ktoré sa vyskytujú na území SR a mali by byť odstraňované v súlade so zákonom o poľovníctve.

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom: 

 • poľovným revírom je poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov vymedzených v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorom možno vykonávať právo poľovníctva; za poľovný revír sa považuje aj samostatná zvernica a samostatná bažantnica (písm. p)
 • zverou je populácia voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 1. (písm. z)
 • lovom zveri je získavanie zveri odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo pomocou fretky (písm. e)
(zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. § 2)
 

Metodika:

Indikátor popisuje jarný kmeňový stav zveri, lov zveri, ako aj vývoj poľovných revírov (počet a výmera) a škody spôsobené zverou.

Pri jednotlivých druhoch zveri sa sledujú jarné kmeňové stavy (JKS) sčítané vždy k 31.3. príslušného roka, plán lovu, úbytok a zazverovanie. Úbytok zveri sa delí na odstrel, odchyt, úhyn a úbytok zveri spolu, pričom indikátor vyhodnocuje len lov (odstrel).
 
Navrhovaný postup pre určenie normovaných kmeňových stavov zveri na jednotlivých úrovniach riadenia poľovníctva a pre stanovovanie preliminárov lovu zveri je uvedený ako textová príloha 2 Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike.

 

Zdroj dát:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)
Národné lesnícke centrum (NLC)
Štatistický úrad SR (ŠÚ SR)
 
 • zákon NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
 • vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu č. 344/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov
 • vyhláška MPRV SR č. 421/2013 Z. z., ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri

 

Odkazy k problematike: