Tlačiť   PDF

Stav a lov zveri

Dátum poslednej aktualizácie 24.11.2016

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí jarné kmeňové stavy (početnosť) zveri, ako aj množstvo (počet) ulovenej zveri (bez úhynu). Doplnený je o vývoj v počte a výmere poľovných revírov a tiež o informácie ohľadne škôd spôsobených zverou.

Jednotka indikátora

ha, eur, počet

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike (2013)

Účelom a cieľom koncepcie je usmerniť poľovníctvo na Slovensku tak, aby sa zabezpečilo trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov a aby sa poľovníctvo zároveň rozvíjalo ako súčasť kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia.

Dlhodobé zámery:
 • stanovenie biologicky a ekonomicky únosnej početnosti zveri, optimalizáciu jej druhovej štruktúry so zreteľom na ekologické podmienky a využitie kapacity prostredia,
 • reguláciu početnosti a druhovej štruktúry zveri tak, aby neúnosným spôsobom neohrozovala objektívne záujmy ekologicky vykonávaného lesného hospodárstva a poľnohospodárstva,
 • dosiahnutie optimálnej sociálnej štruktúry a trofejovej hodnoty jednotlivých druhov zveri v nadväznosti na chovateľské ciele,
 • zabezpečenie ochrany a zachovanie genofondu všetkých druhov zveri, v prípade malých izolovaných populácií realizáciu „osviežovania krvi“,
 • vykonávanie opatrení na zachovanie a zlepšovanie životného prostredia zveri, najmä jeho úživnosti,
 • monitorovanie nepriaznivých antropických vplyvov na zver a jej životné prostredie a organizovanie opatrení na ich elimináciu alebo zmiernenie,
 • zabezpečenie vysokej úrovne chovu a ochrany zveri a starostlivosti o jej dobrý zdravotný stav vo voľnej prírode a vo zverniciach a bažantniciach.
Dlhodobé zámery rozvoja poľovníctva sa spracovali do roku 2025.

 

Prognózy a vízie vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka (2007)

Hlavné zameranie vedy a výskumu v oblasti lesníctva:
 • Výskum ekológie lesa, lesníckej fytológie, ochrany lesných ekosystémov a poľovníctva.
 • Výskum zlepšovania biotopu pre uchovanie populácie poľnej a lovnej zveri a uplatnenie včelárstva ako stabilizujúceho komponentu krajiny a poľnohospodársky užitočného hmyzu.
V oblasti lesníctva predpokladáme tieto vývojové trendy:
 • Zvyšovanie kvality a stabilizácia populácií jednotlivých druhov zveri prostredníctvom optimalizácie ich manažmentu a zlepšovania jej životného prostredia.

 

Kľúčová otázka

Vyvíja sa početnosť a diverzita zveri priaznivo vzhľadom na ich stabilitu, resp. udržateľnosť?

Kľúčové zistenia

 • Jarné kmeňové stavy (JKS) raticovej zveri sa síce podarilo k roku 2012 stabilizovať, resp. zastaviť ich nežiaduci nárast za posledné roky, po roku 2013 ich stavy však znova rástli (okrem srnčej zveri). Alarmujúca je neustále klesajúca početnosť práve našej pôvodnej srnčej zveri.
 • Odstrel raticovej zveri v roku 2015 bol v porovnaní s rokom 2014 opäť vyšší. Došlo k nárastu škôd spôsobených raticovou zverou (1 484 tis. eur) oproti roku 2014 o 9,4 %.
 • Pri malej zveri dochádza naďalej k poklesu JKS pri jarabici poľnej, jariabkovi lesnom a morke divej.
 • Početnosť veľkých šeliem je podľa štatistiky hodnotená ako stabilná, s pozitívnym trendom ich populácie. Škody spôsobené veľkými šelmami boli vyčíslené na 1 405 tis. eur, z čoho najväčšie škody boli spôsobené vlkmi (69 %).
 • Pri vzácnych druhoch zveri bol opäť zaznamenaný nárast populácie u bobra vodného (o 345 jedincov), naopak výrazným problémom je každoročný pokles populácií tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka. Lov vzácnych druhov zveri sa prísne reguluje. V roku 2015 sa ulovilo 43 vlkov a 26 medveďov.
 
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_neutral Neutralny trend
Údaje sú k dispozícii len od roku 1997. Strednodobo je možné pozorovať nežiaduci nárast raticovej zveri, ale tiež aj nepriaznivý pokles populácií tetrova hlucháňa a hoľniaka.
Na druhej strane je stav veľkých šeliem hodnotený ako stabilný, s pozitívnym trendom.
Oproti roku 2014 znova nežiaduco rástli stavy raticovej zveri (okrem srnčej), alarmujúco klesajú stavy srnčej zveri, klesli JKS tetrova hlucháňa. Narástla však populácia u bobra i ostatných niektorých vzácnych druhoch zveri, či veľkých šeliem.

Sumárne zhodnotenie 

Podrobné zhodnotenie

 
Poľovníctvo je súčasťou obhospodarovania lesov so zameraním na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri, ktorá je trvale obnoviteľným prírodným zdrojom. Podieľa sa na tvorbe, ochrane a využívaní životného prostredia avšak nesmie narušovať racionálne obhospodarovanie lesa a poľnohospodárskej pôdy.
 
Vývoj poľovníctva po roku 1990 nebol priaznivý. Dochádzalo k poklesu poľovníckej morálky a disciplíny a veľmi sa rozrástlo pytliactvo, ktoré nášmu poľovníctvu spôsobuje veľké chovateľské a ekonomické straty.
V roku 2009 bol schválený nový zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z. z., ako aj vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu č. 344/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov.

 

Poľovné revíry


Právo poľovníctva sa v roku 2015 vykonávalo v 1 877 poľovných revíroch (o 1 viac ako v roku 2014) o celkovej výmere 4 427 tis.ha. V porovnaní s rokom 1990 je počet poľovných revírov vyšší, ale ich priemerná výmera (2 359 ha) je nižšia až o 30% (v roku 1990 to bolo 3 391 ha), čo sa negatívne prejavuje na poľovníckom plánovaní i obhospodarovaní zveri.Vývoj počtu revírov a ich priemernej výmery
  Počet revírov Priemerná výmera (ha)
2000 1 768 2 513
2001 1 772  
2002 1 774 2 504
2003 1 778 2 498
2004 1 792 2 484
2005 1 806 2 456
2006 1 818 2 428
2007 1 826 2 442
2008 1 837 2 465
2009 1 856 2 397
2010 1 860 2 397
2011 1 859 2 401
2012 1 861 2 387
2013 1 867 2 355
2014 1 876 2 374
2015 1 877 2 359
Zdroj: MPRV SR

Štruktúra poľovných revírov k roku 2015
  Lesy SR, š.p. Ostatné štátne org. Neštátne subjekty Prenajaté revíry SPZ Iné subjekty Spolu
Počet revírov 74 24 65 1 228 486 1 877
Výmera celková (ha) 322 973 166 795 161 613 2 733 106 1 042 857 4 427 344
Výmera priemerná (ha) 4 365 6 950 2 486 2 226 2 146 2 359
Zdroj: NLC

 

Početnosť zveri


Početnosť raticovej a malej zveri na Slovensku (2015)
Druh zveri Počet jedincov
JKS Plán Odstrel Odchyt Úhyn Spolu Zazverovanie
Raticová zver              
Jelenia 65 126 35 631 31 988 58 2 333 34 379 21
Danielia 15 807 9 746 8 558 117 515 9 190 30
Muflonia 13 350 6 310 5 116 180 231 5 527 115
Srnčia 106 906 35 697 24 748 18 8 661 33 427 0
Diviačia 41 591 54 588 54 401 111 1 134 55 646 78
Malá zver              
Bažant poľovný 159 410 94 912 82 086 32 7 722 89 840 80 348
Zajac poľný 161 469 19 691 14 126 2 353 2 109 18 588 316
Králik divý 361 0 10 0 19 29 21
Jarabica poľná 5 092 2 000 1 405 0 119 1 524 2 538
Divá kačica 54 810 0 16 812 0 716 17 528 4 212
Morka divá 42 0 18 0 3 21 74
Jariabok lesný 2 718 17 4 0 29 33 0
Vzácne druhy zveri              
Kamzík vrchovský tatranský 1 028 0 0 0 5    
Kamzík vrchovský alpský 176 12 11 0 1    
Medveď hnedý 2 011 37 26 0 17    
Vlk dravý 2 165 0 43 0 9    
Rys ostrovid 1 717 0 0 0 2    
Mačka divá 3 558 0 0 0 8    
Tetrov hlucháň 1 097 0 0 0 1    
Tetrov hoľniak 735 0 0 0 0    
Bobor vodný 2 822 0 0 0 8    
Líška 33 177   0 20 185 890    
Jazvec 11 035   0 1 152 148    
Zdroj: MPRV SR
 
Lov jelenej, muflonej, danielej, srnčej a diviačej zveri v rokoch 1968-1990

 

Škody spôsobené zverou


Škody spôsobené raticovou zverou (2015)
Druh škody Vyčíslená hodnota (€) Uhradená škoda (€) % uhradených škôd
Škody v poľnohospodárstve 1 065 736 88 483 8,3
Škody v lesnom hospodárstve 418 834 42 489 10,1
Spolu 1 484 570 130 972 8,8
Zdroj: Poľovnícka štatistická ročenka SR; Spracoval: NLC

Škody spôsobené vzácnymi druhmi zveri (2015)
Druh škody Pôvodca škody
medveď vlk rys
Škody v poľnohospodárstve,
záhradkárstve a včelárstve
hodnota (€) 49 061 40 304 1 060
uhradené (€) 31 104 17 889 260
Škody v poľovníctve a na zveri
 
hodnota (€) 39 899 929 305 345 634
uhradené (€) 0 16 504 94
Spolu hodnota (€) 93 960 969 609 346 694
uhradené (€) 31 104 34 393 354
Útok na človeka nedokončený (počet) 27 0 0
dokončený (počet) 5 0 0
Zdroj: Poľovnícka štatistická ročenka SR; Spracoval: NLC

Škody spôsobené veľkými šelmami boli vyčíslené vo výške 1 405 tis. eur, z čoho bolo uhradených len cez 4,7 %. V roku 2015 bolo zaznamenaných spolu 32 útokov medveďa hnedého na človeka.
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom: 

 • poľovným revírom je poľovný pozemok alebo súbor súvislých poľovných pozemkov jedného alebo viacerých vlastníkov vymedzených v rozhodnutí orgánu štátnej správy poľovníctva, v ktorom možno vykonávať právo poľovníctva; za poľovný revír sa považuje aj samostatná zvernica a samostatná bažantnica (písm. p)
 • zverou je populácia voľne žijúcich druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 1. (písm. z)
 • lovom zveri je získavanie zveri odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo pomocou fretky (písm. e)
(zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. § 2)
 

Metodika:

Indikátor popisuje jarný kmeňový stav zveri, lov zveri, ako aj vývoj poľovných revírov (počet a výmera) a škody spôsobené zverou.

Pri jednotlivých druhoch zveri sa sledujú jarné kmeňové stavy (JKS) sčítané vždy k 31.3. príslušného roka, plán lovu, úbytok a zazverovanie. Úbytok zveri sa delí na odstrel, odchyt, úhyn a úbytok zveri spolu, pričom indikátor vyhodnocuje len lov (odstrel).
 
Navrhovaný postup pre určenie normovaných kmeňových stavov zveri na jednotlivých úrovniach riadenia poľovníctva a pre stanovovanie preliminárov lovu zveri je uvedený ako textová príloha 2 Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike.

 

Zdroj dát:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)
Národné lesnícke centrum (NLC)
Štatistický úrad SR (ŠÚ SR)

 

Odkazy k problematike: